W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 24.11. 2020 r.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 24 listopada 2020 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) w godz. 13.00- 14.30

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5.Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
6.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.
7.Zaopiniowanie projektów uchwał.
8.Interpelacje i zapytania Radnych.
9.Wnioski i oświadczenia Radnych.
10.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji

Wspólne posiedzenie komisji otworzył prowadzący wspólne obrady Piotr Czech, witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych ( Komisja Polityki Społecznej - 6 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków; Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Zaopiniowanie rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem czy organizacje pozarządowe przedstawiały programy na rok 2021.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w  ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Organizacje mogą swoje programy składać po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa na rok 2021 w wysokości 140.000,00 zł.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała  Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Ad.5
Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od dnia 5 marca 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych polegające przede wszystkim na objęciu uczniów zdalnym nauczaniem. Dodał, iż patrząc na wyniku egzaminów ósmoklasistów t o w Szkole Podstawowej w Piecniku wyniki wskazują na niski poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Do słabych wyników na pewno przyczynił się okres zdalnej nauki, i brak uczestnictwa uczniów w zajęciach zdalnych.

Radny Piotr Suchojad poinformował, iż obserwując sytuację szkół średnich w Powiecie Wałeckim to też nie wygląda ciekawie. Uczniowie chcący uczestniczyć w zajęciach zdalnych to są obecni, ale jest gro uczniów, że nie uczestniczy co skutkuje słabe wyniki w nauce.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do przyjęcia informacji Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok
- wypracowanie stanowisk Komisji.

Projekt budżetu  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor  poinformowała, iż prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok ustalone zostały w wysokości 32.609.010,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 30.232.520,40 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.376.489,60 zł. Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań: - własnych  zaplanowanych w kwocie 22.787.032,19 zł,

- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  ustawami zaplanowane 
w kwocie 8.169.793,90 zł,

- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.830.196,70 zł.  

Z kolei planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz  jednostek budżetowych. Plan wydatków skorygowany został do wysokości prognozowanych dochodów. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 32.787.022,79 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 22.787.032,19 zł,

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  8.169.793,90 zł, - związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.830.196,70 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na: wydatki bieżące w wysokości 30.198.488,05 zł na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.285.437,90 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.491.902,50 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.242.355,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.263.148,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. w wysokości 685.353.96 zł,

- wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 130.890,69 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 99.400,00 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 2.588.534,74 zł z tego na:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.312.534,74 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. w wysokości 863.070,74 zł,

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK 276.000,00 zł.

Prognozowany deficyt budżetu w 2021 r. w wysokości 178.012,79 zł, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 178.012,79 zł.

Planowane na 2021 r. rozchody budżetu w kwocie 1.444.017,00 zł przeznaczone będą na:

-  spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 697.575,00 zł (zgodnie z podpisaną umową),

- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej zadania inwestycyjnego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w kwocie 746.442,00 zł.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozdziału wydatki dział 855Rodzina, porównując budżet do zeszłego roku jest bardzo duża różnica o ponad 2 mln zł mniej, co jest tego przyczyną?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż Wojewoda Zachodniopomorski przeznaczył mniejszą kwotę o 2.054.000.00 zł na program „500+”.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym załącznika nr 15 i 16 na wydatki inwestycyjne i dochody na inwestycje. Kwota 500.000 zł na termomodernizację Przychodni Zdrowia w Mirosławcu na podstawie czego została zaplanowana.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota na termomodernizację Przychodni Zdrowia została zaplanowana na postawie wniosku.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym placów zabaw, czy będą realizowane z pozyskanych dofinansowań czy z budżetu gminy. Dodatkowo zwrócił się z zapytaniem czy będą prowadzone inwestycje, które będą realizowane od podstaw głównie związane z chodnikami.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż realizowany będzie jeden plac zabaw na ul. Polnej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie chodników zaplanowane środki na wydatki bieżące tj, naprawa chodników czy nawierzchni dróg.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do głosowania w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 roku. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Kwota przeznaczona na realizację Programu to 145.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec

Skarbnik Gminy poinformowała, iż do zadań organu prowadzącego należy m.in. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2021

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.

W związku z powyższym, w roku 2021 proponuje się przyznać dotację na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na poziomie obecnego roku - w wysokości 300,00 zł, w celu zapewnienia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 mieszkańcom Gminy i Miasta Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2021.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2021.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2021.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2021.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Piotr Czech poinformował, iż w załączniku do Uchwały XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, proponuje się zmianę planu kontroli Komisji Rewizyjnej poprzez skreślenie w miesiącu marcu pkt. 1 w brzmieniu: "Analiza gospodarowania środkami finansowymi wybranej szkoły lub przedszkola za 2019 rok" oraz skreślenie w miesiącu październiku pkt. 1 w brzmieniu: "Analiza wybranej inwestycji". Kontrole zostaną zaplanowane w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Kontrole Komisji Rewizyjnej nie zostały przeprowadzone ze względu na epidemiologiczną sytuacją w kraju (COVID-19).

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  16.594,01 zł, z tytułu; zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. (rozdział 75618 § 0480) w wysokości 1.262,01 zł, zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości 1.492,00 zł, zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0960) ogółem w wysokości 392,00 zł, zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0970) ogółem w wysokości 1.992,00 zł, dofinansowania programu „Wspieraj Seniora" na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.111.7.2020.MT  z dnia 4 listopada 2020r. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z rezerwy celowej b.p. poz. 25 (rozdział 85295 § 2030) w wysokości 11.456,00 zł. 

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 4.150,00 zł, z tytułu utraconych dochodów z powodu ograniczeń godzinowych uczęszczania dzieci do przedszkola - rozprzestrzenianie się COVID-19 - w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w wysokości 4.150,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  203.594,01 zł z przeznaczeniem na; nowe zadanie pn. "Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości na ul. Wałeckiej i ul. Wolności w Mirosławcu" (rozdział 60011 § 6050) w kwocie 37.000,00 zł, nowe zadanie pn. "Modernizacja wraz z przebudową chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu "(odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Szkolną) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 150.000,00 zł, zwiększenie planów finansowych wydatków bieżących w placówkach oświatowych w kwocie 3.876 zł, w tym;

1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu  (rozdział 80101 § 4260) w kwocie 1.492,00 zł, 

2) w Szkole Podstawowej w Piecniku  (rozdział 80101 § 4260) w kwocie 392,00 zł,

3) w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu  (rozdział 80104 § 4010) w kwocie 1.992,00 zł,

- wydatki związane z  realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r. (rozdział 85154 § 4210) w wysokości 1.262,01 zł,

- realizację Programu „Wspieraj Seniora” w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 90095 § § 4010, 4110, 4120, 4210) ogółem w kwocie 11.456,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 26 listopada 2020 r. ogółem w kwocie 35.450,00 zł, z tego na;  dotacje celowe na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu do częściowego dofinansowania dwóch zadań publicznych tj. na "Remont pomieszczeń w  107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2" oraz na „Wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie" (rozdział 85195 § 2710)ogółem w kwocie 9.000,00 zł, wkład własny (20% kosztów realizacji zadania) na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4210) w kwocie 2.300,00 zł,  zakup energii elektrycznej - do budynku przeznaczonego na dom seniora (rozdział 90095 § 4260) w kwocie 500,00 zł, zapłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 85401 § 4010) w kwocie 6.900,00 zł,  naprawę napowietrznego przyłącza energetycznego do świetlicy (rozdział 92109 § 4270)  w kwocie 6.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, jednym głosem „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, jednym głosem „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadań publicznych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zakres udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu odnosi się do częściowego dofinansowania realizacji zadania publicznego w wysokości 9000,00 zł z podziałem na części: 8400,00 zł obejmującego remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz 600,00 zł na wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie w związku z zabezpieczaniem działań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadań publicznych.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadań publicznych.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, jednym głosem „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadań publicznych.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadań publicznych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacja i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Andrzej Kwaśnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budynku w Łowiczu Wałeckim, który uległ częściowemu zawaleniu i do dnia dzisiejszego nic nie zostało zabezpieczone.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sytuacja dotycząca budynku w Łowiczu Wałeckim została zgłoszona do Nadzoru Budowlanego.

 Ad.9
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.    

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 14.55 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.


 

Załączniki

Protokół pdf, 719 kB

Powiadom znajomego