W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 27/2021 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 27.04.2021 r.

Protokół nr 27/2021
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
które odbyło się w dniu 27.04. 2021 r. w godz. 9.00- 10.55
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

 Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:
1.  Otwarcie 27 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.  Sprawozdanie z działalności w 2020 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
6.  Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.
7.  Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.
8.  Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
9.  Zaopiniowanie projektów uchwał.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 27 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 9.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 27 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 26 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 26 posiedzenia Komisji.
Ad.5.
Sprawozdanie z działalności w 2020 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczy Kierownik MGOPS w Mirosławcu Marta Gardzińska oraz starszy pracownik socjalny Magdalena Bartosik.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym szczegółów Programu „Posiłek w szkole i w domu”?
Marta Gardzińska poinformowała, iż program zapewnia pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które wychowują się  w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program realizowany jest w formie rzeczowej, jeżeli rodzina spełnia kryterium dochodowe uprawniające do pomocy tj. 150% kryterium, gdzie dzieci mają zapewniony gorący posiłek w szkole.
Kryterium uprawniające do pomocy społecznej jest w kwocie 528 zł i 792 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym posiłku w domu?
Marta Gardzińska poinformowała, iż na posiłek w domu rodzina otrzymuje środki pieniężne lub bon żywnościowy do wykorzystania w konkretnym sklepie, gdzie została podpisana umowa.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zadań własnych w podziale na rozdziały i źródła finansowania głownie dlaczego jest podział na dochody gminy i dotacje wojewody?
Marta Gardzińska poinformowała, iż źródła finansowania określa ustawa, gdzie niektóre zadania dzielone są na zadania własne i zlecone.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem czy rodzina, która otrzyma posiłek to też może dostać środki pieniężne, jeśli spełni kryteria dochodowe?
Marta Gardzińska poinformowała, iż dzieci otrzymują posiłek w szkole jako pomoc rzeczowa, natomiast rodzina może się starać dodatkowo o zasiłek celowy na żywność.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, czy było takie wsparcie udzielane?
Marta Gardzińska poinformowała, iż w roku 2020 nie wypłacono takiego świadczenia.
Przewodniczący Komisji zwrócił się zapytaniem zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest na stałe, czy na czas spłaty zadłużenia?
Marta Gardzińska poinformowała, jeżeli dłużnik nie stawi się na wywiad alimentacyjny, MGOPS wszczyna postępowanie wobec dłużnika za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych, a następnie wydaje decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i kieruje do prokuratury wniosek o ściganie za przestępstwo oraz występuje z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców z zapytaniem czy dłużnik alimentacyjny posiada prawo jazdy. W przypadku uzyskania odpowiedzi potwierdzającej posiadanie przez dłużnika alimentacyjnego prawa jazdy organ składa wniosek do Starosty o odebranie prawa jazdy dłużnikowi. Prawo jazdy odebrane jest do momentu uregulowania należności alimentacyjnych.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym niebieskiej karty przyznawanej przez MGOPS.
Magda Bartosik poinformowała, iż w roku 2020 nie było sytuacji, że MGOPS musiał założyć Niebieska kartę, natomiast w roku 2021 została założona jedna Niebieska karta, ze względu na to, że odbywały się interwencje policji. Każdy Policjant wezwany do interwencji z automatu zakłada niebieska kartę, wówczas zespół interdyscyplinarny wszczyna całą procedurę.
Marta Gardzińska poinformowała, iż z Ośrodka Pomocy Społecznej mało jest kart zakładanych, ponieważ jak odbywają się interwencje najczęściej popołudniami to uczestniczy w nich policja. Dlatego nie jest zasadne zakładanie dwóch kart u tej samej rodziny, jeśli policja założy to ośrodek pomocy społecznej tego już nie wykonuje.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż w przedstawionym sprawozdaniu zostały przedstawione najważniejsze potrzeby dla sprawnego działania i funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz poprawy sytuacji rodzin w gminie w sferze potrzeb mieszkańców, jaka jest możliwość realizacji tych potrzeb?
Marta Gardzińska poinformowała, iż potrzeby, które zostały przedstawione to nakłada na ośrodek pomocy społecznej ustawa. W ostatnim czasie odbyła się kontrola ze wspierania rodzin i np. utworzenie placówki wsparcia dziennego jest obowiązkiem, który jest w planie do realizacji.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po kontroli, która odbyła się w Ośrodku Pomocy Społecznej została przedstawiona data wrzesień 2022 r. na uruchomienie placówki wsparcia dziennego, która miała by działać na zasadzie świetlicy w Mirosławcu Górnym, ponieważ w tym miejscu jest największe zainteresowanie.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sytuacji remontu budynku przychodni zdrowia w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż projekt został złożony w postaci wniosku w grudniu 2020 r. do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym jest 100% dofinansowanie, prawdopodobnie w połowie maja 2021 r. będą wyniki tego konkursu.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym utworzenia nowego dodatkowego stanowiska pracy w dziale finansowo-administracyjnym – pomoc administracyjna.
Marta Gardzińska poinformowała, iż sprawozdanie jest za rok 2020, natomiast w roku 2021 został pracownik już zatrudniony.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdanie z działalności w 2020 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności w 2020 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Ad.6
Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym potrzeby zatrudnienia specjalistów między innymi terapeuty rodzinnego.
Marta Gardzińska poinformowała, iż jest to ta sama potrzeba, jeśli chodzi o działalność ośrodka i przemoc w rodzinie.
Radny Stanisław Orawiec z uzyskanych informacji to Placów Wsparcia dziennego ma być uruchomiona w 2022 r. w Mirosławcu Górnym, i  kogo placówka ta by dotyczyła, działać będzie cały dzień, czy popołudniami?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną nie jest wstanie określić szczegółów działalności placówki wsparcia dziennego. Moment rozpoczęcia placówki został przedłużony ze względu na jego organizację.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym liczby wniosków o podjęcie leczenia odwykowego, jak się to odbywała i jakie są tego działania?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wszystkie wnioski, które wpływają z MGOPSu i policji, komisja alkoholowa rozpatruje. Wnioski wysyłane są do Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie przeprowadzane są z tymi osobami wywiady, a opinia jest przesyła na do komisji. Zdarzają się sytuacje, że policja przy interwencji, wystawia wniosek na leczenie, po czym go wycofuje, gdyż była to jednorazowa sytuacja.
Jeśli opinia jest, że na leży skierować osobę na leczenie, to się to wykonuje, jak się to to kończy to zależy od osoby skierowanej.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Ad.7
Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie opuścił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 5 radnych.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

Głosowanie:
Za- 5
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.
Do posiedzenia dołączył radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 6 radnych.

Ad.8
Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
W/w informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kadry jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, a głównie, że żaden pracownik socjalny nie posiada specjalizacji I II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Marta Gardzińska poinformowała, iż żeby uzyskać specjalizacje I i II stopnia w zakresie pracownika socjalnego trzeba skończyć dodatkową szkołę i to są dodatkowe uprawnienia, które nie są obowiązkowe do wykonywania pracy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
Ad.9

Zaopiniowanie projektów uchwał:
·         zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok

Sekretarz Gminy poinformowała, iż proponuje się zmianę planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021 poprzez przełożenie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” na listopad 2021 roku. Aktualny okres raportu z realizacji niniejszego programu obejmuje lata 2019 – 2020. Do opracowania dokumentu niezbędne jest pozyskanie danych z różnych instytucji, tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane za rok 2020 w większości są dopiero opracowywane i systematyzowane w poszczególnych jednostkach.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
·         zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w załączniku nr 1 Uchwały XXVI/221/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok, proponuje się zmianę planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu poprzez skreślenie w maju pkt 2 w brzmieniu: "Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" 
i wprowadzenie  przedmiotowego punktu w listopadzie jako pkt 2.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina i Miasto Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z prowadzoną przez Urząd Miejski w Mirosławcu ewidencją numeracji porządkowej nieruchomości dla budynku przedszkola przy ul. Zamkowej w Mirosławcu został nadany nr 10a, ponieważ dotychczasowy nr "12" był przyporządkowany dla dwóch odrębnych nieruchomości, w tym do nieruchomości należącej do osoby prywatnej oraz do przedszkola. Numeracja porządkowa została więc sprostowana. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli dokładnie określa, co powinna zawierać nazwa przedszkola. Obecnie akt założycielski przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. W nazwie należy uporządkować błędną numerację budynku oraz wskazać jedynie nazwę miejscowości siedziby przedszkola, a nazwę i siedzibę Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym reguluje statut przedszkola. Wobec powyższego zmiana nazwy Przedszkola na Przedszkole "Słoneczko" 
w Mirosławcu oraz aktu założycielskiego jest uzasadniona.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej analizy oraz spotkań z przedstawicielami  Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego  zaproponowano, żeby planowana  inwestycja w zakresie  budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Akacjowej w Mirosławcu mogła zostać zrealizowana  poprzez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie”. Do spółki oprócz Gminy i Miasta Mirosławiec planują przystąpić miedzy innymi takie miasta i gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego jak: Polanów, Połczyn Zdrój, Biały Bór, Karnice, Trzebiatów, Pyrzyce, Brojce.
Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mają możliwość ubiegania się u Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Uzyskiwane w ramach opisanych działań środki gminy przekazywać będą jako wkłady pieniężne spółce z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych. Finansowanie pozostałych kosztów realizacji inwestycji będzie organizowane przez spółkę z preferencyjnych kredytów, m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i partycypacji wnoszonych przez przyszłych najemców. Zgodnie z założeniami do projektu umowy spółki, przydział lokali mieszkalnych w ramach inwestycji poprzedza przeprowadzenie naboru, dokonywane przez gminę uczestniczącą w jej realizacji.
Tworzona koncepcja regionalnych społecznych inicjatyw mieszkaniowych na terenie Polski jest jednym z przyjętych rozwiązań w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z założeniami planowane przedsięwzięcie przyczyni się do powstania w Gminie Mirosławiec 24 mieszkań na wynajem. Do tworzonej spółki Gmina i Miasto Mirosławiec wniesie aport w postaci części działki nr 987/9 położonej w Mirosławcu przy ul. Akacjowej niezbędnej do realizacji inwestycji mieszkaniowej.
W dalszych słowach dodał, iż 29.04.2021 r. zamyka się tzw. transfer na utworzenie spółki z Krajowym Zasobem Nieruchomości, dlatego do sesji powinni się Państwo określić czy zostanie podjęte działanie w budowie 24 mieszkań w ramach tworzonej spółki.
W trakcie rozmów z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego i przedstawicielem Krajowego Zasobu Nieruchomościami zwrócili uwagę, iż mieszkańcy uwierzą w budowę budynku mieszkalnego w momencie kiedy zaczną się prace.
Warto zwrócić uwagę, iż Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa jest powieleniem programu z dużych miejscowości TBSów. Program jest bardzo podobny jeśli chodzi o formułę dojścia do wynajmu mieszkania. W Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej jako nowość pojawia się formuła dojścia do własności tego lokalu, po spłacie całego zobowiązania jakie spółka zawiąże na rzecz budowy budynku. Dodatkowo na ten cel są wykładane środki krajowe, które w przypadku ilości dofinansowań z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale nie w takich wysokościach i nie w tak zaniżonych wartościach kredytowych. KZN i Ministerstwo pracuje nad pozyskaniem środków z Unii Europejskiej na budowę tych mieszkań.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest zbyt krótki okres na realizacje tego projektu, bo w 2023 roku mieszkania mają powstać, ale zanim powstaną muszą być pokryte wszystkie źródła finansowania, a między innymi partycypacja ewentualnych mieszkańców lub partycypacja gminy. Jeśli chodzi o ten zakres lat, to gminy na to nie stać.
Burmistrz Mirosławca dodał, iż nikt nie będzie zmuszał do tego, aby gmina te mieszkania podnajmowała jako mieszkania komunalne. Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego poinformował, iż gmina będzie mogła rozpocząć negocjacje ze spółką na temat mieszkań, które pozostawałyby puste do wykorzystania na zasób komunalny.
Radny Stanisław Orawiec z przestawionych informacji wszystko jest na początkowym etapie, ale czy 12 osób (rodzin), które się zadeklarowały jest poinformowana ile by wynosiła partycypacja czy koszty czynszu.
Dodał, jeżeli nie zostaną wszystkie mieszkania zasiedlone, czy nie będzie partycypacji potencjalnych mieszkańców to gmina miała by możliwość przejęcia wolnych mieszkań na mieszkania komunalne. Kto poniesie koszty partycypacji pustych mieszkań.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina może, a nie że dokona wykupu mieszkań na komunalne. Wszystkie osoby, które zadeklarowały się zakupem tych mieszkań, zostały poinformowane o kosztach jakie będą musiały ponieść. Osoby przez 15 lat wynajmowania tego mieszkania mogą otrzymać dofinansowanie z programów krajowych.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił uwagę, że jeśli budowa ma się rozpocząć to muszą być zabezpieczone pieniądze na wszystkie mieszkania.
Burmistrz Mirosławca dodał, iż spółka która będzie budowała mieszkania będzie posiadała w zasobie tysiąc mieszkań, gdzie będzie zarządzała całym tym zasobem, nie tylko 24 mieszkaniami.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów lub akcji w:
1)tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
2)istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
Wkład pieniężny Gminy i Miasta Mirosławiec do nowotworzonej spółki, który wskazano w punkcie 1 wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, będzie pokryty ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o które Gmina wnioskuje w wysokości określonej w punkcie 2 przywołanego wyżej wniosku. Wsparcie, o którym mowa powyżej udzielane jest gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały wniosek Burmistrza, zgodnie z art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 
na 2021 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  30.000,00 zł, w związku z refundacją ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  126.500,00 zł z przeznaczeniem na; zabezpieczenie środków w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym w tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. w wysokości 30.000,00 zł.;  wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego Spółki ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu w wysokości 96.500,00 zł.
Zabezpiecza się środki w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym w tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. w wysokości 30.000,00 zł, oraz na wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego Spółki ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu w wysokości 96.500,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogółem w kwocie 13.652,00 zł, z tego na; planowany zakup (odkupienie) ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 5 w Mirosławcu - w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny w kwocie 5.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług  w kwocie 7.500,00 zł,
- zabezpieczenie środków na badania biegłych przeprowadzanych na zlecenie sądu i MGKRPA w kwocie 1.152,00 zł,
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 371 500,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo” w wysokości 275 000,00 zł oraz ze względu na konieczność opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 96 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej  na realizację wymienionych poniżej  zadań inwestycyjnych w związku z pojawieniem się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na:
1) modernizację budynku hydroforni wraz urządzeniami, zbiornikami magazynowymi na wodę i ujęciem wody podziemnej w m. Mirosławiec Górny na działkach nr 50/72, 50/42. 50/45;
2) budowę kontenera technicznego i remont ujęcia wody podziemnej  w m. Mirosławiec Górny na działce nr 546/7,
3) przebudowę stacji wodociągowej w Bronikowie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Głosowanie:
Za- 6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia radnych.
Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer o godz. 10.55  zamknął  27 posiedzenie Komisji.


 

Powiadom znajomego