W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 21.06. 2018 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 21 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 15.00.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Zapoznanie się:
a)ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
b)z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
c)ze sprawozdaniem finansowym;
d)z informacją o stanie mienia gminy;
e)wypracowanie stanowisk Komisji.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Piotr Suchojad  witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych:  Komisja Polityki Społecznej: 5 członków, Komisja Rewizyjna: 3 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu: 6 członków, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Zapoznanie się:
a) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji wspólnej zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Budżet gminy korygowany był w ciągu 2017 roku 26 razy zarówno na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.
Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 r. na stronie 2 zwiększono dochody własne, dlaczego jest ujemna kwota przy Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota na dochody własne była zaplanowana, natomiast Samorządowe Przedszkole w Mirosławcu jej nie zrealizowało.
Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wydatków finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (str.5) dlaczego nie zostały wykorzystane w całości?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż środki wydatkowane wynikają z przetargu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych (str.7) skąd taka różnica?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż często są nieuaktualniane w tym rozdziale kwoty z uwagi na niewykonanie zadań.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 33.591,63 zł, a wykonano znacznie mniej.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż są to kwoty na realizację projektu „Cyfrowy Mirosławiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy i Miasta Mirosławiec”. Do końca nie można było wykonać planu, ponieważ trwały przetargi na kolejne działania.

Rana Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wykonania planu wydatków Sołectw Orle i Próchnowo. Skąd takie kwoty?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż sołectwa Orle i Próchnowo nie wykorzystały i były przemieszczenia wydatków z roku poprzedniego na dany rok 2018.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem informacji o stałej organizacji ruchu na kwotę 22 170 zł. Z czym było związane?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dotyczyło zmian oznakowania na poszczególnych ulicach.

Radna Anna Turska dodała, iż informacja jest bardzo ogólna. Zwróciła uwagę, iż w sprawozdaniu jest koszt tablicy informacyjnej na kwotę 1 292,60zł. Czy jedna tablica, aż tyle kosztowała?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostało zakupionych więcej tablic informacyjnych.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny, w szczególności o świadczenie na rzecz osób fizycznych, co na nie się składa? str.28 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż są to środki na świadczenia ogólnie na wszystko a nie na konkretne świadczenie.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy środki nie wygaszone muszą być w całości zrealizowane (wygaszone).

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie muszą zostać w całości wygaszone.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odnośnie wydatków majątkowych na  termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki.

Skarbnik Gminy poinformowała, że środki przeznaczone na realizacje zadań nie zawsze zostają wykorzystane w całości, występują sytuacje że środki zostają przekazane na inny cel.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budżetu obywatelskiego, czy można przekroczyć zaplanowaną kwotę na realizowane zadanie, tzn. podana kwota jest wyższa.

Skarbnik Gminy poinformowała, że kwota może ulec zmianie gdyż są to środki z budżetu gminy.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kosztu dwóch ławeczek na ulicy Wąskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w chwili obecnej nie zostanie udzielona odpowiedź. Zostanie sprawdzona cena i odpowiedź zostanie udzielona na sesji 28 czerwca 2018 r.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wyjazdu Burmistrza Mirosławca do Brukseli, czy gmina ponosiła za wyjazd koszty?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż wyjazd do Brukseli był ze środków zewnętrznych.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przygotowywania projektu do realizacji zadania np. na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu. Dlaczego projekty nie są przygotowane konkretnie, żeby nie trzeba było dokonywać zmian, poprawek.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż projekty są przygotowywane przez inwestora i on dokonuje zmian. W trakcie realizacji zadania dochodzi do różnych sytuacji, gdzie trzeba zmienić koncepcje działania.

Radny Marcin Karczewski zwróciła się z zapytaniem dotyczącym rozdziału 92195 – Pozostała działalność, dlaczego jest tak duża różnica w dotacjach dla stowarzyszeń? 

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż kwota jest uzgadniana zgodnie z zadaniem jakie dane stowarzyszenie chce wykonać, ale nie wszystkie stowarzyszenia z tego korzystają.

Radny Grzegorz Różycki zwróciła się z zapytaniem dotyczącym planowanych inwestycji, czy jest możliwość planowania budżetu i inwestycji z wyprzedzeniem? Często są sytuacje , że radni postawieni są przed faktem dokonanym.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że ciężko jest zaplanować inwestycje „na przód”, ponieważ nie wiadomo kiedy zostaną ogłoszone terminy na składanie wniosków na konkretne projekty. Często zdarza się, że jest przygotowany projekt dla konkretnej inwestycji, ale na konkurs, żeby został ogłoszony czeka się 2 lata.

Radny Grzegorz Różycki dodał, iż odnosząc się do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok zostało zrealizowane, za co gratuluje.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do realizacji kolejnej części punktu 4.

b.    z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,

Komisja Polityki Społecznej, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarki i Budżetu zapoznały się z  Uchwałą  Nr XLVIII.216.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok – opinia pozytywna.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

c.    ze sprawozdaniem finansowym,

Członkowie Komisji wspólnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.

d.    z informacją o stanie mienie gminy,

W dalszej kolejności członkowie Komisji Polityki Społecznej, Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarki i Budżetu zapoznali się z informacją na temat stanu mienia Gminy.

Informacja na temat stanu mienia Gminy stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

e.    wypracowanie stanowisk  komisji.

Następnie poszczególne Komisje przystąpiły do wypracowania stanowisk w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.

Komisja Polityki Społecznej: 5 głosy za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna: 3 głosy za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2017 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu: 6 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2017 rok.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.

-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017  rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

-w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Ustawa z  dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) nakłada  na przedsiębiorstwa   wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek opracowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Art.19 w/w ustawy dotyczący zakresu i formy regulaminu otrzymał nowe brzmienie, m.in. doprecyzowano rangę uchwały rady. Po nowelizacji będzie to akt prawa miejscowego. Zgodnie z art.19 ust. 1 w/w  ustawy rada gminy, na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Następnie Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. Po uzyskaniu przedmiotowej opinii Rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy będzie projekt odnośnie cen za wodę?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ceny zostały ustalone na trzy lata zatwierdzone przez Wody Polskie.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem jaką część środków finansowym będzie trzeba zwrócić do Wód Polskich?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że do Wód Polskich należy zwrócić 90% z opłaty retencyjnej.
Dodała, iż z przeprowadzonych badań odnośnie opłaty retencyjnej wśród właścicieli domów nikt się nie kwalifikuje, natomiast musi zostać zbadana sytuacja gminy. Być może na terenie Gminy będzie kwalifikował się teren, zostały określone wymogi, żeby opłata została naliczona. Nieruchomość musi mieć powyżej 3500 m2, zabudowana w 70% i ma nie mieć odpływu, wtedy naliczana jest opłata.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem do §3 ust1 pkt.3 (…)”prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” Związane jest z częstotliwością badania wody?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie przygotowywał samodzielnie projektu, tylko za pomocą kancelarii.      

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem odnośnie m. Próchnowo, które zostało podłączone do nowego źródła wody, gdzie zgłaszać reklamacje czy awarie?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że należy zgłaszać osobiście, telefonicznie do ZECWiKu na nr 672595213.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-1
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem „wstrzymującym”  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-1
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem „wstrzymującym”  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 100 000,00 zł wynika z uzyskania przez Gminę i Miasto Mirosławiec darowizny od firmy Żywiec Zdrój S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec". Umowa darowizny została podpisana w dniu 4 kwietnia 2018 r. Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł zostały wprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec uchwałą Nr XLI/336/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. i zgodnie z zapisami umowy darowizny należy je przeznaczyć na cel określony w umowie, tj. "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec".

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie nieodpłatnego  przekazania  działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Sekretarz Gminy poinformowała, iż związane jest z działkami nr 34/1, nr 35/1, nr 189/1 znajdujące się w Piecniku oraz działka nr 469 znajdująca się w Jabłonowie stanowią część pasa drogowego drogi krajowej nr 10. Działki nr 219/2,nr  220/2, nr 222/2, nr 224 położone na terenie miasta Mirosławiec  stanowią również część pasa drogowego drogi krajowej nr 10 i są zajęte pod chodnik, zjazd i parking. Celem przekazania działek jest uregulowanie ich stanu prawnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego  przekazania  działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego  przekazania  działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-1
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego  przekazania  działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem „wstrzymującym”  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego  przekazania  działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z przepisami art. 18  ust. 2  pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy  szczególne nie stanowią inaczej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na posiedzeniu rady Miejskiej w Mirosławcu w dniu 28 maja 2018 r. podejmowana była uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec.
W dniu 10 stycznia 2018 roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 roku. Zmiana ustawy wskazanej powyżej wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Mirosławcu  w terminie  6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowej uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta  Mirosławiec oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Projekt uchwały ponadto został skierowany do zaopiniowania do poniższych podmiotów oraz poddany konsultacjom społecznym mieszkańców:

1.Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

2.Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.Sołectwa Bronikowo.

4.Sołectwa Hanki.

5.Sołectwa Jabłonowo.

6.Sołectwa Jabłonkowo.

7.Sołectwa Jadwiżyn.

8.Sołectwa Łowicz Wałecki.

9.Sołectwa Orle.

10.Sołectwa Piecnik.

11.Sołectwa Próchnowo.

12.Sołectwa Toporzyk.

13.Sołectwa Kalinówka.

14.Sołectwa Mirosławiec Górny.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych został wprowadzony przepis art. 52 ust. 15 w celu doprecyzowania charakteru prawnego opłat z tytułu wychowania przedszkolnego – a tym samym – rozstrzygnięcia kognicji sądów i  organów właściwych w tego rodzaju sprawach. W związku z jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym, a nie cywilnoprawnym charakterze przedmiotowym opłat nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/312/2018 Ray Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

Sekretarz Gminy poinformowała, iż obecnie obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości określonej w uchwale rady gminy, wynika wprost z przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym i aktualizuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z tego świadczenia. Natomiast dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego. Jednakże w  przypadku zwolnienia z opłat (całkowitego lub częściowego) rozstrzygnięcie w tym przedmiocie następuje w drodze decyzji burmistrza albo upoważnionego dyrektora przedszkola, na podstawie art. 52 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Mając na uwadze powyższe, niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu  upoważnia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Radny Józef Ryźlak zwróciła się z zapytaniem o sprawowanie opieki nad dziećmi z miejscowości Hanek w drodze z Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu do przystanku autobusowego i z przystanku do przedszkola wraz z opieką w autobusie.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż powyżej 3km dowożone są wszystkie dzieci.

Radny Józef Ryźlak dodał, że chodzi o rodziców, którzy pracują do godz. 15, a dziecko które jest do godz. 13, kto odbierze dziecko z przedszkola.

Burmistrz Mirosławca poinformował, że przedszkole jest czynne do godziny 16. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w warunkach przetargu na przewóz dzieci, wpisywane jest że musi być kierowca autobusu i opiekun.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynął wniosek z Komedy Hufca Związku Harcerstwa polskiego w Trzciance o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego nad jeziorem Piecnik w miejscowości Piecnik jako organizator. Dodała, iż najprawdopodobniej uchwała zejdzie z porządku obrad, ponieważ wnioskodawca nie uzyskał zgody właściciela Wód Polskich.

Głosowanie się nie odbyło.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Szczecinie zwróciła się o uzgodnienie przez Radę Miejską w Mirosławcu planowanych zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu krzewów i podrostu drzew z płatów siedliska przyrodniczego o kodzie 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Mirosławiec PLH320045, zlokalizowanym w obrębie ustanowionym Uchwałą Nr XII/59/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.
Wykonanie przedmiotowych zabiegów ochrony czynnej jest niezbędne dla zachowania płatów siedliska przyrodniczego 7140 w stanie niepogorszonym, a także dla powstrzymania niekorzystnych zmian zachodzących na ich obszarze, m.in. sukcesji drzew i krzewów oraz związanego z nią pogarszania się warunków wodnych. Reasumując, przedmiotowe prace służą potrzebom ochrony ww. terenu, tj. powstrzymaniu procesów sukcesji na torfowisku i utrzymaniu bioróżnorodności.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  projekt uchwały jest konsekwencją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które obniżyło wynagrodzenie zasadnicze wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w gminach do 15 tysięcy mieszkańców z poziomu 4 200 - 5 900 zł do wysokości  3 400 - 4 700 zł. Obniżenie wynagrodzenia zasadniczego ma również wpływ na wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku stażowego, które są pochodną wynagrodzenia zasadniczego.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem co w sytuacji gdyby Rada Miejska nie podjęła uchwały?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że w takiej sytuacji nie ma podstawy do wypłacenia wynagrodzenia Burmistrzowi, ponieważ stara uchwała utraciła moc. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki

 Sekretarz Gminy poinformowała, iż „plan działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki” to dokument planistyczno-operacyjny. Wskazuje on działania i projekty oparte na endogenicznych potencjałach Gminy i Miasta Mirosławiec tworzących produkty turystyczne. Plan działań przedstawia zadania i sposoby realizacji lokalnych i regionalnych strategii rozwoju w zakresie turystyki na obszarze gminy.
Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie przy ubieganiu się o środki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przepisy art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) dają podstawę jednostkom samorządu terytorialnego do współdziałania. Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy przystąpienia gmin z obszaru rzeki Drawy i jej dopływów (  Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina Drawno, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Złocieniec, Gmina Czaplinek)  w charakterze Partnerów z Liderem Lokalną Organizacją Turystyczną "Wokół Drawy" do Projektu pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”, realizowanego w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 – 2020 4. Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. 

Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie partnerskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu".

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu".

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu".

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 52.805,44 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z odszkodowania za wybite szyby na przystanku autobusowym w Toporzyku w kwocie 800,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 7.066,00 zł,

- zrealizowanych dochodów z odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia drogowego na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu w kwocie 7.805,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska w kwocie ogółem 37.134,44 zł,

- zrealizowanych dochodów ze sprzedaży działek stanowiących drogi nie ujętych w planie finansowym rozdziału 60016 § 0770 i aktualizacja planu (przemieszczenie z rozdziału 01095 i z rozdziału 70005 - w § 0770) ogółem w kwocie 97.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 295.668,44 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2017, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2018 r. ogółem w kwocie 161.206,00 zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne

- zakup usług remontowych - przystanki autobusowe w kwocie 800,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Mirosławca" - środki zostaną przeznaczone na wymianę kamery na bloku przy ul. Wolności 22 oraz na zainstalowanie kamery w nowym punkcie na Placu Wolności 4 w kwocie 13.899,00 zł,

- zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów ogółem w kwocie 7.066,00 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska o kwotę 37.134,44 zł,

- zakup usług remontowych związanych z oświetleniem placów i dróg w kwocie 7.805,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Budowa siłowni pod chmurką w Piecniku„ - dokumentacja, zakup urządzeń i materiałów w kwocie 15.758,00 zł,

- realizację kolejnego etapu zadania pn. "Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania - Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)„ - dokumentacja i roboty w kwocie 52.000,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 344.956,46 zł m.in. na:

- zabezpieczenie środków na przygotowanie Studium Wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WZ na zadanie pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo" wspólnie z gminami; Drawno, Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Złocieniec i Lokalną Organizacja Turystyczną "Wokół Drawy„ jako grupy partnerskiej (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 10.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2017, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2018 r. związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 48.800,00 zł,

- uaktualnienie planu finansowego w jednostkach realizujących program RPO WZ - Kontrakt Samorządowy - działania porządkowe po podpisanych umowach (rozdział 80101) ogółem w kwocie 224.321,46 zł,

- dokonanie zmian w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu między działami 852 i 855 ogółem w kwocie 15.082,00 zł.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym realizacji kolejnego etapu zadania pn. "Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania - Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)„ - dokumentacja i roboty, co mieści się w kwocie 52.000,00 zł?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż we wniosku było ujęte dalsze odsłonięcie murów i zabezpieczenie ich przed warunkami atmosferycznymi, usuniecie znacznej ilości gruzu z terenu Majdanu. Wskazane są wymogi archeologicznych po pracach, które były robione jako odkrywkowe, przywrócić do stanu pierwotnego. Uzyskana została zgoda na pozostawienie części odkrytych murów, które zostały przykryte folią ale nie została zasypana na okres zimowy. W planie jest na kolejne lata dokonać nadbudowy murów i pozostawić kształt pierwotnego zamku i pałacu do zwiedzania. Jeśli uda się firmie Arkona z Krakowa, która specjalizuje się w pracach konserwacyjnych złożyć projekt na zasadzenie „zaprojektuj i wybuduj”, gdyż gmina nie zdąży go przygotować. Natomiast do końca czerwca 2018 r. zostanie złożony projekt na wartość ok. 1mln zł. do Urzędu Marszałkowskiego na zabytki. W projekcie ujęta jest wieża, zabezpieczenie murów po wykonywanych pracach w br., aleje spacerowe, oświetlenie oraz scena letnia, która pozwoliłaby na przeprowadzanie imprez, również zmiana dzisiejszego mostku na kształt jaki był wcześniej. Projekt będzie dopiero składany, a wyniku będą w październiku 218 r. Na chwilę obecną będą trwać dalsze prace odkrywkowe i zabezpieczające teren.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym warunków dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 85%.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zakupu usług opracowania procedur dotyczących wdrożenia Mechanizmu Podzielonej Płatności w gminie?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest związane z umowa z DILOJTAMI, którą chcielibyśmy aby wdrożyli i zabezpieczyli wszystkie jednostki, gdyż mechanizm wchodzi o d 1 lipca 2018 r. . Muszą zostać zapisane procedury odpowiedzialności, w jaki sposób postępować, które przelewy zostają wysłane w pierwszej kolejności.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych – naprawa kanalizacji deszczowej , gdzie będzie przeprowadzane?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ma związek z zamianą środków, gdyż są środkami z ochrony środowiska.

 W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu.

Ad.6
Wolne wnioski i zapytania.

Radny Wasilij Głuscow złożył wniosek o wymianę koszy śmietnikowych na nowe w m. Próchnowo, które są zniszczone i nie nadają się do naprawy oraz zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przesyłek listowych poleconych zostawianych w Punkcie Pocztowym w m. Bronikowo do odbioru, gdy listonosz nie zastał adresata, o możliwość odbioru na poczcie w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż można indywidualnie zastrzec, aby listy polecone nie odebrane zostawiane były na poczcie w Mirosławcu.

Radny Wasilij Głuscow wyraził słowa podziękowania za naprawę drogi powiatowej na odcinku Bronikowo – Próchnowo – Piecnik.

Radny Janusz Beer złożył wniosek o kontrole policji na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu przy sklepie „Żabka”, gdyż w weekendy w godzinach popołudniowych samochody zatrzymują się przy linii podwójnej ciągłej utrudniając przejazd innym pojazdom. 

Radny Marcin Karczewski złożył wniosek o naprawę poprzeczki na ściance wspinaczkowej na placu zabaw przy ulicy Polnej w Mirosławcu oraz o zmianę organizacji ruchu na placu targowym w Mirosławcu, z umożliwieniem wjazdu dla samochodów powyżej 3,5t przewożących towary do umiejscowionych sklepów na czas rozładunku. Ponadto zwrócił się z zapytaniem dzierżawionych gruntów na których są postawione sklepy.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż teren przy targowisku miejskim jest objęty programem rewitalizacji, natomiast grunty dzierżawione w tym rejonie są przygotowywane do sprzedaży, gdyż trzech właścicieli złożyło wniosek o wykup.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem kiedy nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Orlej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że zmiana organizacji ruchu na ul. Orlej nastąpi po Festiwalu Rysia, aby nie stawiać znaków, które byłyby zakrywane czasową organizacją ruchu.

Radny Grzegorz Różycki dodał, iż wspominane było postawienie lustra drogowego przy ulicy Orlej w kierunku Mirosławca Górnego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie widzą możliwości ustawienia lustra drogowego. 

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie wykoszonia jest droga krajowa nr 10 poza miastem Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż nie jest podpisana umowa z wykonawcą na wykoszenie terenów poza miastem.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dlaczego w miejscowości Toporzyk występują częste awarie wody, niskie ciśnienie oraz zanieczyszczona woda?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostanie zwrócona uwaga po pracach przeprowadzanych w Próchnowie, Bronikowie na ujęciach wody oraz zostanie przeprowadzona weryfikacja urządzeń i budynków.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym komunikatu odnośnie niskiego ciśnienia wody w godzinach popołudniowych i wieczornych do końca czerwca br. 

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż jak sygnalizował, że po rozmowach z wykonawcą został jeszcze jeden zbiornik uruchomiony dodatkowo, czyli na dany moment został wstrzymany z modernizacji. Prace modernizacyjne jeszcze nie są zakończone.

Radna Iwona Kłos złożyła wniosek o naprawę studzienek kanalizacji deszczowej w jezdni drogi krajowej nr 10 w m. Jabłonowo.

Radny Grzegorz Różycki złożył wniosek o zamontowanie lustra drogowego naprzeciwko zjazdu do zakładu Żywiec Zdrój na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu, w celu poprawienia widoczności wyjazdu z zakładu w obu kierunkach.

Ad.7
Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 15.00 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych rady Miejskiej w Mirosławcu.

Załączniki

Protokół pdf, 1.41 MB

Powiadom znajomego