W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 11.12. 2018 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 11 grudnia 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.30- 15.00.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok – wypracowanie stanowisk Komisji.
5.Wolne wnioski i zapytania.
6.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Piotr Suchojad  witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych:  Komisja Polityki Społecznej - 6 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok – wypracowanie stanowisk Komisji.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok opracowany został na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie Uchwały Nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż przy opracowaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono dochody z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2019r. oraz kwoty zawarte w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe dochody do budżetu przyjęte zostały na poziomie przewidywanego ich wykonania. Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019 ustalono w kwocie 26.697.692,42 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 25.999.692,42 zł i dochody majątkowe w wysokości 698.000,00 zł.

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych.  Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 26.596.431,00 zł, z tego na: zadania związane z realizacją zadań własnych w wysokości 20.811.766,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.718.265,00 zł, związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66.400,00 zł.

Łączną kwotę przychodów na 2019r. planuje się na poziomie 596.313,58 zł z tytułu: wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu w kwocie 546.313,58 zł, spłat planowanych do udzielenia na rok budżetowy pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł.

Planowane na 2019 r. rozchody budżetu w kwocie 697.575,00 zł przeznaczone będą na: raty kredytu w wysokości 647.575,00 zł (zgodnie z podpisaną umową), pożyczki planowane do udzielenia na rok budżetowy do 50.000,00 zł. Nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sytuacjach zmian przy podwyższaniu stawek podatku powoduje utrzymanie dochodów na poziomie równoważenia podwyżek widniejących na rynku. Dodał, iż od zaplanowanej kwoty 26.697.692,42 zł dochodu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec odliczyć kwoty przeznaczone na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, opłatę śmieciową to dochód gminy znacznie się zmniejsza. Aby mieć na inwestycje to należy z dochodów bieżących, środków unijnych, należy szukać możliwości finansowania.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wzrostu opłat za energię elektryczną, czy zostaną na tym samym poziomie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina ma podpisaną umowę do końca 2019 roku z firmą Enea. W zależności co będzie po stronie dostawcy energii czy będą podejmować próbę negocjowania podpisanej umowy.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sytuacji z wysypiskiem śmieci.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są dwie kwoty które trafiają do gminy z tytułu składowiska śmieci. Pierwsza kwota jest z tytułu użytkowania środowiskowego, biorąc pod uwagę, że wzrastają poziomy odzyskiwania odpadów dających się dalej przetworzyć, prognozowana kwota na rok 2019 jest 120.000,00 zł. Druga kwota, która zasila budżet gminy jest umowa z roku 2008, z której firma rozlicza się z gminą po odliczeniu swoich kosztów.

Rady Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, gdyż w budżecie nie jest ujęta modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu w Mirosławcu Górnym.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu będzie mogła być realizowana przez gminę tylko z wolnych środków.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż gmina nie może brać udziału w żadnych konkursach na dofinansowanie modernizacji w przedszkolu w Mirosławcu Górnym, ponieważ jest mała liczba uczęszczających dzieci. Gdyby była sytuacja, że brakuje miejsc w przedszkolu, to są konkursy na modernizację przedszkoli, na szkolenia dla nauczycieli przedszkola, dla których warunkiem jest ilość dzieci chętnych do przedszkola, która musi być większa niż jest miejsc w przedszkolu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy Regionalna Izba Obrachunkowa wcześniej przekaże informację w sprawie opinii budżetu Gminy i Miasta na 2019 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż Regionalna Izba Obrachunkowa już otrzymała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok i opinia będzie w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do głosowania wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

·         w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż podstawa opracowania wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletniej prognozy finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Ad. 5
Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż w grudniu sesja Rady Miejskiej została zaplanowana na dzień 28  grudnia. W związku z przerwą świąteczną zaproponował wspólne posiedzenie Komisji w dniu 27 grudnia br. na godz. 13.00.

Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się następnie z zapytaniem o licytację złotego serduszka podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: czy radni zainteresowani są udziałem w licytacji, czy też radni RM dokonają wpłaty, ale bez udziału w licytacji serduszka?

Radni Rady Miejskiej podjęli decyzję, iż przeznaczą środki finansowe na WOŚP bez udziału w licytacji złotego serduszka ustalając składkę w wysokości 100 zł od radnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż rada rodziców z Piecnika zwróciła się z prośbą o pomoc finansową w zorganizowaniu paczek wigilijnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piecniku, czy radni RM zainteresowani są udzieleniem pomocy?

Radni rady Miejskiej podjęli decyzję, iż przeznaczą środki finansowe, ustalając składkę w kwocie 50 zł od radnego.

Ad.6
Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 15.00 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych rady Miejskiej w Mirosławcu.

Załączniki

Protokół pdf, 277 kB

Powiadom znajomego