W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 39/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 21.05. 2018 r.

Protokół nr 39/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 21.05. 2018 r. w godz. 13.00- 14.00

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 39  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad Komisji.
4.Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
5.Stan zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał. 
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 39  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 39  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny: radny Grzegorz Plewa.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 38 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 38  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Stan zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Informacja na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle, czy działa prawidłowo, gdyż zgłaszana była awaria?

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, że zgłoszenie zostało przyjęte, natomiast należy poczekać na opady deszczu aby stwierdzić nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie), czy prace rozpoczęły się?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prace nad jeziorem Harcerskim rozpoczęły się, teren został ogrodzony, trwa wycinka zakrzaczeń, materiały są przygotowane i przewożone do impregnowania. Planowany termin zakończenia prac nad jeziorem to lipiec 2018 r.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż po zakończeniu prac związanych z budową pomostu, Nadleśnictwo Mirosławiec również zacznie prace nad zagospodarowaniem terenu oraz utwardzeniem drogi z płyt betonowych jumbo.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem czy w przychodni zdrowia dostępna jest surowica.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na posiedzenie Rady Miejskiej zostali zaproszeni lekarze z przychodni zdrowia w Mirosławcu oraz dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, to udzielą odpowiedzi.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem kiedy zacznie się remont Szkoły Podstawowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu zacznie się zaraz po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018.

Przewodniczący Komisji wrócił się z zapytaniem dotyczącym zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż opracowywana jest dokumentacja, dopracowywany jest wniosek z dodatkowym projektem. Termin składania wniosku jest do końca września 2018 r.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym odtworzenia majdanu zamkowego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dniu 27 lutego 218 r. został złożony wniosek o udzielenie dotacji pn. „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca(Markisch Friedland) poprzez wykonanie badań architektonicznych oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na terenie reliktów zamku w Mirosławcu w roku 2018”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oczyszczenia kortu tenisowego w parku przy ulicy Parkowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż kort tenisowy zostanie oczyszczony z liści, gałęzi, natomiast nawierzchnia nie zostanie wymieniona. Dodał, iż park podlega programowi rewitalizacji i będzie inne przeznaczenie tego terenu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do realizacji  kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

-w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu
Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zastrzeżenia do części zapisów statutu w ramach  postępowania wyjaśniającego wniósł do Rady Miejskiej w Mirosławcu Prokurator Rejonowy w Wałczu wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2018 roku znak PR Pa 44.2018.
Na podstawie niniejszego wniosku proponuje się usunięcie zapisów § 7 dotyczących opiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej przez Organizatora w związku z brakiem regulacji w tym zakresie w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz § 17 w brzmieniu "W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące".
Wniosek Prokuratury o uchylenie  § 8 nie został uwzględniony, ponieważ:
- § 8  stanowiący, iż zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin udostępniania nadany przez Dyrektora, ma swoje odzwierciedlanie w zapisach art. 14 ust. 4 ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574), który stanowi, że zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora (kierownika) natomiast art. 12 odrębnie stanowi, iż zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki; wobec powyższego istnieje przesłanka do nadania dwóch regulaminów przez dyrektora Biblioteki, których zakres dotyczy zupełnie innych regulacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

 

·         w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania opadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie od 1 lipca 2018 roku. Ma to związek ze wzrostem kosztów ponoszonych przez gminę  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
Nową stawkę opłaty skalkulowano biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami. W opłacie uwzględniono również zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które przewiduje wzrost w ciągu najbliższych trzech lat opłat za składowanie odpadów komunalnych (tzw. „opłata marszałkowska”), co znacznie podnosi koszt ich zagospodarowania.
Należy zaznaczyć, że od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. od 1 lipca 2013 r. jest to pierwsza podwyżka tych opłat.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem, dlaczego tak dużo wzrosła opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 5 lat się nie zmieniła, natomiast wzrosły kwoty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania opadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy będzie trzeba zmieniać dotychczasową deklaracje za wysokość gospodarowania odpadami komunalnymi?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Mirosławiec otrzyma indywidualnie zawiadomienie o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 4 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” podjęła projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

-w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wskazane w uchwale obiekty są miejscami organizacji imprez o różnym charakterze dla społeczności lokalnych jak i szerszej publiczności. Ograniczenie możliwości spożywania napojów alkoholowych do obszarów określonych w projekcie uchwały umożliwi pozostałym uczestnikom imprez, najczęściej o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i rodzinnym na swobodne korzystanie z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Burmistrz Mirosławca wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalili brzmienie uchwały, w wersji przedłożonej. Uznano, że takie wyłączenia obiektów nie będą negatywnie wpływać na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również nie będzie to powodowało zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Część planowanych wydarzeń ma charakter imprez masowych, a więc zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.) przewiduje się jedynie sprzedawanie, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Jedynie w przypadku wynajęcia obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1  na organizację zamkniętej imprezy okolicznościowej istnieje możliwość spożywania napojów alkoholowych o zawartości większej niż 3,5 % alkoholu.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy na zorganizowanym meczu piłki nożnej na Stadionie miejskim, można spożywać alkoholu?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dużych miastach organizator organizuje imprezę na stadionach i sprzedawany jest alkohol nie więcej niż 4,5 %, natomiast Ludowy Klub Sportowy „Mirstal” nie współpracuje z żadną firmą, która organizowałaby mecze i sprzedawała alkohol.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem, czy jak jest organizowany bal charytatywny czy imprezy organizowane przez firmy prywatne, to również w Ośrodku Kultury, nie mogą spożywać alkoholi powyżej 4,5 %?

Sekretarz Gminy poinformował, iż skonsultuje powyższą uwagę i ewentualnie wprowadzi zmiany w projekcie uchwały.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu

-o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wymienione w uchwale zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, które wymienia się w § 4 ust. 1 ww. Przedmiotowa uchwała wprowadza nowe brzmienie § 10 pkt 3.Zmienione zostaje jedno z zadań priorytetowych Gminy w 2018r : zadanie „ działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych” na zadanie „ Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Dodała, iż pozostała kwota 5 tys. zł z działalności pożytku publicznego, która została nie wykorzystana przez grupę harcerzy, który nie złożyli wniosku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 148.600,00 zł z tytułu: zwiększenia planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 48.600,00 zł, oraz wpływu darowizny w postaci pieniężnej na podstawie umowy z dnia 22 marca 2018 r. od Darczyńcy "Żywiec - Zdrój" celem wsparcia finansowego zadania pn. "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec" w kwocie 100.000,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2018 r. w kwocie 130.129,00 zł m. in. na: opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków w kwocie 68.605,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)", aktualizację posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami), niezbędnej  do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w Studiu Wykonalności w ramach RPO WZ na zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży na jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu w kwocie 9.840,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)", zakup centrali telefonicznej w kwocie 10.850,00 zł.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy stawki za wodę zostały ustalone i zatwierdzone?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż telefonicznie został informacja potwierdzona, że stawki za wodę zostały zaakceptowane.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Wolne wnioski i zapytania.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem, czy równanie dróg na terenie gminy Mirosławiec zakończyły się?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż jeszcze równanie dróg się nie zakończyło. Dodał, iż otrzymał potwierdzenie na  800t skrawek asfaltowych, które zostaną przeznaczone na dalsze równanie dróg.

Radny Paweł Krawczyk złożył wniosek o wyrównanie nawierzchni drogi prowadzącej do Harcówki na początkowym jej odcinku od zjazdu z drogi powiatowej Piecnik – Górnica. 
W dalszych słowach dodał, iż jest problem na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu przy sklepie „Żabka”, gdyż samochody zatrzymują się przy linii podwójnej ciągłej utrudniając przejazd innym pojazdom.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż przy ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu ma powstać sklep „Dino” i nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Radny Paweł Krawczyk wniósł o przycięcie krzaków na skwerku za kościołem. 

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż krzaki zostały przycięte.

Ad.8
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad  o godz. 14.00  zamknął  39  posiedzenie Komisji.


 

Załączniki

Protokół pdf, 516 kB

Powiadom znajomego