W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 28/2021 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 25.05. 2021 r.

Protokół nr 28/2021

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 25.05. 2021 r. w godz. 9.00- 9.55

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).
1.  Otwarcie 28 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.
5.  Informacja na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.
6.  Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.  Interpelacje i zapytania radnych
8.  Wnioski i oświadczenia radnych.
9.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 28 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 9.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 28 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 6 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 6 posiedzenia Komisji.

Ad.5.
Informacja na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.
W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przestawionej informacji na temat ochrony zdrowia nie została uwzględniona informacja o planowanej modernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu oraz o pozyskaniu lekarzy do wolnych gabinetów z pomocą lekarzy rodzinnych.
Radna Bogusława Skrzypczyk wyraziła swoje opinie, że głównie brakuje stomatologa, który przyjmowałby również na NFZ. W Mirosławcu funkcjonujący gabinet prywatny ma zbyt wysokie ceny i jest długi czas oczekiwania.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest bardzo ciężko zmobilizować lekarzy do otwarcia usług na NFZ w dziedzinie stomatologii czy ginekologa, którzy by przyjmowali w Mirosławcu.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w Kaliszu Pomorskim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zaoferowali współpracę z lekarzami ze Szczecina, którzy przyjmują prywatnie w określonych terminach. Wszystkie te działania zależą od organizacji i chęci lekarzy rodzinnych.
Dodała, iż Pani Stomatolog w Mirosławcu udostępnia gabinet na wizyty prywatne dla ginekologa, ortodonty, gdyż nawiązała z nimi współpracę.
adny Grzegorz Plewa poinformował, iż na terenie województwa zachodniopomorskiego wszystkie gabinety stomatologiczne mają bardzo wysokie ceny w porównaniu do innych województw.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:
-w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie art. 7 ust. 1e ustawy o dodatkach mieszkaniowych „dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.” Art. 7 ust. 1e ww. ustawy stanowi natomiast, że „Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1”. W dniu 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (dalej również ustawa zmieniająca), która wprowadzi zmiany w zdaniu drugim art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w świetle których „do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego”.
Mając na uwadze ww. przepisy istnieje konieczność dostosowania wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego do mających wejść w dniu 1 lipca 2021 r. przepisów.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż  zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  3.445.802,37 zł, z tytułu ;  wsparcia jednorazowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Zachodniopomorskie" sp. z o.o. w wysokości 3.000.000,00 zł; refundacji wydatków w związku z realizacją zadania na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące styczeń, luty, marzec 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 7.742,00 zł; wpływów do MGOPS dochodów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami ogółem w wysokości 10.500,00 zł; wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy ogółem w wysokości 411.146,09 zł; uzyskania dofinansowania z Fundacji PZU na realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej„ (rozdział 92105 § 2700)  w wysokości 16.414,28 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  3.545.802,37 zł z przeznaczeniem na; objęcie udziałów w nowotworzonej spółce - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z o. o.  (rozdział 70095 § 6290) w wysokości 3.000.000,00 zł; dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w wysokości 100.000,00 zł; realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej„ ogółem w wysokości 16.414,28 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 maja 2021 r. ogółem w kwocie 42.747,99 zł, z tego na; zabezpieczenie środków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w ramach turystyki i krajoznawstwa w kwocie 4.000,00 zł; zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Tuczno z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mirosławiec, uczęszczającego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach w kwocie 5.400,00 zł;
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o zaplanowane środki na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota, o jaką wnioskuje Komenda Powiatowa PSP to 100.000,00 zł, natomiast komenda w zamian zaoferowała używany samochód średni, który zostałby przekazany do naszej jednostki.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem o organizację „Tygodnia Kultury Żydowskiej”?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po posiedzeniu komisji prześle harmonogram Tygodnia Kultury Żydowskiej, który głównie będzie odbywał się w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-20226

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym Powszechnego Spisu Ludności, czy rachmistrzowie mogą spisywać w domach?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Główny Urząd Statystyczny nie udzielił zgody, aby rachmistrzowie dokonywali spisu ludności w domach, na chwilę obecną rachmistrzowie mogą dokonywać spisu prze telefon.  W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zostało przygotowane stanowisko do dokonania samospisu przy pomocy pracownika, z którego mogą korzystać mieszkańcy.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Społecznej Janusz Beer o godz. 9.55  zamknął 28 posiedzenie Komisji.

 

Powiadom znajomego