W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 32/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.10. 2021 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 26 października 2021 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 11.00 - 13.50.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)   Komisja Polityki Społecznej: 26.10.2021 r. godz. 11.00
·         Raport z monitoringu w 2020 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.
2.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
3.Stwierdzenie quorum.
4.Przyjęcie porządku obrad komisji.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wnioski i oświadczenia radnych.
8.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
Ad. 1
a)   Komisja Polityki Społecznej:
·         Raport z monitoringu w 2020 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.
W/w  raport stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Na posiedzenie Komisji przybyła Kierownik MGOPS Marta Gardzińska.

Kierownik MGOPS Marta Gardzińska poinformowała, iż raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec za rok 2020 został przygotowany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu w oparciu o dane z instytucji gminnych oraz Zespołu Oceniającego. Opracowanie i realizacja strategii jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym o którym mowa w zapisach ustawy o pomocy społecznej. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Klub Integracji Społecznej funkcjonował dzięki środkom unijnym pozyskanym na realizację projektu ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”. Projekt realizowany był w okresie od 01.09. 2018 r. do 31.10.2020 r. Z końcem 2020 r. kończył się również okres programowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ogłaszane konkursy ograniczały możliwość finansowania utworzonych Klubów Integracji Społecznej do np. utworzenia nowej pracowni. Ze względu na brak stałej siedziby Klubu Integracji Społecznej byłoby to niemożliwe. W dniu 26.03.2021 r. MGOPS w Mirosławcu zwrócił się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wykreślenie KIS z rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym Celu strategicznego 4 w sprawie zapewnienia mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia m. in. opieka stomatologiczna.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest brak zainteresowania wśród lekarzy na podpisanie kontraktu z NFZ na otworzenie gabinetu stomatologicznego czy ginekologicznego w Mirosławcu.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż jako ostatni cel w przedstawionym raporcie zajmuje „Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego”, natomiast Kierunek działań 2. „Szkolenia kadry pomocy społecznej” skąd wynika niską ocenę?
Kierownik MGOPS poinformowała, iż jest to podsumowanie wszystkich celów strategicznych z różnych dziedzin. Ocena wynika ze średniej arytmetycznej, zależy w jakim celu było realizowane, np. brak psychologa czy prawnika zmniejszyło punkty za poszczególne cele we wskaźnikach.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż w Gminie Mirosławiec jest dużo organizacji pozarządowych, a w raporcie jest informacja, że jest zbyt mała aktywność społeczna mieszkańców w naszej gminie.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wśród stowarzyszeń działających na terenie Gminy Mirosławiec nie ma stowarzyszenia działającego w ramach ekonomii społecznej, jest to wszelka pomoc charytatywna osobom niepełnosprawnym, prowadzenie placówek. Dlatego „kierunek działania 6. Inicjowanie w mieście działalności nowych organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej” nie osiągnie wysokiego wskaźnika, gdyż w gminie nie ma ekonomii społecznej.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia raport z monitoringu w 2020 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła raport z monitoringu w 2020 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

O godz. 11.35 posiedzenie Komisji opuściła Kierownik MGOPS Marta Gardzińska.

Ad.2
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Piotr Suchojad  witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.3
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych:  Komisja Polityki Społecznej: 6 członków, Komisja Rewizyjna: 2 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu: 5 członków, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Stanisław Pilc.

Ad.4
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk – Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych.

·         w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. 

Teresa Stańczyk poinformował, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 przewiduje przyjęcie stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na poziomie podanych w obwieszczeniu Ministra  Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym stawek od gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnych, gdyż dotyczy to każdego mieszkańca i wzrost z 0,37 zł do 0,54 zł jest wysoki. Czy stawki podatku od nieruchomości dla Gminy i Miasta Mirosławiec muszą uzyskać maksymalne stawki?
Teresa Stańczyk poinformowała, iż propozycja w projekcie uchwały jest maksymalna stawka podatku. Dodała, iż średnia wielkość działki to ok. 600 m2 na terenie miasta Mirosławiec to wzrost podatku od nieruchomości będzie w granicach 100 zł.
W dalszych słowach poinformowała, iż zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, która wskazuje jednoznacznie, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki na wszystkich kondygnacjach, a obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu. Wszyscy posiadacze nieruchomości na obszarach wiejskich szczególnie tych dużych budynków gospodarczych muszą zdawać sobie sprawę, że ustawa nakłada obowiązek podatkowy.
Przewodniczący Komisji wyraził opinię, iż temat stawek podatku każdego roku jest trudny, biorą pod uwagę, iż każdy mieszkaniec musi podatek płacić. Natomiast na radnych ciąży obowiązek aby te stawki uchwalać i brać pod uwagę budżet gminy.
Radny Paweł Krawczyk wyraził zdanie, że przez ostatnie lata wzrost podatku był 2%, i wzrost stawki podatkowej nie był odczuwalny dla mieszkańca.
Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym znacznego wzrostu stawki od podatku od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, czy nie ma obawy że zwiększy się ilość osób nie płacących podatków, a tym samym wzrosną koszty obsługi windykacji?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ok. 380 000 zł jest zmniejszy PIT i gmina szuka rozwiązania, aby znaleźć środki. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-1
Przeciw-0
Wstrzymało się-1
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-4
Przeciw-0
Wstrzymało się-2
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, braku głosów „przeciw” oraz dwóch głosach „wstrzymujących” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie  stawek podatku od środków transportowych.

Teresa Stańczyk poinformował, iż Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2022 przewiduje wzrost stawek o 7 % w porównaniu do roku 2021. Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2022 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2021 przyjmując wzrost o 7 punktów procentowych. Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.
Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie opłaty targowej.

Teresa Stańczyk poinformował, iż projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej o 7 %  w porównaniu z rokiem 2021.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej dziennej stawki kwotowej tj. 852,75 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra  Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie opłaty miejscowej.

Teresa Stańczyk poinformował, iż projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,50 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,50 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 8 października 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo Starosty Wałeckiego w sprawie kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2021/2022. Przejęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania akcji zima na ww. drogach. Szczegóły zostaną określone w porozumieniu między Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu Wałeckiego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 26 sierpnia 2021 r. Nadleśnictwo Mirosławiec zwróciło się z wnioskiem o podjęcie uchwały pozwalającej na usunięcie martwych gałęzi i konarów (zagrażających bezpieczeństwu) trzech drzew gatunku jesion wyniosły stanowiących pomniki przyrody, znajdujących się na terenie gminy Mirosławiec, obręb ewidencyjny 0032 Sadowo, działki nr 8215/1 i 53/1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody wykonuje się po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że gałęzie drzew stanowiących pomniki przyrody zagrażają bezpieczeństwu. Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz uzgodnienie zakresu prac pielęgnacyjnych ww. drzew, podjęcie przez Radę Miejską w Mirosławcu uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych ww. drzew stanowiących pomniki przyrody jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 29 października 2018 r. Rada Miejska w Mirosławcu podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Klub Integracji Społecznej funkcjonował dzięki środkom unijnym pozyskanym na realizację projektu ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”. Projekt realizowany był w okresie od 01.09. 2018 r. do 31.10.2020 r. Z końcem 2020 r. kończył się również okres programowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ogłaszane konkursy ograniczały możliwość finansowania utworzonych Klubów Integracji Społecznej do np. utworzenia nowej pracowni. Ze względu na brak stałej siedziby Klubu Integracji Społecznej byłoby to niemożliwe. W dniu 26.03.2021 r. MGOPS w Mirosławcu zwrócił się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wykreślenie KIS z rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu jako jednostka organizacyjna gminy Mirosławiec działa na podstawie statutu określającego przedmiot działalności ośrodka. W związku z likwidacją Klubu Integracji Społecznej, którego  prowadzenie Rada Miejska w Mirosławcu powierzyła Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu  konieczne jest podjęcie  uchwały uchylającej w/w uchwałę.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe z tytułu;
- II transzy dotacji przyznanej, na podstawie pisma nr USSZC-WE.3030.05.05.2021 z dnia 14.10.2021r. z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie, na zadanie zlecone w zakresie realizacji prac spisowych przez Gminne Biuro Spisowe w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 12.000,00 zł,
- wpływu dodatkowych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.925,70 zł,
- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - przemieszczenie ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej w wysokości 12.725,67 zł,
- wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorze Zachodnie - wparcie psychologiczno-pedagogiczne" na projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020, dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 ogółem na 2021r. w kwocie 2.683,57 zł, 
- realizacji programu pn. „Czyste powietrze" na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie  (rozdział 90005 § 2460) w wysokości 7.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na;
- zadanie zlecone w zakresie realizacji prac spisowych przez Gminne Biuro Spisowe w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 12.000,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piecniku na realizację projektu pn.   „Pomorze Zachodnie - wparcie psychologiczno-pedagogiczne" współfinansowanego przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020, dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 ogółem w wysokości 2.839,76 zł, w tym wkład własny w wysokości 156,19 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r. ogółem w wysokości 7.925,70 zł,
- zadanie pn. „Czyste powietrze" ogółem w wysokości 7.000,00 zł,
- realizację operacji pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu". Po wyłonieniu wykonawcy zmniejszył się koszt zadania do kwoty 99.876,00 zł i tym samym, zgodnie z umową  zmniejszyła się kwota dotacji - na podstawie aneksu nr 2 do umowy (rozdział 90095 § 6058zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej) w wysokości 48.110,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 października 2021 r. z przeznaczeniem na;
- zakup usług remontowych dróg gminnych w Mirosławcu i Piecniku w wysokości 10.053,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Wałcz na realizację zadania pn. "Remont kładki drewnianej na rzece Piławka" w wysokości 18.450,00 zł,
- zadanie z zakresu geodezji i kartografii - podział i aktualizacja klasyfikacji gruntów ogółem w wysokości 3.150,00 zł,
- sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny budynku Remizy OSP w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wysokości 15.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zakup usług związanych ze sporządzeniem audytu energetycznego, studium wykonalności, opinii chiropterologicznej przy zadaniu pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródeł światła„ w wysokości 2.850,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r. ogółem w wysokości 4.010,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków MGOPS w Mirosławcu na zadanie obowiązkowe gminy, o którym mowa w art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 48.000,00 zł,
- zakup roślin oraz materiałów - środki ochrony środowiska w wysokości 73.465,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego„ w wysokości 12.300,00 zł.
Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym środków na "Remont kładki drewnianej na rzece Piławka".
Skarbnik Gminy poinformowała, iż środki zostały tylko zabezpieczone w budżecie gminy.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zakres udzielenia pomocy finansowej odnosi się do częściowego (50%) dofinansowania realizacji zadania publicznego polegającego na  remoncie kładki drewnianej na rzece Piławka. Kładka zlokalizowana jest na działce nr 76/2, obręb geodezyjny 0049 Nakielno, Gmina Wałcz tuż przy granicy z Gminą Mirosławiec. Remont kładki jest niezbędny ze względu na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu. Jest to trasa głównie turystyczna i warto zadanie wykonać dla mieszkańców.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego”, czy zadanie jest potrzebne skoro jest świetlica?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadanie związane jest z dostawieniem wiaty na zewnątrz dla mieszkańców, którzy w okresie letnim na pewno będą korzystać.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Wałcz na realizację zadania publicznego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Wałcz na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Wałcz na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Wałcz na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Wałcz na realizację zadania publicznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zamontowania progu zwalniającego w Kolonii Hanki?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż droga jest powiatowa, a dodatkowo będzie przeprowadzany remont tej drogi.
Piotr Czech poinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. elektryfikacja ROD „IKAR”, który otrzymali radni w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż gmina nie może na ten cel przeznaczyć środków finansowych, ponieważ dotyczy ono zadań statutowych stowarzyszenia.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 13.50  zamknął  32  posiedzenie Komisji.

Powiadom znajomego