W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 27.12. 2018 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 27 grudnia 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.00.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.Interpelacje i zapytania Radnych
6.Wnioski i oświadczenia Radnych.
7.Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)   Komisja Rewizyjna:
·       opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
b)   Komisja Gospodarki i Budżetu:
·     opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
c)    Komisja Polityki Społecznej:
·       opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok;
8.    Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.       

Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył prowadzący wspólne obrady Piotr Suchojad, witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych ( Komisja Polityki Społecznej -6 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków, Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok;

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok został szczegółowo omówiony podczas posiedzeń Komisji stałych 11 grudnia  br.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026;
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026 został szczegółowo omówiony podczas posiedzeń Komisji stałych w 11 grudnia  br.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok;
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 79.821,67 zł z tytułu zrealizowanych dochodów z tytułu kar za nieterminowe opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r. w kwocie 3.600,00 zł, odsetek od środków budżetowych w kwocie 55.000,00 zł, zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 6.488,00 zł, zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 1.495,00 zł, zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu ogółem w kwocie 13.018,00 zł, wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 220,67 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 107.631,58 zł z tytułu niezrealizowanych dochodów z tytułu wpływów udziałów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 57.631,58 zł, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018 dotyczących projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem działań na rok 2019 w kwocie 50.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  24.821,67 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 6.488,00 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 1.495,00 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu ogółem w kwocie 13.018,00 zł, dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci w kwocie 3.600,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z ochroną środowiska w kwocie 220,67 zł.
W dalszych słowach dodała, iż przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 grudnia 2018 r. ogółem w kwocie 180.149,42 zł z tego na: zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja projektowa w kwocie 40.000,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup kruszywa i na zakup usług remontowych dróg gminnych ogółem w kwocie 92.972,00 zł, zakup środków dydaktycznych na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 1.800,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 10.000,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup dekoracji bożonarodzeniowych w kwocie 4.539,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup usług - czyszczenia stawów we wsi Jabłonowo, Toporzyk i naprawy chodników w kwocie 29.381,42 zł, zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu„ - na opłatę dla ENEA Operator za wzrost mocy przyłączeniowej  w kwocie 1.457,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

-w sprawie wykazu wydatków, które w 2018 r.  nie wygasają z upływem roku budżetowego;
Skarbnik Gminy poinformowała, iż ustalenie wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego według planu finansowego stanowiącego załącznik nr 2 spowodowane jest przesunięciem na 2019 r. terminu realizacji zadań wyszczególnionych w załączniku nr 1 w odniesieniu, do których podpisane zostały umowy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie wykazu wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż uchwała nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec w § 9 upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej.
W przypadku, gdy na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż jeden wniosek, wydzierżawienie  odbędzie się w trybie przetargu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nieruchomości zabudowane, opisane w § 1 niniejszej uchwały stanowią własność Gminy i Miasta Mirosławiec i znajdują się w gminnym zasobie nieruchomości. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych. Stosownie do powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy, zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika również, iż wojewoda albo odpowiednia rada mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca nastąpił szereg zmian w stanie faktycznym i prawnym, w szczególności dotyczących:

1)zasięgu terenów kolejowych zamkniętych;

2)zasięgu granic miasta;

3)ewidencji gruntów i budynków (po modernizacji dokonanej przez Starostę Wałeckiego);

4)statusu prawnego kolejowych terenów zamkniętych (można na nich wprowadzać ustalenia planu miejscowego);

5)wymogu dostosowania zasięgu terenów inwestycyjnych w gminie do wyników bilansu terenów sporządzanego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wobec zaistniałych zmian w przepisach prawa zasadne jest uchylenie dotychczasowych uchwał w sprawie planu miejscowego i podjęcie nowej uchwały, odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu i faktycznemu. Mając powyższe na uwadze należy przeprowadzić dalsze prace nad nowym planem miejscowym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa z ewentualnym wykorzystaniem materiałów wytworzonych do tej pory jeżeli ich treść nie będzie sprzeczna z prawem.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż W toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu ewidencyjnego Mirosławiec nr 34 nastąpił szereg zmian w stanie faktycznym i prawnym, w szczególności dotyczących:

1)zasięgu granic miasta (powiększenie miasta kosztem obrębu Mirosławiec nr 34);
2)ewidencji gruntów i budynków (po modernizacji dokonanej przez Starostę Wałeckiego);
3)statusu prawnego kolejowych terenów zamkniętych (można na nich wprowadzać ustalenia planu miejscowego);
4)wymogu dostosowania zasięgu terenów inwestycyjnych w gminie do wyników bilansu terenów sporządzanego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( w 2019 r. planowane jest podpisanie umowy na sporządzenie go  nowego studium dla Gminy Mirosławiec).
Wobec zaistniałych zmian w przepisach prawa zasadne jest uchylenie dotychczasowych uchwał w sprawie planu miejscowego i podjęcie nowej uchwały, odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu i faktycznemu. Mając powyższe na uwadze należy przeprowadzić dalsze prace nad nowym planem miejscowym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa z ewentualnym wykorzystaniem materiałów wytworzonych do tej pory jeżeli ich treść nie będzie sprzeczna z prawem.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) przewiduje  w sytuacjach szczególnie uzasadnionych udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz bez konieczności wydania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ten sposób nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem udzielenia takiej pomocy i jej finansowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego na podstawie art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W latach 2014 - 2018 także obowiązywał program osłonowy przyjęty uchwałą Nr XXXVII/315/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023..

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Sekretarz Gminy poinformowała, iż prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,  od 1 października 2018 r. wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 528 zł na osobę w rodzinie.
Rządowy program ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150%  kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Sekretarz Gminy poinformowała, iż prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,  od 1 października 2018 r. wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 528 zł na osobę w rodzinie.

Rządowy program ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. W świetle ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy do wysokości 150%  kryterium, jest uchwalenie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4 ustawy podwyższającej kryterium dochodowe do 150%  tj. do wysokości, od której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku albo za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021

Sekretarz Gminy poinformowała, iż obowiązek opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny wynika z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który mówi, że opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny należy do zadań własnych gminy. Poprzedni program obowiązywał w latach 2016-2018, wobec czego zachodzi konieczność uchwalenia kolejnego na lata 2019-2021.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ustawa z  dnia  7 czerwca    2001r. o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym   odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) nakłada  na Radę Gminy obowiązek uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Art.19 w/w ustawy dotyczący zakresu i formy regulaminu otrzymał nowe brzmienie, m.in. doprecyzowano rangę uchwały rady. Po nowelizacji jest to akt prawa miejscowego. Zgodnie z art.19 ust. 2 Organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaopiniowało projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydało postanowienia, które stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. Uwagi zawarte w w/w Postanowieniu dotyczące przedmiotowego Regulaminu zostały uwzględnione w całości i zawarte w przedkładanym Radzie Gminy projekcie Regulaminu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w art. 52 ust. 15 kwalifikuje opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do kategorii niepodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organem upoważnionym do wydawania decyzji o wysokości takich należności jest Burmistrz.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.), termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad  poinformował, iż komisje stałe na podstawie przedstawionego planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok opracowywać będą plany pracy Komisji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu.

Ad.5
Interpelacje i zapytania Radnych.

Brak interpelacji i zapytań.

Ad.6
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Brak wniosków i oświadczeń radnych.

Ad.7
Praca w ramach poszczególnych komisji:

a)   Komisja Rewizyjna:

·       opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do sporządzania planu kontroli komisji na 2019 rok.

b)   Komisja Gospodarki i Budżetu:

·     opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2019 rok.

c)    Komisja Polityki Społecznej:

·       opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok;

Komisja Polityki Społecznej przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2019 rok.

Ad.8
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.       

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 1.400 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych rady Miejskiej w Mirosławcu.

Załączniki

Protokół pdf, 1.1 MB

Powiadom znajomego