W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 28.10. 2019 r.

Protokół nr 11/2019

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 28.10.2019 r. w godz. 13.00- 14.50

w pomieszczeniu socjalnym  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.      Otwarcie 11 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad Komisji.

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzenia  Komisji.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2020 rok.

6.      Zaopiniowanie projektów uchwał. 

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Ad.1
Otwarcie 11 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 11 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 9 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 9 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 10 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 10 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2020 rok:

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk – Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych.

-w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Teresa Stańczyk poinformował, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 przewiduje wzrost stawek  o 3,5 % w porównaniu do roku 2019,  z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b i d, pkt 2 lit c i d , gdzie stawki kwotowe przyjęto na poziomie maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019, gdyż wzrost stawek z 2019 r. w tych pozycjach o 3,5 punktu procentowego  spowodowałby przekroczenie stawek maksymalnych.

W pozostałych przypadkach proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

W dalszych słowach dodała, iż dokonała zestawienia stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych również na stawkę podatku 5% i różnica jest 0,01zł do stawki 3,5%. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dlaczego jest propozycja zmiany projektu uchwały ze stawki podatkowej 3,5% na 5,0%?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż jest to różnica 0,01 zł i wynika to z potrzeb gminy.

Dodała, iż stawka od gruntów pozostałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wg ewidencji nieruchomości na październik 2019 r. przy 3,5% wyniosła by około 10.043 zł, a przy 5,0% - 14.228 zł.

Stawka od gruntów pozostałych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego przy stawce 3,5% wzrośnie o 92.000 zł, a przy 5,0% - 323.192 zł.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym z jakiego podatku jest największy wpływ do budżetu gminy od osób prywatnych?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż największy wpływ jest z gruntów.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy w Gminie Mirosławiec podatki są wyższe niż w gminach ościennych?

Teresa Stańczy poinformowała, iż stawki podatkowe wzrastają z roku na rok o 1 grosz.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż komisja Polityki Społecznej przyjęła propozycję 5,0%, natomiast od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pozostała przy stawce podatkowej 3,5%.

Piotr Czech zwrócił uwagę, iż patrząc w przyszłość z roku na rok stawki podatkowe będą rosnąć. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków komisji czy wyrażają zgodę, aby dokonać autopoprawki projektu uchwały na stawkę podatkową 5,0%

Radni z komisji wyrazili zgodę.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

-w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Teresa Stańczyk poinformowała, iż  projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2020 przewiduje wzrost stawek o 3,5 % w porównaniu do roku 2019. 
Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2020 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2019 przyjmując wzrost o 3,5 punktu procentowego za wyjątkiem stawki podatku określonej w:

-  §1 ust.1 pkt 3 lit. c ,

-  załączniku nr 1  do uchwały dla pojazdów posiadających cztery osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 29 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną stawkę podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 3,5 %. 

-  załączniku nr 2  do uchwały dla pojazdów :

        - posiadających dwie osie  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 31 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną stawkę podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 3,5 %. 

        - posiadających trzy osie  i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej 12 do 40 ton i powyżej 40 ton z innym  systemem  zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną stawkę podatku z uwagi na przekroczenie stawki  podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 3,5 %. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty targowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej o 3,5%  w porównaniu z rokiem 2019.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej  stawki kwotowej tj. 792,21 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z prośbą o wytłumaczenie §3. ust.1 dot. dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 792,21 zł?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w ciągu dnia inkasent nie może zebrać więcej jak 792,21 zł.  

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim może pobierać opłatę skarbową jako inkasent?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pracownik może pobierać opłatę i jest to zgodne z prawem.

 W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty miejscowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,31 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,31 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2020 r.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się  z zapytaniem jaki jest roczny wpływ z opłaty?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż opłata jest sezonowa i nie jest wysoka.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił uwagę, iż warto byłoby wystosować pismo do właścicieli prowadzących agroturystykę, aby uiszczali opłatę.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostaną instytucje powiadomione pismem o uiszczaniu opłaty miejscowe.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-podatek rolny, podatek leśny
Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 18 października 2019 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny skupu żyta podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawy naliczenia podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020. W przypadku przyjęcia średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów podanej przez Prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż  uchwała podejmowana jest wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS dla ustalenia podatku rolnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę skupu żyta na rok 2020 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 18 października 2019 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. jako podstawy naliczenia podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020. W przypadku przyjęcia dla celów ustalenia podatku leśnego, średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo podanej przez prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż uchwałę podejmuje się wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie ceny drewna podanej przez prezesa GUS dla ustalenia podatku leśnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny sprzedaży drewna podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę sprzedaży drewna na rok 2020 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie ustalił, iż z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec wybieranych będzie na kadencję 2020-2023: 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Wałczu oraz 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zgłoszona została 1 kandydatura do Sądu Rejonowego w Wałczu przez grupę 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na terenie Gminy Mirosławiec.

Na dzień 8 sierpnia 2019 r. zostało zwołane posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który został powołany uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu było wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie. Zespół po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur stwierdził, iż kandydatura spełnia wymogi określone w ustawie. W związku z powyższym zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia o tym kandydacie informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. W dniu 19 września 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji po dokonaniu czynności sprawdzających wydał opinię o zgłoszonych kandydatach. Zespół na podstawie art. 163 § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów przygotowuje i przedstawia na sesji rady gminy opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie ustalił, iż z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec wybieranych będzie na kadencję 2020-2023: 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Wałczu oraz 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zgłoszona została 1 kandydatura do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy przez Prezesa właściwego sądu.

Na dzień 8 sierpnia 2019 r. zostało zwołane posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który został powołany uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu było wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie. Zespół po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur stwierdził, iż kandydatura spełnia wymogi określone w ustawie. W związku z powyższym zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia o tym kandydacie informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. W dniu 19 września 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji po dokonaniu czynności sprawdzających wydał opinię o zgłoszonych kandydatach. Zespół na podstawie art. 163 § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów przygotowuje i przedstawia na sesji rady gminy opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat
Sekretarz Gminy poinformowała, iż nieruchomość gminna stanowiąca lokal użytkowy o powierzchni 144,65 m2, znajdująca się na parterze budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 637/4 o powierzchni działki: 2 151m2 i numerze KW: KO1W/00033493/6, była przedmiotem najmu na czas oznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – apteki. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na niniejszy lokal z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 10 lat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej
Burmistrz Mirosławca poinformował o zmianie sytuacji dotyczącej nabycia przedmiotowej nieruchomości a mianowicie w związku z obecną sytuacją finansową gminy oraz faktem, iż SKO przegrało sprawę w WSA, w sprawie należności podatkowych na rzecz Gminy. Gmina nie weźmie udziału w przetargu zorganizowanym przez Nadleśnictwo. Nie mniej jednak zwrócił się do Rady o podjęcie przedmiotowej uchwały, bowiem w sytuacji gdy budynek nie zostanie zakupiony przez innego nabywcę, a sytuacja finansowa Gminy ulegnie poprawie do tematu zakupu tejże nieruchomości warto byłoby wrócić.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił uwagę, jeśli gmina nie przystąpi do przetargu to budynek pozostanie dalej w jako własność Nadleśnictwa.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 20 września 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020. Przejęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania akcji zima na ww. drogach. Szczegóły zostaną określone w porozumieniu między Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu Wałeckiego.

W dalszych słowach dodała, że będzie wystosowane zapytanie do przedsiębiorców o cenę realizacji tego zadania, jeśli cena będzie wyższa niż ta którą powiat proponuje, to zdanie będzie realizowane przez powiat. Gmina podejmie zadanie pod warunkiem utrzymania ceny usługi w kwocie nie wyższej niż powiat jest w stanie przekazać gminie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż analiza funkcjonowania dotychczasowego regulaminu oraz znowelizowane w 2019 r. zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wskazują na konieczność wprowadzenia zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu wprowadzonego uchwałą Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to: wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki przez wszystkich właścicieli nieruchomości, poszerzenie zakresu przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nowe uregulowania dotyczące rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie oraz  zmiana częstotliwości odbioru odpadów.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

-w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Kamila Chałupczak poinformowała, iż w projekcie uchwały określono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wprowadzono nowe frakcje odpadów, uwzględniając przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  475.516,38 zł z tytułu: zawartej umowy o dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku o kwotę 57.444,12 zł. Dofinansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 57.444,12 zł; odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzoną kamerę w kwocie 3.000,00 zł;  zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. w kwocie 1.784,26 zł; wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 5.497,00 zł; wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 3.691,00 zł; zwiększonych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r. w kwocie 9.800,00 zł; należności z opłat za usunięcie drzew (porządkowa zmiana klasyfikacji budżetowej) - środki ochrony środowiska  (przemieszczenie w dziale 900 z rozdziału 90095 na rozdział 90019 § 0620) zmniejszenie w kwocie 805.393,00 zł i zwiększenie w kwocie 805.393,00 zł; zawartej umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Miejskim w Mirosławcu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2019  w kwocie 394.300,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  381.216,38 zł z przeznaczeniem na: zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" w 2019 roku o kwotę 57.444,12 zł (dofinansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 57.444,12 zł); zabezpieczenie środków na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej przy ul. Polnej w Mirosławcu, tj. działki nr 8141/29, obręb ewid. miasto Mirosławiec - (wadium, zakup oraz koszty umowy notarialnej) w kwocie 300.000,00 zł; wymianę uszkodzonej kamery na budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 3.000,00 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 5.497,00 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 3.691,00 zł; realizację programów profilaktycznych związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1.784,26 zł; opracowanie ekspertyzy określającej stan eksploatacji składowiska odpadów w Mirosławcu  w kwocie 9.800,00 zł, 

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 października 2019r. ogółem w kwocie 388.815,26 zł, z tego na; bieżący remont dróg gminnych w kwocie 16.266,00 zł; przemieszczenie porządkowe przy zadaniu pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu" w kwocie 213.418,26 zł; sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „"Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, ul. Żurawia, ul. Jastrzębia, ul. Jaskółcza, ul. Skowronkowa, ul. Krucza" w kwocie 96.000,00 zł; bieżący remont dróg wewnętrznych ogółem w kwocie 30.531,00 zł; zabezpieczenie środków na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem w wysokości 9.500,00 zł; zabezpieczenie środków na wydatki związane z obsługą długu publicznego o kwotę 7.000,00 zł; pokrycie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 3.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług przez jst od innych jst w MGOPS w kwocie 13.100,00 zł. 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż e sprawie oświaty i otrzymywanej subwencji, na reformie stracą gminy. Subwencja nie obejmuje wszystkich oczekiwań, które są wpisane w arkuszach nauczycieli.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przy ustalaniu budżetu gminy wszystkie jednostki ustalają budżet i się go trzymają, natomiast w szkole jest problem z planowanym budżetem.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

-zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

W załączonych materiałach radni otrzymali pismo z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w sprawie współfinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Mirosławcu.

Komisja Gospodarki i Budżetu zapoznała się z nim i nie wyraziła zgody na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z wnioskiem o sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz o poprawę stanu technicznego placu zabaw przy Ośrodku Zdrowia w Mirosławcu.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z wnioskiem o usunięcia suchego drzewa koło kościoła w Próchnowie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż drzewo zostanie usunięte przez grupę komunalną.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 14.50  zamknął  11  posiedzenie Komisji.

 

 

 

Załączniki

Protokół pdf, 811 kB

Powiadom znajomego