W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.03.2018 r.

Protokół nr 37/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

które odbyło się w dniu 28.03. 2018 r. w godz. 12.00- 12.45
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1. Otwarcie 37  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 37  posiedzenia Komisji.

O godz. 12.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 37 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 36 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 36  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

- w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań własnych gminy. Realizacja ich prowadzona jest za pomocą gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z przepisów przytoczonych ustaw niezbędne jest podjęcie opracowanej uchwały zawierającej katalog zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Mirosławiec na 2018 r.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Mirosławiec”. Otóż jak wynika z analizy  wśród dorosłych mieszkańców  miasta najpoważniejszym, istotnym zagrożeniem społecznym jest bezrobocie. Jednak  z informacji przedstawianych przez  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w Gminie Mirosławiec nie ma poważnego zagrożenia dotyczącego bezrobocia, większy problem  jest natomiast z zanieczyszczeniem środowiska czy alkoholizmem.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż problem bezrobocia na poziomie powiatu dotyczy głównie kobiet. Wśród kobiet jest duże zainteresowanie podjęciem pracy, jednak ofert pracy dla kobiet jest znacznie mniej, niż dla mężczyzn.  

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zapisu  Rozdziału 2, tj.” Wśród przebadanych 94 uczniów klas V i VI szkół podstawowych wskaźnik inicjacji nikotynowej stanowi 14,89 % i alkoholowej 10,64 %, natomiast uczniowie gimnazjum wskaźnik inicjacji nikotynowej 34,1%, alkoholowej 42,06%. Są to dane niepokojące i należy podjąć zdecydowane działania, aby obniżyć te wskaźniki.” Zwrócił się z zapytaniem jakie podejmowane będą działania mające na celu obniżenie wskaźników?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dotyczy to przede wszystkim Policji, gdyż w ostatnim okresie teren Gminy Mirosławiec jest kontrolowany, jeśli chodzi o środki odurzające czy narkotyki. 

Radny Marcin Karczewski odnosząc się do zapisu „Uczniowie odpowiedzieli na pytanie czy posiadają wiedzę na temat tego gdzie i u kogo można kupić dopalacze - 8,52 % powiedziało, że tak,” zwrócił się z zapytaniem czy podejmowane są działania przez Policję i Straż Miejską mające na celu zapobieganie zakupom dopalaczy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż,  ankiety są przeprowadzane anonimowo i ciężko jest dotrzeć do konkretnej osoby. Dodał, iż w ramach prowadzonej działalności profilaktycznej do szkół kierowane są programy artystyczne mające na celu przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem do „Rozdziału 9. Zadania do realizacji dotyczącego uruchomienia w zależności od potrzeb nowych świetlic”, czy są potrzeby i plany otwarcia nowych świetlic?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż w m. Toporzyk po wykonaniu podłączenia zasilającego pomieszczenie zostanie uruchomiona świetlica oraz świetlica w m. Jabłonkowo, która związana jest z programem rewitalizacji.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ustawy zakazu spożywania alkoholu w każdym miejscu publicznym, czy Gmina ma potrzeby aby wyłączyć taki teren?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż na chwilę obecną nie ma potrzeb wyłączenia takich miejsc, choć temat ten został poruszony na posiedzeniu Komisji Alkoholowej. Chodzi przede wszystkim o nową definicję miejsca publicznego, gdyż wcześniej dotyczyło ulic, placów, a teraz dotyczy również miejsc prywatnych, które są widoczne publicznie.

Radny Janusz Beer odnosząc się do danych dotyczących „diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Mirosławiec” poinformował, iż według niego, są dane nie prawdziwe albo wyciągnięte na wyrost, ponieważ aż  3,41% ankietowanych przyznało się do pierwszych eksperymentów z narkotykami i ta na sama ilość mówi że nie ma trudności z uzyskaniem narkotyków. Dodał, iż jest to sytuacja bardzo niepokojąca. 

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż były to ankiety wypełniane przez dzieci. Ankieta będzie powtarza, będzie możliwość porównania danych z lat wcześniejszych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

W/w projekt uchwały  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

- w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Burmistrz Mirosławca poinformowała, iż podział na okręgi wyborcze jest stały z zastrzeżeniem, art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, który stanowi że zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonane w przypadku zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W Gminie Mirosławiec w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców w sołectwie Mirosławiec Górny zachodzi konieczność zmiany granic okręgów. Ponadto w związku z:

- powstaniem dwóch nowych ulic w Mirosławcu (ulica Osiedle Diamentowe oraz ulica Szmaragdowa),

- zmianą nazwy ulicy w Mirosławcu (ul. 40-Lecia PRL zmieniona na ul. Spacerową),

- zmianą nazwy ulicy w Mirosławcu Górnym ( ul. Osiedle XXX-Lecia LLP zmieniona na ul. Lotnictwa Polskiego),

- oraz powstałą zabudową na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu,

zachodzą przesłanki do doprecyzowania obecnych opisów okręgów.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się z prośbą aby w zał. 1 projektu uchwały została dokonana zmiana poprzez wyszczególnienie wszystkich numerów bloków w danym okręgu.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik odpowiedział, iż w powyższej sprawie skontaktuje się z Komisarzem Wyborczym, czy można dokonać zmian, gdyż została wydana pozytywna opinia dotycząca podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 2 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych
w okręgach wyborczych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

- w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki
Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków komisji o zajecie stanowiska w powyższym temacie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej poinformowali, iż zapis w § 1 projektu uchwały będzie w brzmieniu „Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki”. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
Skarbnik  Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 111.896,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 13 lutego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2018 rok. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 841.339,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego) w kwocie 7.000,00 zł,

- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych w celu uzupełnienia złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na zadanie kontynuowane pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne" w kwocie 1.500,00 zł,

- rezerwę środków na finansowanie zadań oświatowych o kwotę 111.896,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu" - zadanie realizowane przez Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w kwocie 4.305,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 4.305,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 4.305,00 zł,

- zadanie kontynuowane pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo" na opłatę na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 648,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 3.690,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu w kwocie 3.690,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zadanie kontynuowane pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu„ - roboty, nadzór, wyposażenie w kwocie 700.000,00 zł,

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż 31 marca 2018 r. upłaywa termin składania wniosków do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadań. Gmina składać będzie wniosek dotyczący budowy budynku socjalnego na Stadionie Miejskim.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budynku mieszkalnego na Placu Wolności 5, tj. czy mieszkańcy budynku należącego do rozbiórki, mają zabezpieczone mieszkania?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż 3 lokatorów wybrało już mieszkania w Mirosławcu Górnym. Zostaną przygotowane umowy najmu lokali z Wojskową Agencją Mieszkaniową.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż w dniu wywozu odpadów gabarytowych ze Szkoły Podstawowej w Mirosławcu zostały wystawione regały, półki, które mógłby być użytkowane przez ludzi, a zostały zabrane przez osoby które użyją je do spalenia w piecach.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budynku przy ulicy Krótkiej w Mirosławcu od strony ulicy Wałeckiej, ponieważ jest problem z wąskim przejazdem.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż w powyższym temacie zostanie dokonana zmiana organizacji ruchu. 

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z wnioskiem o dokładniejsze sprzątanie dróg, a w szczególności przy krawężnikach na terenie miasta Mirosławiec przez firmę sprzątającą.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż zgłosi firmie sprzątającej uwagi dotyczące dokładniejszego sprzątania.

Radny Marcin Karczewski odnosząc się do nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zasugerował , aby także dla sołtysów zorganizowane zostało szkolenie w powyższym temacie.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z wnioskiem o wymianę starego znaku D-18 „Parking” znajdującego się przy zjeździe z drogi krajowej nr 10 na ulicę Spokojną w Mirosławcu.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem tj. czy wiadomo kto zdewastował przystanek autobusowy w miejscowości Toporzyk oraz boisko i ogrodzenie w m. Hanki?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż sprawcy nie zostali zidentyfikowani, powyższe sprawy zostaną zgłoszone na Policje.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem kiedy rozpoczną się prace kanalizacyjne przy bloku nr 4 w Mirosławcu Górnym.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż prace zostały rozpoczęte w dniu dzisiejszym tj. 28.03.2018r.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc o godz. 12.45  zamknął  37  posiedzenie Komisji.

Załączniki

Protokół pdf, 425 kB

Powiadom znajomego