W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 15/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 25.02. 2020 r.

Protokół nr 15/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 25.02. 2020 r. w godz. 15.00- 16.40

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 15 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.    Informacja na temat realizacji w 2019 roku uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

6.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

7.  Interpelacje i zapytania Radnych.

8.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 15 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 15.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 15 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 14 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 14 posiedzenia Komisji.

Ad. 5
Informacja na temat realizacji w 2019 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie komisji przybyli Prezes ZECWiK Roman Stefaniak oraz Inspektor ds. gospodarki komunalnej Małgorzata Kowalska.  

Roman Stefaniak poinformował, iż w roku 2019 wykonane zostały następujące prace budowlano-remontowe, tj.: zlecenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie przyłączy gazowych do 11 lokali gminnych w budynkach gdzie występują dwa rodzaje gazu, wymieniono pokrycie dachowe na budynku wielorodzinnym na ulicy wałeckiej, wykonano pokrycie dachowe na budynku przy ul. Akacjowej 1 wraz z przyległą kotłownią gazową oraz dokonano rozbiórki komina po byłej kotłowni, została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Dodatkowo wymieniono wodomierze ciepłej i zimnej wody w budynkach socjalnych na ul. Dworcowej oraz w budynkach komunalnych na ul. Akacjowej.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dlaczego został usunięty komin na ul. Akacjowej?
Roman Stefaniak poinformował, iż komin został usunięty ze względu bezpieczeństwa.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem o 3 wynajmowane lokalne od Agencji Mienia Wojskowego?
Małgorzata Kowalska poinformowała, iż lokalne są wynajęte od Agencji Mienia Wojskowego dla mieszkańców z Placu Wolności 5 w Mirosławcu.
Roman Stefaniak poinformował, iż proponowane są mieszkania na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu, natomiast najemcy nie chcieli skorzystać z propozycji.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy właściciele budynku przy Placu Wolności 5 w Mirosławcu nie będą sprawiać problemów po jego wyburzeniu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż właściciele nieruchomości otrzymali propozycję zapłaty za mieszkania, tylko nie wszyscy nie wyrazili zgody.
Roman Stefaniak poinformował, iż na koncie wspólnoty z Placu Wolności 5 jest kwota 10.000,00 zł, a jeżeli dojdzie do rozbiórki budynku to koszt wynosi ok. 80.000,00 zł, natomiast działka wyceniona jest dużo niżej.
Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem jaki był budżet Spółki z o.o. ZECWiK na 2019 rok?
Roman Stefaniak poinformował, iż budżet na 2019 r. wynosił 148.000,00 zł na remonty zasobu gminnego, a wykorzystane zostało ok. 140.000,00 zł.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy na ul. Wolności 5 w Mirosławcu wszystkie lokalne są prywatne?
Małgorzata Kowalska poinformowała, iż na ul. Wolności 5 jest 7 lokali w budynku, natomiast 4 lokale należą do gminy.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy żaden lokal nie został wykupiony?
Małgorzata Kowalska poinformowała, iż lokatorzy byli zainteresowani wykupem, ale w trakcie roku zrezygnowały z wykupu.
Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy budynku wielolokalowego?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż planowane było wybudowanie budynku wielolokalowego, natomiast na chwilę obecną gmina nie ma możliwości finansowych na wykonanie samodzielnie takiego zadania. Dodał, iż pojawiły się zapytania dwóch firm budowlanych z Wałcza w sprawie postawienia budynku wielolokalowego na sprzedaż lub wynajem. Poinformował, iż zostaną przygotowane zapytania dotyczące zainteresowania na tego rodzaju mieszkaniami.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym jak wygląda sytuacja mieszkaniowa po pożarze budynku socjalnego na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po pożarze budynku socjalnego odbyło się spotkanie, na którym była propozycja, aby wszystkie osoby, które korzystają z lokali gminnych i stanowią zagrożenie umieścić w jednym miejscu w tzw. kontenerze mieszkaniowo – socjalnym.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu  podziękował dyrektorowi ZECWiK Romanowi Stefaniak oraz Kierownikowi działu gospodarki mieszkaniowej Grzegorzowi Małeckiemu za przybycie na posiedzenie Komisji i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 13:10 Roman Stefaniak i Grzegorz Małecki opuścili posiedzenie Komisji

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania Informacji na temat realizacji w 2019 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”. 

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uchwała przyjmowana jest przez Radę co roku do dnia 31 marca. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 roku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz dwóch Kół Łowieckich. Program został pozytywnie zaopiniowany przez w/w podmioty. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z  Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020 w kwocie 42 500 zł
Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem czy została podpisana umowa na świadczenie całodobowo usług w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż umowa została podpisana 2 stycznia 2020 r.
Radny Stanisław Wiese zwrócił się z prośbą, aby program opieki nad zwierzętami bezdomnymi był przyjmowany w grudniu, a umowa podpisywana od 1 stycznia, gdyż w tym dniu również dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy opłata za Schronisko jest stała?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż opłata za schronisko jest stała.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na terenie miasta powstał Niepubliczny Żłobek i proponuje się podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla żłobków, by w ten sposób wesprzeć rodziny z małymi dziećmi, w sytuacji, gdy rodzic planuje powrót do aktywności zawodowej. W związku z powyższym, proponuje się przyznać dotację na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 300,00 zł, w celu zapewnienia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 mieszkańcom Gminy i Miasta Mirosławiec. Natomiast środki z budżetu gminy kierowane są do instytucji, która żłobek prowadzi.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy przydzielona dotacja jest dla rodzica, nawet jeśli jest niepracujący?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota dofinansowania jest dla instytucji (żłobka), a nie dla rodzica. Natomiast podmiot prowadzący żłobek zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż udzielenie pomocy finansowej odnosi się do częściowego dofinansowania realizacji zadania publicznego inwestycyjnego polegającego na  przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo oraz odcinka gminnego w kierunku harcówki.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020r

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec pojawiło się zadanie pn. „"Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie robót dodatkowych w kwocie 48.559,00 zł. Dotyczy to kosztów, które wykonawca w trakcie prac natknął się na problem, którym okazało się, że będą potrzebne dłuższe pale. Na etapie końca inwestycji mecenas, który prowadził zadanie stanął na stanowisku po przejrzeniu umowy, że umowa która jest wynikiem przetargu i mowa była o opłacie zryczałtowanej nie pozostawiło możliwości dopłacenia do zadania. Do urzędu wpłynęło pismo przedsądowe o uregulowanie kwoty. Gmina starać się będzie o ugodę i obniżenie tych kosztów. Odnośnie kwoty 48.559,00 zł są wątpliwości, gdyż w trakcie rozmów wykonawca przekazywał 3 warianty rozliczenia, które teraz zostaną uszczegółowione. Podana kwota przez wykonawcę jest górną granicą żądania firmy.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 310.458,00 zł z tytułu: odsetek od rachunków bankowych w kwocie 23.000,00 zł; wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku w kwocie 2.755,00 zł; zwrotu nadpłaconego zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej za 2019r. w MGOPS w Mirosławcu ogółem w kwocie 2.200,00 zł; zwiększenia od marca 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 282.503,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 1.190.103,76 zł z przeznaczeniem na: dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo -Bronikowo (z m.Próchnowo) w kwocie 400.000,00 zł; zadanie pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)„ w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie robót dodatkowych w kwocie 48.559,00 zł; zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Piecniku w kwocie 2.755,00 zł; zwroty do ZUW dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2019r. ogółem w kwocie 2.200,00 zł;  realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku z przesunięciem działań związanych z realizacją projektu na 2020r. Niewydatkowane środki w 2019r., zwiększają plany finansowe wydatków 2020r. w jednostkach realizujących projekt ogółem o kwotę 354.386,76 zł (w tym kwota 4.504,83zł jako wkład własny), z tego;
1) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 421, 605, 606) ogółem o kwotę 206.158,57zł, w tym na wydatki bieżące - kwota 91.391,27 zł, na wydatki inwestycyjne - kwota 83.887,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne - kwota 30.880,30 zł,
2) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 311, 401, 411, 412, 417, 421, 430) na wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 150.710,34 zł i zmniejszenie wynikające z zastąpienia wkładu finansowego gminy wkładem rzeczowym w kwocie 2.482,15 zł,
- zadanie związane z przebudową budynku magazynowego w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na wykonanie robót budowlanych i usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz na sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i zakupu wyposażenia przeciwpożarowego. Zwiększenie wydatków w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych z kosztorysu inwestorskiego a wysokością niewydatkowanych w 2019r. środków na to zadanie (rozdział 85395 § 6050) w wysokości 76.700,00 zł,
- dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową (rozdział 85505 § 2540) w wysokości 23.000,00 zł,
- funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami na zwiększoną od marca 2020r. opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 282.503,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2020 r. ogółem w kwocie 280.500,00 zł, z tego na; zabezpieczenie środków na składki członkowskie w związku z zamiarem przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 w kwocie 3.000,00 zł; zadanie związane z realizacją przez MGOPS w Mirosławcu projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" celem przekazania płatności Partnerowi projektu na wykonywanie zadań, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ogółem w kwocie 161.500,00 zł; zadanie związane z zakupem sprzętu stanowiącego środki trwałe w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" - przemieszczenia wydatków po aktualizacji harmonogramu - 109.000,00 zł; dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową w wysokości 7.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dochody i wydatki zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej wg stanu na 27.02.2020r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020 -2026.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturalnego i turystycznego rozwoju Gmin. Członkami stowarzyszenia jest miasto Wałcz, gmina Tuczno, gmina Człopa oraz gmina Jastrowie. Stowarzyszenie może liczyć 10 samorządów i w dalszej perspektywie będzie mogło starać się o dofinansowanie do produktu turystycznego Wał Pomorski 1945 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem dotyczącym poprawy drogi do Toporzyka.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w grudniu 2019 r. droga została wysypana destruktem asfaltowym. Dodatkowo trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowy, Lasami Państwowymi oraz Gminą, aby wykorzystać tłuczeń, który będzie pozyskiwany z dróg na drogę do Toporzyka.
Radny Stanisław Wiese zwrócił się z prośbą przycięcie drzew, które wystają w pasie drogi do Toporzyka i utrudniają widoczność.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 16.40  zamknął  15  posiedzenie Komisji.

 

Załączniki

Protokół pdf, 525 kB

Powiadom znajomego