W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 30/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.08. 2021 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 25 sierpnia 2021 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 15.00.

 

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.Interpelacje i zapytania Radnych.
6.Wnioski i oświadczenia Radnych.
7.Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)    Komisja Polityki Społecznej:
     - Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 roku.

b)    Komisja Gospodarki i Budżetu:

·       Wizja lokalna Gminy Mirosławiec – przegląd prowadzonych inwestycji w 2021 roku.

8.Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.      
Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych ( Komisja Polityki Społecznej - 6 członków; Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków,  Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Zaopiniowanie projektów uchwał.
·         w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dnia 30 lipca odbyło się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w którym uczestniczyli Skarżący oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja zapoznała się ze skargą oraz przeanalizowała dokumentację sprawy. Po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarżącego oraz Kierownika MGOPS postanowiła uznać skargę za bezzasadną.
Dodała, iż na posiedzeniu komisji Kierownik MGOPS odczytała wywiad przeprowadzony przez pracownika socjalnego ze Skarżącym.
W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

Sekretarz Gminy poinformowała, iż gmina spełnia obowiązek poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następować będzie w wysokości określonej według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, którego jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem ile jest dzieci, których dowożą rodzice do szkół.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż są to głównie uczniowie, młodzież uczęszczająca do szkół średnich. W chwili obecnej nie wie jaka jest to liczba dzieci.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2021/2022 z dowozu będzie korzystało 4 uczniów. Pojazd jest dostosowany do przewozu 9 osób, w tym kierowca i opiekun, tym samym pozostają 3 wolne miejsca. Miejsca te mogą zostać wykorzystane przez uczniów z innych gmin, które będą partycypować w kosztach realizacji dowozu, co pozwoli obniżyć koszty stałe ponoszone obecnie przez Gminę Mirosławiec.
W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmiana uchwały wynika z wniosku Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 5 sierpnia 2021 r. spowodowanego  zmianą nazwy zadania z remontu na przebudowę drogi powiatowej nr 2306z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w powiecie wałeckim.
W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.
Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  Rada Miejska na podstawie projektu regulaminu  dostarczania wody  i odprowadzania ścieków  opracowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mirosławcu., przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków, który przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o powyższym ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu. Zmiany przepisów prawa dotyczą zasad wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne  warunków przyłączenia do sieci. Ponadto ww. ustawa w art. 35 ust. 2 obliguje rady gmin do dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do nowego stanu prawnego w czasie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życia.
W opracowanym zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu” projekcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków  na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa minimalny  poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunków  i trybu zawierania umów  z odbiorcami usług, sposobu rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalonych w taryfach, warunki przyłączenia  do sieci, warunki techniczne określające możliwość dostępu  do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, sposobu dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza, sposób postępowania  w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów  dostarczania wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków , standardy obsługi odbiorców  usług, w tym sposoby załatwienia reklamacji  oraz wymiany informacji dotyczących  w szczególności zakłóceń w dostawie wody  i odprowadzania ścieków, warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zapisu w „§11ppkt.3) maksymalna ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj”, co w sytuacji jak zostanie ilość przekroczona?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia.
Radna Bogusława Skrzypczyk poinformowała, iż warto aby przedsiębiorstwo stosowało §3 pkt.5, ppkt.5) dot. „bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody.”
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przy większych awariach woda jest dostarczana. Dodał, iż informację przekaże do ZECWiKu.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż co miesiąc zamieszcza informację w mediach społecznościowych dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodał, że kwota nie jest najistotniejsza a ilość odpadów, kwota jest pochodną ilości oddanych przez nas odpadów. Odpadów jest najmniej na wioskach i w budynkach jednorodzinnych, natomiast w budynkach wielorodzinnych ilość odpadów jest ogromna.
Radny Janusz Beer poinformował, iż na ul. Spokojnej w Mirosławcu gabaryty przy wiacie śmietnikowej są za każdym razem wystawiane zaraz po ich wywiezieniu. Jeśli jest monitoring to czy ktoś to kontroluje. A najgorsze jest, że wiata śmietnikowa nie jest zamykana i śmieci kto chce to wyrzuca.
Burmistrz Mirosławca zwrócił uwagę, czym mieszkaniec z terenu wiejskiego albo domu jednorodzinnego różni się od mieszkańca bloku wielorodzinnego.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił uwagę, że właściciele sklepów część odpadów wyrzucają do wiat śmietnikowym. Dodatkowo zwrócił się z zapytaniem czy gmina ma informację ile jest mieszkań internatowych w Mirosławcu Górnym i jaką oni ponoszą opłatę?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż stawka za odpady komunalne jest dla wszystkich taka sama czyli 27zł, natomiast płacą od ilości zgłoszonych osób.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgłoszenia o ilości osób zamieszkujących w Mirosławcu Górnym składa agencja wynajmująca mieszkania, regulując ilość osób.
Kamila Chałupczak poinformowała, iż składającym deklaracje, jeśli chodzi o Mirosławiec Górny jest Zespół Zarządców „Kwatera”. Jeżeli chodzi o ten Zespół Zarządców to składa on deklarację dla każdego bloku i deklaruje ilość osób zamieszkujących, nie zameldowanych.
Radny Stanisław Pilc zwrócił uwagę, iż każdy zarząd nieruchomości w Mirosławcu Górnym ma wgląd do swojej ewidencji, gdzie jest wykaz ile osób zamieszkuje w danym lokalu.
Kamila Chałupczak poinformowała, iż ZECWiK, Kwatera czy Profit w momencie kiedy następują zmiany na danym lokalu, jest żądane oświadczenie od właściciela lub wynajmującego dany lokal o ilości osób zamieszkujących.
Sekretarz Gminy zwróciła się z zapytaniem do pani Kamili Chałupczak czy gmina ma wpływ na przedsiębiorców prowadzących działalność (sklep), że mają za małe pojemniki na odpady a mają ich dużo więcej, to jak to wygląda.
Kamila Chałupczak poinformowała, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisująca umowę z jakimś przedsiębiorcą odbierającym odpady musi wyposażyć nieruchomość w pojemniki w minimalnych ilościach, które są określone w regulaminie.
W dalszych słowach przedstawiła uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
- powierzchni lokalu mieszkalnego,
- gospodarstwa domowego
oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. stawka opłaty x ilość osób zamieszkujących.
Obecnie obowiązują dwie stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane przez Gminę Mirosławiec od właścicieli nieruchomości,  w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:
27 zł/ os./miesięcznie – odpady gromadzone w sposób selektywny
54 zł/os./miesięcznie – odpady gromadzone w sposób nieselektywny (stawka sankcyjna za brak segregacji). Powyższe stawki obowiązują od 1 marca 2020r.
Zestawienie liczby osób oraz liczby nieruchomości zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 16 sierpnia 2021r.:
a) liczba mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec wynosi 4724, w tym:
- ilość osób deklarujących zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny: 4715,
- ilość osób deklarujących zbieranie odpadów komunalnych w sposób  nieselektywny: 9,
b) liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi 1321.
W dalszych słowach przedstawiła stawki opłaty za odpady komunalne w gminach ościennych. Podczas analizy wzięła pod uwagę miasto Wałcz, gminę Wałcz, Tuczno, Człopę oraz Kalisz Pomorski.
Jeśli chodzi o miasto Wałcz uchwała o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami przez Radę Miejską w Wałczu podjęta była 30 maja 2020 r., zgodnie z tą uchwałą stawka opłaty za odpady segregowane wynosi 35 zł/osobę, a niesegregowane 70 zł/ osobę, która obowiązuje do 30.04.2022 r.
Rada Gminy Wałcz podjęła uchwałę o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami 4 lipca 2019 r. ustalając stawkę opłaty za odpady segregowane w wysokości 28 zł/osobę oraz 56 zł/ osobę za odpady niesegregowane. Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 30.04.2020 r. i Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu.
Gmina Tuczno podjęła uchwałę o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami 1 lipca 2020 r., stawka za odpady segregowane wynosi 30 zł/osobę, niesegregowane 60 zł/osobę. Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 31.10.2021 r. i Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu.
Gmina Człopa uchwałę o opłacie za gospodarowanie odpadami podjęła 28 maja 2020 r., ustalając stawki 25 zł/osobę za odpady segregowane i 50 zł/osobę za odpady niesegregowane. Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 30.09.2021 r. i Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu.
Natomiast Gmina Kalisz Pomorski ostatnią uchwałę o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami podjęła 28 listopada 2019 r. ustalając stawki 24 zł/osobę za odpady segregowane i 48 zł/osobę za odpady niesegregowane. Gmina jest po rozstrzygnięciu przetargu, a umowa obowiązuje do 31.12.2021 r.
Wpływ na opłatę za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą dot. utrzymania czystości i porządku w gminach mają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, do których wlicza się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługę administracyjną tego systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ustawodawca zakazał jednocześnie wykorzystywania wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na inne cele, niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca uwagę, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była skalkulowana tak, aby z jednej strony zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, a z drugiej nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków dla gminy. Kalkulując wysokość opłaty powinno uwzględniać się liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
Poinformowała, iż gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - rozlicznie tonażowe odebranych odpadów i wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, w latach 2018 i 2019 koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wykonawcy płacona była faktura ryczałtowa 45.252,00 zł/mc, natomiast w roku 2020 koszt miesięczny to 127 540,00, a w roku 2021 średnia miesięczna wynosi 134 745,00.
Dodatkowe koszty, które wchodzą w skład systemu to tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych czyli PSZOK (dodatkowe koszty ubezpieczenia miejsc magazynowania i monitoringu wizyjnego; koszty przystosowania punktu do wymogów przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów) w wysokości 3.240,00 zł w roku 2021, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona jest poprzez ulotki, harmonogramy, tablice informacyjne, aplikacje Eco Harmonogram, konkursy, materiały edukacyjne – 1150,00 zł. Obsługa administracyjna systemu wynosiła 4013,92 zł w roku 2018 i 2019, natomiast w roku 2021 r. to kwota 5467,00 zł, są to wzrost kosztów upomnień i kosztów związanych z wysyłką.
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych pozostaje w kwocie 0,00 zł, ponieważ wyposażenie w pojemniki określono w specyfikacji po stronie wykonawcy.
W dalszych słowach dodała, iż do szacowania wysokości stawki opłaty należy wziąć pod uwagę nieustannie zmieniającą się ilość osób w deklaracjach, przy znacznej zmianie wysokości stawki za gromadzenie odpadów, zmianie ulegnie duży procent ściągalności, a tym samym wysokość dochodów z tytułu opłaty.
W dalszych słowach przedstawiła wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r.
Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zł) – stan na dn. 30.06.2021 r. wynosi 771 574,22.
Wydatki łącznie (obligatoryjne i fakultatywne) na gminny system gospodarowania odpadami (zł) – stan na dn. 30.06.2021 r. to 918 758,66.
Różnicę jaka dołożyła gmina do opłat z tytułu za gospodarowania odpadami komunalnymi to 147 184,44 za I półrocze 2021 r.
Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym jaki był procent ilości mieszkańców w 2020 roku, i w 2021.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w roku 2021 była większa ilość mieszkańców.
Kamila Chałupczak dodała, iż do szacowania stawki opłaty za gospodarowanie: - należy wziąć pod uwagę nieustannie zmieniającą się ilość osób w deklaracjach; - po zmianie stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 marca 2020 r. zmianie uległ procent ściągalności, a tym samym wysokość dochodów z tytułu opłaty; -konieczność rozliczania ryczałtowego z wykonawcą i nieustający wzrost ilości odpadów; - wzrost stawki za zagospodarowywanie odpadów od 1 stycznia 2022 r. w instalacjach przetwarzających odpady.
Kalkulacja – nowej stawki  opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2021 r. 
Wydatki miesięczne ogółem od 1 października 2021r.: 144 602,00 zł
a) ilość osób deklarujących gromadzenie odpadów w sposób selektywny: 4715 os. x 27 zł = 127 305,00 zł/ miesięcznie 

b) ilość osób deklarujących gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny: 9 os. x 54 zł = 486,00 zł / miesięcznie

Razem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 127 791,00 zł

127 791,00 zł (dochody) – 144 602,00 zł (wydatki) = - 16 811,00 zł (konieczność

zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenie skuteczności egzekucji, weryfikacja liczby osób zgłaszanych w deklaracjach).  

Poinformowała, iż odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK w latach 2016-2021 wzrastają, i tym samym wzrastają ceny na instalacjach za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Przyczyny wzrostu kosztów:
- zwiększenie ilości odpadów,
- wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami,
- wprowadzenie obowiązkowego monitoringu w miejscach magazynowania odpadów,
- wzrost kosztów energii dla przedsiębiorców oraz wzrost kosztów paliwa,
- wzrost kosztów pracy – rosnąca płaca minimalna wymusza wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów,
- wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, począwszy od 2018 r., (w 2015 roku opłata wynosiła 120 złotych za tonę, w 2019 r. - 170 złotych , w roku 2020 - 270 złotych, w 2021 r. - 276,21 złotych),
- niewłaściwe zachowania mieszkańców, polegające np. na nieprawidłowym sortowaniu odpadów,
- wprowadzenie obowiązkowej zbiórki selektywnej, która powoduje wzrost liczby odbiorów odpadów oraz wzrost liczby obowiązkowych wyjazdów do poszczególnych punktów odbioru odpadów.
Poinformowała, iż zgodnie z przedstawionymi informacjami i kalkulacją najbardziej zasadne jest podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny do kwoty 30,00 zł miesięcznie/mieszkańca i w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, do kwoty 60,00 zł miesięcznie/mieszkańca, stanowiącej dwukrotność opłaty podstawowej.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulegną zwiększeniu m.in. ze względu na ciągły wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił uwagę, że była mowa, że jeżeli mieszkańcy nie będą segregować odpadów to będzie naliczana wyższa stawka za odpady komunalne.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podwyższona stawkę otrzymałby Mirosławiec Górny oraz bloki przy ul. Spokojnej w Mirosławcu, ponieważ jak firma odbiera odpady z domów jednorodzinnych i nie są one prawidłowo posegregowane to ich nie zabiera.
Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż nie odbierają odpadów jak nie są prawidłowo posegregowane, ale przyjeżdża kolejne auto i odbiera.
Kamila Chałupczak poinformowała, iż w takiej sytuacji odpady nie są odbierane jako segregowane, natomiast odbierane są jako odpady niesegregowane.
O godz. 14.30  posiedzenie opuściła radna Iwona Kłos. Obecnych na posiedzeniu z Komisji Polityki Społecznej 5 radnych.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym propozycji stawki opłaty za odpady komunalne w kwocie 29 zł.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż niższa kwota nie zamknie budżetu.
Radna Bogusława Skrzypczyk poinformowała, iż dochodzi do sytuacji gdzie opłata za odpady komunalne będzie dużo wyższa od czynszu w mieszkaniach komunalnych.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  108.782,78 zł, z tytułu ; odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyby na przystanku w Piecniku w wysokości 1.888,00 zł; wpływu środków ze sprzedaży 4 działek drogowych, które nie zostały ujęte w planie dochodów  w wysokości 52.500,00 zł; zakwalifikowania zadania do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r. (na podstawie naboru z dnia 8 marca 2021r. na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych) - pn. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem" w wysokości 24.691,07 zł;  odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie ogrodzenia betonowego przy OSP w Mirosławcu w wysokości 1.580,00 zł; wpływu odsetek od środków przekazywanych na rachunki lokat, które nie zostały ujęte w planie dochodów w wysokości 4.000,00 zł; środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przemieszczenia porządkowe na nowy paragraf dochodów w wysokości planu 500.000,00 zł, dotacji z Gminy Tuczno na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów - przemieszczenia porządkowe środków; zmniejszenie zadań własnych, zwiększenie zadań wykonywanych na podstawie porozumień w wysokości planu 11.595,00 zł; środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - przemieszczenia porządkowe na nowy paragraf dochodów oraz  zmiana z zadań własnych na zadania mające charakter zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ogółem w kwocie 27.054,00 zł, w tym na;
1) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 17.054,00 zł,
2) organizację działań promujących, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł;
dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329) oraz na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.11.38.2021.EM z dnia 5 sierpnia 2021r. w wysokości 4.123,71 zł;  wpływu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021" ogółem w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.;
1) Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk - w wysokości 10.000,00 zł,
2) Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki - w wysokości 10.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  56.282,78 zł z przeznaczeniem na; wymianę uszkodzonej szyby na przystanku w Piecniku w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia w wysokości 1.888,00 zł; zadanie pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem” w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r. w wysokości 24.691,07 zł, i z udziałem własnym w kwocie 8.500,00zł  ogółem zaplanowano środki w wysokości 33.191,07 zł; naprawę ogrodzenia betonowego przy OSP w Mirosławcu w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia w wysokości 1.580,00 zł; sporządzenie audytu energetycznego, studium wykonalności, opinii chiropterologicznej przy zadaniu pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" w wysokości 15.500,00 zł; realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - przemieszczenia porządkowe na właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej oraz  zmiana zadań z własnych na zadania mające charakter zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ogółem w kwocie 27.054,00 zł, w tym na;
1) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 17.054,00 zł,
2) organizację działań promujących, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł,
- realizację wypłaty jednorazowego świadczenia i kosztów obsługi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329)  w wysokości 4.123,71 zł.
W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmienia się nazwy zadań;
1)  nazwa zadania przed zmianą;
- „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej", nazwa zadania po zmianie;
- „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną".
Zmniejsza się przychody w kwocie 52.500,00 zł, do kwoty 4.628.094,54 zł, w tym;
- w § 957 zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.974.842,06 zł do kwoty 0,00 zł - jako niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w związku z otrzymaną opinią nr WI.0542.PZ.3.EB.2021 z dnia 17.08.2021r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych,
 - w § 950 zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.922.342,06 zł do kwoty 2.922.342,06 zł zł.
Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Polnej w Mirosławcu, w którym miejscu będzie.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przejście dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu będzie przed Przychodnią Zdrowia.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym potrzeby sporządzenia audytu energetycznego w pomieszczeniach budynku przedszkola Słoneczko.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o Przedszkole „Słoneczko” to gmina jest po jednym przetargu, gdzie było brak ofert oraz po drugim przetargu, gdzie wpłynęła jedna oferta powyżej kwoty, jaka została przeznaczona na zadanie.
Dodał, iż rozpoczęły się rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na temat pożyczki, którą gmina mogłaby sfinansować zadania, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska może ująć w wydatkach, czyli instalacja oświetleniowa, instalacja fotowoltaiczna i instalacja elektryczna. Po podsumowaniu kosztorysu wyszła kwota ok.400 tys., i o taką kwotę gmina będzie chciała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wystąpić, dlatego potrzebne jest przeprowadzenie audytu. Dodatkowo pożyczka jest umarzalna w 40%.
W dalszych słowach poinformował, iż kwota 1 mln złotych na Przychodnię Zdrowia jest nie wystarczająca na wykonanie wszystkich prac, dlatego do Polskiego Ładu zostało złożone uzupełnienie o zwiększenie kwoty, aby wykonać zadanie w całości.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy wszystkie prace muszą być ogłoszone w jednym przetargu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o przedszkole to jest zaplanowane aby przetarg ogłosić jesienią bądź zimą br. Dzieci w przedszkolu przebywały do końca 
I półrocza, natomiast II półrocze do końca roku szkolnego (przedszkolnego) przeszłyby do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026

Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.
W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Interpelacja i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.6
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem czy grupa komunalna oprócz koszenia koło boiska w Hankach, będzie również uporządkowany chodnik, który jest zarośnięty.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż chodnik też zostanie uporządkowany.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła uwagę, iż jest problem z oświetleniem ulicznym w Hankach, gdyż nie wszystkie lampy się palą.
Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców Próchnowa w sprawie założenia gazu, co się z nimi stało?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszystkie ankiety zostały złożone w Spółce Gazowniczej w Koszalinie i w chwili obecnej należy czekać na informację od spółki.
Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na sołectwa?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż środki zostały przemieszczone na dwa zadania: rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk oraz we wsi Hanki.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sołtysi mają niezbędne potrzeby na Sołectwo to należy zgłaszać i postaramy się wykonać.

Ad.7
Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)    Komisja Polityki Społecznej:

·         Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 r.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu obecna będzie na posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu podczas którego udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 r.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw- 0
Wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 r.

Informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

b)    Komisja Gospodarki i Budżetu:

·         Wizja lokalna Gminy Mirosławiec – przegląd prowadzonych inwestycji w 2021 roku.

Następnie Komisji Gospodarki i Budżetu udała się na wizje lokalną w celu dokonania przeglądu inwestycji realizowanych w 2021 roku.

Ad.8
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 15.00 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Powiadom znajomego