W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 25/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 22.02. 2021 r.

Protokół nr 25/2021

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 22.02. 2021 r. w godz. 13.00- 14.40

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 25 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5.    Informacja na temat realizacji w 2020 roku uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.
6.  Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.  Interpelacje i zapytania Radnych.
8.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 25 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 25 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 24 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 24 posiedzenia Komisji.

Ad. 5
Informacja na temat realizacji w 2020 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.
W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie komisji przybyli Prezes ZECWiK Roman Stefaniak, Inspektor ds. gospodarki komunalnej Małgorzata Kowalska oraz referent ds. gospodarki mieszkaniowej Monika Magac.
Małgorzata Kowalska poinformowała, iż zasady polityki czynszowej oraz warunki ustalania czynszu obowiązujące w gminnym zasobie mieszkaniowym, zmierzają do zrównoważenia wydatków na utrzymanie z dochodami z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Docelowa stawka czynszu powinna zapewniać pokrycie kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Maksymalna stawka czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy nie przekracza stawek wyliczonych zgodnie z ustawową granicą.
W 2020 r. został sprzedany jeden lokal gminny przy ul. Kościuszki w Mirosławcu oraz zostały odkupione dwa lokale od właścicieli na Placu Wolności w Mirosławcu. Ponadto od 2018 r. Gmina Mirosławiec wynajmuje 3 lokale mieszkalne od Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.
Dodała, iż wzrost wpływów w 2020 roku w stosunku do 2019 r. wynosił ok. 14% i wynikał ze znacznego wzrostu opłat za odpady komunalne. W 2020 r. zapłacono dla Agencji Mienia Wojskowego tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego kwotę 50,00 zł. Natomiast sukcesywnie przedstawianie ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu zwalnia gminę Mirosławiec od uiszczania odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyburzenia budynku na Placu Wolności w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławcu poinformował, iż zostanie przedstawiona propozycja sprzedaży budynku z obowiązkiem wyburzenia.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wynajmu lokali w Mirosławcu Górnym związane jest z lokatorami z Placu Wolności w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w 2018 r. zostały zawarte 3 umowy najmu lokali w Mirosławcu Górnym do kwietnia 2021 r. na chwilę obecną zostaną przedłużone dwie umowy najmu lokali, a z jednej będzie rezygnacja, gdyż jest problem z regulowaniem płatności.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym za jakie kwoty zostały odkupione lokale na Placu Wolności w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż lokale mieszkalne odkupione zostały po kwotach jakie mieszkańcy kupi od gminy.
Monika Magac przedstawiła informacje dotyczące remontów przeprowadzonych w 2020 r. przez Spółkę, tj. wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku przy ul. Akacjowe 3 w Mirosławcu i na budynku w Jabłonkowie, wymieniono instalację zimnej wody w budynku przy ul. Akacjowej w Mirosławcu, wykonano projekty montażu instalacji gazowych w gminnych lokalach mieszkalnych, wykonano przemurowania kominów w budynku mieszkalnym w Toporzyku, wykonano stolarkę okienną w lokalu przy ul. Wolności w Mirosławcu, uporządkowano lokal po pożarze z zabezpieczeniem otworów okiennych i drzwiowych przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu, wykonano przyłącze wodociągowe do lokalu gminnego ul Kościuszki, zakupiono i wymieniono wodomierze w lokalach gminnych, wykonano instalacje gazowe w lokalach mieszkalnych zgodnie z dokumentacją.
Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy wszystkie środki finansowe zostały wykorzystane w całości.
Monika Magac poinformowała, iż środki finansowe przeznaczone na remonty zostały wykorzystane w całości.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zagospodarowania lokalu przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu.
Roman Stefaniak poinformował, iż jest propozycja przeprowadzenia remontu i zrobienia z dwóch lokali jednego 2-pokojowego.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planów rozbiórki budynków przy ul. Akacjowej w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w planach jest rozbiórka dwóch budynków na ul. Akacjowej w Mirosławcu, natomiast należałoby wybudować nowe budynki wielolokalowe.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu  podziękował dyrektorowi ZECWiK Romanowi Stefaniak oraz Inspektor ds. gospodarki komunalnej Małgorzacie Kowalskiej i referent ds. gospodarki mieszkaniowej Monice Magac za przybycie na posiedzenie Komisji i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 14:05 Roman Stefaniak, Małgorzata Kowalska i Monika Magac opuścili posiedzenie Komisji

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania Informacji na temat realizacji w 2020 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”. 

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  536.344,00 zł, w związku; 

- z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 190) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy na 2021r. (rozdział 75801 § 2920) zmniejszenie w wysokości 36.344,00 zł,
 - z otrzymanym dofinansowaniem (wpływ na rachunek budżetu w grudniu 2020r.) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 1.000.000,00 zł, które przeznacza się na realizację projektu pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła". Koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na to zadanie w Uchwale Budżetowej do otrzymania w 2021r. o kwotę 500.000,00 zł (rozdział 75814 § 6290). Ponadto koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na ww zadanie w uchwale budżetowej do otrzymania w 2022r. o kwotę 500.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  2.366.771,82 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” na wykonanie robót budowlanych i projektowych na ulicy Dworcowej w Mirosławcu po aktualizacji kosztorysów w wysokości 604.668,07 zł,
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" przesunięte z roku 2020 do realizacji w roku 2021 (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 1.240.000,00 zł. Z uwagi na problemy z Wykonawcą robót budowlanych zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r., 
- zadanie pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 500.000,00 zł. Realizacja całości zadania będzie w 2021r. i w związku z tym środki zaplanowane na 2022r. w wysokości 500.000,00 zł przemieszcza się na 2021r. do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wpłynęły do Gminy w 2020r. a wydatkowane będą w 2021r.,
- realizację w 2021r. Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec o środki niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 9.368,47 zł,
- projekt pn. "Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu, o środki niewykorzystane w 2020r., w związku z przesunięciem działań z roku 2020 na rok 2021 ogółem w kwocie 8.430,28 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego„ na wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 4.305,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  36.344,00 zł z przeznaczeniem na;
- dowóz dzieci do szkół gminnych w wysokości wynikającej z obniżenia subwencji oświatowej dla gminy na 2021r. - 36.344,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 lutego 2021 r. ogółem w kwocie 112.556,51 zł, z tego na;
- zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”. Przemieszczenie środków na wykonanie robót budowlanych i projektowych w kwocie wynikającej z aktualizacji kosztorysów w wysokości 105.956,51 zł (zmniejszenie - z obszaru ulicy Spokojnej w Mirosławcu kwoty 105.956,51 zł, zwiększenie - na obszar ulicy Dworcowej w Mirosławcu w kwocie 105.956,51 zł),
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" do realizacji w 2021r. - zabezpieczenie środków zadania informacyjno - promocyjne ogółem w wysokości 4.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników związane ze zmianą ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 2.600,00 zł.
Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 2.866.771,75 zł, do kwoty 4.488.801,54 zł, w tym;
- w § 905 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.009.368,47 zł do kwoty 1.663.923,47 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki w wysokości 1.000.000,00, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy 15 grudnia 2020r. z RFIL i środki w wysokości 9.368,47 zł z rozliczenia w 2020r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w § 906 zwiększa się przychody gminy o kwotę 8.430,28 zł do kwoty 41.829,01 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu pn. "Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec„ z udziałem tych środków,
- w § 950 zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 934.076,06 zł do kwoty 0,00 zł,
- w § 957 zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, o kwotę 2.783.049,06 zł do kwoty 2.783.049,06 zł, 
Zmniejsza się rozchody ogółem w kwocie 0,07 zł, do kwoty 1.444.016,93 zł, w tym;
- w § 963 zmniejsza się rozchody o kwotę 0,07 zł do kwoty 746.441,93 zł, z tytułu należnej kwoty do spłaty w 2021r. pożyczki otrzymanej w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na sesji przestawi informacje dotyczące zagospodarowania jeziora Kosiakowo, gdyż firma ma dostarczyć brakujące dokumenty z inwentaryzacji.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem zaplanowanych środków w budżecie gminy na modernizację Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.
Skarbnik Gminy poinformował, iż były zaplanowane, natomiast złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, a otrzymało Samorządowe Przedszkole „Słoneczko”.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dochody i wydatki zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. zgodnie z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 25.02.2021 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021 -2026.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym informacji w sprawie remontu drogi Piecnik-Próchnowo.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż został złożony wniosek do Funduszu Leśnego o uzyskanie dofinansowania do drogi. W przypadku drogi na Próchnowo - Piecnik, Gmina nie będzie finansować zadania, głównie z powodu inwestycji nad jeziorem Kosiakowo są zamrożone środki finansowe z budżetu gminy. 

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 14.40  zamknął  25  posiedzenie Komisji.

  

Powiadom znajomego