W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.08. 2018 r.

Protokół nr 41/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 16.08. 2018 r. w godz. 09.00- 09.20
w pomieszczeniu socjalnym Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 41  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7.Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 41  posiedzenia Komisji.

O godz. 9.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 41 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 39 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 39  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 40 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 40  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmiana w Rozdziale V Cele strategiczne zestawienia Zadań Operacyjnych Planowanych do realizacji w perspektywie roku 2025 w Programie Operacyjnym 5. Lepsze życie w Mirosławcu od pkt. 5.1 do 5.12 wynika z przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” tzn. dostosowuje zaplanowane do realizacji zadania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 do zadań wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz stworzy możliwość korzystania przez Gminę Mirosławiec z funduszy zewnętrznych.

W dalszych słowach dodała, iż dodatkowo zostały naniesione zmiany zamiast modernizacji jest przebudowa, zostało podzielone osiedle polne na poszczególne ulice.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zagospodarowania plaży nad jeziorem Orle, czy gmina posiada w tym miejscu nieruchomość gruntową?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina nie posiada gruntu nad jeziorem Orle, ale dodatkowo do strategii rozwoju gminy zostały wpisane tematy, w których można ująć zadania np. drogę powiatową, krajową, czy obwodnicę.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz  Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Burmistrz Kalisza Pomorskiego zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania przez jednego ucznia z dowozu realizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Zawarcie porozumienia z Gminą Kalisz Pomorski pozwoli na racjonalizację kosztów niniejszego zadania.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, ile dzieci będzie dojeżdżających do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku?

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż dokładnie liczba dzieci jest nie podana. Wstępnie z gminy Kalisz Pomorski jeden uczeń, a z gminy Tuczno dwoje uczniów.

Burmistrz Mirosławca poinformowała, iż prawdopodobnie 6 uczniów, tylko że część jedzie w poniedziałek i wraca w piątek, gdyż zostają w internacie a część dojeżdża do ośrodka codziennie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz  Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz  Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Tuczna zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania przez dwoje uczniów z dowozu realizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Zawarcie porozumienia z Gminą Tuczno pozwoli na racjonalizację kosztów niniejszego zadania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 283.567,06 zł z tytułu: zrealizowanych dochodów z odszkodowania za kradzież mienia na plaży w Łowiczu Wałeckim w kwocie 2.413,00 zł; otrzymanej dotacji celowej na podstawie Informacji Nr 46 DKS-/3113/46/WS/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02.08.2018r. na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst w 2018 roku w kwocie 31.029,00 zł; niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2018r. w kwocie 48.800,00 zł; niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2018r. w kwocie 196.671,25 zł; wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska w kwocie ogółem 4.653,81 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 121.895,81 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów związanych z zagospodarowaniem plaży w kwocie 2.413,00 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych na pierwsze głosowanie w kwocie 31.029,00 zł;  zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska o kwotę 4.653,81 zł; nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jabłonkowo„ - dokumentacja techniczna, wykonanie robót i nadzór w kwocie 35.000,00 zł;  dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Zakończenie lata 2018" w kwocie 48.800,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformowała, iż odnośnie wydatków budżetowych na zadanie pn.”Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jabłonkowo” środki nie zostaną wydatkowane, gdyż Enea znalazła środki finansowe, w ramach podjętych uchwał, zostanie przekazany majątek gminy, a w ramach kwot równoważnych Enea wybuduje oświetlenie. 

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 17 sierpnia 2018 r. w kwocie 121.349,00 zł z tego na: zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego)„ - wykonanie I etapu zadania tj. wycinka drzewa kolidującego z nowo zaprojektowanym chodnikiem w kwocie 5.000,00 zł; zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 2.317,00 zł; uaktualnienie planu finansowego w programie RPO WZ Kontrakt Samorządowy - działania porządkowe po podpisanych umowach w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" na zakup wyposażenia w kwocie 15.000,00 zł; zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mirosławcu na wydatek związany z integracją systemów alarmowych pracowni komputerowej w kwocie 3.198,00 zł; dokonanie zmian w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu między działami 852 i 855 ogółem w kwocie 16.500,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług sprzątania powierzchni utwardzonych w kwocie 38.134,00 zł; nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jabłonkowo„ - dokumentacja techniczna, wykonanie robót i nadzór w kwocie 40.000,00 zł; dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Zakończenie lata 2018" w kwocie 1.200,00 zł.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o zabezpieczenie środków na zakup usług sprzątania powierzchni utwardzonych.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zabezpieczenie środków na zakup usług sprzątania, jest to przesuniecie między działami.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem o dotacje celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. „Zakończenie lata 2018” w kwocie 1.200,00 zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż powyższa kwota jest z przemieszczeń wydatków natomiast kwota 48.800,00 zł. na zadanie „Zakończenie lata 2018” zwiększanie z wydatków, z których zostały oddane do budżetu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec dostosowuje się wynik finansowy do aktualnie zmienionego budżetu, z uwagi na zmniejszenie deficytu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Wolne wnioski i zapytania.

Radny Janusz Beer złożył wniosek o naprawę zamknięcia wraz z klamką w furtce wiaty śmietnikowej od strony bloku nr 2 przy ul. Spokojnej w Mirosławcu.

Dodał, iż zaczęło się parkowanie na chodniku przy sklepie „Żabka” na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sytuacja z parkowanie samochodów przy  sklepie „Żabka” było zgłaszane do Staży Miejskiej i Policji.

Radny Janusz Beer złożył wniosek o posprzątanie Skweru Jana Pawła II w Mirosławcu między alejkami, gdyż osoby przesiadujące pozostawiają śmieci w krzakach oraz o kontrolę popołudniową Straży Miejskiej na ulicy Parkowej w Mirosławcu, ze względu na bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji, gdyż pojazdy poruszają się z dużą prędkością.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, kiedy nastąpi zmiana oznakowania na ulicy Orlej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od 17 sierpnia br. firma rozpocznie zmianę organizacji ruchu na ul. Orlej oraz Zamkowej w Mirosławcu.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem odnośnie połączeń komunikacji autobusowej do m. Bronikowo.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w wyniku przetargu na dowóz uczniów do szkół, wygrała firma Wałeckie Towarzystwo przewozowe Lasocki z Wałcza. Firma PKS w związku z utraconym kontraktem na dowóz dzieci od 01.09.2018 r. wycofuje się z rynku transportowego z terenu gminy Mirosławiec.

Radny Marcin Karczewski złożył wniosek o zmianę godzin odjazdu autobusu szkolnego w kierunku Wałcza z godz. 13.20 na 13.45, z uwagi na zakończenie zajęć lekcyjnych o godz. 13.30.

Zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu świetlicy w Łowiczu Wałeckim, jaki jest termin realizacji?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż świetlica w Łowiczu Wałeckim przeszła tryb oceny wniosku przez Urząd Marszałkowski, natomiast Lokalna Grupa Działania była wzywana o uzupełnienie dokumentacji. Dodał, iż umowa nie została podpisana i na chwile obecną nie jest określony termin realizacji.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o powstające nierówności (zagłębienia) w nawierzchni drogi do Mirosławca Górnego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż planowany jest zakup materiału tzw. przepusty do odprowadzania wody z chodnika.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym poprawy linii środkowych na drodze w kierunku Mirosławca Górnego.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż firma która będzie zajmować się oznakowaniem na ul. Orlej w Mirosławcu, również będzie malować linie na ul. Orlej oraz w kierunku Mirosławca Górnego. Prośba została skierowana do firmy, czy byłaby możliwość poprawy linii środkowych przed 01.09.2018 r.

Rady Marcin Karczewski złożył wniosek o sprawdzenie sygnalizacji świetlnej na ul. Wolności w Mirosławcu od strony Wałcza, ponieważ czerwone światło zapala się zbyt szybko, nawet gdy zachowana jest odpowiednia prędkość.

Ad.7
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 9.20  zamknął  41  posiedzenie Komisji.


Załączniki

Protokół pdf, 492 kB

Powiadom znajomego