W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 25/2021 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 22.02.2021 r.

Protokół nr 25/2021

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 22.02.2021 r. w godz. 9.00- 10.15

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 25 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.  Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2021 rok.
6.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2020 r.
7.  Zaopiniowanie projektów uchwał.
8.  Interpelacje i zapytania Radnych.
9.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 25 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 9.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 25 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 24 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 24 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2021 rok.
W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Na posiedzenie Komisji przybyła Anna Dzida Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 

Anna Dzida poinformowała, iż przedłożony harmonogram stanowi jedynie propozycję, która w ciągu roku może ulec zmianie, a realizacja wydarzeń uzależniona jest od środków finansowych jednostki oraz od sytuacji epidemiologicznej.
W dalszych słowach dodała, iż w pierwszym półroczu nastąpi zakup w ramach małej rewitalizacji przez Stowarzyszenie EkoQulturka ekranu pneumatycznego i rzutnika do wyświetlania filmów, tzw. mobilne kino plenerowe.
Na chwilę obecną udało się zorganizować „Domówkę online” na Dzień Kobiet z sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu w dniu 6 marca 2021 r. w godz. 20.00 – 24.00, gdzie zagra DJ Piotrek Oćwieja.
26 marca odbędzie się Mały konkurs recytatorski – eliminacje powiatowe oraz 19 kwietnia – Akcja żonkil, rocznica  Powstania w Getcie Warszawskim przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W miesiącu maju planowane jest Polska Biega, seans filmowy oraz Akcja Mirosławiecki Motywator. Wszystkie wydarzenia na następne miesiące tj. Dzień Dziecka, kino plenerowe, strefa kibica, akcja zielone lato dożynki powiatowo/gminne, spotkania z teatrem, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, 11 listopada, Dzień Seniora, Akcja Mikołaj są zawarte w planie wydarzeń na rok 2021 Ośrodka Kultury w Mirosławcu, natomiast czy się odbędą i w jakim zakresie jest uzależnione od sytuacji epidemiologicznej 
w kraju.
Działalność Ośrodka Kultury prowadzona jest online poprzez prowadzenie warsztatów statycznych, wokalnych z instruktorem, teatralnych czy tanecznych.
W ramach utworzonego Klubu Seniora projektu realizowanego w porozumieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirosławcu, mają zacząć się zajęcia dla seniorów.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym szczegółów kina objazdowego - plenerowego.
Anna Dzida poinformowała, iż na sam początek należy zakupić cały etapami sprzęt.
Jeśli chodzi o repertuar to Ośrodek Kultury posiada zakupioną licencję, która raz w roku jest aktualizowana i w ramach tej licencji będą puszczane poszczególne filmy.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem jaki duży będzie ekran?
Anna Dzida poinformowała, iż ekran będzie w rozmiarze 9x12m.
Dodała, iż Stowarzyszenie EkoQulturka przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu wzięło udział w czwartej inicjatywie małej rewitalizacji, jedna inicjatywa to będzie zagospodarowanie terenu przed blokiem nr 1 na ul. Spokojnej w Mirosławcu, kolejne dwa projekty to kino plenerowe, natomiast na czwarty projekt trzeba poczekać na decyzje czy będą dostępne środki z fundacji na zakupienie jednego urządzenia, doposażenia placu zabaw w parku na ul. Parkowej w Mirosławcu.
Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem przez kogo są prowadzone zajęcia online?
Anna Dzida poinformowała, iż zajęcia online prowadzone są przez: Annę Lisiak- Akcja Mirosławiecki Motywator, Sławomira  Dziadosz - Mały Majsterkowicz, Joannę Jońską - Zumba, Barbarę Antochowską -  Koło Teatralne, Grażynę Muzyka -  zajęcia artystyczne oraz Bartosza Michalczyka – zajęcia wokalne.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację. 

Ad. 6
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2020 r.
W posiedzeniu biorą udział Krystyna Górniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, Andrzej Klimczyk – specjalista ds. płac i księgowości, Katarzyna Pierzchała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku, Halina Rogowska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym spadku wynagrodzenia między nauczycielem stażystą, nauczycielem mianowanym a dyplomowanym, a jest przyrost wynagrodzeń nauczycieli. Czym ta sytuacja jest spowodowana?
Krystyna Górniak poinformowała, iż w kategorii nauczyciel dyplomowany jest duża różnica, ze względu, że w roku ubiegłym trzech nauczycieli dyplomowanych odeszło na emeryturę.
Andrzej Klimczyk poinformował, iż kwota 100 tys. zł została przeznaczona na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Takie składniki mają wpływ na wysokość średniej od wysokości miesięcznego wynagrodzenia tych nauczycieli. Na wynagrodzenie nauczycieli ma wpływ wykształcenie oraz nie pełne etaty. Aby nauczyciel zarobił średnie wynagrodzenie wg art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela musi mieć wykształcenie wyższe (magister), mieć pełny etat, dodatek motywacyjny, nagrody dyrektora. Natomiast gdyby nie odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe to większość poszczególnych grup w stopniach awansu zawodowego nie uzyskałaby tego warunku zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym  średniej wynagrodzeń 
w roku 2021 będą na pewno wyglądać dużo lepiej.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest lepsza sytuacja aby dopłacać środki finansowe do nie wyrobionych godzin, jak przyjmować informacje o wypłaconych wyższych wynagrodzeniach.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 jest możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Piecniku.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2020 r.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  536.344,00 zł, w związku;
- z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 190) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy na 2021r. (rozdział 75801 § 2920) zmniejszenie w wysokości 36.344,00 zł,
 - z otrzymanym dofinansowaniem (wpływ na rachunek budżetu w grudniu 2020r.) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 1.000.000,00 zł, które przeznacza się na realizację projektu pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła". Koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na to zadanie w Uchwale Budżetowej do otrzymania w 2021r. o kwotę 500.000,00 zł (rozdział 75814 § 6290). Ponadto koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na ww zadanie w uchwale budżetowej do otrzymania w 2022r. o kwotę 500.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  2.366.771,82 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” na wykonanie robót budowlanych i projektowych na ulicy Dworcowej w Mirosławcu po aktualizacji kosztorysów w wysokości 604.668,07 zł,
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" przesunięte z roku 2020 do realizacji w roku 2021 (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 1.240.000,00 zł. Z uwagi na problemy z Wykonawcą robót budowlanych zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r., 
- zadanie pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 500.000,00 zł. Realizacja całości zadania będzie w 2021r. i w związku z tym środki zaplanowane na 2022r. w wysokości 500.000,00 zł przemieszcza się na 2021r. do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wpłynęły do Gminy w 2020r. a wydatkowane będą w 2021r.,
- realizację w 2021r. Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec o środki niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 9.368,47 zł,
- projekt pn. "Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu, o środki niewykorzystane w 2020r., w związku z przesunięciem działań z roku 2020 na rok 2021 ogółem w kwocie 8.430,28 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego„ na wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 4.305,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  36.344,00 zł z przeznaczeniem na;
- dowóz dzieci do szkół gminnych w wysokości wynikającej z obniżenia subwencji oświatowej dla gminy na 2021r. - 36.344,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 lutego 2021 r. ogółem w kwocie 112.556,51 zł, z tego na;
- zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”. Przemieszczenie środków na wykonanie robót budowlanych i projektowych w kwocie wynikającej z aktualizacji kosztorysów w wysokości 105.956,51 zł (zmniejszenie - z obszaru ulicy Spokojnej w Mirosławcu kwoty 105.956,51 zł, zwiększenie - na obszar ulicy Dworcowej w Mirosławcu w kwocie 105.956,51 zł),
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" do realizacji w 2021r. - zabezpieczenie środków zadania informacyjno - promocyjne ogółem w wysokości 4.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników związane ze zmianą ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 2.600,00 zł.
Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 2.866.771,75 zł, do kwoty 4.488.801,54 zł, w tym;
- w § 905 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.009.368,47 zł do kwoty 1.663.923,47 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki w wysokości 1.000.000,00, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy 15 grudnia 2020r. z RFIL i środki w wysokości 9.368,47 zł z rozliczenia w 2020r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w § 906 zwiększa się przychody gminy o kwotę 8.430,28 zł do kwoty 41.829,01 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu pn. "Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec„ z udziałem tych środków,
- w § 950 zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 934.076,06 zł do kwoty 0,00 zł,
- w § 957 zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, o kwotę 2.783.049,06 zł do kwoty 2.783.049,06 zł, 
Zmniejsza się rozchody ogółem w kwocie 0,07 zł, do kwoty 1.444.016,93 zł, w tym;
- w § 963 zmniejsza się rozchody o kwotę 0,07 zł do kwoty 746.441,93 zł, z tytułu należnej kwoty do spłaty w 2021r. pożyczki otrzymanej w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
Radna Iwona Kłos opuściła posiedzenie. Obecnych na posiedzeniu 5 radnych.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na sesji w dniu 25.02.2021 r. przedstawi informacje dotyczące realizacji zadania zagospodarowania jeziora Kosiakowo.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.
Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dochody i wydatki zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021 -2026.
Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym poprawy jakości dróg po okresie zimowym na ul. Tęczowej w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w miarę możliwości pogodowych rozpoczną się prace uzupełniające ubytki w drogach gruntowych poprzez uzupełnienie destruktem. 
Radna Justyna Markowska zwróciła uwagę, iż warto również poprawić drogi na Osiedlu Ptasim.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer o godz. 10.15  zamknął  25  posiedzenie Komisji.

 


 

Powiadom znajomego