W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 20.04.2018

Protokół nr 38/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 20.04. 2018 r. w godz. 12.00- 12.40

w pomieszczeniu socjalnym  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.     Otwarcie 38  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

2.      Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad Komisji.

4.     Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.

5.     Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

6.     Zaopiniowanie projektów uchwał. 

7.     Wolne wnioski i zapytania.

8.     Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Ad.1

Otwarcie 38  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 12.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 
38 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny: radny Grzegorz Plewa

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4

Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 37 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 37  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż informacje składane są w Biurze Rady Miejskiej - według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie do 31 marca następnego roku, a następnie przedstawiane są na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat udzielonych ulg 
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał

·       w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podziału gminy Rada dokonuje na wniosek Burmistrza. Granice stałych obwodów głosowania zostały określone 
z uwzględnieniem uchwały Nr XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 
29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
W przedmiotowym projekcie uchwały w obwodzie nr 4 proponuje się nową siedzibę obwodowej komisji wyborczej w Świetlicy Wiejskiej w Bronikowie. Centralne położenie miejscowości Bronikowo wobec innych miejscowości należących do przedmiotowego obwodu sprawia, że wyborcy będą mieć dogodniejsze warunki dojazdu do siedziby obwodowej komisji wyborczej w porównaniu do miejscowości Hanki, która położona jest przy granicy obwodu, gdzie dotychczas znajdowała się siedziba obwodowej komisji wyborczej obwodu nr 4.

Radny Józef Ryźlak zwrócił uwagę, iż mieszkańcy m.in. m. Jadwiżyna, Nieradzia, Sadowa czy Setnicy będą zmuszeni dojeżdżać dalej, jeśli siedziba obwodowej siedziby wyborczej zostanie przeniesiona do m. Bronikowo.  

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż centralne położenie miejscowości Bronikowo wobec innych miejscowości należących do przedmiotowego obwodu sprawia, że wyborcy będą mieć dogodniejsze warunki dojazdu  do siedziby obwodowej komisji wyborczej 
w porównaniu do miejscowości Hanki.

Sekretarz Gminy poinformowała, że decyzja dotycząca między innymi zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej z m. Hanek do m. Bronikowo należy do Radnych. Dodała, iż w obwodzie nr 1 zmieniona została nazwa siedziby na Szkołę Podstawową 
w Mirosławcu oraz w obwodzie nr 3  nazwa Świetlicy Wiejskiej w Mirosławcu Górnym.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dlaczego ulica Wąska w Mirosławcu znajduje się w okręgu wyborczym nr 2? Dodał, iż lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ulica podlegała pod okręg wyborczy nr 4, z uwagi na fakt, iż  bezpośrednio sąsiaduje z ulicą Zamkową. Ponadto na ulicy zamieszkuje tylko jedna rodzina.  

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad odpowiedział, iż jego zdaniem powyższa sytuacja powinna zostać poruszona podczas opiniowania projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmiana dotycząca przeniesienia ulicy Wąskiej do innego okręgu wyborczego, nie spełniłaby przesłanek zgodnie z wytycznymi Kodeksu Wyborczego. Jeśli nie zmieniła się liczba mieszkańców czy nie powstała nowa ulica, to nie powinno się zmieniać granic okręgu. Dodała, że zmienione zostały granice okręgu w Mirosławcu Górnym, ponieważ zmniejszyła się liczba mieszkańców. 

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż nie wyraża zgody na zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej z m. Hanki do m. Bronikowo.  

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż do tej pory podczas organizowanych wyborów mieszkańcy Próchnowa zmuszeni byli dojeżdżać do m. Hanek. Dodał, iż jego zdaniem przeniesienie siedziby obwodowej komisji wyborczej do m. Bronikowo jest dobrym rozwiązaniem.  

O godz. 12.05 na posiedzenie Komisji przybył radny  Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 6 członków Komisji.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na dzień dzisiejszy na terenie Mirosławca nie ma osób chętnych, które zainteresowane byłyby pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego. Gmina otrzymała  pismo od Komisarza Wyborczego, aby Burmistrz Mirosławca zgłosił kandydatów na urzędników wyborczych. Informacja o możliwości pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazana pracownikom Urzędu Miejskiego, pracownikom Szkół podstawowych i pracowników MGOPS. Dodała, iż nie ma osób zainteresowanych, ponieważ praca nie jest na terenie Mirosławca tylko poza. Jeśli chodzi o  Powiat Wałecki, tylko Gmina Człopa posiada urzędnika wyborczego.  

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się zapytaniem, czym jest spowodowana zmiana 
w obwodzie nr 4 dotycząca zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Radny Paweł Krawczyk odpowiedział, iż spowodowane jest centralnym położeniem miejscowości Bronikowo wobec innych miejscowości należących do przedmiotowego obwodu.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem jakie jest alternatywne rozwiązania 
w powyższej sprawie.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, iż alternatywnym rozwiązaniem jest wyrażenie opinii podczas głosowania dotyczącego projektu uchwały.

Sekretarz Gminy poinformował, iż podział na obwody, w tym zmiana siedziby  obwodowej  komisji wyborczej odbywa się  na wniosek Burmistrza Mirosławca. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-2

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 3 głosach „za”,  2 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·       w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. Art. 220 ustawy o finansach publicznych uwzględnia możliwości udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo rzeczowej. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy wraz z zasadami rozliczania będzie stanowić umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec reprezentowaną przez Burmistrza Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej 
w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·       w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 76 pkt 22 lit. d wprowadza zmianę do ustawy - Karta Nauczyciela. W związku z powyższym należy ustalić na nowo tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekroczyć 
22 godzin. Ponadto nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła wymiar pensum dla "nauczycieli wspomagających" w wymiarze 20 godzin. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec z dnia 26.04.2017 r., ustaliła pensum dla „nauczyciela wspomagającego” w wymiarze 22 godzin. Ustalenie na poziomie ustawy pensum dla "nauczycieli wspomagających" powoduje, że zapisy dotychczasowej uchwały utracą moc
 z dniem 31.08.2018 r.
Ustawowo uregulowany został również sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, co powoduje uchylenie przepisów uchwały w dotychczasowym brzmieniu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


·       w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 9 lit a. do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywani, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Nieodpłatne przejęcie nieruchomości o nr geodezyjnym 115/22 położonej w Mirosławcu przy ul. Dworcowej,  od przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Oddział Gospodarki Nieruchomościami  umożliwi Gminie realizację inwestycji infrastrukturalnych 
w ramach zadań własnych w dziedzinie transportu tj: budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych stanowiących połączenie ulic Wolności, Dworcowej 
i Orlej.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy w sprawie przyjęcia nieruchomości musi zostać podjęta uchwała?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż zgodnie z przepisami jeśli Gmina dokonuje przejęcia mienia na mienie komunalne musi zostać podjęta uchwała.  

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 
·       w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż została dokonana korekta w projekcie uchwały 
w sprawie zmian do budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 roku na kwotę 15 000 zł  dotyczącej opracowania wniosku do Stowarzyszenia na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy”. Kwota w wysokości 15 000,00 zł to nie jest kwotą tzw. wpisowego  do stowarzyszenia,  tylko kwotą przeznaczoną  na opracowanie wniosku w programie dotyczącym rzeki Drawy i jeziora Kosiakowo.
Dodała, iż w dniu dzisiejszym odbywa się spotkanie w Złocieńcu, w którym uczestniczy Burmistrz Mirosławca. W trakcie spotkania podjęta została decyzja, że Gmina nie będzie przystępować do stowarzyszenia. 

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż w budżecie Gminy zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 80.515,85 zł z tytułu:
- dotacji celowej otrzymanej z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" - II transza, refundacja poniesionych wydatków w kwocie 31.843,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.230,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 16.034,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 04 kwietnia 2018r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 968,85 zł,
- porozumienia nr 4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku w kwocie 26.440,00 zł,
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 80.515,85 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków na opłaty dla AMW za najem lokali mieszkalnych w Mirosławcu Górnym w kwocie 21.461,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.230,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 16.034,00 zł,
- zadanie dotyczące wypłaty dodatku energetycznego od 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r. w kwocie 968,85 zł,
- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku w kwocie 26.440,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo" w kwocie 10.382,00 zł,
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 kwietnia 2018 r. w kwocie 184.308,00 zł z tego na:
- zabezpieczenie środków na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na ul. Kościuszki i ul. Kościelnej w kwocie 9.840,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 1.000,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo" w kwocie 4.618,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Rysia 2018 (Strefa Żubra)" w kwocie 150.000,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - wielomodułowego namiotu plenerowego - w kwocie 13.850,00 zł.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zmiany dotychczasowej nazwy Festiwalu Żubra na Strefa Rysia?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż Dyrektor Ośrodka Kultury Anna Dzida wystąpiła
 z wnioskiem o dofinansowanie organizacji  Festiwalu do PROW. Wnioski można składać tylko i wyłącznie  na nowe zadanie, dlatego też, aby móc starać się o środki zewnętrzne została dokonana zmiana nazwy Festiwalu.
Monika Stąporek poinformowała, iż musi zostać uregulowany stan prawny nieruchomości znajdującej się przy ul. Kościuszki i ul. Kościelnej tj. schody przed wejściem do Kościoła. Jak się okazało schody znajdują się na działce gminnej, a z kolei parking przy ulicy Kościuszki na działce należącej do Parafii. W związku z tym musi nastąpić zamiana nieruchomości.  

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym naprawy drogi na odcinku  
od Kol. Hanki do m. Jadwiżyn, która  jest w bardzo złym stanie technicznym.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż droga jest powiatowa i Gmina nie ma wpływu na prowadzone prace.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż planowane było spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, w sprawie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Mirosławiec.

Radny Paweł Krawczyk złożył wniosek o postawienie barierek ochronnych na przygotowywanym terenie pod "łąkowy trawnik" na działce nr 987/8 przy ulicy Lipowej 
w Mirosławcu oraz  o naprawę uszkodzonego znaku granicznego pomiędzy działką gruntową nr 987/8 a działką prywatną przy ulicy Lipowej w Mirosławcu.

Radny Grzegorz Plewa wniósł o sporządzenie projektu budowy chodnika na ul. Słonecznej w Mirosławcu w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 12.40  zamknął  38  posiedzenie Komisji.

  

Załączniki

Protokół pdf, 569 kB

Powiadom znajomego