W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 33/2021 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnejw dniu 22.11. 2021 r.

Protokół nr 33/2021

z wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 22.11.2021 r. w godz. 9.00- 11.55

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

5.  Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.    Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

7.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 33 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
O godz. 9.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 33 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.


Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  8 radnych:  Komisja Polityki Społecznej: 6 członków, Komisja Rewizyjna: 2 członków, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Stanisław Pilc

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy zwróciła się z wnioskiem o dodatnie po punkcie 3 punktu w brzmieniu: „Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019/2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.

W związku z brakiem dalszych zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019/2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zostanie przedstawiona prezentacja online dotycząca raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019/2021 z perspektywą na lata 2022-2025”, przez przedstawiciela firmy Eko-precyzja.
Przedstawiciel firmy Eko-precyzja poinformował, iż raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019/2021 z perspektywą na lata 2022-2025”, sporządzono na podstawie analizy realizacji zadań zawartych w Programie, określonych dla Gminy Mirosławiec. Raport obejmuje okres od 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2020 r. W zakres opracowania raportu wchodzą składniki takie jak: charakterystyka Gminy Mirosławiec, zakres realizacji Programu, ocena realizacji programu, ocena systemu monitoringu.
Dodała, iż z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy wynosi 12987,94 ha, co daje lesistość na poziomie 62,4%. Prawie 11 ml zł. Nadleśnictwo Mirosławiec przeznaczyło na realizację zadań wynikających z planów urządzania lasów znajdujących się na terenie gminy Mirosławiec.
Realizacja działań wyznaczonych w Programie została zaprezentowana z podziałem na obszary interwencji, cele, kierunki interwencji i zadania. Stan realizacji zadań środowiskowych w ramach obszaru interwencji działania systemowe, cel: opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego na terenie gminy Mirosławiec, to: sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska jest w trakcie realizacji oraz opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest zrealizowane od 2019 roku. Wykonano termomodernizację budynków komunalnych, budowano i modernizowano drogi gminne m.in. ul. Kościuszki i Kościelna, których remont wyniósł 1,2 mln zł. Prowadzono kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach. Poddano modernizacji drogę krajową nr 10 oraz powiatową na odcinku Próchnowo - Bronikowo.
Dodatkowo w zakresie gospodarowania wodami i gospodarki wodno-ściekowej realizowano zadania polegające na modernizacji sieci wodociągowej, budowie sieci kanalizacyjnej oraz budowie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie prowadził monitoring cieków wodnych na terenie gminy Mirosławiec. W celu rozwoju sytemu gospodarki odpadami gmina Mirosławiec co roku usuwała wyroby zawierające azbest, ponadto egzekwowane były na bieżąco zapisy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i regulaminu utrzymania czystości i porządku. W obszarach pola elektromagnetyczne, zagrożenia hałasem i zagrożenia poważnymi awariami prowadzono działania monitoringowe i kontrolne. Na bieżąco wykonywane są prace pielęgnacyjne i utrzymujące tereny zieleni oraz prowadzona jest edukacja ekologiczna dla wszystkich grup wiekowych z zakresu ochrony powietrza czy gospodarki odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym braku realizacji zadań w obszarze zagrożenia hałasem.
Przedstawiciel firmy poinformował, iż jeśli chodzi o zadania kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej oraz kontrolowanie oraz eliminowanie technologii i urządzeń przekraczających wartości normatywne w transporcie i przemyśle za ich realizację odpowiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w latach 2019-2020 nie obejmowały zakresu zadania tzn. nie były prowadzone z obiektów działalności gospodarczej. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Zarząd Dróg Powiatowych w Wałczu oraz Gmina Mirosławiec nie realizowali rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających emisji hałasu do środowiska ze względu na brak takiej potrzeby.
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie najważniejszych informacji z raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Ad.5
Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na posiedzenie Rady Miejskiej zostali zaproszeni Dyrektorzy jednostek oświatowych.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej otrzymali Państwo informację o stanie realizacji zadań oświatowych z placówek oświatowych. Zwrócił się z zapytaniem czy do przedstawionej informacji są zapytania do Pań Dyrektorek, żeby można było przekazać i przedstawić na sesji. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż w przedstawionej informacji odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków (w tym remonty) Szkoła Podstawowa w Piecniku przedstawiła informacje w sprawie bezpieczeństwo przeciwko Covid, natomiast Szkoła Podstawowa w Mirosławcu takich informacji nie uwzględniła.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od wiosny w sprawie bezpieczeństwa odnośnie pandemii nic się nie zmieniło w jednostkach oświatowych. Pracują zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
W dalszych słowach poinformował, iż jest przygotowywany przetarg na prace modernizacyjne w Przedszkolu Słoneczko w Mirosławcu. Po uzgodnieniach z placówką przedszkolną i szkołą w Mirosławcu rozpoczęcie prac planowane są od 1 lutego 2022 r. do 20 lipca 2022 r. Na czas remontu dzieci zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Ad.6
Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 roku. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Kwota przeznaczona na realizację Programu w 2022 r. to 143.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu.

Ad.7
Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

Projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Projekt skonstruowano przy pomocy wytycznych i wskaźników zawartych w:
- piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, określającym kwoty subwencji ogólnej kwoty dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2022 r.;
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2022;
- piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego określającym podział dotacji celowych na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa w 2022 r.
Przy opracowaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono dochody z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2022 rok oraz kwoty zawarte w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, ustalono na podstawie zaplanowanej sprzedaży na 2022 r.
Prognozowane dochody budżetu na rok 2022 ustalono w kwocie 28.846.953,56 zł, z tego na:
- dochody bieżące w wysokości 27.134.628,71 zł – w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w wysokości 53.306,71 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 1.712.324,85 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w wysokości 1.562.324,85 zł;
Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań:
- własnych zaplanowane w kwocie 22.637.047,00 zł;
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 4.578.633,00 zł;
- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.631.273,56.
W dalszych słowach Skarbnik Gminy dodała, iż planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych. Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.
Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 34.236.368,66 zł, z tego:
- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 26.326.074,58 zł
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.578.633,00 zł.
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.331.661,08 zł.
Łączna kwotę przychodów na 2022 r. planuje się na poziomie 6.086.990,10 zł z tytułu:
1)   pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-20220 na zadanie  pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie  346.282,00 zł;
2)  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o finansach publicznych w kwocie 2.874.555,00 zł, z tego:
- środki o specjalnym  przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”;
- środki o specjalnym  przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła”;
- środki o specjalnym  przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną”
3) pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego ze środków WFOŚiGW w wysokości 435.000,00 zł.
Prognozowany deficyt budżetu 2022 r. w wysokości 5.389.415,10 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.874.555,00 zł, wolnych środków w kwocie 2.431.153,10 zł oraz pożyczek w kwocie 83.707,00 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 7 ustawy z 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, zgodne z symulacją sporządzoną do projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 r.
Radny Stanisław Orawiec wyraził opinię, skoro ciężko jest „spiąć” budżet, to może warto zrezygnować z kilku inwestycji.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż środki finansowe które są przeznaczone na inwestycje nie można wykorzystać na inne wydatki tj. wydatki bieżące.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym prac drogowych na ul. Słonecznej w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż chciałby aby prace drogowe na ul. Słonecznej w Mirosławcu realizowane były w trakcie prac rewitalizacyjnych przy ul. Dworcowej w Mirosławcu.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym uzyskania dochodów z prowadzenia działalności przez jednostki oświatowe i kulturalne na terenie Gminie i Miasta Mirosławiec w okresie 2019-2021.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostanie przygotowana analiza z trzech ostatnich lat.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  na 2022 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjnej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

Ad.8
Zaopiniowanie projektów uchwał. 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 roku. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Kwota przeznaczona na realizację Programu to 143.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych
Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Wnioski o zawarcie umowy najmu zostały złożone przez policję (budynek Urzędu) oraz przez osoby prowadzące działalność leczniczą (Przychodnia Zdrowia).

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem z ilu garaży korzysta policja.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż policja korzysta z dwóch garaży.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie komisji przybyła Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska Kamila Chałupczak.

- w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ze względu na fakt, że wpływy z opłat cmentarnych pobrane w ubiegłych latach nie w pełni pokrywały wydatki ponoszone przez gminę na ten cel, należy podwyższyć opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.
Kamila Chałupczak poinformowała, iż utrzymanie cmentarzy komunalnych jest jednym z zadań własnych gminy. Z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, wnoszonych raz na 20 lat, gmina zobowiązana jest do ich utrzymywania tj. zapewnienia czystości, wywozu odpadów, pielęgnacji zieleni, wnoszenia opłat za wodę i energię elektryczną oraz utrzymywania obiektów. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobierane były dotychczas na podstawie uchwały Nr XXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r.
W dalszych słowach przedstawiła proponowane opłaty za korzystanie  z cmentarzy.
Radna Iwona Kłos wyraziła zdanie, iż przedstawione opłaty są bardzo wysokie.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z dotyczącym postawienia kolumbarium na cmentarzu w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną jest brak środków na postawienie kolumbarium na cmentarzu.
Piotr Czech zwrócił się z propozycją, aby przedstawiony projekt uchwały obradować w innym terminie.
Radna Iwona Kłos oraz radny Stanisław Orawiec zwrócili się z zapytaniem czy jest możliwość rezygnacji z opłaty stałej za wejście lub wjazd na cmentarz w celu wykonania prac remontowo-budowlanych czy prac kamieniarskich?
Kamila Chałupczak poinformowała, iż opłata za wejście lub wjazd na cmentarz nie jest pobierana co miesiąc, opłata ta występuje raz na jakiś czas.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-1

Przeciw-3

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie „za”, trzech głosach „przeciw” oraz dwóch głosach „wstrzymujących” nie zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-1

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie „za”, braku głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym” nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z nowelizacją ustawy
o pracownikach samorządowych wprowadzono górne i dolne granice wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Dodał, iż wynagrodzenie burmistrza należy do wyłącznej właściwości rady gminy. W projekcie uchwały proponuje się wynagrodzenie burmistrza na poziomie minimalnym, czyli 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla burmistrza w gminie do 15 tysięcy mieszkańców.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił uwagę, iż w gminach ościennych propozycja wynagrodzenia burmistrza jest na poziomie maksymalnym. Dodatkowo zwrócił się z zapytaniem czy zastępca burmistrza, skarbnik i sekretarz gminy również otrzymają podwyżkę wynagrodzeń?
Burmistrz Mirosławca poinformował, że również nastąpi zmiana wynagrodzenia.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy pracownicy urzędu również otrzymają podwyżkę wynagrodzenia?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż planowane jest od kwietnia 2022 r. wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu oraz jednostek podległych o 3,6 %.
Komisja Polityki Społecznej złożyła wniosek o zmianę na 100% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla Burmistrza Mirosławca.
Po czym Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie wniosku o zmianę na 100% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla Burmistrza Mirosławca.

Głosowanie do złożonego wniosku przez Komisję Polityki Społecznej:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

- w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w projekcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu wysokość diet nie ulega zmianie w stosunku do dotychczasowych wartości. Jednakże ze względu na zmianę stanu prawnego, tj. podstawy prawnej ustalającej wysokość diet przysługujących radnemu zachodzi konieczność podjęcia uchwały w nowym brzmieniu.
Radny Stanisław Orawiec wyraził zdanie, iż uchwała w sprawie ustalenia diet procentowo od minimalnego wynagrodzenia była dużo lepsza.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż obecna uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet radnych uregulowała sytuacje z planowaniem budżetu na rok następny.
Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem czy w nowym roku zostanie ponownie omówiony temat podwyższenia diet dla radnych.
Burmistrz Mirosławca poinformowała, iż do tematu w roku 2022 będzie można wrócić.
Przewodniczący Komisji wyraził swoja opinię, żeby zmiana diety radnych na chwilę obecną została na tym samym poziomie, natomiast do tematu będzie można wrócić w roku następnym.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

- w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Skarbnik Gminy poinformowała, iż w związku z upływem okresu obowiązywania uchwały nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 28 września 2017 roku zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały. Podała, że został przedłużony termin stosowania przepisów rozporządzenia o pomocy de minimis do 31 grudnia 2023 roku i ustalone niniejszą uchwałą regulacje dotyczą wyłącznie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Ponadto zgodnie z przepisami postanowienia tej uchwały
zostały skonsultowane z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i z Ministrem Rolnictwa.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  216.148,00 zł, z tytułu ; 

- umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec, o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik-Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Mirosławiec w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych w wysokości 80.000,00 zł, 

- umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Wałcz, o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 211, obręb 0027 Jabłonowo, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Wałcz w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych w wysokości 50.000,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w wysokości 843,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w wysokości 2.255,00 zł,

- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację zdania: "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2„ - refundacja na podstawie złożonych wniosków za miesiące wrzesień i październik 2021r. w wysokości 3.050,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym z tytułu kar administracyjnych ogółem w wysokości 80.000,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 listopada 2021 r. ogółem w kwocie 63.147,00 zł, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane ze zwiększoną ilością odbieranych odpadów z cmentarzy komunalnych w wysokości 2.500,00 zł,

- zakup usług przeznaczonych na promocje Gminy Mirosławiec oraz projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu„ w wysokości 5.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w wysokości 18.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r. w wysokości 4.747,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w związku ze zwiększeniem  liczby dzieci uczęszczających do Żłobka Bajkowo w Mirosławcu w wysokości 900,00 zł,

- wydatki płacowe grupy komunalnej (przemieszczenia porządkowe) ogółem w wysokości 807,00 zł,

- zakup i wynajem dekoracji bożonarodzeniowych ogółem w wysokości 26.193,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją pikniku sportowo-rekreacyjnego w ramach promocji hasła "Żaden lek nie zastąpi ruchu„ ogółem w wysokości 5.000,00 zł.

Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem dotyczącym dodatków dla pracowników.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż są to dodatki dla osób zajmujących się obsługą transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień oraz paliwa, za miesiące wrzesień i październik 2021r.- ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.9
Wnioski i oświadczenia Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia Radnych.

Ad.10
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Janusz Beer o godz. 11.55  zamknął  33 posiedzenie Komisji.

 

                                                            

 

Powiadom znajomego