W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 31/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23.09. 2021 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 23 września 2021 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.40.

 

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 roku - wypracowanie stanowisk Komisji.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wnioski i oświadczenia radnych.
8.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
 
Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych ( Komisja Polityki Społecznej - 6 członków; Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków,  Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 roku- wypracowanie stanowisk Komisji.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż obowiązek przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.  Przedstawiona informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Poinformowała, iż budżet Gminy korygowany był 11 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.
Planowane dochody w stosunku do pierwotnego uchwalonego budżetu zwiększyły się o 10,31 % tj. kwotę 3.360.981,83 zł i wyniosły ostatecznie 35.969.991,83 zł. Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 20,06% tj. o kwotę 6.577.228,65 zł i wyniosły ostatecznie 39.364.251,44 zł.
Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu, tj. na dzień 30.06.2021 r. wynik finansowy (deficyt) wynosi 3.394.259,61 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z rozliczenia środków określanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.705.752,48 zł oraz nadwyżki budżetu  lat ubiegłych w wysokości 1.688.507,13 zł.
Zwiększenie planu dochodów Gminy ogółem o kwotę 3.360.981,83 zł wynika z tytułów dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, na które Gmina otrzymała dodatkowo kwotę 337.351,49 zł na zadania: zwrot części podatki akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie paliwa oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w gminie, dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, dofinansowanie świadczeń systemu pomocy społecznej materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem”, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
Nastąpiło zwiększenie planu dochodów własnych w kwocie 453.798,14 zł z tytułu: zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w MGOPS, refundacji ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Pan dochodów ogółem w kwocie 35.969.991,83 zrealizowano w 65,83% tj. osiągnięto wpływy w wysokości 23.677.785,21 zł z tego:
Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 31.093.502,23 zł wykonane zostały w kwocie 18.731.900,04 zł, w tym: dochody na realizację wydatków finansowych z udziałem środków UE zaplanowano 851.908,50 zł, natomiast wykonano w wysokości 687.187,06 zł.
Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.876.489,60 zł zostały wykonane w kwocie 4.945.885,17 zł, w tym: dochody na realizację wydatków finansowych z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 1.226.489,60 zł, natomiast wykonano w kwocie 760.060,00 zł.
Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 9.013.305,39 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 4.574.353,15 zł.
Ze względu na niemożliwy do przewidzenia dalszy rozwój wydarzeń związanych z epidemią COVID-19 i z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania części planowanych dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości, nie zostaną wprowadzone do budżetu. Trudno oszacować wpływ epidemii na stan finansów gminy i ustalić właściwy katalog utraconych dochodów własnych.
Plan wydatków ustalono w wysokości 39.364.251,44 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiło kwotę 15.337.212,56 zł.
Znaczne odchylenia planowanych wielkości planu wydatków bieżących spowodowane były wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Bezpośrednią przyczyną znacznych odchyleń od założeń planowanych w placówkach oświatowych były wypłaty regulacji wynagrodzeń. Naliczona subwencja oświatowa jest jednak niewystarczająca w stosunku  do realizowanych zadań oświatowych. Przy projektowaniu planu budżetu na 2021 r. ustalono zmniejszenie środków finansowych na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Mirosławcu i Piecniku oraz Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu.
Znaczne odchylenia planowanych wielkości planu wydatków majątkowych spowodowane były przyczynami: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały na poziomie 4,51% planu; niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w umowach zawartych z wykonawcami ustalono ich realizację w drugim półroczu 2021 r.; dotacje na zadania inwestycyjne – wykonane na poziomie 0,00% planu, związane są z wydatkowaniem dotacji w terminach określonych w podpisanych umowach; wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego zostało wykonane w 11,02% planu, tj. przekazanie wkładu w jednej transzy, w terminach wg potrzeb.
Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdań na dzień 30.06.2021 br. 3.636.662,50 zł w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 3.636.662,50 zł, wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 0,00 zł.
W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, pożyczka została spłacona. Plan wydatków z tytułu poręczeń w miesiącu czerwcu 2021 r. wyzerowano.
Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wydatków- dotacji na zadania bieżące dla pozostałych jednostek, dlaczego jest takie wysokie wykonanie?
Skarbnik Gminy poinformował, iż dotyczy dotacji bieżących dla jednostek na podstawie zawartych umów, kwota dotacji zostaje przekazana do realizacji.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym działu 921- pozostała działalność, gdyż zaplanowano kwotę w wysokości 45.000,00 zł wykonano 28.900,00 zł, a środki przeznaczono na dotacje na zadania bieżące planowaną kwotę 45.000,00 zł, jak należy rozumieć ten zapis?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż przeznaczono dotację na zadania bieżące planowaną kwotę 45.000,00 zł.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem środków na Fundację Nowoczesny Konin z czym jest związane?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są to zadania realizowane przez organizację pozarządową, która startuje do konkursu na wsparcie czy realizację zadań dla gminy.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa otrzymało jeszcze jakieś środki finansowe.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż stowarzyszenie otrzymało kwotę 15.000,00 zł na zadanie „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca – rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa i Święto 12 bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych”.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opłat na stadionie Miejskim w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są to opłaty tj. prąd, woda, gaz.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opłaty za boisko w Próchnowie czyja jest działka oraz opłaty za usługi wodne?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to czynsz za dzierżawę działki prywatnej udostępnianą na boisko, natomiast opłata za usługi wodne dotyczy sytuacji gdzie jest zbiornik wody należy uiścić opłatę do Wód Polskich.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozdziałku 92605 dot. zadania w zakresie kultury fizycznej wykorzystano 80,98% planu, a co na kolejne pół roku?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż głównie są to dotacje dla stowarzyszeń. Dotacja przekazana to dla gminy jest wydatkiem, do rozliczenia na zadania, które związane są z umową.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przekazania dotacji z budżetu Gminy na organizację, prowadzenie i finansowanie nauki religii, czy gminę powinna finansować?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż dotacja na realizację zadania dotyczącego organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Wałczy Gmina jest zobowiązana.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykonania planu w jednostkach oświatowych w I półroczu, które są na poziomie od 57,53 % do75,21%, to jak będzie wyglądać II półrocze. Dodatkowo w podsumowaniu działu  jest informacja, że „w drugim półroczu br. niezbędne będzie oszczędne gospodarowanie środkami we wszystkich jednostkach budżetowych”, jak uda się zrealizować ta informację.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż informacja za I półrocze nie będzie wszędzie wskazywać wykonania planu budżetu w 50%. Natomiast w roku 2021 środki, które zostały zabezpieczone i środki finansowe, które zostały zmniejszone będą do końca br. wystarczające w placówkach oświatowych.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż są niepokojące wydatki bieżące, gdyż rosną ceny za media, wynagrodzenia, a dochody są niższe.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2021 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-1
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów przy dwóch głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2021 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2021 r.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Radny Grzegorz Plewa poinformował, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dnia 17 września 2021 r. po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy postanowiła podtrzymać swoje stanowisko o uznaniu skargi za bezzasadną, gdyż nie zawiera nowych okoliczności faktycznych.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy komisja weryfikowała pytania przedstawione w skardze?
Radny Grzegorz Plewa poinformował, iż wszystkie punkty w skardze zostały przeanalizowane oraz dodatkowo została sprawdzona informacja w sprawie przyznania mieszkania socjalnego z prezesem ZECWiKu.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Uchwałą Nr XXXIV/261/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Mirosławcu przyjęła projekt regulaminu, który następnie celem zaopiniowania został przekazany Dyrektorowi RZGW w Bydgoszczy. Zgodnie z art.19 ust. 2 ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaopiniowało projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydało postanowienie z dnia 9 września 2021 r. o charakterze pozytywnym, nie wnoszące uwag do zapisów projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż działka nr 28, obręb Mirosławiec znajduje się pomiędzy drogą wojewódzką nr 177 (w kierunku Czaplinka), a drogą w kierunku Mirosławca Górnego.
W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  105.172,38 zł, z tytułu ; dodatkowych środków otrzymanych z rezerwy budżetu państwa po rozliczeniu projektu "Partnerstwo w obliczu epidemii„ (w ramach Funduszu Małych Projektów) w wysokości 11.543,00 zł; wpływu środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 12.725,67 zł; środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. w wysokości 11.900,00 zł; zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu nie ujętych w planie finansowym jednostki ogółem w wysokości 7.315,00 zł; zrealizowanych dochodów Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowniczych przez PUP w Wałczu nie ujętych w planie finansowym jednostki w wysokości 2.870,00 zł; środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - refundacja za miesiące lipiec, sierpień 2021r. w kwocie 6.120,00 zł; dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329) oraz na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.103.4.2021.MT z dnia 2 września 2021r. w wysokości 4.123,71 zł; odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzenie mienia - lampy oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Mirosławcu w wysokości 3.794,00 zł; dofinansowania ze środków WFOŚiGW (75%) zadania pn. „Bioregion Mirosławiec w filmie i obrazie - ekoedukacja w wysokości 44.781,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  1.009.807,60 zł, z tytułu; dofinansowania w ramach projektu wieloletniego "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu", w ramach RPO WZ 2014-2020„ (rozdział 60095; dochody bieżące §§ 2057, 2059 w wysokości 28.782,00 zł i dochody majątkowe §§ 6257, 6259 w wysokości 480.047,60 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023; rozliczenia projektu "Partnerstwo w obliczu epidemii„ (w ramach Funduszu Małych Projektów) - wynik przeliczenia EUR na polską walutę po kursie przyjętym przez bank w wysokości 978,00 zł; środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną", -   dochód w wysokości planowanych wydatków roku 2021 przenosi się do realizacji w roku 2022 w wysokości planu 500.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  93.629,38 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mirosławcu na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów po zdalnym nauczaniu oraz na zapłatę zobowiązań związanych z funkcjonowaniem placówki ogółem w wysokości 15.715,00 zł; zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piecniku na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów po zdalnym nauczaniu ogółem w wysokości 3.500,00 zł; zwiększenie planu finansowego wynagrodzeń w Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów w wysokości 2.870,00 zł; zakup usług związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r. w wysokości 12.725,67 zł; realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, tj. na dodatki dla osób zajmujących się obsługą transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, zakupu materiałów i wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień oraz paliwa do samochodu do przewozu osób do punktów szczepień ogółem w kwocie 6.120,00 zł; realizację wypłaty jednorazowego świadczenia i kosztów obsługi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329)  w wysokości 4.123,71 zł; zakup usług remontowych - lampy na ul. Słonecznej w Mirosławcu, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia w wysokości 3.794,00 zł; zadanie pn. „Bioregion Mirosławiec w filmie i obrazie - ekoedukacja" w wysokości 44.781,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  3.771.603,19 zł z przeznaczeniem na: realizację projektu wieloletniego "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu",w ramach RPO WZ 2014-2020„ (rozdział 60095; wydatki bieżące §§ 401, 411, 412, 430 w wysokości 16.992,73 zł i wydatki majątkowe § 605 w wysokości 1.467.738,81 zł (w tym 395.767,68 zł z RFIL). Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023,
- realizację projektu "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" (rozdział 63095; wydatki bieżące § 430 w wysokości 4.000,00 zł i wydatki majątkowe § 605 w wysokości 782.871,65 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.; realizację zadania „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" (rozdział 70005 § 605 w wysokości 500.000,00 zł (w tym 500.000,00 zł z RFIL). Zadanie będzie realizowane w 2022 r.; realizację zadania „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola ”Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana instalacji elektrycznej i źródeł światła„ (rozdział 80104 wydatki majątkowe § 605 w wysokości 1.000.000,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł z RFIL). Zadanie będzie realizowane w  2022 r.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 września 2021 r. ogółem w kwocie 204.903,38 zł, z przeznaczeniem na;
wymianę kanalizacji deszczowej w m. Łowicz Wałecki, która jest w złym stanie technicznym - środki ochrony środowiska w wysokości 28.688,45 zł; remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik - Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ew. gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski w wysokości 18.970,00 zł; nadzór nad robotami dot. remontu odcinka drogi gminnej relacji Piecnik - Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ew. gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski w wysokości 700,00zł; obsługę prawną w zakresie zadania "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" w wysokości 1.476,00 zł; zwiększenie środków na opracowanie nowej dokumentacji projektowej na zadanie „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" w wysokości 9.093,93 zł; zwiększenie wydatków osobowych niezliczanych do wynagrodzeń w wysokości 5.000,00 zł; kwalifikację wojskową w związku ze zwiększoną liczbą osób biorących udział w kwalifikacji - dwa roczniki w wysokości 1.000,00 zł, zwiększenie środków na wykonanie robót budowlanych i usługę nadzoru inwestorskiego na robotami przy zadaniu pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Bronikowie w zakresie powiększenia otworu bramy garażowej" w wysokości 40.000,00 zł; zakup usług pozostałych w wysokości 55.000,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń grupy komunalnej ogółem w wysokości 40.975,00 zł; zwiększenie środków na zakup i montaż urządzeń zabawowych na zadania związane z rozbudową placów zabaw we wsi Hanki i we wsi Toporzyk  - zadania z dofinansowaniem w ramach Konkursu "Granty Sołeckie 2021„ ogółem w wysokości 4.000,00 zł.
Dodała, iż po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w wysokości 410.739,02 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu oraz z wolnych środków.
W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Interpelacja i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.7
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przygotowywania nowego przetargu na dokończenie prac budowlanych nad jeziorem Kosiakowo, czy zostały w nim uwzględnione ławki wokoło placu zabaw?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ławki zostały ujęte w przetargu, a zostaną ustawione ich można omówić.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość zrobienia konserwacji pomostu nad jeziorem Kosiakowa, gdyż jest w coraz gorszym stanie.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecna raczej nie da rady dokonać konserwacji, gdyż w przeciągu lat materiał został zużytkowany. Najbardziej prawdopodobna będzie kolejna inwestycja na wymianę pomostu.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem o koszt muralu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż koszt muralu wyniósł 20.000 zł, natomiast Gmina z środków własnych zapłaciła 15%.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość wynajęcia odpłatnie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mirosławcu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zwróci się z zapytaniem do dyrektora szkoły.
Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż w pojemnikach na odchody dla zwierząt jest brak worków oraz zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oświetlenia przejść dla pieszych.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie oświetlenia przygotowywana jest dokumentacja techniczna.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym postawienia znaku zakaz zatrzymywania się przy składowisku odpadów w kierunku Mirosławca Górnego.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na ukończeniu jest dokumentacja techniczna.

Ad.8
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.    

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 14.40 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Powiadom znajomego