W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 24.09. 2018 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 24 września 2018 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.00.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)    Komisja Gospodarki i Budżetu: 24 września 2018 r. godz.12.30

·         rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.

2.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji: 24 września 2018 r. godz. 13.00
3.Stwierdzenie quorum.
4.Przyjęcie porządku obrad komisji.
5.Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 roku - wypracowanie stanowisk Komisji.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
Ad.1
Praca w ramach poszczególnych komisji:

a)Komisja Gospodarki i Budżetu:
*rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.
Złożona skarga stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z ochroną danych osobowych (ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie  danych osobowych t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)  w/w punkt porządku obrad został wyłączony z jawności.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca, uznają skargę za bezzasadną.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie komisji Gospodarki i Budżetu przybył radny Grzegorz Różycki, obecnych 6 radnych.

*rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.
Złożona skarga stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z ochroną danych osobowych (ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie  danych osobowych t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)  w/w punkt porządku obrad został wyłączony z jawności.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca, uznają skargę za zasadną.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 1250 zamknięto posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu.

Ad.2
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.3
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  12 radnych ( Komisja Polityki Społecznej - 3 członków, nieobecna: Urszula Stanisławska, Anna Turska; Komisja Gospodarki i Budżetu – 6 członków,  Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.4
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5
Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 roku- wypracowanie stanowisk Komisji.

W/w informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż obowiązek przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.  Przedstawiona informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Poinformowała, iż budżet Gminy korygowany był 12 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca. Plan dochodów ogółem w kwocie 28.892.585,23 zł zrealizowano w 50,34 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości 14.545.740,79 zł, z tego: - dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 26.085.198,23 zł wykonane zostały w kwocie 14.240.918,92 zł, co stanowi 54,59 % planu, - dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 2.807.387,00 zł zostały wykonane w kwocie 304.821,87 zł, co stanowi 10,86 % planu. Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 2,96% tj. o kwotę 831.176,23 zł. i wyniosły ostatecznie 28.892.585,23 zł. Plan wydatków ustalono w wysokości 29.243.868,87 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 r. stanowiło kwotę 12.847.911,02 zł, co stanowi 43,93 % planu. Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 9,37% tj. o kwotę 2.504.798,75 zł i wyniosły ostatecznie 29.243.868,87 zł. Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu, tj. na dzień 30.06.2018 r. wynik finansowy (deficyt) wynosi 351.283,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym  działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na jaką kwotę zawarta jest umowa na utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż w chwili obecnej nie ma umowy, ale szczegółowa informacja zostanie udzielona na sesji Rady Miejskiej.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym „Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, czy kwota 52.000,00 zł została wydatkowana?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadanie jest w trakcie realizacji, część kwoty zostanie wydatkowana na zabezpieczenie odkrytych murów, które były wykonywane w lipcu br.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota 52.000,00 zł przeznaczona jest na realizacje całego zadania.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o dotację za zadania bieżące dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu, gdyż zaplanowano kwotę 989.374,00 zł, a w wyniku zmiany jest kwota 1.398.000 co to za zmiany?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż część zadania, które realizuje Ośrodek Kultury w Mirosławcu, a część zadań które budując budżet, to nie wszystkie zadania, które OKwM chciałby realizować w kolejnym roku mieszczą się przy sporządzaniu budżetu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż nie wszystkie zadania są dofinansowywane dla OKwM z budżetu gminy, ośrodek kultury również pozyskuje samodzielnie środki finansowe z zewnątrz. Gmina przekazuje Ośrodkowi Kultury dotację podmiotową i  ewentualnie dotacje celowe.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym modernizacji II piętra Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, czy zadanie zostało już rozliczone?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadanie rozliczane jest w transzach, gdzie pierwsza została już zapłacona.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem kiedy jest planowane zakończenie prac remontowych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż planowany termin zakończenia prac w szkole Podstawowej to październik 2018 r.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem „wstrzymującym” przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2018 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2018 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, jednym głosem „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych konieczna jest zmiana dotychczasowego Statutu Gminy Mirosławiec. W związku z tym, że zmiany dotyczą istotnych elementów funkcjonowania samorządu proponuje się przyjęcie Statutu Gminy Mirosławiec w nowym brzmieniu.
Przedmiotowa uchwała będzie mieć zastosowanie od kolejnej kadencji organów Gminy następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym położenia gminy, iż załączona mapka do statutu jest mało widoczna, czytelna. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż mapa jest poglądowa.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił uwagę, iż pojawił się błąd dotyczący wpisania dwa razy tego samego numeru rozdziału.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż rozdziały zostaną poprawione.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na podstawie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W przypadku Gminy Mirosławiec wg ust.2 art. 41a cyt. Ustawy grupa ta musi liczyć co najmniej 200 osób. Ponadto rada gminy określi w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Przedmiotowa uchwała będzie mieć zastosowanie od kolejnej kadencji organów Gminy następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·           w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zarówno na działce gminnej nr 80/3, położonej w miejscowości Piecnik, obręb 0025 jak i na  działce nr 5/2 położonej w miejscowości Jabłonowo, obręb 0027 posadowione są domy mieszkalne należący do wnioskodawczyń. Wnioskodawczynie są posiadaczami samoistnymi w/w budynków i dzierżawcami nieruchomości gruntowych nr 80/3 i 5/2. Podpisanie umowy dzierżawy na czas nieokreślony z dotychczasowym dzierżawcą i jednocześnie posiadaczem budynku umożliwi swobodne korzystanie z budynku mieszkalnego bez obawy, że w/w nieruchomości gruntowe  mogłyby zostać wydzierżawiona przez osoby trzecie.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z wnioskiem o wydzierżawienie części działki nr 242 położonej w Bronikowie, obręb 0029 w trybie bezprzetargowym zwrócił się wnioskodawca. Swój wniosek motywował tym, że zawarcie umowy na dzierżawę fragmentu działki nr 242 pozwoli mu na rozwój rodzinnego gospodarstwa rolnego, które od 1998 r. prowadzi w gminie Mirosławiec, a także będzie dużym wsparciem w ustabilizowaniu trudnej sytuacji po tegorocznych, dotkliwych klęskach suszowych. W przypadku gdy z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości określonych wystąpi więcej osób, dzierżawca zostanie wyłoniony w trybie przetargu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na posiedzenie przybyła radna Anna Turska. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·              w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi „podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”;
Nieruchomość gminna stanowiąca lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 80,17m2 położony w miejscowości Bronikowo, gm. Mirosławiec jest wynajmowany na potrzeby prowadzenia działalności handlowej (sklep) na czas oznaczony, tj. 30 września 2018r. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na przedmiotową nieruchomość na czas oznaczony, tj. 30 września 2021r.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe z tytułu: otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji MBanku dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu na realizację projektu - Konkurs Grantowy w ramach programu „mPotęga" - V edycja  w kwocie 5.000,00 zł, aktualizacji klasyfikacji budżetowej otrzymanych zaliczek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich dotyczących Kontraktu Samorządowego, w kwocie 21.516,00 zł, otrzymanej I transzy zaliczki na realizację projektu grantowego pn. "Ja w internecie" - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych od Fundacji Legalna Kultura w kwocie 120.000,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 540.136,12 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków„ - dokumentacja techniczna w kwocie 50.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa chodnika we wsi Orle„ - dokumentacja techniczna w kwocie 21.000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego„ – roboty budowlane i nadzór w kwocie 130.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej„ - dokumentacja techniczna, roboty budowlane i nadzór w kwocie 20.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do Szkoły Podstawowej w Piecniku„ - zakup, rejestracja i ubezpieczenie w kwocie 136.000,00 zł,
-  realizację projektu - Konkurs Grantowy w ramach programu „mPotęga" - V edycja w Szkole Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów  w kwocie 730,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Wykonanie sieci komputerowej, alarmowej i monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Piecniku„ - dokumentacja techniczna i wykonanie robót w kwocie 19.859,00 zł,
- zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów  w kwocie 1.435,00 zł,
- realizację wydatków na projekt grantowy pn. "Ja w internecie" - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w kwocie 71.912,12 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa terenu Parku Miejskiego w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Park Miejski w Mirosławcu miejscem integracji i aktywności społeczności lokalnej„ w kwocie 12.300,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ w kwocie 12.300,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa minihali targowej wraz z toaletą przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ w kwocie 3.075,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Wolności 2018" w kwocie 35.000,00 zł.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykonania monitoringu wizyjnego w szkole Podstawowej w Piecniku, czy będzie na zewnątrz i wewnątrz budynku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż monitoring w Szkole Podstawowej w Piecniku będzie na zewnątrz.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym nowego zadania pn. "Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu, czego będzie dotyczyło?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż będą składane dwa wnioski. Pierwszy wniosek będzie na park miejski, drugi wniosek na zagospodarowanie placu pomiędzy blokami na ulicy Spokojnej w Mirosławcu wraz z targowiskiem miejskim, oraz ulica Dworcowa w Mirosławcu. 

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. „Festiwal Wolności 2018”?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 50.000,00 zł na święto związane z 11 listopada. Środki zostaną wypłacone dopiero po zrealizowaniu zadania. Dodał, iż na posiedzenie rady Miejskiej zostanie zaproszona Dyrektor Ośrodka Kultury.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zakupu samochodu osobowego do Szkoły Podstawowej w Piecniku, dla kogo będzie przeznaczony?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż samochód zostaje zakupiony na dowóz dzieci do szkoły.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym naprawy oświetlenia drogowego w kwocie 20.000,00 zł

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota związana jest z umową z firmą Enea Oświetlenie, dotyczy comiesięcznych faktur, gdzie jest opłata zryczałtowana i stała za utrzymanie oświetlenia oraz związane z naprawą, wymianą żarówek.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zadania „Budowa chodnika we wsi Orle, jaka długość będzie tego chodnika?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadanie dotyczy dokumentacji technicznej, a budowa chodnika we wsi Orle będzie na całej długości.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym  zakupu usług remontowych związanych z dostosowaniem małej Sali gimnastycznej nr 1 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu do prowadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych w kwocie 65.493,00 zł, czy kwota jest wraz z wyposażeniem?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż podana kwota jest bez wyposażenia. 

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem jaki zakres robót jest przewidziany?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostanie wymieniona podłoga instalacja elektryczna, oświetlenie, oraz w tym są również drabinki.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż pozostała znaczna część środków z subwencji oświatowej, która na inne cele nie może być przeznaczona.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji poinformował, iż środki z subwencji oświatowej zaznaczone są zadania tj. na uczniów ze stopniem niepełnosprawności, ze względu na to, że nastąpiła zmiana przepisów, cała kwota musi być w całości wydana. 

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-1
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-1
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, rakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, rakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, rakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

Ad.7
Wolne wnioski i zapytania.

Radny Marcin Karczewski złożył wniosek o uporządkowanie terenu działki gminnej znajdującej się po prawej stronie drogi nr 177 w kierunku m. Czaplinek, która jest wykorzystywana przez gminę do składowania odpadów zielonych (gałęzi, ściętej trawy, itp.).

Radny Stanisław Pilc złożył wniosek o usunięcie nierówności (zagłębień) w nawierzchni drogi do Mirosławca Górnego, ze względu na powstające po opadach deszczu zastoiska wody, co w okresie jesienno-zimowym może stworzyć niebezpieczeństwo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech o naprawę studzienki znajdującej się w pasie drogi krajowej nr 10 przy budynku przy ulicy Wolności 27. W chwili obecnej samochody jadące drogą najeżdżają na studzienkę powodując jej drgania oraz o przycięcie krzewów na Placu Papieskim w Mirosławcu od strony ulicy Sprzymierzonych.

Radna Anna Turska wręczyła Burmistrzowi Mirosławca oraz radnym Rady Miejskiej zaproszenia na I Regionalny Kongres Kobiet w Wałczu dla powiatu świdwińskiego, szczecineckiego i wałeckiego w dniu 29 września 2018 r. w godz. Od 9:00-15:00 w sali Wałeckiego Centrum Kultury.

Radny Mirosław Jaskulski złożył wniosek o naprawę lampy oświetleniowej na ulicy Wąskiej w Mirosławcu.

Ad.8
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.    

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 14.00 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Załączniki

Protokół pdf, 888 kB

Powiadom znajomego