W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 26.08. 2020 r.

Protokół nr 19/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 26.08.2020 r. w godz. 13.00- 14.05

w pomieszczeniu socjalnym  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.    Otwarcie 19 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

2.     Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie porządku obrad Komisji.

4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5.    Informacja na temat zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

6.    Informacja na temat sytuacji dotyczącej użytkowania wieczystego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.    Zaopiniowanie projektów uchwał. 

8.    Interpelacje i zapytania radnych.

9.    Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

11. Wizja lokalna Gminy Mirosławiec – przegląd prowadzonych inwestycji w 2020 roku.

Ad.1
Otwarcie 19 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 19 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Ryszard Wesołowski

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 18 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 18 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Informacja na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień na budowę w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków. Została wykonana przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńska oraz przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Kościuszki i Kościelnej, prace powinny zakończyć się do końca sierpnia 2020 r., zadanie jest dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

Opracowywana jest dokumentacja na budowę chodnika we wsi Orle, na przebudowę ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników oraz budowę dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem – ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn- opracowywana jest dokumentacja, a zadanie współfinansowane przez Nadleśnictwo Mirosławiec. W czerwcu br. zakończone została zadanie I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych na zagospodarowanie plaży nad jeziorek Kosiakowo w Mirosławcu. W maju br. wstrzymano wykonywanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy ze względu na konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej. Zadanie jest współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

W dalszych słowach poinformował, iż trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium. Opracowywana jest dokumentacja na dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych. Następnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu oraz na prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła. Dodał, iż inwestycja która miała zostać wykonana w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu nie zostanie wykonana w br. z uwagi, iż dokumentacja została opracowana na koniec miesiąca lipca br, a wyłonienie wykonawcy i wykonanie robót budowlanych nie zakończyło by się przed rozpoczęciem roku przedszkolnego tj. 1 września 2020 r. 

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż szkoda że inwestycja remontu przedszkola nie została wykonana, a przedszkole było nieczynne i dzieci w czasie wakacji nie mogły z niego korzystać.  

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż inwestycja była zaplanowana na ten rok, ale nie wpłynie na decyzje dotyczące pozwoleń.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość zrobienia ogrodzenia placu zabaw przy ulicy polnej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż otrzymał ofertę na materiał na ogrodzenie za m2, natomiast zostanie jeszcze zmierzona dokładna ilość metrów bieżących na wykonanie ogrodzenia. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Ad.6
Informacja na temat sytuacji dotyczącej użytkowania wieczystego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Informacja na temat sytuacji dotyczącej użytkowania wieczystego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż przedstawiona informacja na temat użytkowania wieczystego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec została przygotowana w sposób zrozumiały i przejrzysty. W informacji został przedstawiony procentowy udział powierzchni będącej w użytkowaniu wieczystym z uwzględnieniem przeznaczenia gruntów z podziałem na: cele obronne, budowę obiektów sakralnych i działalność charytatywną; na cele rolne, mieszkaniowe i działalność sportową; na działalność turystyczną; oraz pozostałe grunty 

(grunty niezabudowane, grunty pod garażami, pozostałe grunty zabudowane – pod budynkami magazynów, hal, budynków gospodarczych).

Dodał, iż słuszna jest informacja, że z operatów wykonanych w zakresie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla gruntów pod garażami można wysunąć wniosek, że dla gruntów o niewielkiej powierzchni opłacalność wykonania aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest wątpliwa.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w 2019 r. wykonano 18 operatów szacunkowych do zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Natomiast w 2020 r. planowane jest wykonanie ok 10-15 operatów do zmiany opłaty za użytkowanie wieczyste.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem czy firmy mogą zwrócić się o wykup gruntów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż mogą firmy wystąpić z wnioskiem o wykup gruntów, tylko to będzie duży koszt dla firmy, która ma dużą powierzchnie działki.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat sytuacji dotyczącej użytkowania wieczystego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat sytuacji dotyczącej użytkowania wieczystego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z informacją od ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wałcz o przystąpieniu do realizacji zadania związanego z przebudową linii napowietrznej nn 0,4 kV na kablową na ul. Parkowej w Mirosławcu w ramach, którego demontażowi podlegać będzie również napowietrzna linia oświetlenia ulicznego na tej ulicy, istnieje konieczność wybudowania nowego oświetlenia drogowego. W celu skoordynowania działań zmierzających do budowy oświetlenia zasadne jest przekazanie dokumentacji technicznej  opracowanej w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Mirosławcu (odcinek od Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem do byłego PGR) wraz z drogą do Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu".

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie wykonane nowe oświetlenie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uzależnione jest od przygotowania dokumentacji przez firmę Enea.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2020/2021 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż stosownie do art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadanie publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki związane z powierzonymi jej zadaniami, a gmina powierzająca zadania ma obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2020/2021 z dowozu będzie korzystało 4 dzieci, pojazd jest dostosowany do przewozu 9 osób, w tym kierowca i opiekun, tym samym pozostają 3 wolne miejsca dla uczniów. Wolne miejsca mogą zostać wykorzystane przez uczniów z innych gmin, które będą partycypować w kosztach realizacji dowozu, co pozwoli obniżyć koszty stałe ponoszone obecnie przez Gminę Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2020/2021 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2020/2021 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art.39a ust.1 Prawa oświatowego - obowiązki, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następować będzie w wysokości określonej według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, którego jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie.

Zgodnie z art.39a ust.3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa  na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Uchwała dotyczy zmiany podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec. Zmiana polega na zwiększeniu planu dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę planu dofinansowania do czesnego - kształcenie w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli.

Zmiana podziału środków pozwoli na realizację dodatkowych szkoleń rady pedagogicznej w zakresie zdalnego nauczania, warsztatów przedmiotowych oraz przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  728.846,94 zł z tytułu: niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2020r. w kwocie 7.359,00 zł; niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2020r. w kwocie 211.688,00 zł; zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 1.156,00 zł; wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 508.643,94 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 132.000,00 zł, w związku z dokonaną analizą wykonania budżetu za I półrocze 2020r., z tytułu; utraconych wpływów, z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ogółem w kwocie 70.000,00 zł;  utraconych wpływów z odpłatności rodziców za godziny pobytu dzieci ponad podstawę programową oraz za żywienie, w wyniku zamknięcia przedszkola z dniem 12.03.2020r. z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 62.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  645.130,94 zł z przeznaczeniem na; zakup usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 10.600,00 zł; nowe zadanie pn. "Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Próchnowo" - dokumentacja projektowa, zakup wiaty, wykonanie peronu w kwocie 18.000,00 zł; obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych oraz doradztwa i konsultacji dokumentacji technicznej, która będzie sporządzania przez wybranego wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj przy zadaniu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" w kwocie 20.664,00 zł; nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu w pomieszczeniach przeznaczonych dla MGOPS w Mirosławcu" w kwocie 35.000,00 zł; nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu nr 2 i 3 budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" w kwocie 15.000,00 zł; zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" - wykonanie drogi przeciwpożarowej w kwocie 123.023,00 zł; zakup usług związanych czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji deszczowej na terenach miejskich - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 33.000,00 zł; zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem terenu miasta - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 40.000,00 zł; zakup materiałów i usług związanych z wycinką i pielęgnacją drzew oraz utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 76.536,00 zł; zakup ciągnika i przyczepy na potrzeby grupy komunalnej oraz na ubezpieczenie wyposażenia - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 266.000,00 zł, 
- zakup materiałów i usług związanych z edukacją ekologiczną - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 7.307,94 zł, 

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  155.308,00 zł z przeznaczeniem na; zadanie pn. „Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków (dokumentacja projektowa) - środki ochrony środowiska -  w kwocie 94.464,00 zł (ujęcie tego zadania do realizacji w roku 2021); zakup środków żywności i z tytułu wynagrodzeń w związku z utraconymi wpływami za żywienie, w wyniku zamknięcia przedszkola z dniem 12.03.2020r. z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu ogółem w kwocie 60.844,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 sierpnia 2020 r. ogółem w kwocie 281.363,00 zł, z tego na; zwrotne nabycie 2 lokali mieszkalnych  przy Placu Wolności 5 w Mirosławcu, wraz z częścią wspólną i udziałem w gruncie na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec ogółem w kwocie 20.500,00 zł; obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych w kwocie 9.225,00 zł; zwiększenie planu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 238.540,00 zł, w tym;

1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 103.860,00 zł,
2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 44.893,00 zł,
3) w Samorządowym Przedszkoli „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) w kwocie 89.787,00 zł,

- wniesienie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na zakup urządzeń IBLOV do badania stanu trzeźwości dla Posterunku Policji w Mirosławcu w wysokości 3.098,00 zł;  wykonanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. Tablica zostanie zamontowana na przebudowanym budynku magazynowym w Mirosławcu, przy zadaniu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w kwocie 500,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i na zakup usług wykonania ogrodzenia za powstałym budynkiem na Stadionie Miejskim w Mirosławcu ogółem w kwocie 9.500,00 zł.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykonania ogrodzenia za budynkiem na Stadionie Miejskim, gdyż będzie problem z granicą działki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż problemu z granicą działki nie będzie gdyż jest to działka gminna.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja z budynkiem przy Placu Wolności 5?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prowadzone są rozmowy o zwrotne nabycie 2 lokali mieszkalnych wraz z częścią wspólną i udziałem w gruncie na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec. Na chwilę obecną jest zgoda 1 lokatora na przekazanie lokalu na warunkach gminnych, z jednego lokalu jest prowadzone postępowanie spadkowe, natomiast niema jeszcze zgody jednego współwłaściciela lokalu.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż została zawarta umowa zlecenie z prawnikiem z zamówień publicznych, gdyż przepisy się zmieniają, a pracownik merytoryczny musi się konsultować z osoba kompetentną od zamówień publicznych. Natomiast prawnik w Urzędzie Miejskim jest specjalistą od prawa samorządowego.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem terminu realizacji przystanku autobusowego w Próchnowie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przystanek autobusowy powinien być w połowie września.

Radna Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy zakończyły się prace na drodze Bronikowo-Próchnowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prace zostały zakończone, odbył się odbiór prac, natomiast w połowie września 2020 roku odbędzie się otwarcie.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym czyszczenie i udrożnianie kanalizacji deszczowej na terenach miejskich, czy to jest regularne zadanie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są to zadanie dzielone, środki można do końca roku wykorzystać, a jeśli nie zostaną wykorzystane to kwota zostanie zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż są to środki znaczone.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.9
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący RM Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy gmina wyposaża przedszkole i szkoły w przyłbice, środki dezynfekujące i maseczki?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedszkole samorządowe zgłosiło zapotrzebowanie na przyłbice, które otrzyma, natomiast środki ochronne zostaną przekazane również od Wojewody Zachodniopomorskiego.

W dalszych słowach dodał, iż w sprawie zgłoszenia uruchomiona przejazdów busów przez Próchnowo prośba została przekazana do firmy Leszko-Trans, która ma się zastanowić nad wprowadzeniem przejazdów przez Próchnowo busów.

Ad.10
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 14.05  zamknął posiedzenie Komisji.

Ad.11
Wizja lokalna Gminy Mirosławiec - przegląd  prowadzonych inwestycji w 2020 roku.

Następnie Komisji Gospodarki i Budżetu udała się na wizje lokalną w celu dokonania przeglądu inwestycji realizowanych w 2020 roku.


Załączniki

Protokół pdf, 665 kB

Powiadom znajomego