W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 39/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.05. 2018 r.

Protokół nr 39/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

które odbyło się w dniu 18.05. 2018 r. w godz. 09.00- 10.15
w pomieszczeniu socjalnym Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.    Otwarcie 39  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Ocena wykonania budżetu gminy za 2017 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika Gminy i Burmistrza Mirosławca.
8.    Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.
9.    Opracowanie wniosku do RIO.
10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 38  posiedzenia Komisji.

O godz. 09.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył
39 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 38 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 38  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.
·         w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zastrzeżenia do części zapisów statutu w ramach  postępowania wyjaśniającego wniósł do Rady Miejskiej w Mirosławcu Prokurator Rejonowy w Wałczu wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2018 roku znak PR Pa 44.2018.
Na podstawie niniejszego wniosku proponuje się usunięcie zapisów § 7 dotyczących opiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej przez Organizatora w związku z brakiem regulacji w tym zakresie w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz § 17 w brzmieniu "W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące".
Wniosek Prokuratury o uchylenie  § 8 nie został uwzględniony, ponieważ:
- § 8  stanowiący, iż zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin udostępniania nadany przez Dyrektora, ma swoje odzwierciedlanie w zapisach art. 14 ust. 4 ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574), który stanowi, że zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora (kierownika) natomiast art. 12 odrębnie stanowi, iż zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki; wobec powyższego istnieje przesłanka do nadania dwóch regulaminów przez dyrektora Biblioteki, których zakres dotyczy zupełnie innych regulacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.
 
·         w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
Sekretarz Gminy poinformowała, iż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania opadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie od 1 lipca 2018 roku. Ma to związek ze wzrostem kosztów ponoszonych przez gminę  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
Nową stawkę opłaty skalkulowano biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami. W opłacie uwzględniono również zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które przewiduje wzrost w ciągu najbliższych trzech lat opłat za składowanie odpadów komunalnych (tzw. „opłata marszałkowska”), co znacznie podnosi koszt ich zagospodarowania.
Należy zaznaczyć, że od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. od 1 lipca 2013 r. jest to pierwsza podwyżka tych opłat.
Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, ile należy dopłacać za osoby, które nie płacą za wywóz odpadów?
Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób obligować osoby do płacenia za wywóz odpadów komunalnych.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wysyłane są upomnienia do mieszkańców.
Radny Marcin Karczewski zawrócił się z propozycją aby zobligować mieszkańców do zmiany segregowania odpadów z nieselektywnego na selektywny.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po wprowadzeniu zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaczną się zmiany w deklaracjach dotyczące zbierania odpadów z nieselektywnego na selektywny. Dodał, iż w 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami mogą się zwiększać.
Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy mieszkańcy korzystają z PSZOKa?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż 2 razy w tygodniu jest PSZOK otwarty i mieszkańcy korzystają.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wskazane w uchwale obiekty są miejscami organizacji imprez o różnym charakterze dla społeczności lokalnych jak i szerszej publiczności. Ograniczenie możliwości spożywania napojów alkoholowych do obszarów określonych w projekcie uchwały umożliwi pozostałym uczestnikom imprez, najczęściej o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i rodzinnym na swobodne korzystanie z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Burmistrz Mirosławca wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalili brzmienie uchwały, w wersji przedłożonej. Uznano, że takie wyłączenia obiektów nie będą negatywnie wpływać na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również nie będzie to powodowało zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Część planowanych wydarzeń ma charakter imprez masowych, a więc zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.) przewiduje się jedynie sprzedawanie, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Jedynie w przypadku wynajęcia obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1  na organizację zamkniętej imprezy okolicznościowej istnieje możliwość spożywania napojów alkoholowych o zawartości większej niż 3,5 % alkoholu.
Radny Janusz Beer zawrócił się z zapytaniem czy na trenach ogródków działkowych można spożywać alkohol?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż tereny ogródków działkowych są terenami prywatnymi czy w użytkowaniu wieczystym i gmina nie ma wpływu zarządzanie tymi terenami. 

 W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu

·         o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wymienione w uchwale zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, które wymienia się w § 4 ust. 1 ww. Przedmiotowa uchwała wprowadza nowe brzmienie § 10 pkt 3.Zmienione zostaje jedno z zadań priorytetowych Gminy w 2018r : zadanie „ działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych” na zadanie „ Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Dodała, iż pozostała kwota 5 tys. zł z działalności pożytku publicznego, która została nie wykorzystana przez grupę harcerzy, który nie złożyli wniosku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 148.600,00 zł z tytułu: zwiększenia planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 48.600,00 zł, oraz wpływu darowizny w postaci pieniężnej na podstawie umowy z dnia 22 marca 2018 r. od Darczyńcy "Żywiec - Zdrój" celem wsparcia finansowego zadania pn. "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec" w kwocie 100.000,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2018 r. w kwocie 130.129,00 zł m. in. na: opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków w kwocie 68.605,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)", aktualizację posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami), niezbędnej  do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w Studiu Wykonalności w ramach RPO WZ na zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży na jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu w kwocie 9.840,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)", zakup centrali telefonicznej w kwocie 10.850,00 zł.
Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dlaczego na ulicy Spokojnej w Mirosławcu leciała żółta woda co drugi dzień w okresie 14-18 maja 2018 r.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż problem najprawdopodobniej związany jest z modernizacja ujęcia wody.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o zorganizowanie spotkania z żołnierzami wojsk amerykańskich stacjonujących w 12Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych.
Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że potrzebują czasu na zorganizowanie się w nowym miejscu, a propozycja spotkania zostało złożona.
Radny Marcin Karczewski złożył wniosek o uporządkowanie i wykoszenie z zakrzaczeń terenu na działce nr 115/21 należącej do PKP po prawej stronie drogi krajowej nr 10 przy ulicy Wolności w Mirosławcu  jadąc w kierunku m. Kalisz Pomorski oraz o uporządkowanie składowiska śmieci z terenu działki gminnej, który jest wykorzystywany przez gminę do składowania odpadów zielonych (gałęzi, ściętej trawy, itp.) znajdującej się po prawej stronie drogi nr 177 w kierunku m. Czaplinek oraz o informację, że teren nie służy dla wszystkich tylko, że jest przeznaczony na potrzeby gminy.
Dodał, iż została złożona petycja przez rodziców w sprawie niełączenia klas drugich w Szkole Podstawowej w Mirosławcu w roku szkolnym 2018/2019.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sytuacja związana z łączeniem klas drugich związane jest z liczebnością dzieci w klasach oraz z ponoszonymi kosztami. Dodał, iż w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie w Szkole Podstawowej w celu znalezienia rozwiązania w powyższej sprawie.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż większość pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Oddziale Zamiejscowym w Mirosławcu Górnym została wyremontowana, natomiast jest jeszcze w bardzo złym stanie technicznym taras przy przedszkolu. Czy byłaby możliwość wyremontowania tego miejsca?
Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż na chwilę obecną brak jest środków finansowych na powyższy cel, ale można przygotować wstępną kalkulacje kosztów.
Radny Janusz Beer złożył wniosek o częstsze patrole Policji na drodze wojewódzkiej nr 177 od zakrętu ul. Ogrodowej w Mirosławcu w kierunku m. Hanek. Zaparkowane samochody ciężarowe utrudniają poruszanie się innych uczestników ruchu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż powyższą sytuacje zgłaszać w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Ad.7
Ocena wykonania budżetu gminy za 2017 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika Gminy oraz Burmistrza Mirosławca.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017  rok.

Głosowanie:
Za -3
Przeciw-0
Wstrzymało się -0 

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie/ nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.
Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania wniosku do Rady Miejskiej w Mirosławcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniała wykonanie budżetu za rok poprzedni.
Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Mirosławca absolutorium za 2017 rok.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przystąpiła do podjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.

Głosowanie:
Za udzieleniem absolutorium -3 głosy
Przeciwko udzieleniu absolutorium -0 głosów
Wstrzymujących się -0 głosów

W wyniku głosowania Komisji Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniosek o absolutorium dla Burmistrza Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.

Ad.8
Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie/ nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.
Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Opracowanie wniosku do RIO.
Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 10.15  zamknął  39  posiedzenie Komisji. 

Załączniki

Protokół pdf, 512 kB

Powiadom znajomego