W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 16.08. 2018 r.

Protokół nr 41/2018

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 16.08. 2018r. w godz. 8.00- 8.20

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 41  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.
5.Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 roku.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 41  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 8.00 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 41  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 39 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z  39  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 40 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 40  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 roku.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu obecna będzie na posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu podczas którego udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym projektu Gminy i Miasta Mirosławiec „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec”, czy projekt będzie realizowany?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt jest analizowany, został opracowany na trzy grupy komunalną, gastronomiczną oraz opiekuńczą. Jeśli chodzi o grupy gastronomiczna i opiekuńczą umowy by musiały być zawarte przez osoby z Urzędem Miejskim.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmiana w Rozdziale V Cele strategiczne zestawienia Zadań Operacyjnych Planowanych do realizacji w perspektywie roku 2025 w Programie Operacyjnym 5. Lepsze życie w Mirosławcu od pkt. 5.1 do 5.12 wynika z przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” tzn. dostosowuje zaplanowane do realizacji zadania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 do zadań wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz stworzy możliwość korzystania przez Gminę Mirosławiec z funduszy zewnętrznych.

W dalszych słowach dodała, iż dodatkowo zadania w strategii zostały zaktualizowane pod względem nazewnictwa lub uzupełnienie w odniesieniu do projektów zawartych w Programie Rewitalizacji. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, o jakie środki finansowe ubiega się gmina, jaki jest procent dofinansowania?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż poziom dofinansowania zadania wynosi 63,63%.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz  Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Kalisza Pomorskiego zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania przez jednego ucznia z dowozu realizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Zawarcie porozumienia z Gminą Kalisz Pomorski pozwoli na racjonalizację kosztów niniejszego zadania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu  i opieki 
w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu 
(tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Tuczna zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania przez dwoje uczniów z dowozu realizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Zawarcie porozumienia z Gminą Tuczno pozwoli na racjonalizację kosztów niniejszego zadania.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy dzieci z Tuczna będą dowożone do Mirosławca, czy będzie trzeba odbierać z Tuczna?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż dzieci z Tuczna będą dowożone do Mirosławca i odbierane z Mirosławca. Transport jest zapewniony na tranie Mirosławiec - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku i z powrotem.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu 
(tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 283.567,06 zł z tytułu: zrealizowanych dochodów z odszkodowania za kradzież mienia na plaży w Łowiczu Wałeckim w kwocie 2.413,00 zł; otrzymanej dotacji celowej na podstawie Informacji Nr 46 DKS-/3113/46/WS/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02.08.2018r. na wydatki związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem wyborów do organów jst w 2018 roku w kwocie 31.029,00 zł; niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2018r. w kwocie 48.800,00 zł; niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2018r. w kwocie 196.671,25 zł; wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska w kwocie ogółem 4.653,81 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 121.895,81 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów związanych z zagospodarowaniem plaży w kwocie 2.413,00 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych na pierwsze głosowanie w kwocie 31.029,00 zł;  zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska o kwotę 4.653,81 zł; nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jabłonkowo„ - dokumentacja techniczna, wykonanie robót i nadzór w kwocie 35.000,00 zł;  dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Zakończenie lata 2018" w kwocie 48.800,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 17 sierpnia 2018 r. w kwocie 121.349,00 zł z tego na: zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego)„ - wykonanie I etapu zadania tj. wycinka drzewa kolidującego z nowo zaprojektowanym chodnikiem w kwocie 5.000,00 zł; zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 2.317,00 zł; uaktualnienie planu finansowego w programie RPO WZ Kontrakt Samorządowy - działania porządkowe po podpisanych umowach w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" na zakup wyposażenia w kwocie 15.000,00 zł; zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mirosławcu na wydatek związany z integracją systemów alarmowych pracowni komputerowej w kwocie 3.198,00 zł; dokonanie zmian w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu między działami 852 i 855 ogółem w kwocie 16.500,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług sprzątania powierzchni utwardzonych w kwocie 38.134,00 zł; nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jabłonkowo„ - dokumentacja techniczna, wykonanie robót i nadzór w kwocie 40.000,00 zł; dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Zakończenie lata 2018" w kwocie 1.200,00 zł.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za- 4

Przeciw-0

Wstrzymało się- 1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 4 głosach „za”, brakiem głosów „ przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

-zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec dostosowuje się wynik finansowy do aktualnie zmienionego budżetu, z uwagi na zmniejszenie deficytu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za- 4

Przeciw-0

Wstrzymało się- 1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 4 głosach „za”, brakiem głosów „ przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Wolne wnioski i zapytania

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski i zapytania.

Ad.11
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska  o godz. 8.20  zamknęła  41  posiedzenie Komisji.

 

 

 

 

Załączniki

Protokół pdf, 434 kB

Powiadom znajomego