W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 23.04. 2019 r.

Protokół nr 6/2019

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 23.04. 2019 r. w godz. 13.00- 13.40

w pomieszczeniu socjalnym  Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.    Otwarcie 6 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

2.     Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie porządku obrad Komisji.

4.    Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.

5.    Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

6.    Sprawozdanie z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

7.    Zaopiniowanie projektów uchwał. 

8.    Interpelacje i zapytania radnych.

9.    Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Ad.1
Otwarcie 6 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 6 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 5 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 5 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad poinformował, iż w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu nie udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Ad. 6
Sprawozdanie z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Strategia Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 została przyjęta uchwałą Nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w zawiązku z tym, że strategia dotyczy szeroko rozumianego rozwoju gminy, procesu jak najbardziej dynamicznego, sama musi podlegać zmianom. Zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu, we wzajemnie powiązanych sferach: gospodarczej, społecznej, przestrzennej i środowiskowej, narzucają konieczność bieżącego monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów oraz sposobów ich realizacji. Sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025. Swym zakresem obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku a zawarte w nim informacje i dane są efektem działań Gminy Mirosławiec w celu osiągnięcia zakładanych celów i rozwoju Bioregionu Mirosławiec. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia Sprawozdania z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła Sprawozdanie z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał

·         w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Sekretarz Gminy Monika Staporek poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonych w 2019 roku na terenie gminy Mirosławiec wyborów sołtysów w 6 miejscowościach nastąpiły zmiany osób pełniących funkcję sołtysa, dlatego też konieczna jest zmiana uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż przy zmianie uchwały warto byłoby ustalić wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych i przekazanych na konto Urzędu Miejskiego w Mirosławcu podatków.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem jaka jest wysokość wynagrodzenia za inkaso w gminach ościennych?
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż wysokość wynagrodzenia za inkaso jest w granicach od 2 do 6 %. Dodała, iż przed sesja poda dokładne informacje o wysokości wynagrodzenia w gminach ościennych.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przegłosować sam projekt uchwały bez określania wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. Art. 220 ustawy o finansach publicznych uwzględnia możliwości udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo rzeczowej. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy wraz z zasadami rozliczania będzie stanowić umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec reprezentowaną przez Burmistrza Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w programie pn. „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych. Program adresowany jest do gmin, których zdaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami, których dochód nie przekracza 350 % kryterium dochodowego.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  45.362,00 zł z tytułu;

- odsetek od środków budżetowych w kwocie 10.722,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 20.140,00 zł,

- porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie - użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. w kwocie 14.400,00 zł,

- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe w MGOPS w kwocie 100,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  45.362,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nowej kserokopiarki (budynek Urzędu Miejskiego - parter)  w kwocie 10.722,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na zakup materiałów do remontu przedszkolnego tarasu w Mirosławcu Górnym w kwocie 20.140,00 zł,

- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. w kwocie 14.400,00 zł,

- zwroty do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji za lata ubiegłe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 100,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 kwietnia 2019r. ogółem w kwocie 28.000,00 zł, z tego na zabezpieczenie środków na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych"  - dokumentacja techniczna i roboty w kwocie 28.000,00 zł.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Wasilij Głuscow złożył wniosek o poprawę nawierzchni drogi powiatowej Bronikowo - Próchnowo.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 13.40  zamknął  6  posiedzenie Komisji.


Załączniki

Protokół pdf, 351 kB

Powiadom znajomego