W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.01.2018 r.

Protokół nr 35/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

które odbyło się w dniu 29.01. 2018 r. w godz. 10.30- 11.00
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1. Otwarcie 35  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1

Otwarcie 35  posiedzenia Komisji.

O godz. 10.30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 35  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 32 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 32  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 33  posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 33  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 34  posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 34  posiedzenia Komisji.

 

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu. Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z zapisami §3 uchwały nr XXXV/294/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania  tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca" z wnioskiem do Rady Miejskiej w Mirosławcu może wystąpić Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu. W dniu 23.01.2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej w Mirosławcu. o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca" dla Pana Jarosława Leszczełowskiego. Uzasadnieniem nadania tytułu „Honorowy Obywatel Mirosławca" jest napisana przez Pana Jarosława Leszczełowskiego trzytomowa historia miasta. Autor przez wiele miesięcy badał dokumenty archiwalne, źródła historyczne oraz przeprowadził rozmowy z mieszkańcami. Doprowadziło to do powstania wiarygodnych dokumentów, które rozpoczynają się od założenia miasta, a skończywszy na 1980 r. Wydanie książki jest ważnym elementem w promowaniu Mirosławca. Niewątpliwie te działania przyczyniły się do lepszego poznania dziejów miasta, jej dawnych mieszkańców oraz zdarzeń, które miały duży wpływ nas dzisiejszy obraz  Gminy.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem jest to zasadna decyzja o przyznaniu tytułu. Dodał, że Pan Jarosław Leszczałowski spełnia kryteria określone
w uchwale Rady Miejskiej.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203), która wprowadza m.in. regulacje dotyczące wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na mocy w/w przepisów ustawy z dniem jej wejścia w życie uchylony został rozdział 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W związku z uchyleniem rozdziału 2 przestał obowiązywać art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. "a" i pkt 2. Zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Radny Janusz Beer zwrócił się z propozycją, aby może całkowicie zostały zniesione opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż środki z opłat przeznaczane są na inne działania związane z działalnością  Przedszkola.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nieruchomości gminne stanowiące pomieszczenie gospodarcze oraz garaż położone na piętrze i w budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu są wynajmowane na czas oznaczony. Dotychczasowi najemcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2021r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok. 
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększenie dochodów budżetowych następuje ogółem 29.435,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja przez MGOPS  w kwocie 29.435,00 zł. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia 2018 r. w kwocie 4.000,00 zł z tego na zabezpieczenie środków na opłaty na rzecz budżetów jst - za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej nr 10 wynikające z wydanych decyzji administracyjnych w kwocie 4.000,00 zł.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to prawdopodobnie opłata roczna  związana z instalacjami wod-kan.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 
Burmistrz Mirosławca  poinformował, iż Uchwała Nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w |Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r.  upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych mów dotyczących tej samej nieruchomości. W związku z powyższym wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. W przypadku, kiedy na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż jeden wniosek, wydzierżawienia odbędzie się w trybie przetargu. 

Radny Janusz Beer poinformował, iż  przedmiotowa uchwała podejmowana jest co roku.

 Burmistrz Mirosławca poinformował, iż każdego roku zachodzi potrzeba zawierania kolejnych umów dzierżawy.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym działki  nr 322/7 o powierzchni całkowitej 5,9410 z przeznaczeniem na składowanie drewna.

Na posiedzenie Komisji przybyła Agnieszka Pilarska, podinspektor ds. budownictwa  i planowania przestrzennego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż mieszkańcy ulicy Spacerowej w Mirosławcu wystąpili z wnioskiem o wydzierżawienie działki, z przeznaczeniem na składowanie drewna.

Agnieszka Pilarska poinformowała, iż powierzchnia całkowita działki wynosi 5,9410 ha, natomiast wydzierżawiona zostanie tylko część tej działki o powierzchni  0,0300 ha. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Janusz Beer  zwrócił się z zapytaniem o pismo nadesłane z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o rozważenie możliwości współfinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej policji w Wałczu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z rozmowy z Komendantem Powiatowej Policji wynika jednak, że chodzi o możliwość współfinansowania zakupu auta z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mirosławcu.

Radny Janusz Beer poinformował, że jego zdaniem pismo musi zostać sprostowane, ponieważ wynika z niego że zakupione auto ma trafić do  Komendy Policji  Wałczu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że sytuacja dotycząca wywożenia śmieci w okolice lasu w Mirosławcu Górnym została zgłoszona do WAM-u. Zwrócił się z zapytaniem związanym z rozwiązaniem problemu odwodnienia drogi na odcinku Mirosławiec-Mirosławiec Górny.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostało zaproponowane rozwiązane dotyczące wykonania kilku  kanałów pod chodnikiem przez które woda miałaby ujście,  na całej długości ścieżki pieszo-rowerowej. 

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie terenu działki gminnej z paneli plastikowych, znajdującej się po prawej stronie drogi nr 177 w kierunku m. Czaplinek,

która jest wykorzystywana przez gminę do składowania odpadów zielonych (gałęzi, ściętej trawy, itd.).

 Przewodniczący Komisji zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do WAM o zsynchronizowanie w tym samym  czasie wykoszeń terenów zielonych oraz sprzątania terenu Mirosławca Górnego. 

Ad.7

Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc o godz. 11.00  zamknął  35  posiedzenie Komisji.

Załączniki

Protokół pdf, 340 kB

Powiadom znajomego