W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 38/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23.04. 2018 r.

Protokół nr 38/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

które odbyło się w dniu 23.04. 2018 r. w godz. 11.00- 11.30
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.      Otwarcie 38  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.      Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.      Wolne wnioski i zapytania.
7.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 38  posiedzenia Komisji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył
38  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 2 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny: radny Marcin Karczewski.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 37 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 37  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podziału gminy Rada dokonuje na wniosek Burmistrza. Granice stałych obwodów głosowania zostały określone z uwzględnieniem uchwały Nr XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

W przedmiotowym projekcie uchwały w obwodzie nr 4 proponuje się nową siedzibę obwodowej komisji wyborczej w Świetlicy Wiejskiej w Bronikowie. Centralne położenie miejscowości Bronikowo wobec innych miejscowości należących do przedmiotowego obwodu sprawia, że wyborcy będą mieć dogodniejsze warunki dojazdu do siedziby obwodowej komisji wyborczej w porównaniu do miejscowości Hanki, która położona jest przy granicy obwodu, gdzie dotychczas znajdowała się siedziba obwodowej komisji wyborczej obwodu nr 4.

Dodała, iż w obwodzie nr 1 zmieniona została nazwa siedziby na Szkołę Podstawową w Mirosławcu oraz nazwę Świetlicy Wiejskiej w Mirosławcu Górnym. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. Art. 220 ustawy o finansach publicznych uwzględnia możliwości udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo rzeczowej. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy wraz z zasadami rozliczania będzie stanowić umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec reprezentowaną przez Burmistrza Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 76 pkt 22 lit. d wprowadza zmianę do ustawy - Karta Nauczyciela. W związku z powyższym należy ustalić na nowo tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekroczyć 22 godzin.
Ponadto nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła wymiar pensum dla "nauczycieli wspomagających" w wymiarze 20 godzin. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec z dnia 26.04.2017 r., ustaliła pensum dla „nauczyciela wspomagającego” w wymiarze 22 godzin. Ustalenie na poziomie ustawy pensum dla "nauczycieli wspomagających" powoduje, że zapisy dotychczasowej uchwały utracą moc z dniem 31.08.2018 r.
Ustawowo uregulowany został również sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, co powoduje uchylenie przepisów uchwały w dotychczasowym brzmieniu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 9 lit a. do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywani, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Nieodpłatne przejęcie nieruchomości o nr geodezyjnym 115/22 położonej w Mirosławcu przy ul. Dworcowej,  od przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Oddział Gospodarki Nieruchomościami  umożliwi Gminie realizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach zadań własnych w dziedzinie transportu tj: budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych stanowiących połączenie ulic Wolności, Dworcowej i Orlej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 80.515,85 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" - II transza, refundacja poniesionych wydatków w kwocie 31.843,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.230,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 16.034,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 04 kwietnia 2018r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 968,85 zł,

- porozumienia nr 4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku w kwocie 26.440,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 80.515,85 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków na opłaty dla AMW za najem lokali mieszkalnych w Mirosławcu Górnym w kwocie 21.461,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.230,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 16.034,00 zł,

- zadanie dotyczące wypłaty dodatku energetycznego od 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r. w kwocie 968,85 zł,

- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku w kwocie 26.440,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo" w kwocie 10.382,00 zł,

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 kwietnia 2018 r. w kwocie 184.308,00 zł z tego na:

- zabezpieczenie środków na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na ul. Kościuszki i ul. Kościelnej w kwocie 9.840,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 1.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo" w kwocie 4.618,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Rysia 2018 (Strefa Żubra)" w kwocie 150.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - wielomodułowego namiotu plenerowego - w kwocie 13.850,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zabezpieczenie środków na opłaty dla AMW za najem lokali mieszkalnych w Mirosławcu Górnym, związane jest z domem na Placu Wolności 5 w Mirosławcu, który będzie podlegał wyburzeniu. Zgodnie z zapisem z Powiatowego Nadzoru Budowlanego, trzeba było znaleźć mieszkania, natomiast gmina nie finansuje wynajmu lokali. Umowa na lokale w Mirosławcu Górnym została zawarta między Agencją Mienia Wojskowego a Gminą Mirosławiec. Gmina będzie ściągać należności od najemców za użytkowane lokale.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy w kwocie 16.034,00 zł ujęte jest 12 500,00 zł pozyskanych z darowizny od Wspólnot Mieszkaniowych dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody, jeśli chodzi o przedszkole to z darowizn jest ogólna kwoto wynosi 13 349,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przy przygotowaniu projektów modernizacji ulic Kościuszki i Kościelnej w Mirosławcu. Pojawił się temat dotyczący schodów przy kościele, które znajdują się na gminnej działce drogowej, a parking gminy znajduje się na terenie działki kościelnej. Należy uregulować stan prawny nieruchomości na tych ulicach, aby można było dokonać modernizacji na tych terenach.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w Mirosławcu odbywał się Festiwal Żubra, ale żeby pozyskać środki z zewnątrz z Urzędu Marszałkowskiego, który przeznacza pieniądze na nowe zadania, Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu dokonała zmiany nazwy aby otrzymać dofinansowanie na organizację zadania pn. "Festiwal Rysia 2018 (Strefa Żubra)".

Dodała, iż otrzymali Państwo korektę projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r., w stosunku do poprzedniej różni się kwotą 15 000,00 zł, która była zaplanowana na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy”. Sytuacja uległa zmianie, ponieważ na chwilę obecną gmina nie będzie przystępować do stowarzyszenia.

Burmistrz Mirosławca dopowiedział, iż związane jest to z projektem na jezioro Kosiakowo dotyczący budowy budynku, zagospodarowanie plaży, ścieżkę pieszo-rowerową z oświetleniem. Został ogłoszony konkurs z początkiem kwietnia 2018 r. trwający do 30 czerwca 2018 r. Pieniądze są znaczone na zadanie pt. Drawa i Korytnica, natomiast partner LOT, który miał  składać wniosek, nie jest w stanie złożyć samodzielnie. Wniosek musi zostać złożony jako zadanie z cząstek gmin Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Czaplinek. Każda z tych gmin zabezpiecza środki na studium wykonalności  po 5 000 zł. Następnie zmieniła się koncepcja na to że wniosek złoży stowarzyszenie, aby stowarzyszenie mogło zapłacić to środki gminne byłyby przekazane na składkę członkowską. W ostateczności doszło do sytuacji, że gmina wróci do wariantu z lutego 2018 r. i będzie zlecać studium wykonalności firmie, która sporządzi projekt wniosku dla gmin, która złoży wniosek razem z LOTem, ale nie jako LOT główny wnioskodawca. 

Piotr Pawlik dodał, iż konkurs został ogłoszony na partnerstwo, dlatego żadna z gmin pojedynczo nie wystartuje w konkursie, tylko wspólny projekt może dojść do realizacji.

Sekretarz Gminy dodała, że ważne jest aby gminy biorące udział w konkursie się dogadały, gdyż nie wszystkie są przygotowane projektowo albo nie wiedzą co by chciały zrobić.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż każda z gmin musi zabezpieczyć środki na wykonanie zadania.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż programu na taki cel nie będzie do 2023 roku, gdyż Marszałek wskazał miejsce Drawa i  Korytnice jako miejsce do uzupełnienia pod kątem ruchu turystycznego.

Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem jaki jest termin składania projektu na powyższe zadanie?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że termin składania trwa do końca czerwca 2018 r., oceniany będzie sierpień-wrzesień 2018 r.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Janusz Beer zwrócił się zapytaniem dotyczącym otwarcia w m. Lubno Dziennego Domu „Senior+”, czy temat jest aktualny?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że pojawiła się propozycja, aby powstał Dzienny Dom „Senior+” w gospodarstwie agroturystycznym Siedem Ogrodów w Łowiczu Wałeckim. Na chwilę obecną właściciele zrezygnowali z realizacji projektu. Dodał, iż temat jest podtrzymywany, odbyła się rozmowa z Wójtem Gminy Wałcz Janem Matuszewskim na temat zagospodarowania budynku po gimnazjum w Lubnie. Poinformował, iż w czerwcu 2019 roku kończą się zajęcia w gimnazjum w Lubnie, gdzie od lipca 2019 roku można byłoby przystąpić do „przezbrojenia” budynku pod Dom „Seniora”. Budynek jest duży z niewielka salą gimnastyczna, ulokowany przy jeziorze.

Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem, jeśli projekt dojdzie do realizacji, czy wiąże się to z dojazdami dla Seniorów? 

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż seniorzy musieliby dojechać na 8 godzin zajęć.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, czy Nadleśnictwo Mirosławiec przystąpi do realizacji drogi nad jezioro Kosiakowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma która robi drogi w lasach, a Nadleśnictwo wspólnie z Gminą będzie poprawiało stan drogi nad jezioro Kosiakowo. Na końcówce sporządzenia jest wniosek firmy o środki unijne na testowe odcinki dróg, w którym Gmina wskazała drogę nad jezioro Kosiakowo.

Radny Janusz Beer dodał, że droga w kierunku jeziora Kosiakowo tzn. na odcinku od rzeczki do ostatniego zabudowania po przejechaniu samochodów robi się „zasłona dymna” spowodowana szybkim poruszaniem się pojazdów.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż złożone zostało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o pozyskanie 700 t destruktu asfaltowego i na odcinku od płyt betonowych do ostatniego zabudowania zostałoby utwardzone.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem uzupełnienia odcinka w Mirosławcu Górnym pozyskanym asfaltem z rozbiórki koło sklepu Magdalenka, warto byłoby ponownie poprawić.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż firma na dniach zaczyna remonty dróg zaczynając od m. Jabłonowo w kierunku Mirosławca. Dodał, iż w między czasie otrzyma informację o destrukcie asfaltowym, którym można byłoby poprawić stan drogi przy sklepie w Mirosławcu Górnym.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dróg leśnych, czy brana jest pod uwagę droga do jeziora Harcierskiego z Mirosławca Górnego?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż jest zaplanowane równanie drogi z Mirosławca Górnego nad jezioro Harcierskie, natomiast utwardzana płytami drogowymi Jumbo będzie od drogi asfaltowej z Orla do jeziora Harcierskiego.

Ad.7

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc o godz. 11.30  zamknął  38  posiedzenie Komisji.

Załączniki

Protokół pdf, 546 kB

Powiadom znajomego