W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 29.01.2018 r

Protokół nr 35/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 29.01. 2018 r. w godz. 13.00- 13.30

w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 35  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 
 2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad Komisji.
4.Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń  Komisji.
5.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2017 roku. 
6.Zaopiniowanie projektów uchwał. 
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 35  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 35 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny: radny Grzegorz Plewa.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4

Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 32 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 32  posiedzenia Komisji.

 

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 33  posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 33  posiedzenia Komisji.

 

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 34  posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 34  posiedzenia Komisji.

 

Ad.5

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2017 roku. 

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania Komisji z działalności w 2017 roku.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z zapisami §3 uchwały nr XXXV/294/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania  tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca" z wnioskiem do Rady Miejskiej w Mirosławcu może wystąpić Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu. W dniu 23.01.2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej w Mirosławcu. o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca" dla Pana Jarosława Leszczełowskiego. Uzasadnieniem nadania tytułu „Honorowy Obywatel Mirosławca" jest napisana przez Pana Jarosława Leszczełowskiego trzytomowa historia miasta. Autor przez wiele miesięcy badał dokumenty archiwalne, źródła historyczne oraz przeprowadził rozmowy z mieszkańcami. Doprowadziło to do powstania wiarygodnych dokumentów, które rozpoczynają się od założenia miasta, a skończywszy na 1980 r. Wydanie książki jest ważnym elementem w promowaniu Mirosławca. Powyższe  działania przyczyniły się do lepszego poznania dziejów miasta, jej dawnych mieszkańców oraz zdarzeń, które miały duży wpływ nas dzisiejszy obraz  Gminy.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż cieszy go fakt, że udało się spisać w sposób obiektywny historię miasta.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203), która wprowadza m.in. regulacje dotyczące wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na mocy w/w przepisów ustawy z dniem jej wejścia w życie uchylony został rozdział 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W związku z uchyleniem rozdziału 2 przestał obowiązywać art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. "a" i pkt 2. Zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nieruchomości gminne stanowiące pomieszczenie gospodarcze oraz garaż położone na piętrze i w budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu są wynajmowane na czas oznaczony. Dotychczasowi najemcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2021r.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem, czy informacja o umowach najmu podawana jest do publicznej wiadomości?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż informacja o kończących się umowach podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu nieruchomości na tablicach ogłoszeń.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok. 
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększenie dochodów budżetowych następuje ogółem 29.435,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja przez MGOPS  w kwocie 29.435,00 zł. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia 2018 r. w kwocie 4.000,00 zł z tego na zabezpieczenie środków na opłaty na rzecz budżetów jst – za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej nr 10 wynikające z wydanych decyzji administracyjnych w kwocie 4.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  zarówno do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości, jak i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. 

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem, czy na daną nieruchomość ogłaszany jest przetarg czy jest to kontynuacja umowy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przypadku kiedy to na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż jeden wniosek, wydzierżawienie odbywa się w trybie przetargu.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym lokalizacji działki nr 122/3 w Próchnowie ?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odpowiedź na powyższe zostanie udzielona podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 30.01.2018 r.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż została powołana Komisja ds. Bezpieczeństwa składająca się z przedstawicieli Policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Celem działania Komisji będzie ocena statystyk zdarzeń  i miejsc newralgicznych występujących na drodze krajowej nr 10, w tym także na terenie Mirosławca. Dodał, iż w momencie otrzymania informacji o terminie wizytacji w Mirosławcu, informacja zostanie przesłana do członków Komisji. 

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z wnioskiem o naprawę lampy oświetleniowej zamontowanej przy budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie oraz o poprawę stanu technicznego drogi powiatowej na odcinku Bronikowo- Próchnowo- Piecnik z uwagi na bardzo liczne ubytki.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z wnioskiem: o  przesunięcie studzienki znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 przy budynku przy ulicy Wolności 14 w Mirosławcu. W chwili obecnej samochody jadące drogą najeżdżają na studzienkę powodując drgania, czego skutkiem jest uciążliwy hałas, o  zmianę sposobu zamontowania jednej z rynien zamocowanej na budynku przy ulicy Wolności 14. Poprzednio zamontowana rynna wprowadzona była do studzienki deszczowej, natomiast w chwili obecnej rynna kończy się na chodniku, a woda po opadach deszczu spływa na chodnik oraz pod fundamenty domu.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym pisma mieszkańca m. Sadowo o wskazanie drogi dojazdowej do Sadowa w okresie jesień-zima-wiosna. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostanie wskazana droga  dojazdowa od strony m.  Hanki,  z zaznaczeniem, że nie jest to droga przeznaczona dla samochodów ciężarowych z dużym tonażem.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem o pismo nadesłane z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu z prośbą o możliwość rozważenia współfinansowania w zakupie radiowozów z przeznaczaniem  dla Komendy Policji w Wałczu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po rozmowie z Komendantem Powiatowym Policji w Wałczu okazało się, że samochód ma zostać zakupiony z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mirosławcu, jednak
z przedłożonego pisma nie wynika ten fakt. Pismo ma zostać sprecyzowane o który Posterunek Policji chodzi.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad    o godz. 1330  zamknął  35  posiedzenie Komisji.

Załączniki

Protokół pdf, 363 kB

Powiadom znajomego