W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 4/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17.09.2021 r.

Protokół nr 4/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
które odbyło się w dniu 17.09. 2021 r. w godz. 12.00- 12.30
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).

1.    Otwarcie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5.    Ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 4 posiedzenia Komisji.
O godz. 12.00 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa otworzył 4 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 1 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 1 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 2 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 2 posiedzenia Komisji.

 
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 3 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 3 posiedzenia Komisji.

Na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przybyła Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Mirosławcu Marta Gardzińska.

Ad.5
Ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż wpłynęło wniosek Pana               o ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Wskazując, że nie zgadza się z § 1 uchwały, który określa skargę za bezzasadną, wnosi o uznanie winy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu (wg Skarżącego w decyzjach Burmistrza Mirosławca podaje się nieprawdę, która powoduje nieprzyznawanie środków pieniężnych z Pomocy Społecznej) oraz o uchwalenie wyrównania kwoty pieniężnej za miesiąc kwiecień i maj 2021 r.
W dalszych słowach zwrócił się do Kierownika MGOPS z zapytaniem dotyczącym przyznawania świadczeń, co się uwzględnia aby otrzymać świadczenie pieniężne.
Kierownik MGOPS poinformowała, iż świadczenie jest przyznawane na wniosek strony ze względu na meldunek, w przypadku skarżącego jest to ostatnie miejsce pobytu. Skarżący jest bezdomnym i w pierwszej kolejności Ośrodek Pomocy Społecznej musi zapewnić mu schronienie. Pracownik socjalny pomógł napisać wniosek o przydział mieszkania socjalnego, który został złożony w ZECWiK Mirosławiec.
Aby uzyskać pomoc należy spełnić kryterium dochodowe, przedstawić zaświadczenie o dochodach i wydatkach. Na podstawie takich dokumentów przyznawane są świadczenia pieniężne.
W dalszych słowach poinformowała, iż procedura skierowania do schroniska jest: poprzez złożenie wniosku, przeprowadzenie wywiadu, zawarcie kontraktu, natomiast skarżący nie chce skorzystać z żadnej formy pomocy, którą oferuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem jaka jest szansa, żeby otrzymał mieszkanie, np. na ul. Szkolnej w Mirosławcu, które jest wolne.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest kolejka do otrzymania mieszkania.
Dodała, jeśli chodzi o wolne mieszkanie na ul. Szkolnej w Mirosławcu to jest ono mieszkaniem komunalnym i skarżący nie może go otrzymać, ponieważ nie ma dochodu.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy  jest możliwość, aby skarżący otrzymał zasiłek stały.
Kierownik MGOPS poinformowała, iż aby otrzymał zasiłek stały musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności.
Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż przedstawiony wniosek Skarżącego według jego opinii nie wnosi żadnych nowych okoliczności do skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania Administracyjnego art. 239 § 1 brzmi „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego”. Natomiast w przypadku rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji należy przedstawić opinię komisji radzie oraz przygotować uzasadnienie do uchwały o ponownym rozpatrzeniu skargi. Dodała, iż na posiedzeniu Rady Miejskiej podejmowana jest decyzja czy skarga wnosi nowe okoliczności sprawy czy też nie.
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji.
Komisja zapoznała się ze skargą, przeanalizowała dokumentację sprawy oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mirosławcu oraz Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.
Biorąc pod uwagę stan faktyczny i stan prawny skargę uznała za bezzasadną.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za bezzasadną.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała skargę na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za bezzasadną.

Ad.6
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa o godz. 12.30  zamknął posiedzenie Komisji.

 


 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego