W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 29/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.06. 2021 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 25 czerwca 2021 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.40.

 

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Sprawozdanie z realizacji uchwały XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020 roku.
5.Zapoznanie się:
-ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;
-z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
-ze sprawozdaniem finansowym;
-z informacją o stanie mienia gminy;
-wypracowanie stanowisk Komisji.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.Interpelacje i zapytania Radnych.
8.Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.   
 

Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Piotr Suchojad  witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych:  Komisja Polityki Społecznej: 6 członków, Komisja Rewizyjna: 3 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu: 5 członków, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Sprawozdanie z realizacji uchwały XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020 roku.

W/w  sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż rok 2020 był trudny dla wszystkich, również dla organizacji pozarządowych. Z wszystkich oferentów na realizację zadań publicznych jedno Stowarzyszenie Haneczki zrealizowało zadanie w całości, większość organizacji zrezygnowało z realizacji zadań, a Gmina mogła te środki przeznaczyć na walkę 
z pandemią.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020 roku.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwały XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020 roku.

Ad.5
Zapoznanie się:
-ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji wspólnej zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok zostało przekazane radnym, jeżeli są pytania to można zadać.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnej części punktu 4.
b.    z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,

Komisja Polityki Społecznej, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarki i Budżetu zapoznały się z  Uchwałą  Nr XXVIII.119.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia – opinia pozytywna.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-ze sprawozdaniem finansowym,
Członkowie Komisji wspólnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

-z informacją o stanie mienie gminy,
W dalszej kolejności członkowie Komisji Polityki Społecznej, Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarki i Budżetu zapoznali się z informacją na temat stanu mienia Gminy.

Informacja na temat stanu mienia Gminy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-wypracowanie stanowisk  komisji.
Następnie poszczególne Komisje przystąpiły do wypracowania stanowisk w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Komisja Polityki Społecznej: 6 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2020 rok.

Komisja Rewizyjna: 3 głosy za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2020 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu: 5 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2020 rok.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.
-w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  71.443,76 zł, z tytułu: umowy Porozumienia, zawartego z Nadleśnictwem Mirosławiec, o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik-Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - obszar wiejski" i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Mirosławiec w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych w wysokości 50.000,00 zł; refundacji wydatków w związku z realizacją zadania; transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące kwiecień, maj 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 6.168,00 zł; dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie przepisów z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz  na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.11.28.2021.PW z dnia 2 czerwca 2021r. w wysokości 4.123,71 zł; wpływu zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze” w wysokości 9.000,00 zł; wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska ogółem w wysokości 2.152,05 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  228.022,76 zł z przeznaczeniem na; zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik-Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - obszar wiejski" na podstawie umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec w wysokości 50.000,00 zł; zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2020, których termin płatności upływa 28 czerwca 2021r. ogółem w kwocie 156.579,00 zł, na poniższe zadania;
1. projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej do Mirosławca Górnego w kwocie 3.690,00 zł,
2. projekt stałej organizacji ruchu na ul. Radosnej, 10-go Lutego, na skrzyżowaniu ul. Radosnej i Jeziornej w Mirosławcu w kwocie 1.722,00 zł,
3. projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z drogą do m. Sadowo w kwocie 1.722,00 zł,
4. budowa chodnika we wsi Orle - dokumentacja techniczna w kwocie 20.049,00 zł,
5. przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja techniczna w kwocie 17.220,00 zł,
6. budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza - dokumentacja techniczna w kwocie 95.940,00 zł,
7. projekt stałej organizacji ruchu dot. wskazania dojazdu do posesji Łowicz Wałecki nr 55 w kwocie 861,00 zł,
8. projekt stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 8141/31 w Mirosławcu  w kwocie 2.460,00 zł,
9. budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja techniczna w kwocie 4.305,00 zł,
10. budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja techniczna w kwocie 4.305,00 zł,
11. budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja techniczna w kwocie 4.305,00 zł,
- organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące kwiecień, maj 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ogółem w wysokości 6.168,00 zł,
- realizację wypłaty jednorazowego świadczenia i kosztów obsługi na podstawie przepisów o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  ogółem w wysokości 4.123,71 zł,
- wydatki przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 2.152,05 zł,
- pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu "Czyste powietrze„ ogółem w wysokości 9.000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  1.049,00 zł z tytułu; środków przeznaczonych na zadanie pn. zakup samochodu osobowego typu ”mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych a nie wykorzystanych w całości na ubezpieczenie i wykonanie logotypów ogółem w wysokości 1.049,00 zł.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w materiałach otrzymali Państwo projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizacje zadania publicznego, gdyż Starosta Wałecki zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 10.000,00 zł na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022”.
W dalszych słowach poinformował, iż Gmina otrzymała promesę na 91.000,00 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na plac zabaw w Mirosławcu Górnym  z Lokalnej Grupy Działania, gdzie zostanie wymieniona duża ilość elementów.
Poinformował, że wśród laureatów w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” znalazły się Sołectwo Hanki oraz Sołectwo Toporzyk, które otrzymały dofinansowanie po 10 000 zł. W ramach dofinansowanych działań zrealizowane zostaną operacje  „Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki” oraz „Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk”.
Dodał, iż aby zrealizować projekty w Sołectwie Hanki i Sołectwie Toporzyk i podpisać umowę należy mieć swój wkład własny. I jest propozycja żeby środki, które zostały zabezpieczone na sołectwa na rok 2021 w budżecie gminy przekazać na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie „Granty Sołeckie 2021”. Bez tych środków realizacja tych zadań będzie nie możliwa. Jeśli byłaby zgoda rady o przemieszczenie tych środków to zostaną one przeniesione na sesji sierpniowej br.
Sekretarz Gminy dodała, że jeżeli środki zostaną przemieszone to sołectwa nie będą mogły organizować m.in. spotkań, robić paczek.
Skarbnik Gminy poinformowała, że kwota jaka jest w budżecie na sołectwa to 27.264,00zł z czego 3 sołectwa już nie wielką część wydały. Panująca epidemia, wprowadzone ograniczenia i zakazy wpływają na życie nas wszystkich, a w konsekwencji wpłynęła na kondycję naszego budżetu. Utracone dochody roku 2020 z udziału w podatkach PIT i CIT oraz podatkach lokalnych wpłynęły na zmniejszenie wysokości budżetu gminy. Trudno jeszcze oszacować, jaki wpływ na dochody gminy będą miały w dłuższej perspektywie ograniczenia spowodowane pandemią i lockdown.
Dodała, że potrzebne były by te pieniądze z funduszu sołeckiego, aby móc podpisać dwie umowy na place zabaw w Hankach i Toporzyku. Jeżeli sołectwa mają niezbędne potrzeby to należy zgłaszać do gminy to będzie się na bieżąco poszukiwać wolnych środków.
Radny Stanisław Orawiec jako Sołtys Mirosławca Górnego, poinformował, iż sołectwo Mirosławiec Górny zaoszczędziło środki finansowe, aby można było coś zorganizować dla mieszkańców, to dlaczego te pieniądze ma przeznaczyć na realizację zadań w innych sołectwach. Warto by było aby coś zorganizować dla mieszkańców Osiedla, a nie wszystkie środki przeznaczyć na place zabaw, które czy nie wiadomo czy spełnią swoje oczekiwania.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po przeanalizowaniu budżetu po pierwszym półroczu 2021 r., być może środki w miarę potrzeb zostaną przekazane na sołectwa. Na chwilę obecną, aby zrealizować te dwa zadania należało by przemieścić środki sołectw.
Radny Stanisław Orawiec uważa, że plac zabaw w Mirosławcu Górnym jest na chwilę obecną wystarczający, i nie trzeba go w najbliższym czasie zmieniać.
Sekretarz Gminy poinformowała, że na plac zabaw w Mirosławcu Górnym Gmina otrzymała dofinansowanie.
Burmistrz Mirosławca poinformował, że jeśli chodzi o place zabaw na terenie gminy to są wszystkie do poprawy.
Radny Stanisław Pilc poinformował, iż w Mirosławcu Górnym jest potrzebny nowy teren na plac zabaw, gdyż ten jest za mały. Może warto byłoby przesunąć w czasie odnowienie czy wymianę urządzeń na rok lub dwa, aby pozyskać nowe miejsce na ten plac zabaw.
Burmistrz Mirosławca poinformował, że jeżeli gmina otrzyma środki to musi zadanie zrealizować. Trwają rozmowy z Agencją Mienia Wojskowego dotyczące wykupu działki, tylko na chwilę obecną cena jest zbyt wysoka.
Radny Janusz Beer wyraził opinię, iż urządzenia siłowni przy szkole, warto byłoby przenieść do parku przy ulicy Parkowej, ze względu, że większa liczba mieszkańców by z nich korzystała.
Radna Katarzyna Jurenc dodała, iż można byłoby siłownię przenieść w miejsce gdzie był kort tenisowy w parku.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż teren gdzie był kort będzie do przebudowy ze względu, że jest to miejsce zaciemnione, a teren nie wysycha i nawierzchnia się niszczy.
Radny Grzegorz Plewa poinformował, iż warto w miejsce kortu zrobić dla dzieci i młodzieży teren np. na hulajnogi.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po rewitalizacji zostanie teren na ul. Dworcowej, Orlej w Mirosławcu, gdzie można byłoby miejsce zagospodarować dla dzieci.
Skarbnik Gminy zwróciła się z zapytaniem do radnych, czy wyrażają zgodę aby na sesję sierpniową 2021 r. przygotować przemieszczenie środków sołeckich na realizację dwóch placów zabaw w Toporzyku i Hankach?
Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę, żeby środki sołeckie przemieścić na wykonanie dwóch placów zabaw w Toporzyku i Hankach.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.
W zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”, zmniejszono planowany limit wydatków roku 2023 w wysokości 500.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania w wysokości 1.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych. Ponadto zwiększono limit wydatków roku 2021 o kwotę 40.000,00 zł ze środków własnych.
Burmistrz Mirosławca poinformował, że z PFRONu będzie można się starać o dofinansowanie do windy.
Radny Stanisław Pilc zwrócił uwagę, iż przy modernizacji budynku przychodni warto było zwiększyć ilość pomieszczeń.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ilość pomieszczeń zostanie zwiększona, całe pierwsze piętro zostanie całkowicie przerobione.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

Radny Stanisław Pilc przedstawił informację dotyczącą środków jakie przekazuje Ministerstwo Zdrowia na rzecz Kościoła, a samorządy muszą dofinansowywać realizację programów zdrowotnych. Dodał, iż warto jest wspierać swoich i z tego korzystać, ale skoro są problemy finansowe, to jeszcze dofinansowujemy innych.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-1
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów za, przy braku głosów przeciw oraz jednym głosie wstrzymującym zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Powiat Wałecki wspólnie z Nadleśnictwem Mirosławiec przygotowali montaż finansowy projektu modernizacji drogi na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie, natomiast Gmina Mirosławiec jako wkład w niniejszy projekt miałaby udzielić pomocy rzeczowej w formie przekazania kruszywa łamanego.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacji i zapytań radnych nie zgłoszono.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Stanisław Pilc poinformował, iż należałoby pomyśleć o nagrodzeniu Pana Nadleśniczego Mirosławca za wykonanie prac modernizacyjnych drogi do Toporzyka.
Radna Justyna Markowska podziękowała za wykoszenia terenów na Osiedlu Ptasim oraz załataniu dziur w nawierzchni drogi.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy Gmina pozyskuje informację na temat szczepień na terenie Gminy.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż taka informację można znaleźć na stronie www.gov.pl
Radna Katarzyna Markowska zwróciła się z zapytaniem czy na placu przy przedszkolu w Mirosławcu (parkingu) będzie coś robione?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na terenie jeszcze są materiały firmy, która wykonywała prace na terenie gminy.

Ad.9
Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 14.40 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.     

Powiadom znajomego