W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 27/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 27.04.2021 r.

Protokół nr 27/2021

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 27.04. 2021 r. w godz. 12.30- 14.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.    Otwarcie 27 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad Komisji.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.    Informacja na temat udzielonych w 2020 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jednostkom podległym.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.    Interpelacje i zapytania Radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 27 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 12.30 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 27 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Stanisław Wiese

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 26 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-4
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 26 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż została udzielona ulga z Ośrodka Kultury w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu umowy najmu lokalu od osoby fizycznej, z powodu nieściągalności oraz umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Głosowanie:
Za-4
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Na posiedzenie komisji dołączył radny Stanisław Wiese. Obecnych na posiedzeniu 5 radnych.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał
·         zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok

Sekretarz Gminy poinformowała, iż proponuje się zmianę planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021 poprzez przełożenie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” na listopad 2021 roku. Aktualny okres raportu z realizacji niniejszego programu obejmuje lata 2019 – 2020. Do opracowania dokumentu niezbędne jest pozyskanie danych z różnych instytucji, tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane za rok 2020 w większości są dopiero opracowywane i systematyzowane w poszczególnych jednostkach. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:
Za- 5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok

Sekretarz Gminy poinformowała, iż proponuje się zmianę planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu poprzez skreślenie w maju pkt 2 w brzmieniu: "Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" i wprowadzenie  przedmiotowego punktu w listopadzie jako pkt 2.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:
Za- 5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina i Miasto Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:
Za- 5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z prowadzoną przez Urząd Miejski w Mirosławcu ewidencją numeracji porządkowej nieruchomości dla budynku przedszkola przy ul. Zamkowej w Mirosławcu został nadany nr 10a, ponieważ dotychczasowy nr "12" był przyporządkowany dla dwóch odrębnych nieruchomości, w tym do nieruchomości należącej do osoby prywatnej oraz do przedszkola. Numeracja porządkowa została więc sprostowana. O drugie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli dokładnie określa, co powinna zawierać nazwa przedszkola. Obecnie akt założycielski przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. W nazwie należy uporządkować błędną numerację budynku, odkreślić nazwę „Przedszkole Słoneczko”  oraz wskazać jedynie nazwę miejscowości siedziby przedszkola, a nazwę i siedzibę Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym reguluje już statut przedszkola. Wobec powyższego zmiana nazwy na Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu oraz aktu założycielskiego jest uzasadniona.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ogłoszenia przetargu na prace remontowe?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przetarg jest przygotowywany i na dniach powinien być ogłoszony. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

Głosowanie:
Za- 5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż W wyniku przeprowadzonej analizy oraz spotkań z przedstawicielami  Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego  zaproponowano, żeby planowana  inwestycja w zakresie  budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Akacjowej w Mirosławcu mogła zostać zrealizowana  poprzez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie”. Do spółki oprócz Gminy i Miasta Mirosławiec   planują przystąpić miedzy innymi takie miasta i gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego jak: Polanów, Połczyn Zdrój, Biały Bór, Karnice, Trzebiatów, Pyrzyce, Brojce.
Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mają możliwość ubiegania się u Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Uzyskiwane w ramach opisanych działań środki gminy przekazywać będą jako wkłady pieniężne spółce z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych. Finansowanie pozostałych kosztów realizacji inwestycji będzie organizowane przez spółkę z preferencyjnych kredytów, m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i partycypacji wnoszonych przez przyszłych najemców. Zgodnie z założeniami do projektu umowy spółki, przydział lokali mieszkalnych w ramach inwestycji poprzedza przeprowadzenie naboru, dokonywane przez gminę uczestniczącą w jej realizacji.
Tworzona koncepcja regionalnych społecznych inicjatyw mieszkaniowych na terenie Polski jest jednym z przyjętych rozwiązań w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z założeniami planowane przedsięwzięcie przyczyni się do powstania w Gminie Mirosławiec 24 mieszkań na wynajem. Do tworzonej spółki Gmina i Miasto Mirosławiec wniesie aport w postaci części działki nr 987/9 położonej w Mirosławcu przy ul. Akacjowej niezbędnej do realizacji inwestycji mieszkaniowej.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w ostatnich dniach odbywały się spotkania na temat przystąpienia do Programu. Dodał, iż w dniu 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie online z przedstawicielami gmin z obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz zarządem Krajowego Zasobu Nieruchomości, gdzie uszczegółowiono coraz więcej informacji w stosunku do pierwotnego projektu umowy spółki na wniosek samorządów. Omówiona została umowa spółki, która łączy 20 samorządów województwa zachodniopomorskiego i Krajowy Zasób Nieruchomości. Wprowadzono wiele nowych zapisów.
Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż warto było by dokonać weryfikacji mieszkańców w budynkach komunalnych, i przy osobach pracujących poinformować o możliwości wynajmu mieszkania w nowym budownictwie, bądź wynajmu w Mirosławcu Górnym. Budynki na ul. Akacjowej w Mirosławcu są w złym stanie technicznym i warto aby mieszkańcy zaczęli myśleć o zmianie miejsca zamieszkania.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odnośnie mieszkańców na ul. Akacjowej jest ciężko zmobilizować, natomiast umowy na mieszkania komunalne są bezterminowe, a na mieszkania socjalne są podpisywane na 3 lata.
Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż warto było by nagłośnić informacje w sprawie budowy budynku mieszkalnego w Mirosławcu.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem jakie będą wielkości tych mieszkań.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż mieszkania będą od 40 m2 do 65 m2, natomiast przy zamiarze na początku wynajęcia takiego mieszkania, a później kupna nie można mieć prawa własności do innego lokalu na terenie gminy.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy dojście do własności lokalu może być od razu czy po jakimś okresie.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podane były dwie daty, jedna to po spłacie kredytu, który ma być zaciągnięty na 30 lat, natomiast druga możliwość to następuje po 15 latach.
Sekretarz Gminy poinformował, iż z przekazanych materiałów z KZN jest informacja, że można złożyć wniosek o wykup mieszkania po 5 latach jeśli dokonuje się regularnych opłat i nie ma się żadnych zaległości.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Głosowanie:
Za- 4
Przeciw-0
Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw oraz jednym głosie „wstrzymującym” przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów lub akcji w:
1)tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
2)istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
Wkład pieniężny Gminy i Miasta Mirosławiec do nowotworzonej spółki, który wskazano w punkcie 1 wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, będzie pokryty ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o które Gmina wnioskuje w wysokości określonej w punkcie 2 przywołanego wyżej wniosku. Wsparcie, o którym mowa powyżej udzielane jest gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały wniosek Burmistrza, zgodnie z art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

Głosowanie:
Za- 4
Przeciw-0
Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw oraz jednym głosie „wstrzymującym” przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 
na 2021 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  30.000,00 zł, w związku z refundacją ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  126.500,00 zł z przeznaczeniem na; zabezpieczenie środków w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym w tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. w wysokości 30.000,00 zł.;  wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego Spółki ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu w wysokości 96.500,00 zł.
Zabezpiecza się środki w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym w tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. w wysokości 30.000,00 zł, oraz na wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego Spółki ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu w wysokości 96.500,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogółem w kwocie 13.652,00 zł, z tego na; planowany zakup (odkupienie) ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 5 w Mirosławcu - w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny w kwocie 5.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług  w kwocie 7.500,00 zł,
- zabezpieczenie środków na badania biegłych przeprowadzanych na zlecenie sądu i MGKRPA w kwocie 1.152,00 zł,

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 371 500,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo” w wysokości 275 000,00 zł oraz 96 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej  na realizację wymienionych poniżej  zadań inwestycyjnych w związku z pojawieniem się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na:
1) modernizację budynku hydroforni wraz urządzeniami, zbiornikami magazynowymi na wodę i ujęciem wody podziemnej w m. Mirosławiec Górny na działkach nr 50/72, 50/42. 50/45;
2) budowę kontenera technicznego i remont ujęcia wody podziemnej  w m. Mirosławiec Górny na działce nr 546/7,
3) przebudowę stacji wodociągowej w Bronikowie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Głosowanie:
Za- 5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia radnych.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 14.00  zamknął  26  posiedzenie Komisji.

 

Powiadom znajomego