W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 26/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżety w dniu 25.03. 2021 r.

Protokół nr 26/2021

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 25.03.2021 r. w godz. 13.00- 14.30

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 


 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).
1.    Otwarcie 26 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad Komisji.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
5.    Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.    Interpelacje i zapytania Radnych
8.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 26 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 26 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 25 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 25 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec w 2020 roku.
W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie komisji poprzez zdalny tryb obradowania połączyli się Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Tadeusz Łosin, Komendant Policji Powiatowej Arkadiusz Górecki oraz Kierownik Posterunku Policji w Mirosławcu Ewa Gucze.
Tadeusz Łosin poinformował, iż w informacja została szczegółowo opisana z zakresu działań prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w związku z pandemią COVID-19 oraz w sprawie realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Ewa Gucze poinformowała, iż informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Mirosławcu z wyłączeniem spraw przekazanych do prowadzenia dla KPP w Wałczu w 2020 r. została szczegółowo opisana w przedstawionej informacji.
Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy Posterunek Policji w Mirosławcu wymaga zatrudnienia nowych policjantów?
Ewa Gucze poinformowała, iż na chwilę obecną jest wystarczająca ilość policjantów w Mirosławcu, tylko wśród nich jest jeden policjant na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz jeden z policjantów jest przed kursem podstawowym, który nie może pełnić obowiązków.
Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym Straży Pożarnej i konieczności dowozu do punktu szczepień osoby, które samodzielnie nie mogą dojechać oraz czy OSP prowadzi czynne prace związane z covid-19?
Tadeusz Łosin poinformował, iż istnieje możliwość zamówienia darmowego transportu do punktu szczepień dla osób, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego problemu z dotarciem do punktu szczepień pod numerem telefonu: 67 259 61 02. Dowóz jest realizowany przez pracowników urzędu. Odnośnie OSP jest jeden samochód przeznaczony do zadań Covidowych wraz z wyznaczonymi kierowcami do przewozu osób (jako samochód rezerwowy).
Radny Ryszard Wesołowski pogratulował Pani Kierownik Ewie Gucze, gdyż  przestępczość spada, a wykrywalność rośnie. Jednak widzi trudną sytuację personalną na posterunku policji, związaną z nieobecnością policjantów. Warto byłoby zgłosić się do Komendanta Policji Powiatowej, aby skierował do pomocy policjanta, który będzie mógł pełnić obowiązki.
Ewa Gucze poinformowała, iż Posterunek Policji w Mirosławcu otrzymał pomoc z Komendy Powiatowej Policji poprzez pomoc policjantki, która pełni obowiązki dzielnicowego miejskiego.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z prośbą o podani nr telefonu w sprawie transportu na szczepienie.
Tadeusz Łosin poinformował, iż zamówienie darmowego transportu do punktu szczepień jest możliwa pod nr 67 259 61 02.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż w 2020 roku do przedstawionej informacji doszły dane z zakresu działań prowadzonych w związku z pandemią Covid-19. Warto podziękować wszystkim osobą, które były zaangażowane w działania z pandemią na terenie gminy.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina skorzystała z różnych dofinansowań, natomiast na chwilę obecną jest jeszcze jeden wniosek przygotowywany dotyczący zarządzania kryzysowego, a w szczególności syren i przekazywania informacji głosowych poprzez syreny, wzmocnienie te miałoby się pojawić w przekazywaniu informacji w Mirosławcu Górnym, Piecniku i Bronkowie.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania Informacji na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż realizacja programu prowadzona jest za pomocą gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z przepisów przytoczonych ustaw niezbędne jest podjęcie opracowanej uchwały zawierającej katalog zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Mirosławiec na 2021 r.
Dodała, iż prowadzony jest Punkt Konsultacyjny w Mirosławcu (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) przez specjalistę terapeutę, który udziela wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym dwa razy w  miesiącu.
Do zadań Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu zostały wpisane czynności zmierzające do ustalenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym między innymi utworzenie ze składu komisji w ilości 3 osób grupy motywującej do podjęcia dobrowolnego leczenia osoby uzależnionej. Dla grupy motywującej do podjęcia dobrowolnego leczenia  ustalona została stawka 5% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za udział członka grupy w spotkaniu z osoba uzależnioną.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 roku do: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz dwóch Kół Łowieckich. Niniejszy program został zaakceptowany. 
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwoty ryczałtowej, tzn. 35 000,00 zł tj. zabezpieczenie, i później płacone jest od zwierzęcia.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż opłata jednorazowa przyjęcia zwierzęcia do schroniska to 200,00 zł oraz miesięczna opłata 405,90 zł.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. 

W dalszych słowach dodał, iż nie zmieniło się podejście ze strony urzędu do funduszu sołeckiego, gdyż wyodrębnienie środków na fundusz sołecki spowodowałoby zmniejszenie środków dostępnych na inwestycje. W tej chwili po rozłożeniu środków od 15 tys. do 30 tys. zł, jeśli przemnoży się przez ilość sołectw to będzie kwota dość znaczna, a później nie da rady nazbierać środków na wykonanie inwestycji, które gmina stara się co roku do sołectw skierować. W chwili obecnej jest przygotowywana realizacja wykonania zadania kanalizacji w Łowiczu Wałeckim. Przy wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki jeszcze przez kilka lat inwestycja nie zostałaby wykonana.
Sołtys Remigiusz Orłowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym środków przeznaczonych na budowę chodnika w miejscowości Orle.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przygotowywana jest dokumentacja na budowę chodnika w Orlu, natomiast realizacja zadania nastąpi po roku 2021.
Sołtys Marcin Karczewski zwrócił uwagę, iż inwestycje na terenie Gminy Mirosławiec są realizowane i przychyla się do propozycji Burmistrza w sprawie funduszu sołeckiego, aby go nie wyodrębniać w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec.
Sołtys Mirosławca Czuba również wyraziła zdanie, aby nie wyodrębniać środków na fundusz sołecki w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec.
Sołtys Katarzyna Jurenc również wyraziła zdanie, aby nie wyodrębniać środków na fundusz sołecki w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec.
Sołtys Katarzyna Fierkowicz również wyraziła zdanie, aby nie wyodrębniać środków na fundusz sołecki w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec.
Sołtys Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem czy jest planowany budżet obywatelski?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w roku 2020 budżet obywatelski nie został ogłoszony, a na rok 2021 nie zostały zaplanowane środki w budżecie Gminy.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 275 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”.
W związku z zabezpieczeniem środków na powyższy cel w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2021, prezes ZECWiK sp. z o.o. pismem z dnia 17.03.2021 r. zwrócił się o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  6.948,00 zł, w związku;
- z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2255) i wprowadzeniu art. 31zzm, zgodnie z którym w 2021r. gminy nie mogą pobierać opłat z tytułu opłaty targowej Koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na to zadanie do otrzymania w 2021r. o kwotę 6.948,00 zł,
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  9.503,00 zł, w związku;
- z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2255), która zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021r. Gminy otrzymują rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu niepobierania opłaty targowej zwiększenie planu o kwotę stanowiącą dochody z tytułu opłaty targowej wykazanej w 2019r. w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 9.503,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  52.890,00 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków" - środki ochrony środowiska - zmiana terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji - w wysokości 52.890,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  52.890,00 zł z przeznaczeniem na;
- nowe zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu” na wykonanie dokumentacji technicznej - środki ochrony środowiska w wysokości 52.890,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 marca 2021 r. ogółem w kwocie 22.652,00 zł, z tego na;
- transport piasku na plażę na jeziorem Gniewosz (Harcerskie) w wysokości 2.952,00 zł,
 - wycenę i inwentaryzację nieruchomości lokalowych oraz ogłoszenia w prasie, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gminnych w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na zadanie pn. "Promocja i organizacja wolontariatu"  w kwocie 5.000,00 zł,
- abonament na usługę pobierania danych pomiarowych z 2 sensorów mierzenia jakości powietrza dla przejmowanych czujników powietrza w kwocie 700,00 zł,
 - dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego zwiększa się na zadanie pn. "Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec" o kwotę 4.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Na posiedzenie komisji przyszła Kamila Chałupczak – pracownik Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odpowiadający za gospodarkę odpadami.
Sołtys Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym składowiska odpadów w Mirosławcu. Dodał, iż w chwili obecnej odbywają się prace polegające na usypywaniu wału ziemnego, zmierzające do podniesienia rzędnych wysokościowych i zwiększenia pojemności składowiska.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podejmowane są przez Gminę działania kontrolne funkcjonowania składowiska odpadów, a o stwierdzonych nieprawidłowościach na bieżąco informuje instytucje tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koszalinie oraz Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
Sołtys Marcin Karczewski poinformował, iż będą w okolicy składowiska odpadów w Mirosławcu zwrócił uwagę na trwające tam prace ziemne. W związku z zaistniałą sytuacją poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przedstawił zaistniałą sytuację Posłowi Jarosławowi Rzepie.
Kamila Chałupczak poinformowała, iż po przekazanej informacji od sołtysa dotyczącej zaistniałej sytuacji na składowisku odpadów zostały przeprowadzone oględziny tego terenu, a dokładnie działki 11/5. Został sporządzony protokół i na podstawie z dokonanych oględzin zostało stwierdzone, że prace poczynione przez firmę ATF, obejmują również działkę gminną 11/5, która stanowi własność gminy, a tytułu prawnego ani prawa do dysponowania tą działką firma nie posiada. Dodała, że jeszcze odbędą się oględziny terenu wraz z geodetą, ale prawdopodobnie sytuacja dotyczy działki Skarbu Państwa, czyli będącej w dyspozycji Nadleśnictwa Mirosławiec. Następnie po zebraniu całej dokumentacji w trybie pilnym zostały zawiadomione Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koszalinie, Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałczu oraz firma ATF.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił uwagę, iż została podjęta uchwała o wyłączenie działki nr 11/5 z dzierżawy. Dodatkowo naruszenie stanu posiadania, jeśli chodzi o grunty Skarbu Państwa, czyli zajętość działki leśnej ma miejsce.
Sołtys Marcin Karczewski zwrócił uwagę, że firmie zostały jeszcze dwa lata do końca umowy, i żeby nie doszło do sytuacji że gmina będzie ponosić koszty rekultywacji.

Ad.8
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 14.30  zamknął 26 posiedzenie Komisji.

 

Powiadom znajomego