W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 25.10. 2018 r.

Protokół nr 43/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 25.10. 2018 r. w godz. 13.00- 13.40

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 43 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad Komisji.
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2019 rok.
6.Podsumowanie pracy komisji w kadencji 2014-2018.
7.Zaopiniowanie projektów uchwał.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad.1
Otwarcie 43  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 43 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego projektu obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 41 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 41  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 42 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 42  posiedzenia Komisji.

Ad. 5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2019 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk  - Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych.

·         w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 przewiduje wzrost stawek  o 2 %w porównaniu do roku 2018, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b i d, pkt 2 lit c i d , gdzie stawki kwotowe przyjęto na poziomie maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie stawek od podatku od środków transportowych

Teresa Stańczyk poinformował, iż Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2019 przewiduje wzrost stawek o 2 % w porównaniu do roku 2018. Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2019 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2018 przyjmując wzrost o 2 %. Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.
Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie opłaty targowej

Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej średnio o 2,6 %  w porównaniu z rokiem 2018.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej stawki kwotowej tj. 778,20 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie opłaty miejscowej

Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,26 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,26 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         podatek rolny, podatek leśny

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 19 października 2018 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny skupu żyta podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawy naliczenia podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019. W przypadku przyjęcia średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów podanej przez Prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż  uchwała podejmowana jest wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS dla ustalenia podatku rolnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę skupu żyta na rok 2019 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 19 października 2018 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. jako podstawy naliczenia podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019. W przypadku przyjęcia dla celów ustalenia podatku leśnego, średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo podanej przez prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż uchwałę podejmuje się wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie ceny drewna podanej przez prezesa GUS dla ustalenia podatku leśnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny sprzedaży drewna podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę sprzedaży drewna na rok 2019 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Podsumowanie pracy komisji w kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad dokonał podsumowania pracy Komisji Gospodarki i Budżetu w kadencji 2014-2018.
Pisemne podsumowanie pracy Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Dodał, iż na realizacje programu przeznacza się kwotę nie mniejsza niż 145.000 zł.

W związku z barkiem pytań przystąpiono do zaopiniowania Rocznego programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z realizacją przez Gminę i Miasto Mirosławiec projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec ” w ramach działania RPZP.07.01.00, utworzenie KIS jest niezbędne. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., poz.1211) wprowadziła obowiązek rejestracji Klubu Integracji Społecznej w rejestrze klubów, który prowadzi wojewoda. Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania KIS, na podstawie zgłoszenia podmiotu, który utworzył KIS.  

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu jako jednostka organizacyjna gminy Mirosławiec działa na podstawie statutu określającego przedmiot działalności ośrodka. W związku z utworzeniem Klubu Integracji Społecznej i powierzeniem jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu konieczna jest zmiana statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o wydzierżawienie części działki nr 55/7 ( pow. 100 m²) położonej w Piecniku, obręb 0025 na okres 10 lat. Wydzierżawiony grunt zostanie przeznaczony na bazę na sprzęt wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Grunty, stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec, przejmowane przez Lasy Państwowe są zapisane w ewidencji jako użytki leśne i rolne (VI klasa) i wypełniają enklawy i półenklawy wśród gruntów Lasów Państwowych. Na działki, które sklasyfikowane są jako użytek rolny zostało wszczęte postępowanie o wydanie warunków zabudowy w kierunku zmiany sposobu gospodarowania terenu polegającej na zalesieniu gruntu oraz przeznaczeniu na cele leśne.
Z kolei grunt zbywany przez Nadleśnictwo Mirosławiec to działka zabudowana budynkiem kotłowni oraz budynkiem o konstrukcji blaszanej, położona w obrębie ewidencyjnym Miasta Mirosławiec. Przejęcie  tej nieruchomości umożliwi Gminie stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego działanie planowanego zespołu  ds. gospodarki komunalnej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż  Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 67.310,00 zł z tytułu:
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 10.310,00 zł,
- zaliczki na realizację Programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowanego na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020 na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" - I transzy ogółem w kwocie 50.000,00 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych ogółem w kwocie 7.000,00 zł,
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 232.310,00 zł z przeznaczeniem na:
- nowe zadanie pn. "Wykonanie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu, w kwocie 70.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów  w kwocie 10.310,00 zł,
-  realizację projektu - "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec"  w kwocie 50.000,00 zł,
- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 7.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o. o. w Mirosławcu w kwocie 95.000,00 zł,
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 października 2018 r. w kwocie 348.179,58 zł z tego na:
- naprawę kanalizacji we wsi Łowicz Wałecki w okolicy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowego w kwocie 10.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych ogółem w kwocie 11.937,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) - roboty dodatkowe w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup usług na wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 4.051,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Wykonanie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu„ w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup wyposażenia - środki przemieszczono z wydatków inwestycyjnych - w projekcie pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych", w kwocie 26.772,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań oświatowych w zakresie wynagrodzeń ogółem w kwocie 152.000,00 zł,
- zadanie związane z dostosowaniem małej sali gimnastycznej nr 1 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu do prowadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych - na zakup środków dydaktycznych i sprzętu  ogółem w kwocie 40.927,00 zł
- zmiany w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu między działami 852 i 855 ogółem w kwocie 16.431,00 zł,
-  realizację projektu - "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec"  - wkład własny w kwocie 2.631,58 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie 6.600,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Wykonanie nowej instalacji do ogrzewania świetlicy wiejskiej we wsi Orle„ (dokumentacja, opłaty energetyczne za wzrost mocy przyłączeniowej, roboty budowlane), w kwocie 20.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu w kwocie 1.830,00 zł,
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

·         zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Wolne wnioski i zapytania.

Radny Wasilij Głuscow zgłosił problem z wodą w Próchnowie po podłączeniu zakładu rolnego, prawdopodobnie mieszają się dwie instalacje nowa i stara.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 13.40  zamknął  43  posiedzenie Komisji. 

 

 

Załączniki

Protokół pdf, 565 kB

Powiadom znajomego