W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 21.02.2018 r.

Protokół nr 36/2018

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 21.02. 2018 r. w godz. 11.00- 11.55

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1. Otwarcie 36  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2017 r.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 36  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 11.00 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 36  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała,
iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: Radna Urszula Stanisławska

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 35 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół

Ad.5.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2017 r.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska poinformowała, że Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Mirosławiec obecni będą podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu w dniu 26 lutego 2018 roku.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż z przedłożonego sprawozdania wynika, że zmniejszeniu uległy kwoty wynagrodzeń wypłacanych w placówkach oświatowych.

Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik zwrócił uwagę na to, iż w ubiegłym roku wynagrodzenie było na poziomie ok. 345 796 zł, natomiast w 2017  roku wynosiło 297 925 zł i jak wynika  jest to spadek o 13,8%. Dodał, iż podobna sytuacja związana ze spadkiem poziomu wypłacanych wynagrodzeń miała miejsce porównując lata 2015 i 2016.

 Przewodnicząca Komisji zwróciła się z  zapytaniem  o zmianę kwoty bazowej?

Skarbnik Gminy  poinformowała, iż  zmianie uległa wysokość  kwoty bazowej  z 2 752,92 zł na kwotę 2 717,59 zł.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2017 r.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.
Zastępca Burmistrza Mirosławca poinformował, iż lokalny Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą nr XXXIII/278/2017 z dnia 28 września 2017 r. został oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z Zasadami weryfikacji programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że program wymaga korekty. W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zamiany programu Rewitalizacji?

Zastępca Burmistrza poinformował, iż wszystkie programy rewitalizacji  składane są do oceny eksperckiej do Urzędu Marszałkowskiego. Po dokonaniu weryfikacji zapisów programu wskazane zostały do zmiany zapisy programu.  Zmiany dotyczyły doprecyzowania zapisów programu, wykonaniu dodatkowych załączników,  zmiany metody porównywania pewnych aspektów. Na bazie tych uwag Urzędu Marszałkowskiego dokonane zostały wnioskowane  zmiany.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy zmiany, które muszą zostać dokonane nie przyczynią się do przesunięcia czasowego w realizacji programu?

Zastępca Burmistrza poinformował, iż na chwilę obecną wszystko odbywa się zgodnie z planem.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 3 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem „wstrzymania się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018
Zastępca Burmistrz Mirosławca poinformował, że rada gminy corocznie wypełnia obowiązek programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt podejmując niniejszą uchwałę. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz do dwóch Kół Łowieckich, które zostały wydane pozytywnie. 

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem ile psów w 2017 roku zostało oddanych do schroniska?

Dariusz Bartosik poinformował, iż w ubiegłym roku do schroniska zostało oddanych 8 psów.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem o wprowadzenie obowiązku czipowania zwierząt (psów)?

Zastępca Burmistrza  poinformował, iż na chwilę obecną nie został wprowadzony obowiązek czipowania zwierząt. Dodał, iż lekarz Gabinetu Weterynaryjnego Vet-Centrum w Mirosławcu podczas jednego z posiedzeń Rady Miejskiej zasugerował, aby zwierzęta domowe zostały zaczipowane. 

Radny Stanisław Wiese odnosząc się do bezdomnych kotów, zasugerował, aby podjąć pewne kroki zmierzające do sterylizacji bezdomnych kotów. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż zarówno rok jak i dwa lata temu  przy omawianiu w/w projektu uchwały poruszany był temat odnośnie czipowania zwierząt.

Dariusz Bartosik poinformował, iż z uzyskanych  informacji wynika, że żadna z ościennych Gmin z nich nie wprowadziła obowiązku czipowania zwierząt. 

Radny Stanisław Wiese zasugerował, aby przygotowana została dokumentacja związana z obowiązkowym czipowaniem zwierząt. W chwili obecnej nie można uzyskać wiarygodnych danych dotyczących  ilości psów w Gminie Mirosławiec. 

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę że jest to inwestycja dość kosztowna, natomiast każdy z mieszkańców może indywidualnie dokonać  zaczipowania zwierzęcia. 

Radny Stanisław Wiese poinformował iż gmina mogłaby dofinansować w 20-30% zadanie zaczipowania zwierząt. W ten sposób całkowita opłata zaczipowania jednego zwierzęcia opłata uległaby zmniejszeniu. Dodał, iż zgłaszaniem zaczopowanych zwierząt krajowego rejestru zajmuje się Lekarz Weterynarii, który zakłada czip. Problemem jest jednak brak wyposażenia Straży Miejskiej w czytnik, aby można było sprawdzić psa. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Skarbnik Mirosławca poinformował, że podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 448 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego Ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”. W dniu 6 lutego Dyrektor ZECWiK zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem do kiedy będzie podwyższony kapitał?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż do 2021 roku na podstawie umów jakie zostały podpisane z WFOŚ i SBL.

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik zwrócił uwagę iż w chwili obecnej realizowane jest zadanie związane z budową sieci wod-kan  w m. Próchnowo i m.  Orle. Przygotowywane są kolejne pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łowicz Wałecki. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększenie dochodów budżetowych następuje ogółem o 584,00 zł z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja przez MGOPS. Zwiększeniu ulegają wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 701.900,52 zł
z przeznaczeniem na : opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane i nadzór inwestorski na nowe zadanie „Budowa ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie robót i nadzór inwestorski przy zadaniu pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz w kwocie 500.000 zł, odsetki na spłatę kredytów historycznych w kwocie 4.002,76 zł, zadanie w ramach projektu pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy i Miasta Mirosławiec”o kwotę ogółem 167.313,76 zł, przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji z tytułu zasiłku stałego pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 584,00 zł. Przemieszczenie wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2018 r. w kwocie 15.000,00 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem na jakie konkretnie  zadanie  zostanie przeznaczona kwota w wysokości 15 000 zł, która dotyczy  przygotowania  razem ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie, Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim, z Gminą Drawno, Gminą Drawsko Pomorskie, Gminą Kalisz Pomorski, Gminą Czaplinek, Gminą Złocieniec i Lokalną Organizacją Turystyczną „Wokół Drawy" jako grupy partnerskiej wspólnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym Studium Wykonalności w ramach RPOWZ oś priorytetowa 4 "Naturalne otoczenie człowieka", Działanie 4.9 ”Rozwój zasobów endogenicznych”.

Dariusz Bartosik poinformował, iż przygotowanie wniosku ma na celu uzyskanie dofinansowania na: budowę ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo, zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo oraz  budowę oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo,

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kwoty 500 000 zł z przeznaczeniem budowę pomostu nad jeziorem Gniewosz. Dodała, iż jej zdaniem   jest to duża kwota, która nie była przewidziana w inwestycjach, przewidziany był jedynie projekt zadania.  Zwróciła się z zapytaniem dlaczego radni nie zostali poinformowani o ponoszonych kosztach oraz  czego będą dotyczyć prowadzone prace?

Zastępca Burmistrz Dariusz Bartosik poinformował, iż w zakresie powyższej inwestycji jest wykonanie pomostu, nawiezienie piasku na plażę. Nadleśnictwo Mirosławiec również włącza się do inwestycji poprzez postawione altany oraz wydzielenia i zagospodarowania  miejsca na ognisko.

Skarbnik Gminy  poinformowała, iż koncepcja zagospodarowania terenu nad jeziorem Gniewosz została opracowana we wcześniejszych latach. Dokonywane zmiany w projekcie są  jego kontynuacją.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż radni nie są na bieżąco informowani o prowadzonych pracach, jak również nie znany jest termin rozpoczęcia realizacji projektu.

Dariusz Bartosik poinformował, iż Burmistrz Mirosławca  stara się na bieżąco przekazywać zarówno radnym, jak i mieszkańcom informacje o danych inwestycjach.

Skarbnik Gminy odnosząc się do projektu Cyfrowy Mirosławiec  poinformowała iż w w/w projekcie nastąpiła zmiana harmonogramu w związku z unieważnionym przetargiem, dlatego też musiały nastąpić zmiany kwot.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem z jakich środków realizowany będzie projekt pn.  „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy i Miasta Mirosławiec”?

Skarbnik Gminy poinformowała iż kwota będzie wykorzystana z wolnych środków na realizację zadania przez trzy jednostki tj.: Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz Szkoły Podstawowej w Piecniku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Głosowanie:

Za-1

Przeciw-0

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” nie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

- zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 3 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.
Zastępca Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podjęcie uchwały intencyjnej pozwala na przygotowanie umowy – porozumienia na wspólne rozpoczęcie  prac przygotowawczych do realizacji zadania. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja techniczna a w konsekwencji możliwość wspólnej jej realizacji zadania w latach 2019-2020. Wartość zadania zostanie określona poprzez wykonaną dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski. Idea wspólnej realizacji inwestycji opiera się na zasadzie, że wszystkie 4 samorządy lokalne miałyby współfinansować tę inwestycję w wysokości ¼ kosztów inwestycji pomniejszone o pozyskane środki zewnętrzne.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

Ad.7
Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Mirosław Jaskulski wnosi o przeprowadzenie popołudniowych kontroli przez Straż Miejską Stadionu Miejskiego w Mirosławcu z uwagi na wprowadzanie psów na teren stadionu.

Radny Stanisław Wiese zwrócił uwagę iż na terenie Mirosławca nie ma terenów zielonych, aby można było swobodnie wypuszczać psy.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem kiedy nastąpi podział , sprzedaż działek na ulicy Tęczowej w Mirosławcu oraz na jakiej zasadzie będzie się to odbywało?

Dariusz Bartosik poinformował, iż tworzone są koncepcje związane z układem terenu. W pierwszej kolejności zostaną wystawione na sprzedaż działki przy ulicy Akacjowej w Mirosławcu.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem jaka byłaby forma preferencji sprzedaży działek oraz co będzie ewentualnym zabezpieczeniem inwestycji?

Dariusz Bartosik poinformował, iż na chwilę obecną program nie jest jeszcze do końca sprecyzowany, dlatego też nie można przystąpić do konkretnych prac. 

Ad.8
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji Polityki Społecznej Anna Turska  o godz. 1155  zamknęła  36  posiedzenie Komisji.

Załączniki

Protokół pdf, 519 kB

Powiadom znajomego