W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 26.02. 2019 r.

Protokół nr 4/2019

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 26.02. 2019 r. w godz. 13.00- 14.35

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 4 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.    Informacja na temat realizacji w 2018 roku uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

6.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

7.  Interpelacje i zapytania Radnych.

8.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 4 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 4 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 3 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 3 posiedzenia Komisji.

Ad. 5
Informacja na temat realizacji w 2018 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kierownik działu gospodarki mieszkaniowej Grzegorz Małecki  poinformował, iż w 2018 roku wykonano następujące prace budowlano-remontowe związane z wykonaniem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zgodnie z zaleceniami kominiarskimi przestawienia pieców kaflowych. Z uwagi na brak partycypacji współwłaścicieli w kosztach wymiany pokrycia dachowego w zaplanowanych budynkach wspólnot na rok 2018, spółka postanowiła wymienić pokrycie dachowe w budynku gminnym w miejscowości Toporzyk nr 2. Dokonano w wyburzenia budynku gospodarczego zgodnie z decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałczu przy ul. Szkolnej 10. Dodał, iż z przeprowadzonej analizy wynika, iż plan remontów przyjęty na rok 218  nie został realizowany w całości. Plan zakładał w większości przeprowadzenie dużych remontów – wymian pokryci dachowego na budynkach wspólnot. Z uwagi na brak posiadania przez Gminę 100% udziałów w budynkach wspólnot, spółka często napotyka się z trudnościami w przeprowadzeniu  dużych remontów.
W dalszych słowach dodał, iż poprzez działania windykacyjne stopniowo obniża się zadłużenie najemców z tytułu czynszów i innych opłat niezależnych od właściciela. Stan zadłużenia lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2018 r. ogółem wynosi 182.292,00 zł. Na łączna kwotę zadłużenia składa się dług 50 najemców lokali mieszkalnych na terenie miasta, z czego 8 lokali mieszkalnych najemcy opuścili pozostawiając zaległość.
Grzegorz Małecki dodał, iż ilość i powierzchnia lokali mieszkalnych gminnych w stosunku do 2017 r. zmniejszyła się, gdyż w 2018 r. dwa lokale zostały sprzedane najemcom oraz dwa lokale socjalne zostały przekształcone w jeden (Toporzyk 5/6, 5/7), aby wskazać go dla wieloosobowej rodziny, która ma zasądzone prawo do lokalu socjalnego.
Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wymiany dachu w miejscowości Toporzyk 5.
Grzegorz Małecki poinformował, iż jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na partycypację.
Burmistrz Mirosławca zwrócił się z zapytaniem, gdyż patrząc tematycznie na pozycje 43 tabeli załącznika nr 1, czy można byłoby zrobić 8 lokali jako  większościowe, a nie jako wspólnotę, gdyż inaczej nie uzyskamy zgody na wymianę dachu. Tzn. ilość pokoi pozwoliłaby na to, aby zrobić wspólnotę większościową i rozwiązać problem. Dodatkowo sygnalizowany był problem przez mieszkańców ze ściana szczytową jest „słaba”.
Dyrektor Roman Stefaniak poinformował, iż propozycja jest do rozważenia 
i przeanalizowania z mecenasem oraz wspólnie zastanowić się jak rozwiązać problem.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wynajmu 3 lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego, na jakie potrzeby są te mieszkania?
Roman Stefaniak poinformował, iż 3 lokale mieszkalne wynajmowane od Agencji Mienia Wojskowego są przeznaczone dla mieszkańców, którzy musieli opuścić budynek mieszkalny przy Placu Wolności w Mirosławcu.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozwiązania sytuacji budynku mieszkalnego przy Placu Wolności.
Roman Stefaniak poinformował, iż zostały wystosowane pisma do mieszkańców z Placu Wolności 5 związane z roszczeniami jakie oczekują od gminy.
Dariusz Bartosik poinformował, iż również  wystosował pisma do mieszkańców z Placu Wolności, aby swoje roszczenie od gminy sprecyzowali w formie pisemnej, a nie tylko ustnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozwiązania problemu mieszkanki przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu w sprawie dwóch rodzaju gazu w jednym budynku.
Roman Stefaniak poinformował, iż odpowiedź została udzielona, informując iż w celu usunięcia nieprawidłowości poprzez wyeliminowanie gazu butlowego spółka jako zarządca budynku po uzyskaniu zgody przez współwłaściciela posiadającego już gaz ziemny na sfinansowanie prac projektowych z konta wspólnoty zleci opracowanie projektu instalacji gazowej.
Piotr Czech poinformował, iż z otrzymanych informacji wspólnota dofinansowała podłączenie gazu ziemnego w tym budynku do jednego lokalu mieszkalnego, to dlaczego nie może dofinansować drugiego?
Roman Stefaniak poinformował, iż nie ma on takiej informacji, ale sprawdzi i odpowie.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019
Sekretarz Gminy poinformował, że rada gminy corocznie wypełnia obowiązek programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt podejmując niniejszą uchwałę. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz do dwóch Kół Łowieckich, które zostały wydane pozytywnie.

Rady Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem czy gmina nie ma podpisanej umowy z lekarzem weterynarii?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie było umowy pisemnej, ale w ramach tej umowy były realizowane przez lekarza weterynarii zadania, także opieka była.
W dalszych słowach dodał, iż zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii o zawarciu umowy ze wskazanym gabinetem weterynaryjnym, umowa taka została podpisana i przesłana do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem jaki jest czas realizacji przekazania zwierząt do schroniska?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do czterech dni pies jest przetrzymywany w pomieszczeniu w urzędzie dopóki nie odnajdzie się właściciel, następnie po określonym czasie zostaje przekazany do schroniska.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy są wyszczególni lekarze weterynarii w Wałczu czy w Kaliszu Pomorskim?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż można przeprowadzić zabiegi poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych przez lekarzy weterynarii wybranych przez siebie z Mirosławca, Wałcza i Kalisza Pomorskiego na zlecenie Urzędu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej
Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotem umowy najmu jest nieruchomość gminna stanowiąca kaplicę cmentarną wykorzystywaną na cele związane ze świadczeniem usług pogrzebowych. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych.

Na posiedzenie komisji przybyła Kamila Chałupczak inspektor ds. gospodarki odpadami.
Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem kto pobiera opłatę za korzystanie z chłodni w kaplicy cmentarnej w Mirosławcu?
Kamila Chałupczak poinformowała, iż opłatę za korzystanie z chłodni i kaplicy pobiera administrator.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem kto opłaca rachunki za prąd w kaplicy?
Kamila Chałupczak poinformował, iż opłatę za prąd opłaca urząd, natomiast ta opłata nie jest duża, wystarczają na nią opłaty z dzierżawy.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż osoba wydzierżawiająca kaplicę  zajmuje się wszystkimi sprawami organizacyjnymi.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu
Sekretarz Gminy poinformował, iż w związku z zamiarem rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu  i podjęciem uchwały Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze  rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu, wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wyrażenie opinii. Obowiązek ten wynika z art.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.
Pismem z dnia 14 lutego 2019 r. nr WP-5230-369/19. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  wskazał, że „Straż Miejska może stanowić ważny element systemu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, dalsze funkcjonowanie Straży Miejskiej w Mirosławcu należy uznać za zasadne”.
Jednakże, Straż Miejska nie spełnia oczekiwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy, w szczególności w kontekście zasobów kadrowych jak i kosztów jej utrzymania. Dużo bardziej efektywne wydaje się wspieranie działalności Policji oraz inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Gminy, w tym np. dalszy rozwój sieci monitoringu miejskiego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
Skarbnik gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 179.855,67 zł z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu ostatniego wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Cyfrowy  Mirosł@wiec   i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" ogółem w kwocie 92.295,24 zł,
- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich RPO WZ 2014-2020 pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" w kwocie 48.560,43 zł,

- zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna w kwocie 39.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 348.720,44 zł w związku:
- informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2019 r. o kwotę 144.135,00 zł,

- ze zmianą harmonogramu transz dofinansowania dla projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na lata 2019-2020 ogółem o kwotę 204.585,44 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  2.362.605,64 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie udziału własnego w projektach współfinansowanych środkami UE na etapie wniosku o dofinansowanie;

1) projektu pn. „Bezpieczna Droga - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej". Środki zostaną przeznaczone na zakup odblasków oraz na roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 8.224,00 zł. Wartość zadania wynosi 41.117,23zł, na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 20 %,

2) projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 509.802,00 zł. Wartość zadania wynosi 1.401.709,38 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 36,37 % . 

3) projektu pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu". Środki zostaną przeznaczone na roboty, nadzór inwestorski i koszty pośrednie ogółem w kwocie 535.483,63 zł. Wartość zadania wynosi 1.331.620,94 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST,

- na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - roboty i nadzór inwestorski w kwocie 155.000,00 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Adaptacja dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe" ogółem w kwocie 19.680,00 zł,

- zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej oraz sprzętu multimedialnego na kontynuowane zadanie z 2018 r. pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" - wydłużony okres zakończenia projektu na 2019r. w kwocie 190.631,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Utworzenie dziennego Klubu Seniora". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Senior Plus" w kwocie 30.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków niewydatkowanych w 2018r. na projekt grantowy kontynuowany w 2019r. pn. "Ja w internecie„ Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ogółem w kwocie 11.974,27 zł,

- zwroty dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna w kwocie 39.000,00 zł,
- realizację I etapu zadania pn. "Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu zadania. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny 55,20% całkowitych planowanych kosztów projektu szacowanych na kwotę 45.292,29 zł w kwocie 25.000,00 zł,

- realizację operacji pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" - roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 366.376,84 zł. Pomoc w wysokości 27,74 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych  operacji,

- realizację operacji pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku". Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 471.433,90 zł. Refundacja kosztów kwalifikowalnych  operacji w wysokości 23,50%,
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  157.292,09 zł z przeznaczeniem na:
- projekt pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku ze zmianą harmonogramu rozliczania wydatków na lata 2019-2020 o kwotę 157.292,09 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2019 r. ogółem w kwocie 125.224,28 zł  z tego na:
- zabezpieczenie środków na zakup usług najmu nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Mirosławcu przy ul. Nowej od Skarbu Państwa w kwocie 1.454,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" o kwotę 1.000,00 zł,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w roku 2019 po zaakceptowanych zmianach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na działania na rok 2019 ogółem w kwocie 122.770,28 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

-w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z § 4 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania "Członkowie zwyczajni uczestniczą w Stowarzyszeniu poprzez wybranego przez siebie - na okres równy kadencji rad - delegata. Wobec rozpoczęcia nowej VIII kadencji Rady Gminy zachodzi konieczność wyboru delegata na okres kolejnej kadencji, tj. na 5 lat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia radnych.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad  o godz. 14.35  zamknęła 4  posiedzenie Komisji. 

Załączniki

Protokół pdf, 563 kB

Powiadom znajomego