W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 26.10. 2018 r.

Protokół nr 43/2018

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 26.10. 20178r. w godz. 9.00- 10.21

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 43  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.
5.Raport z monitoringu w 2017 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.
6.Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
7.Zaopiniowanie Rocznego programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
8.Podsumowanie pracy komisji w kadencji 2014-2018.
9.Zaopiniowanie projektów uchwał.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 41  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 9.00 Radna Iwona Kłos- członek Komisji Polityki Społecznej otworzyła 43  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Radna Iwona Kłos po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni: radna Anna Turska, Radna Urszula Stanisławska

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 41 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z  41  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 42 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 42  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Raport z monitoringu w 2017 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

Na posiedzenie Komisji przybyła Kierownik MGOPS Danuta Czerniawska.

Danuta Czerniawska tytułem wstępu poinformowała, iż Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą Nr XV/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Opracowanie i realizacja strategii jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym o którym mowa w zapisach ustawy o pomocy społecznej. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych.  Raport został przygotowany w siedzibie MGOPS w oparciu o dane uzyskane z instytucji gminnych i dane Zespołu Oceniającego powołanego Zarządzeniem Nr 77 Burmistrza Mirosławca z dnia 27 sierpnia 2015 r. Raport wskazuje stopień wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w 2016 roku i stanowi podstawę do dokonania oceny jej wdrażania w latach następnych oraz do podejmowania ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej bądź opracowanie nowej strategii. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia raport z monitoringu w 2017 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła Raport z monitoringu w 2017 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

O godz. 09.30 posiedzenie Komisji opuściła Kierownik MGOPS Danuta Czerniawska.

W/w raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Dyrektorzy Szkół Podstawowych obecni będą na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 29 października.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do przyjęcia informacji Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Zaopiniowanie Rocznego programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w  ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała  roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Ad.8
Podsumowanie pracy komisji w kadencji 2014-2018.

Radni zapoznali się z posumowaniem pracy komisji w kadencji 2014-2018.

Ad.9
Zaopiniowanie projektów uchwał.

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk  - Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych.

-w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 przewiduje wzrost stawek  o 2 %w porównaniu do roku 2018, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b i d, pkt 2 lit c i d , gdzie stawki kwotowe przyjęto na poziomie maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie stawek od podatku od środków transportowych
Teresa Stańczyk poinformował, iż Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2019 przewiduje wzrost stawek o 2 % w porównaniu do roku 2018. Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2019 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2018 przyjmując wzrost o 2 %. Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty targowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej średnio o 2,6 %  w porównaniu z rokiem 2018.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej stawki kwotowej tj. 778,20 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty miejscowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,26 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,26 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-podatek rolny, podatek leśny
Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 19 października 2018 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny skupu żyta podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawy naliczenia podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019. W przypadku przyjęcia średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów podanej przez Prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż  uchwała podejmowana jest wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS dla ustalenia podatku rolnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę skupu żyta na rok 2019 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 19 października 2018 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. jako podstawy naliczenia podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019. W przypadku przyjęcia dla celów ustalenia podatku leśnego, średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo podanej przez prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż uchwałę podejmuje się wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie ceny drewna podanej przez prezesa GUS dla ustalenia podatku leśnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny sprzedaży drewna podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę sprzedaży drewna na rok 2019 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z realizacją przez Gminę i Miasto Mirosławiec projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec ” w ramach działania RPZP.07.01.00, utworzenie KIS jest niezbędne. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., poz.1211) wprowadziła obowiązek rejestracji Klubu Integracji Społecznej w rejestrze klubów, który prowadzi wojewoda. Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania KIS, na podstawie zgłoszenia podmiotu, który utworzył KIS.  

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu jako jednostka organizacyjna gminy Mirosławiec działa na podstawie statutu określającego przedmiot działalności ośrodka. W związku z utworzeniem Klubu Integracji Społecznej i powierzeniem jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu konieczna jest zmiana statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o wydzierżawienie części działki nr 55/7 ( pow. 100 m²) położonej w Piecniku, obręb 0025 na okres 10 lat. Wydzierżawiony grunt zostanie przeznaczony na bazę na sprzęt wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Grunty, stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec, przejmowane przez Lasy Państwowe są zapisane w ewidencji jako użytki leśne i rolne (VI klasa) i wypełniają enklawy i półenklawy wśród gruntów Lasów Państwowych. Na działki, które sklasyfikowane są jako użytek rolny zostało wszczęte postępowanie o wydanie warunków zabudowy w kierunku zmiany sposobu gospodarowania terenu polegającej na zalesieniu gruntu oraz przeznaczeniu na cele leśne. 

Z kolei grunt zbywany przez Nadleśnictwo Mirosławiec to działka zabudowana budynkiem kotłowni oraz budynkiem o konstrukcji blaszanej, położona w obrębie ewidencyjnym Miasta Mirosławiec. Przejęcie  tej nieruchomości umożliwi Gminie stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego działanie planowanego zespołu  ds. gospodarki komunalnej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż  Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 67.310,00 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 10.310,00 zł,

- zaliczki na realizację Programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowanego na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020 na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" - I transzy ogółem w kwocie 50.000,00 zł,

- nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych ogółem w kwocie 7.000,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 232.310,00 zł z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie pn. "Wykonanie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu, w kwocie 70.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów  w kwocie 10.310,00 zł, 

-  realizację projektu - "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec"  w kwocie 50.000,00 zł,

- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 7.000,00 zł,

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o. o. w Mirosławcu w kwocie 95.000,00 zł,

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 października 2018 r. w kwocie 348.179,58 zł z tego na:

- naprawę kanalizacji we wsi Łowicz Wałecki w okolicy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowego w kwocie 10.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych ogółem w kwocie 11.937,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) - roboty dodatkowe w kwocie 50.000,00 zł,

- zakup usług na wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 4.051,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Wykonanie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu„ w kwocie 5.000,00 zł,

- zakup wyposażenia - środki przemieszczono z wydatków inwestycyjnych - w projekcie pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych", w kwocie 26.772,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań oświatowych w zakresie wynagrodzeń ogółem w kwocie 152.000,00 zł,

- zadanie związane z dostosowaniem małej sali gimnastycznej nr 1 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu do prowadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych - na zakup środków dydaktycznych i sprzętu  ogółem w kwocie 40.927,00 zł,

- zmiany w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu między działami 852 i 855 ogółem w kwocie 16.431,00 zł,

-  realizację projektu - "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec"  - wkład własny w kwocie 2.631,58 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie 6.600,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Wykonanie nowej instalacji do ogrzewania świetlicy wiejskiej we wsi Orle„ (dokumentacja, opłaty energetyczne za wzrost mocy przyłączeniowej, roboty budowlane), w kwocie 20.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu w kwocie 1.830,00 zł,

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

-w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podwyższenie kapitału zakładowego wynika z konieczności realizacji dwóch przedsięwzięć w ramach zadania pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Miejscowości Mirosławiec” poprzez zakup zbiorników retencyjnych oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie stacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Wolne wnioski i zapytania

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski i zapytania.

Ad.11
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Radna Iwona Kłos - członek Komisji Polityki Społecznej o godz. 10.21  zamknęła  43  posiedzenie Komisji.

                                                

Załączniki

Protokół pdf, 669 kB

Powiadom znajomego