W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 24.04.2018 r.

Protokół nr 38/2018
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
które odbyło się w dniu 24.04.2018 r. w godz. 11.00- 12.50
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.   Otwarcie 38  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.
5.   Sprawozdanie z działalności w 2017 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
6.   Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
7.   Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.
8.   Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.
9.   Zaopiniowanie projektów uchwał.
10.  Wolne wnioski i zapytania.
11.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 38  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 11.00 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 38  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni :radna Iwona Kłos 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o zamianę kolejności porządku obrad. Punkt 8 przenieść na pkt 5, kolejne punkty porządku obrad otrzymały numeracje następną. 

O godz. 11.03 na posiedzenie Komisji przybyła radna Iwona Kłos. Obecnych na posiedzeniu 5 członków Komisji.

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za- 5
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 37 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za- 5
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół.

Ad.5. 

Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji przybyła Danuta Czerniawska- Kierownik MGOPS w Mirosławcu oraz Magdalena Goluch – Brzeczko- asystent rodziny.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż podstawowym celem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Zadaniem wynikającym z ustawy jest wzmocnienie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, by w przyszłości ograniczyć liczbę objętych pieczą zastępczą. Głównym celem programu jest stworzenie warunków optymalnego funkcjonowania rodzin oraz uruchomienie mechanizmów wyrównywania dysfunkcji. Program obejmuje działania w rozwoju systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, wzmacnianiem roli i funkcji rodziny oraz podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz wspierania rodziny. Monitoring sytuacji dziecka prowadzony jest przez wszystkie służby zaangażowane w pomoc dziecku tj.: pracowników socjalnych, asystenta rodziny, nauczycieli szkół i przedszkoli, policjantów, kuratorów sądowych, instruktorów ze świetlic środowiskowych, pracowników biblioteki. Dodała, iż pracownicy socjalni reagują na każdy sygnał (ustny lub pisemny), który może świadczyć o trudnościach w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W przypadku zgłoszeń ustnych pracownik socjalny sporządza notatkę z adnotacją od kogo zgłoszenie pochodzi. Po przyjęciu zgłoszenia pracownik socjalny składa wizytę w miejscu zamieszkania rodziny. Uzyskane informacje poszerza poprzez kontakt z instytucjami, które współpracuje z rodzina. Na podstawie zgromadzonych informacji pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji. Pracowni socjalny sam lub w porozumieniu z kierownikiem ops dokonuje doboru właściwych form pomocy rodzinie. W przypadku decyzji o samodzielnym prowadzeniu pracy socjalnej zawiera z rodziną pisemny kontrakt, a następnie systematycznie monitoruje sytuację rodziny. W przypadku rażących zaniedbań wobec dziecka pracownik obowiązany jest do złożenia wniosku do sądu o wgląd w sytuacje dziecka. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny pracownik socjalny uzyskuje zgodę rodziny na współpracę z asystentem rodziny i składa wniosek do kierownika ops o jego przydzielenie. 

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zasad przydzielania rodzin asystentowi rodziny oraz z iloma rodzinami może współpracować?

Magdalena Goluch - Brzeczko  poinformowała, iż sytuacji dziecka prowadzona jest przez wszystkie służby zaangażowane w pomoc dziecku tj.: pracowników socjalnych, asystenta rodziny, nauczycieli szkół i przedszkoli, policjantów, kuratorów sądowych, instruktorów ze świetlic środowiskowych, pracowników biblioteki. Pracownicy socjalni przeprowadzą wywiad w rodzinie, po uzyskaniu informacji, dokonaniu analizy ustala formę współpracy z rodziną. Jeżeli zachodzi konieczność z powodu rażących zaniedbań składa wniosek do sądu, proponowana jest współpraca z asystentem rodziny. Dodała, iż w 2017 roku objęte wsparciem jest 17 rodzin, w tym 2 rodziny, które do pracy z asystentem rodziny zostały zobowiązane przez sąd. Wśród tych rodzin w 10 występuje problem alkoholowy, 11 objętych jest dozorem kuratora sądowego, 1 nadzorem kuratora sądowego, w 1 rodzinie występuje niepełnosprawność a w 15 bezrobocie. 

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym czasu trwania współpracy z rodziną?

Magdalena Goluch – Brzeczko odpowiedziała, iż współpracuje od dwóch lat, i od tego czasu ma kilka rodzin, natomiast część rodzin przejęła po wcześniejszym asystencie rodziny, które objęte są współpracą już kilka lat.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem czy na terenie gminy jest tylko jeden asystent rodziny?

Magdalena Goluch – Brzeczko odpowiedział, iż jest jednym asystentem rodziny na terenie gminy Mirosławiec.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytanie jak wygląda w sytuacja związana z zakończeniem współpracy z asystentem rodziny?

Magdalena Goluch – Brzeczko odpowiedziała, iż zależy bardziej od osiągnięć efektów w rodzinie. Jeżeli zostały osiągnięte cele jakie się opracowuje wspólnie z pracownikiem socjalnym w planie pracy to można rozwiązać współpracę. 

Radny Stanisław Wiese zwróciła się z zapytaniem co w sytuacji jeśli asystent rodziny odmówi pomocy?

Magdalena Goluch – Brzeczko odpowiedziała, że pomoc asystenta rodziny polega na współpracy z rodziną, spiera je w codziennej organizacji życia rodziny, w planowaniu sposobów spędzania wolnego czasu, uczenia sprawnego wykonywania obowiązków domowych, doradzania jak zarządzać budżetem domowym. Asystent rodziny nie może odmówić pomocy rodzinie.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy pomoc polega na doradztwie, udzieleniu wsparcia, pomocy psychologicznej?

Magdalena Goluch – Brzeczko odpowiedziała, iż zapewnione są dla rodzin przeżywające trudności, dostęp do specjalistycznych poradni. Poradnictwo specjalistyczne to w szczególności poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne. Poradnictwo specjalistyczne świadczy Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. Osoby uzależnione, współuzależnione 
i ofiary przemocy w rodzinie mają możliwość korzystania z usług psychoterapeuty, instruktora terapii uzależnień i psychologa-psychoterapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu. Zapewnienie rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone w szkołach indywidualnych porad dla rodziców przez pedagogów szkolnych, prowadzenie poradnictwa przez psychologa szkolnego i pomoc psychologa z PPP w Wałczu.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem na jakich warunkach jest zatrudniony asystent rodziny?

Magdalena Goluch- Brzeczko odpowiedziała, iż od 2017 roku zatrudniona jest na czas nieokreślony w ramach zadaniowego czasu pracy. 

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dlaczego doszło do sytuacji odebrania dzieci rodzicom?

Magdalena Goluch – Brzeczko odpowiedziała, iż rodzina nie podołała obowiązkowi rodzicielskiemu, występowały m. in. problemy alkoholowe, przemoc. Dzieci powielały błędy problemy rodziców.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem gdy dzieci są odebrane rodzicom, jak wygląda dalszy przebieg sytuacji, czy rodzina pracuje w tym kierunku aby dzieci wróciły?

Magdalena Goluch – Brzeczko odpowiedziała, iż  współpracuje dalej z rodzicami biologicznymi dzieci, stara się ich wspierać, pomagać. Rodzic odwiedza dziecko w ośrodku, kontaktuje się telefonicznie, stara się odbudować kontakt. 

Radny Stanisław Wiese zwrócił uwagę, iż nie jest to duża liczba 15 rodzin może zajmować się asystent rodziny.

Magdalena Goluch – Brzeczko  odpowiedziała, iż w każdej z tych rodzin jest duża liczba dzieci. Na terenie gminy Mirosławiec jest ok. 33 dzieci.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy te rodziny są niezaradne życiowo?

Magdalena Goluch – Brzeczko odpowiedziała, iż są to rodziny które nie radzą sobie w codziennej organizacji życia w rodzinie, przeważa spożywanie alkoholu, problemy z zarządzaniem budżetu domowego.

Danuta Czerniawska dodała, iż jest trudna sytuacja aby uświadomić rodzinie, że nie radzi sobie z wychowaniem dzieci.

Magdalena Goluch – Brzeczko dodała jeśli dziecko sprawia problemy wychowawcze spowodowane złym zachowaniem mogą zostać posłane do ośrodka socjoterapii. Poinformowała, iż sukcesem nie jest że dziecko nauczy się poprawy wychowawczej, zmieni swój stosunek do otoczenia, tylko najważniejsza jest relacja między rodzicem a dzieckiem. Po części rodzice, którzy maja problemy wychowawcze z dziećmi angażują się w poprawę swoich relacji.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż łatwiej współpracuje się z rodziną czy jej pomaga, gdy mówi ona całą prawdę o zaistniałej sytuacji. Kiedy pojawiają się kłamstwa żadna praca nie rozwiązuje problemów.

Radny Stanisław Wiese poinformował, że należy pomagać rodziną w których są dzieci, nie zostawiać ich samych z problemem.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż należy angażować wszystkie jednostki organizacyjne a nie tylko Opiekę Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem w jakim wymiarze czasu pracuje asystent rodziny?

Magdalena Goluch – Brzeczko odpowiedziała i pracuje w 8 godzinnym wymiarze czasu, ale stara się pracować w dogodnych godzinach dla rodzin z którymi współpracuje.

O godz. 11.30 posiedzenie Komisji opuściła Magdalena Goluch - Brzeczko Asystent rodziny

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

Głosowanie:

Za- 5
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

Ad.6.
Sprawozdanie z działalności w 2017 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska poinformowała, iż przeglądając sprawozdanie z realizacji budżetu za 2017 rok oraz wydatki wykonane w tabeli w przedstawionym sprawozdaniu z działalności MGOPS w Mirosławcu. Pojawiła się różnica wydatków związanych z realizacją budżetu i wydatki wykonane w dziale 852 na kwotę 5 520 zł, oraz w dziale 855 różnica na kwotę 8 454,38 zł. Na czym polegają powyższe różnice?

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż różnica w dziale 852 na kwotę 5 520 zł z przeznaczeniem na Pilski Bank Żywności wydatek Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, natomiast  w dziale 855 na kwotę 8 454,38 spowodowana jest zwrotami dotacji, które z urzędu musiały być wydatkowane na nie należnie pobrane świadczenia, gdzie MGOPS ma jako dochód a w gminie jest jako wydatek.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż analizując dane z 2017 r., a rokiem 2016 usługi opiekuńcze i specjalistyczne wzrosły, z czym jest związane.

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż związane jest z przyznaniem kolejnym osobom usług opiekuńczych i specjalistycznych. W 2016 roku nie było osoby umieszczonej w ośrodku opiekuńczym. Z oceny pomocy społecznej wynika, że społeczeństwo się starzeje i usługi opiekuńcze należy zapewnić na miejscu, a jeżeli nie ma możliwości zapewnienia usługi opiekuńczej dla osoby wymagającej opieki całodobowej, umieszcza się ją w domu pomocy społecznej.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż w wydatkach wykonanych w rozdziale 85504 dotyczącym wspierania rodziny w roku 2016 kwota była o 10 000 zł. większa, wynika to z tego że jest mniej świadczeń przyznawanych, mniej jest wniosków o wsparcie rodziny?

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż związane jest z tym, iż w roku 2016 był rozdział dotyczący wspierania rodziny, natomiast w roku 2017 powstał rozdział dotyczący pieczy zastępczej. W roku poprzednim było zawarte w jednym rozdziale.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym schronienia dla 4 osób bezdomnych. Czy one w okresie zimowym przebywają w schroniskach.

Danuta Czerniawska odpowiedziała, że osoby do usamodzielnienia się powinny pozostawać w schronisku. Jest to schronisko w Żabinie koło Wierzchowa oraz było jedno w Warszawie. Poinformowała, iż jest zasada że koszty pobytu w schronisku ponosi ta gmina w której dana osoba miała ostatnie stałe zameldowanie.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym głównych źródeł finansowania udziału częściowo gminy w zadaniach zleconych, iż w roku 2016 były określone, że stanowią 0,46% wydatków, natomiast w roku 2017 – 7,45%.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż związane jest z programem 500+, ponieważ w roku poprzednim było finansowane od kwietnia, a w roku 2017 w całości.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym programu dożywiania, iż została wyrażona zgoda Wojewody Zachodniopomorskiego na zmniejszenie udziału procentowego środków własnych Gminy z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do kwoty 44 000 zł. W gminie było wydatkowane 67 500 zł. 

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż była potrzeba przeznaczenia większej kwoty na program dożywiania niż było zaplanowane

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy te środki własne gminy i dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego 243 100 zł jest na samo dożywianie i świadczenia.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dofinansowania posiłków w szkole, pojawiają się pytania czy z dożywiania zrezygnować.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż program dożywiania nie opiera się tylko na częściowym finansowaniu posiłków ale i na świadczeniach otrzymywanych dla rodzin.

Dodała czy gmina ma taką możliwość aby zrezygnować z samego dożywiania?

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem czy dzieci chętnie korzystają z posiłków.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż otrzymuje fakturę od firmy, która wydaje posiłek z dokumentem potwierdzającym ze dziecko posiłek otrzymało.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ilość osób korzystającym z dożywiania z roku na rok spada. Zwrócił uwagę wpływ programu 500+ jest widoczny w rodzinach, które w znacznej części mniej korzystają z dożywiania.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przeprowadzane były rozmowy czy nie lepiej byłoby wydzierżawić stołówkę osobie która by prowadziła stołówkę i sprzedawała posiłki dla wszystkich.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pojawiła się kwota 4 844,00 czym jest spowodowane?

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż pojawiła się większa liczba osób, która pobrała nienależnie świadczenie rodzinne. W momencie składania wniosku dokumentacja się zgadzała, natomiast nie poinformowały o poprawie sytuacji finansowej związanego np. z zatrudnieniem.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym liczby wydanych (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej drogą elektroniczną) decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego jest 492 a liczba złożonych wniosków 480. Dlaczego jest więcej decyzji niż wniosków?

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż decyzje wydawane są przez cały rok. Mogła wystąpić sytuacja, że wniosek został złożony na koniec roku na decyzja wydana w następnym roku.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym współfinansowania pobytu 11 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Za pobyt trojga dzieci gmina współfinansuje pobyt w wys. 50% kosztów utrzymania, a za pobyt 8 dzieci w wys. 10% kosztów utrzymania.

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej w pierwszym roku wynosi 10%, w drugim roku 20% natomiast w 3 roku 50%. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych dotyczących wspierania rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez kierowanie do udziału w Regionalnej Akademii Rodziny, jak jest przeprowadzane?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż jest to projekt realizowany ze współpracą z Urzędem Marszałkowskim przez PCPR. Projekt polega na tym, że osoby zachęcane są do udziału w programie, gdzie mają wsparcie pedagoga, psychologa, aby wzmocnić aktywność i samodzielność życiową.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdanie z działalności w 2017 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za- 6
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności w 2017 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Ad.7
Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Kierownik MGOPS poinformowała, iż ocena zasobów pomocy społecznej sporządzana jest na formularzu który przygotowywany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W niniejszej ocenie zasobów pomocy społecznej rokiem oceny jest rok 2017., natomiast prognoza dotyczy roku 2018 i 2019. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest przedstawiana radzie gminy do 30 kwietnia każdego roku oraz sejmikowi województwa do 30 czerwca każdego roku. Będzie ona podstawą planowania budżetu na następny rok.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym sytuacji demograficznej i społecznej w szczególności liczby wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy. W roku 2015 było 23 wnioski, 2016 roku 24 wnioski, natomiast prognoza na lata kolejne jest 41.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik odpowiedział, iż wynikiem są informacje na temat budowy bloków. Mieszkańcy wyprzedzając sytuację składając wnioski na lokale mieszkalne.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem na jakiej zasadzie robiona jest prognoza, skoro na kolejne dwa lata jest taka sama.

Kierownik MGOPS odpowiedziała, iż przy wypełnianiu formularza jest zasada żeby stawić prognozę do końca trzeba byłoby przeprowadzić specjalistyczne badania dlatego pozostawia się na tym samym poziomie.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż w tabeli dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia jest wynik zerowy.

Kierownik MGOPS odpowiedziała, iż nie ma organizacji pozarządowej w gminie Mirosławiec, której  można byłoby zlecić zadanie z zakresu pomocy społecznej.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek zwróciła uwagę iż są takie organizacje pozarządowe które prowadzą Dom pomocy społecznej – placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym w całkowitego roczny kosztu prowadzenia i utrzymania jednostki. Z czym jest związane, że lata 2016 i 2017 są kosztem zbliżone, natomiast prognoza na kolejne lata jest znacznie niższa.

Kierownik MGOPS odpowiedziała iż na dotychczasowym poziomie jednostka jest zabezpieczona między innymi  w sprzęt, wyposażenie, dlatego zostało założone że koszty się zmniejszą. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:

Za- 6
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Ad.8
Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż sprawozdanie w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020 przygotowane w nowej bardziej czytelnej formie.

Kierownik MGOPS zwróciła uwagę iż w roku 2017 zostało jedno dziecko odebrane przez pracownika socjalne przy współudziale policji, służby zdrowia. Jest zasada że można dokonać odebrania dziecka tylko w godzinach pracy i w momencie stwierdzenia przemocy w rodzinie.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy są rodziny wspierające chętne do współpracy.

Danuta Czerniawska poinformowała, że nie ma chętnych rodzin wspierających. Dodała, iż aby przyznać rodzinę wspierającą musi być zgoda drugiej rodziny. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Głosowanie:

Za- 6
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

O godz. 12.20 posiedzenie Komisji opuściła Danuta Czerniawska Kierownik MGOPS  w Mirosławcu.

Ad.9
Zaopiniowanie projektów uchwał.        

Sekretarz Gminy poinformowała, iż została dokonana korekta w projekcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 roku na kwotę 15 000 zł  dotyczącej opracowania wniosku do Stowarzyszenia na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy”. Kwota w wysokości 15 000,00 zł to nie jest kwotą tzw. wpisowego  do stowarzyszenia,  tylko kwotą przeznaczoną  na opracowanie wniosku w programie dotyczącym rzeki Drawy i jeziora Kosiakowo.

Burmistrz Mirosławca dopowiedział, iż związane jest to z projektem na jezioro Kosiakowo dotyczący budowy budynku, zagospodarowanie plaży, ścieżkę pieszo-rowerową z oświetleniem. Został ogłoszony konkurs z początkiem kwietnia 2018 r. trwający do 30 czerwca 2018 r. Pieniądze są znaczone na zadanie pt. Drawa i Korytnica, natomiast partner LOT, który miał  składać wniosek, nie jest w stanie złożyć samodzielnie. Wniosek musi zostać złożony jako zadanie z cząstek gmin Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Czaplinek. Każda z tych gmin zabezpiecza środki na studium wykonalności  po 5 000 zł. Następnie zmieniła się koncepcja na to że wniosek złoży stowarzyszenie, aby stowarzyszenie mogło zapłacić to środki gminne byłyby przekazane na składkę członkowską. W ostateczności doszło do sytuacji, że gmina wróci do wariantu z lutego 2018 r. i będzie zlecać studium wykonalności firmie, która sporządzi projekt wniosku dla gmin, która złoży wniosek razem z LOTem, ale nie jako LOT główny wnioskodawca. 

Piotr Pawlik dodał, iż konkurs został ogłoszony na partnerstwo, dlatego żadna z gmin pojedynczo nie wystartuje w konkursie, tylko wspólny projekt może dojść do realizacji.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że wstąpienie do stowarzyszenia związane jest ze złożeniem wniosku.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że związane jest ze złożeniem wniosku i zrealizowaniem projektu.

·         w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podziału gminy Rada dokonuje na wniosek Burmistrza. Granice stałych obwodów głosowania zostały określone z uwzględnieniem uchwały Nr XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

W przedmiotowym projekcie uchwały w obwodzie nr 4 proponuje się nową siedzibę obwodowej komisji wyborczej w Świetlicy Wiejskiej w Bronikowie. Centralne położenie miejscowości Bronikowo wobec innych miejscowości należących do przedmiotowego obwodu sprawia, że wyborcy będą mieć dogodniejsze warunki dojazdu do siedziby obwodowej komisji wyborczej w porównaniu do miejscowości Hanki, która położona jest przy granicy obwodu, gdzie dotychczas znajdowała się siedziba obwodowej komisji wyborczej obwodu nr 4.

Dodała, iż w obwodzie nr 1 zmieniona została nazwa siedziby na Szkołę Podstawową w Mirosławcu oraz w obwodzie nr 3  nazwa Świetlicy Wiejskiej w Mirosławcu Górnym.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zmiany w uchwale w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów  oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż uchwała została zaakceptowana przez Komisarza wyborczego.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem z czym spowodowana jest zmiana stałej siedziby obwodowej z m. Hanek do Bronikowa.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż centralnym położeniem miejscowości Bronikowo wobec innych miejscowości należących do przedmiotowego obwodu sprawia, że wyborcy będą mieć dogodniejsze warunki dojazdu do siedziby obwodowej komisji wyborczej w porównaniu do miejscowości Hanki, która położona jest przy granicy obwodu, gdzie dotychczas znajdowała się siedziba obwodowej komisji wyborczej obwodu nr 4.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie:

Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” i przy 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. Art. 220 ustawy o finansach publicznych uwzględnia możliwości udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo rzeczowej. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy wraz z zasadami rozliczania będzie stanowić umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec reprezentowaną przez Burmistrza Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 76 pkt 22 lit. d wprowadza zmianę do ustawy - Karta Nauczyciela. W związku z powyższym należy ustalić na nowo tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekroczyć 22 godzin. Ponadto nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła wymiar pensum dla "nauczycieli wspomagających" w wymiarze 20 godzin. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec z dnia 26.04.2017 r., ustaliła pensum dla „nauczyciela wspomagającego” w wymiarze 22 godzin. Ustalenie na poziomie ustawy pensum dla "nauczycieli wspomagających" powoduje, że zapisy dotychczasowej uchwały utracą moc z dniem 31.08.2018 r.

Ustawowo uregulowany został również sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, co powoduje uchylenie przepisów uchwały w dotychczasowym brzmieniu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Głosowanie:

Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a. do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywani, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Nieodpłatne przejęcie nieruchomości o nr geodezyjnym 115/22 położonej w Mirosławcu przy ul. Dworcowej,  od przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Oddział Gospodarki Nieruchomościami  umożliwi Gminie realizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach zadań własnych w dziedzinie transportu tj: budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych stanowiących połączenie ulic Wolności, Dworcowej i Orlej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawienie odpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie:

Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nie odpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 80.515,85 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" - II transza, refundacja poniesionych wydatków w kwocie 31.843,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.230,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 16.034,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 04 kwietnia 2018r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 968,85 zł,
- porozumienia nr 4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku w kwocie 26.440,00 zł,
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 80.515,85 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków na opłaty dla AMW za najem lokali mieszkalnych w Mirosławcu Górnym w kwocie 21.461,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.230,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 16.034,00 zł,
- zadanie dotyczące wypłaty dodatku energetycznego od 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r. w kwocie 968,85 zł,
- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku w kwocie 26.440,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo" w kwocie 10.382,00 zł,
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 kwietnia 2018 r. w kwocie 184.308,00 zł z tego na:
- zabezpieczenie środków na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na ul. Kościuszki i ul. Kościelnej w kwocie 9.840,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 1.000,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo" w kwocie 4.618,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Rysia 2018 (Strefa Żubra)" w kwocie 150.000,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - wielomodułowego namiotu plenerowego - w kwocie 13.850,00 zł.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kwoty 21 461,00 na zabezpieczenie środków na opłaty dla AMW za najem lokali mieszkalnych w Mirosławcu Górnym.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zabezpieczenie środków na opłaty dla AMW za najem lokali mieszkalnych w Mirosławcu Górnym, związane są z budynkiem na Placu Wolności 5 w Mirosławcu. Po przeprowadzonej ekspertyzie i raporcie ze strony  Powiatowego Nadzoru Budowlanego, budynek z uwagi na zły stan techniczny nie nadaje się do dalszego zamieszkania. W związku z tym zaszła potrzeba  znalezienia mieszkań dla 5 rodzin. Gmina jednak nie może  finansować wynajmu lokali, więc została zawarta umowa na lokale mieszkalne w Mirosławcu Górnym między Agencją Mienia Wojskowego, a Gminą Mirosławiec. Gmina będzie ściągać należności od najemców za użytkowane lokale.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przy przygotowaniu projektów modernizacji ulic Kościuszki i Kościelnej w Mirosławcu. Pojawił się temat dotyczący schodów przy kościele, które znajdują się na gminnej działce drogowej, a parking gminy znajduje się na terenie działki kościelnej. Należy uregulować stan prawny nieruchomości na tych ulicach, aby można było dokonać modernizacji na tych terenach.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.10.
Wolne wnioski i zapytania

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem dotyczącym nowych procedur szacowania szkód łowieckich dla sołtysów gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż po posiedzeniu Rady miejskiej w dniu 25.04.2018 r przeprowadzana będzie rozmowa z sołtysami. Następnie organizowane będzie spotkanie z kołami łowieckimi aby przedstawić nowe procedury szacowania szkód.

Ad.11
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji Polityki Społecznej Anna Turska  o godz. 12.50  zamknęła  38  posiedzenie Komisji.


 

Powiadom znajomego