W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12.03.2021 r.

Protokół nr 2/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
które odbyło się w dniu 12.03. 2021 r. w godz. 12.00- 12.10
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).
1.  Otwarcie 2 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Rozpatrzenie petycji w sprawie opinii przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego.
5.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 2 posiedzenia Komisji.
O godz. 12.00 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa otworzył 2 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Rozpatrzenie petycji w sprawie opinii przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wpłynęła petycja o opinię ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego w dniu 24.02.2021 r. Autorem petycji jest Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny.
Dodała, iż w zakresie wskazanym na stronie pierwszej (1) punkt 1 i 2,  dotyczącym:
1.    Czy zgadasz się na wdrożenie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Gerland?
2.    Czy zgadzasz się na wdrożenie w Polsce Ustroju Prezydencko-Ludowego?
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Natomiast przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Adresatem petycji w znaczeniu formalnym jest każdy podmiot, do którego zostało skierowane pismo będące petycją. Adresat petycji może, lecz nie musi być podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia.
Badanie właściwości ustawy, polega na ustaleniu, czy zakres zadań lub kompetencji przypisanych adresatowi na podstawie ustawy (właściwość ustawowa) albo przekazania (właściwość delegacyjna) obejmuje sprawy będące przedmiotem petycji. Tylko wtedy, jeśli przedmiot petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata, jest on podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji
Wyjaśniła, że referendum może być przeprowadzone w zakresie, trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym oraz w ustawie z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Analiza przepisów wskazanych powyżej prowadzi do wniosku, że przeprowadzenie „BEZPOŚREDNIEGO Referendum Ludowego” nie musi być poprzedzone opinią właściwej rady gminy. 

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji. 

Komisja zapoznała się z petycją, przeanalizowała dokumentację sprawy oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje postanawia nie zakwalifikować pisma jako petycja o której mowa w ustawie o petycjach.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania petycji w sprawie opinii przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego, jako nie zakwalifikowanie pisma jako petycji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała petycję w sprawie opinii przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego, jako nie zakwalifikowanie pisma jako petycji.

Ad.5
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa o godz. 12.10  zamknął posiedzenie Komisji.


Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji:

Urszula Dmytrasz                                                             Grzegorz  Plewa

 

 

Powiadom znajomego