W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 28.10. 2020 r.

Protokół nr 21/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 28.10.2020 r. w godz. 13.00- 14.15

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.      Otwarcie 21 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad Komisji.

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2021 rok.

6.      Zaopiniowanie projektów uchwał. 

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 21 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 21 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 19 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 19 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 20 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 20 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2021 rok:

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk – Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie było takiego roku jak 2020, żeby nie można było zrealizować dochodów własnych.

Skarbnik Gminy dodała, iż dochody nie są zrealizowane tylko z podatków od mieszkańców, ale również udziałów w PIT.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem zamknięcia budżetu na rok 2021?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż gmina otrzymała środki finansowe znaczone, które są nie planowane w tym roku, tylko będzie to przychód przyszłego roku, które są na inwestycje w kwocie 574.555,00 zł. Natomiast z PITu gmina nie otrzymała 700 tys. zł, proporcje do września ubiegłego roku do wykonania bieżącego roku wynosi 11% ubytku dochodów ogółem. Dochody bieżące zostają przekazane na wydatki bieżące. 

-w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Teresa Stańczyk poinformował, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 przewiduje wzrost stawek  o 7,5 % w porównaniu do roku 2020,  z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b, c tiret drugie i d, pkt 2 lit c i d , gdzie stawki kwotowe przyjęto na poziomie maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020, gdyż wzrost stawek z 2020 r. w tych pozycjach o 7,5 punktu procentowego  spowodowałby przekroczenie stawek maksymalnych.

W pozostałych przypadkach proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem skąd wzięło się wyliczenie 7,5% wzrostu stawek?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest to średnie wyliczenie z minimum utraconych dochodów.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż wzrost stawki podatkowej od gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jest o 3 grosze, gdzie większość mieszkańców płaci ten podatek.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądał podatek od farm fotowoltaicznych?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż podatek od farm fotowoltaicznych będzie składał się z trzech części.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

-w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Teresa Stańczyk poinformowała, iż  projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2020 przewiduje wzrost stawek o 7,5 % w porównaniu do roku 2020. 

Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2021 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2020 przyjmując wzrost o 7,5 punktu procentowego za wyjątkiem stawki podatku określonej w:

-  §1 ust.1 pkt 1 lit. a ,

-  §1 ust.1 pkt 3 lit. c ,

-  załączniku nr 1  do uchwały dla pojazdów posiadających cztery osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 29 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7,5 %. 

-  załączniku nr 2  do uchwały dla pojazdów :

- posiadających dwie osie  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 31 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7,5 %. 

- posiadających trzy osie  i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej 12 do 40 ton i powyżej 40 ton  z innym  systemem  zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z uwagi na  przekroczenie stawki  podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7,5%. Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy duże są wpływy z podatku z Jednostki Wojskowej.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż wpływy są wysokie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty targowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż nastąpiła omyłka pisarska w projekcie uchwały dotycząca opłaty targowej sprzedaży ze stołu,  prawidłowa kwota to 27,00 zł.

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej o 7,5%  w porównaniu z rokiem 2020.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej  stawki kwotowej tj. 823,11 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się  zapytaniem czym się różni sprzedaż ze stołu czy straganu.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż sprzedaż ze stołu jest z swojego własnego, natomiast ze straganu, to który jest udostępniony na targowisku. 

 W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

w sprawie opłaty miejscowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,41 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,41 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.

Okres najczęściej w jakim pobierana jest opłata to od czerwca do września, największe wpływy są z ośrodka wczasowego w Drzewoszewie. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-podatek rolny, podatek leśny
Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 19 października 2020 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1dt. Wyliczając stawki podatkowe na rok 2021:

-dla gruntów gospodarstw rolnych 58,55 zł za 1dt x 2,5q= 146,3750 zł za 1ha przeliczeniowy

-dla gruntów do 1ha 58,55 zł za 1dt x 5q= 292,75 zł za 1ha fizyczny.

Proponuje się przyjęcie średniej ceny skupu żyta podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawy naliczenia podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec na rok 2021. Uchwałę podejmuje się wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS dla ustalenia podatku rolnego. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę skupu żyta na rok 2021 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 20 października 2020 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 za 1m3 . Wyliczenie stawki podatkowej na rok 2021:

196,84 zł/1m3 x 0,220m3 = 43,3048 zł za 1 ha fizyczny.

Proponuje się przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. jako podstawy naliczenia podatku leśnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec na rok 2021.

W przypadku przyjęcia dla celów ustalenia podatku leśnego, średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo podanej przez Prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny sprzedaży drewna podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę sprzedaży drewna na rok 2021 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dniu 7 października 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2020/2021. Przejęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania akcji zima na ww. drogach. Szczegóły zostaną określone w porozumieniu między Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu Wałeckiego.
W dalszych słowach dodała, że będzie wystosowane zapytanie do przedsiębiorców o cenę realizacji tego zadania, jeśli cena będzie wyższa niż ta którą powiat proponuje, to zdanie będzie realizowane przez powiat. Gmina podejmie zadanie pod warunkiem utrzymania ceny usługi w kwocie nie wyższej niż powiat jest w stanie przekazać gminie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK 
sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 14.500,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność częściowej refundacji kosztów poniesionych przez spółkę przy modernizacji sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  88.902,00 zł, z tytułu; zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w wysokości 11.394,00 zł, zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w wysokości 591,00 zł, wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie zakupu środków i sprzętu do walki z COVID-19 dla szkół i przedszkola Gminy i Miasta Mirosławiec ogółem w wysokości 76.917,00 zł.  
 Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 174.798,00 zł, z tytułu;
-   utraconych dochodów z powodu ograniczeń godzinowych uczęszczania dzieci do przedszkola - rozprzestrzenianie się COVID-19 - w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w wysokości 10.238,00 zł,
- zmiany harmonogramu transz dofinansowania dla projektu realizowanego w partnerstwie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" zmniejszenie w 2020r. o kwotę ogółem 154.300,00 zł i zwiększenie w 2021 r. o  kwotę ogółem 154.300,00 zł,
-  rozwiązania umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w wysokości 10.260,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  405.402,00 zł z przeznaczeniem na;
- zwiększenie planów finansowych wydatków w placówkach oświatowych w kwocie 313.985,00 zł, w tym;

1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu  w kwocie 136.671,00 zł, 

2) w Szkole Podstawowej w Piecniku  w kwocie 60.328,00 zł, 

3) w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 116.986,00 zł,

- projekt pn. „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakup środków i sprzętu do walki z COVID-19 dla szkół i przedszkola Gminy i Miasta Mirosławiec  ogółem w wysokości 76.917,00 zł. 
- wniesienie kapitału pieniężnego dla ZECWiK Spółki z o.o. w kwocie 14.500,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  1.337.254,73 zł z tytułu;
-  projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu". Zgodnie z umową, w ramach RPO Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, całkowita wartość projektu wieloletniego wynosi 5.684.631,45zł z dofinansowaniem w wysokości 3.553.093,58 zł. Zmniejsza się wydatki na to zadanie do poniesienia w 2020 r. ogółem w kwocie 979.058,00 zł, i planuje się w latach;
2021 - wydatki majątkowe 863.070,74 zł, wydatki bieżące 16.992,73 zł,
2022 - wydatki majątkowe 2.468.960,38 zł, wydatki bieżące 40.097,55 zł,
2023 - wydatki majątkowe 2.213.953,00 zł, wydatki bieżące 43.181,05 zł,
- w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu o utracone dochody w wysokości 10.238,00 zł,
- zadania pn. „Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D z dofinansowaniem ze środków PFRON. Zmniejsza się wydatki na to zadanie do poniesienia w 2020 r. w kwocie 150.000,00 zł, i planuje się do wydatkowania w 2021r. ogółem 160.000,00 zł,
- zmiany harmonogramu wydatków dla projektu realizowanego w partnerstwie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" w 2020r. o kwotę ogółem 187.698,73 zł i zwiększenie w 2021 r. o  kwotę ogółem 187.698,73 zł,
-  zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w wysokości 10.260,00 zł,
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 października 2020 r. ogółem w kwocie 401.200,00 zł, z tego na;
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu w wysokości 16.000,00 zł,
- zakup klimatyzatora do serwerowni w pomieszczeniu MGOPS w Mirosławcu w wysokości 2.700,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wydatki w UM w Mirosławcu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług serwisu oprogramowań ogółem w kwocie 60.500,00 zł,
- refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem większej liczby dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w kwocie 3.500,00 zł,
- zadanie pn. „Prace budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światłą" na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej, w zakresie zaprojektowania schodów zewnętrznych w wysokości 16.000,00 zł,
-  dotacje celowe udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na zadanie pn. „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia" w wysokości 4.500,00 zł,
- zadanie dotyczące oczyszczania terenu miast i wsi pn. "zakup ciągnika i przyczepy do grupy komunalnej" - środki ochrony środowiska - (przemieszczenia między rozdziałami; zmniejszenia w rozdziałach 90003 i 90095 w §§ 4210, 4430 i 6060, zwiększenia w rozdziale 90004 § 6060 wynikają z zakończenia procedur zamówień publicznych i wyboru ofert) ogółem w kwocie 286.000,00 zł,  

- dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na sfinansowanie wydania książki: „Mirosławiec - historia, ciekawostki, legendy" (rozdział 92116 § 2800)  w kwocie 12.000,00zł.
Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 845.956,73 zł, w tym;
- zmniejsza się wolne środki w § 950 o kwotę 845.956,73 zł do kwoty 1.295.751,23 zł.

Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem ile jest dzieci uczęszczających do szkoły Podstawowej w Piecniku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w szkole w Piecniku wraz z oddziałem „zerówka” jest 103 uczniów, w szkole w Mirosławcu 417 uczniów.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

-zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oświetlenia przejść dla pieszych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż oświetlenie przejść dla pieszych jest w trakcie realizacji.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 14.15  zamknął  21  posiedzenie Komisji.

 

Załączniki

Protokół pdf, 599 kB

Powiadom znajomego