W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 22.12. 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 22 grudnia 2020 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) w godz. 12.00- 14.00.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.Interpelacje i zapytania Radnych
6.Wnioski i oświadczenia Radnych.
7.Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)      Komisja Rewizyjna:

·      opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

b)     Komisja Gospodarki i Budżetu:

·         Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku;

·     opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

c)      Komisja Polityki Społecznej:

·         Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku;

·      opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok;

8.      Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.       

Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył prowadzący wspólne obrady Piotr Czech, witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  12 radnych ( Komisja Polityki Społecznej -6 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków, Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok;

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok został szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji stałych 24 listopada  br.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w projekcie uchwały jest autopoprawka na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w § 8 uchwały jest zbędne zadanie które zostało usunięte dot. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.444.017,00 zł.

Dodała, iż wprowadzona zmiana nie jest autopoprawką zmieniającą uchwałę, zostało tylko poprawione jedno zdanie.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026;
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026 został szczegółowo omówiony podczas posiedzeń Komisji stałych w 24 listopada  br.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż została wprowadzona zmiana w załączniku nr 2 do Wykazu przedsięwzięć do WPF zostały zwiększone o nowe zadanie „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu”, dotyczy okresu czasu realizacji na rok 2021. Zmiana dokonana jest przez problemy związane z wykonawca robót budowlanych. Do 31 grudnia  br. zadanie jest w limitach w roku 2020, natomiast w 2021 roku tylko w momencie kiedy będzie wiadomo jaka zostanie określona kwota na to zadanie.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, gdyż w załączniku nr 2 przy zadaniu zagospodarowanie plany nad jeziorem Kosiakowo w roku 2021 jest kwota 0,00 zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż odnośnie budżetu zadanie jest po stronie dochodów i wydatków w roku 2020, nie można na ten moment wprowadzić kwoty limitu, ponieważ są problemy z wykonawcą zadania. Na pierwszej sesji w miesiącu styczniu 2021 r. będziemy wiedzieć jaka będzie kwota do wprowadzenia w roku 2021 po stronie dochodów i wydatków.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok;
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  26.633,23 zł, z tytułu; zwiększonych wpływów ze sprzedaży mienia w 2020r. w wysokości 20.000,00 zł; zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w wysokości 1.621,00 zł; wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska ogółem w wysokości 12,23 zł; dofinansowania pikniku sportowo-rekreacyjnego organizowanego w ramach -z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej w wysokości 5.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 65.631,33 zł, z tytułu;
- niewykorzystanej kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" - oszczędności w trakcie realizacji zadania w wysokości 200,00 zł; zmniejszonych wpływów ze sprzedaży mienia w 2020r. w wysokości 20.000,00 zł; zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. - wygaszenie zezwolenia w wysokości 1.478,60 zł; niewykorzystanej kwoty dofinansowania w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" grantu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego - oszczędności w trakcie realizacji zadania ogółem w wysokości 158,22 zł,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki do WUP Szczecin w związku ze zrealizowaniem projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec ogółem w wysokości 43.794,51 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  1.633,23 zł z przeznaczeniem na;
- zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów  w kwocie 1.621,00 zł, 
- wydatki związane z  zakupem materiałów i usług tytułem zrealizowanych dochodów ze środki ochrony środowiska w wysokości 12,23 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  47.561,64 zł z tytułu;
- zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" - oszczędności w trakcie realizacji zadania w wysokości 200,00 zł;  zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" grantu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego - oszczędności w trakcie realizacji zadania ogółem w wysokości 158,22 zł,

- zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. - wygaszenie zezwolenia w wysokości 1.478,60 zł,
- zakończenia projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" przez jednostki; zmniejszenie planu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ogółem w wysokości 34.566,09 zł oraz zmniejszenie planu w MGOPS w Mirosławcu ogółem w wysokości 11.158,73 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 grudnia 2020 r. ogółem w kwocie 96.412,34 zł, z tego na;
- zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Mirosławcu  w kwocie 21.000,00 zł,  
- zakup usług pozostałych dla Urzędu Miejskiego w Mirosławcu  w kwocie 15.412,34 zł, 
- zadanie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" z przeznaczeniem na wycinkę 7 drzew związaną z budową drogi pożarowej do budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - środki ochrony środowiska w kwocie 15.000,00 zł, 

- zadanie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych oraz na usługę nadzoru inwestorskiego związaną z budową drogi pożarowej do budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w kwocie 35.000,00 zł, 

 - opłaty i składki ubezpieczeniowe  w kwocie 10.000,00 zł.

Posiedzenie opuścił radny Paweł Krawczyk. Obecnych 4 radnych 
z Komisji Gospodarki i Budżetu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie wrócił Paweł Krawczyk. Obecnych 5 radnych 
z komisji Gospodarki i Budżetu.

-w sprawie wykazu wydatków, które w 2020 r.  nie wygasają z upływem roku budżetowego;
Skarbnik Gminy poinformowała, iż na chwilę obecną nie jest ostateczna wersja uchwały, ze względu, że na „dziś” nie mogliśmy mieć prawidłowych danych. Zadania wymienione, które z upływem roku nie wygasają, i które zostaną przesunięte do realizacji do 28 czerwca 2021 r. Natomiast dwie umowy nie zostały podpisane z uwagi, że w dniu jutrzejszym (tj.23.12.2020 r.) zostaną otwarte oferty na zadanie: dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych oraz zakup 4 laptopów w ramach projektu „Partnerstwo w obliczu epidemii”.

Dodała, iż na ten moment kwota wprowadzona do nie wygasających wydatków to 564.778,45zł.

W ramach niewygasających wydatków ze środków ochrony środowiska wydatkowane będą niżej wyszczególnione zadania:

1) zadanie inwestycyjne - "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" - usługa wycinki drzew - 15.000,00 zł,

2) zadanie bieżące - zakup usługi wycinki drzew  - 11.600,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie wykazu wydatków, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Bogusława Skrzypczyk opuściła posiedzenie komisji. Obecnych 5 radnych z Komisji Polityki Społecznej.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2020 r. nie wygasają 
z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż projekt uchwały został zmieniony ze względu, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Gmina podpisała Aneks do umowy na kredyt długoterminowy, który został zaciągnięty w 2017 roku, zmieniający harmonogram spłat kredytu. Poprzez ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy dokonano urealnienia prognozy finansowej planowanych spłat kredytu poprzez przesunięciu kwoty 200.000,00 zł z roku 2023 do 2021 roku.

Na posiedzenie wróciła Bogusława Skrzypczyk. Obecnych 6 radnych z Komisji Polityki Społecznej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu wystąpił  o udzielenie kredytu na realizację zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budową dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec”. Ofertę na udzielenie długoterminowego kredytu otrzymał od Spółdzielczego Banku  Ludowego w Złotowie z zabezpieczeniem kredytu w formie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy. Rada Miejska w Mirosławcu uchwałą Nr XXV/209/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu wyraziła zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego do wysokości kredytu, jednak Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie określił, iż ustalony zastaw jest zbyt niski. W wyniku negocjacji ZECWiK sp. z o.o. z Bankiem ustalono  zastaw na przedmiotowy kredyt o  wartości 4 206 000,00 zł, co będzie stanowić 200% wartości udzielonego kredytu i przekłada się na 8412 udziałów po 500 zł każdy udział.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zastaw rejestrowy jest rodzajem rzeczowego zastawu zabezpieczającego dług. Zastaw rzeczowy nie jest komponentem długu publicznego czyli nie narusza wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z dniem 28 lipca 2020 r. obowiązki Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej objęła Pani Marta Gardzińska. W związku z powyższym zasadna jest zmiana niniejszej uchwały w celu zmiany osoby do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w działaniach Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmiana niniejszej uchwały jest uregulowaniem i dopełnieniem zasad rozdysponowania Mirosławieckiego Informatora Miejsko - Gminnego. Planowo ukazuje się on trzy razy w roku. Za każdym razem jest w nieodpłatny sposób udostępniany mieszkańcom wg zapisów wskazanych w § 3 ust. 3 uchwały nr XXXIII/279/2017 r. z dnia 28 września 2017 r. Z uwagi na możliwość udziału pracowników Urzędu Miejskiego w rozpowszechnianiu Informatora wskazanym jest podjęcie niniejszej uchwały zmieniającej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl

·         w sprawie przyjęcia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata  2021 - 2024.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W związku z tym, że dotychczasowy Program przyjęty uchwałą Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. obejmuje  lata 2017-2020,  istnieje konieczność podjęcia uchwały na kolejne lata. Przedstawiony projekt jest kontynuacją działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w naszej gminie.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem do akapitu z rozdziału 3: „odnosząc się do problemu przemocy w rodzinie analizie zostały poddane także statystyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Z danych tych wynika, że z powodu przemocy w rodzinie nie objęto wsparciem żadnej rodziny. W 13 przypadkach udzielono wsparcia rodzinom, w których został zdiagnozowany problem alkoholowy.”

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wyjaśniała powyższy zapis, gdyż był nie zrozumiały. MGOPS wyjaśnił, że jeśli chodzi o objęcie wsparciem rodzin z powodu przemocy to takiego wsparcia nie było. Ogólnie wsparciem objęte są 182 rodziny, ale samego wsparcia z powodu przemocy w rodzinie nie ma.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zapisu „wprowadzenie elementów edukacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie do programów nauk przedmałżeńskich”, kto będzie się tym zajmował.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nauki przedmałżeńskie prowadzi kościół. Natomiast dodała, że kościół jest zaangażowany w realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dalszych słowach dodała, iż został wprowadzony Punkt przeciwdziałań uzależnieniom, tzn. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu przyjmuje terapeuta dwa razy w miesiącu. Można zauważyć, że są osoby zainteresowane korzystające z porad.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ujawnienia przestępstw w 2019 roku przez Posterunek Policji w Mirosławcu pod nazwą „inne” w liczbie przestępstw 89, jakie to są przestępstwa?

Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż przestępstwa „inne” są związane m.in. z alimentami, oszustwami internetowymi, które nie są ujęte w poszczególnych kategoriach.

Dodatkowo zwrócił się z zapytaniem czy na terenie gminy jest zabezpieczone mieszkanie dla ofiar przemocy w rodzinie?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec nie ma mieszkania dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Radny Ryszard Wesołowski dodał, iż z uzyskanych informacji w Wałczu są przygotowane takie mieszkania, i warto było by nawiązać współpracę, jeśli byłaby konieczność skorzystania z takiego mieszkania.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w Wałczu przygotowano 4-5 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, ale czy dla ofiar przemocy w rodzinie też, to ciężko powiedzieć. Natomiast Caritas utworzył nowe mieszkania chronione w Wałczu. Można byłoby zwrócić się z zapytaniem o możliwość nawiązania współpracy, jeśli będzie potrzeba. Wtedy można podpisać porozumienie tak jak mamy w przypadku osób bezdomnych z Drawnem. Na chwilę obecną gmina nie ma warunków lokalowych ani finansowych, aby takie mieszkanie przygotować.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zwróci się do pani Kierownik MGOPS, aby na temat mieszkań porozmawiała w Caritasie czy Urzędzie Miasta Wałcz, oraz o możliwości podpisania takiego porozumienia.

Przewodniczący Komisji Piotr Czech poinformował, iż warto było by połączyć się zdalnie w miesiącu styczniu z panią Kierownik MGOPS i przeanalizować ważne dla gminy tematy.

Sekretarz Gminy poinformowała, że warto byłoby aby Pani Kierownik uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej ze względu, że będzie projekt uchwały w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata  2021 - 2024.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata  2021 - 2024.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata  2021 - 2024.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata  2021 - 2024.

·         w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Obszar aglomeracji Mirosławiec swym zasięgiem obejmuje teren miasta Mirosławiec, Mirosławca Górnego.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne, rada gminy wyznacza aglomerację w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

Stosownie do treści art. 87 ust. 4 ww. ustawy projekt uchwały został przekazany do uzgodnienia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2020 r., znak BD.ZZŚ.2.417.34.2020.KC Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile uzgodnił projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec. 

Aglomeracja Mirosławiec została wyznaczona zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Dodała, że zostało z aglomeracji wyłączone Osiedle Tęczowe, ponieważ zmieniły się RLM, które dotyczą zanieczyszczeń odprowadzających we wszystkich rodzajach ścieków powstałych na terenach aglomeracji.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, gdyż część mieszkańców Osiedla Tęczowego wyrażała chęć podłączenia się do kanalizacji, i w jaki sposób na ten moment uchwała blokuje taką możliwość podłączenia kanalizacji.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną wykonanie przyłącza kanalizacji na Osiedlu Tęczowym to jest brak środków finansowych.

W dalszych słowach dodał, że gmina jest zobligowana tzn. tam gdzie gmina przystępuje do sprzedaży działek musi je uzbroić, tak aby można było się budować w warunkach, które pozwalają na rezygnację z przydomowych oczyszczalni. Osiedle Tęczowe jest z terenu, gdzie zostały wydzielone prywatne działki, które były sprzedawane bez przyłącza wody, kanalizacji, to są to procesy dłuższe. W pierwszej kolejności muszą zostać zabezpieczone działki, które są sprzedawane przez gminę. Jeśli nastąpi sprzedaż działek za ogródkami działkowymi, i przygotowując ten teren pod sprzedaż z gruntów gminnych, przygotowana zostanie również kanalizacja i woda, która pozwoli pozostałym mieszkańcom podłączyć się do przyłączy kanalizacji i wody. Temat jest cały czas aktualny, ale będzie wymagał przesunięcia inwestycji gminnej. Jeśli gmina odsprzeda działki to tym samym uzyska środki aby wykonać kanalizacje. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec.

-w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Czech poinformował, iż komisje stałe na podstawie przedstawionego planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok opracowywać będą plany pracy Komisji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Interpelacje i zapytania Radnych.

Brak interpelacji i zapytań.

Ad.6
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oświetlenia przy ul. Parkowej w Mirosławcu w kierunku Mirosławca Górnego, czy będzie możliwość postawienia lampy przy ostatnich zabudowaniach?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż oświetlenie na ulicy Parkowej, które w chwili obecnej podlega modernizacji będzie większe tzn. będzie większy zasięg oświetlenia przy zabudowaniach. 

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym czy odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkół na następny rok?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dniu 17 grudnia 2020 r. odbyło się otwarcie ofert. Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenia zamówienia publicznego: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Mirosławiec” została zamieszczona na stronie internetowej.  Od ogłoszenia informacji firmy mogą zgłosić sprzeciw do przetargu.

Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. (PKS), natomiast Wałeckie Towarzystwo Przewozowe Grzegorz Lasocki złożyło ofertę dwa razy wyższą jaka była do tej pory.

Radna Katarzyna Jurenc poinformowała, że dla niej bardziej satysfakcjonująca oferta jest PKSu, ponieważ jak firma PKS dowoziła dzieci do szkół to były dodatkowo połączenia dla mieszkańców którzy mogli dojeżdżać do miasta. Natomiast od kiedy dzieci dowozi Wałeckie Towarzystwo Przewozowe „Lasocki” to zostały zniesione dodatkowe połączenia.  

W dalszych słowach poinformowała, że w miejscowości Hanki naprzeciwko boiska nie świecą dwie lampy.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?

Przewodniczący Piotr Czech przedstawił propozycje zakupu piernika z herbem Mirosławca w kwocie 100 zł, a zebrane środki zostaną przekazane na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość wywiezienia samodzielnie wielkogabaryty na sortownie odpadów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wielkogabaryty można oddać do PSZOKa. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, odpady komunalne dostarczać można w środy od godziny 1400 do 1800 oraz w soboty od godziny 1000 do 1400 tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr telefonu: 668 394 975 lub 67 259 61 42.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem czy środki finansowe na sołectwo, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku, zostaną przeniesione na rok 2021?

Skarbnik Gminy poinformowała, że środki finansowe, które były do wykorzystania dla sołectwa w roku 2020 nie będą przemieszczane na rok następny. 

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym problemu drogi wewnętrznej na ul. Spokojnej w Mirosławcu przy bloku nr 2 odnośnie parkowania samochodów, czy Burmistrz mógłby skontaktować się z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, z prośbą o postawienie znaku zakaz parkowania?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zwróci się z zapytaniem do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Wałczu.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym szczepień na COVID-19?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na terenie Powiatu Wałeckiego zostały zgłoszone dwa miejsca gdzie będą odbywać się szczepienia: 107 Szpital Wojskowy w Wałczu oraz Przychodnia Zdrowia w Mirosławcu Państwa Sabak. Od 28 grudnia 2020 r. rozpocznie się rejestracja osób chętnych do szczepień. Gmina chciała wspomóc działania przy rejestracji do szczepień, ale ze względu na przepisy związane z danymi osobowymi (dane wrażliwe) to uniemożliwiło. Natomiast jeśli będzie potrzeba, żeby starsze osoby dowieźć do punktu szczepień to będzie pomoc ze Straży pożarnej.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym strażaków i wiedzy odnośnie dowozu osób chętnych na szczepienia.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przy rejestracji będzie zapytanie głównie do osób starszych czy mają możliwość dojechania na szczepienie czy potrzebny jest transport.

Same szczepienia będą przeprowadzane najprawdopodobniej w pomieszczeniach Centrum Aktywności Lokalnej na parterze Przedszkola Słoneczko na ul. Zamkowej w Mirosławcu.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem, a co w sytuacji jak będą osoby które w ogóle nie będą mogły dojechać do punktu szczepień?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w wytycznych jest że również musi być zorganizowany transport mobilny, więc lekarz dojedzie do pacjenta.

Radny Andrzej Kwaśnik zwrócił się z zapytaniem o zawieszenie ozdób świątecznych w Łowiczy Wałeckim przy świetlicy i kościele.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ze względów na oszczędności, w tym roku nie będą wydatkowane środki na ozdoby świąteczne, gdyż jest to duży koszt. 

Ad.7
Praca w ramach poszczególnych komisji:

a)      Komisja Rewizyjna:

·      opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do sporządzania planu kontroli komisji na 2021 rok.

b)     Komisja Gospodarki i Budżetu:

·         podsumowanie pracy Komisji w 2020 r.

Komisja dokonała podsumowania pracy w 2020 roku. 

·     opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2021 rok.

c)      Komisja Polityki Społecznej:

·         podsumowanie pracy Komisji w 2020 r.

Komisja dokonała podsumowania pracy w 2020 roku. 

·      opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok;

Komisja Polityki Społecznej przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2021 rok.

Ad.8
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.       

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 14.00 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Załączniki

Protokół pdf, 1021 kB

Powiadom znajomego