W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 24/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.01.2021 r.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 27 stycznia 2021 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) w godz. 13.00- 14.00

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku.
5.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2020 roku.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.Interpelacje i zapytania Radnych.
8.Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji
Wspólne posiedzenie komisji otworzył prowadzący wspólne obrady Piotr Suchojad, witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  8 radnych (Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków; Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad.3
Przyjęcie porządku obrad komisji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku.

Ad.5
Sprawozdania Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2020 roku.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2020 roku.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2020 roku.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Dokument określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania problemów społecznych i zminimalizowania ich skutków.
Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów  pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.
W związku z tym, że termin realizacji dotychczasowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mirosławiec zakończył się, zachodzi konieczność  przyjęcia Strategii na  lata 2021-2026 w nowym brzmieniu.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy w trakcie obowiązywania uchwały będzie można dokonywać zmian.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż można korygować czy zmieniać w trakcie ich obowiązywania, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy na posiedzeniu komisji Polityki Społecznej były uwagi do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jedyna uwagą było, że Ogrody Działkowe nie są ujęte jako stowarzyszenie działające na terenie gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026.

Komisja Rewizyjna
Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026.

Komisja Gospodarki i Budżetu
Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

-w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o. o. w Mirosławcu  został opracowany zgodnie  z art.21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków.
Plan obejmuje obecny obszar działania Spółki i zgodnie z ustawą określa:
1)zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
2)przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
3)przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody  oraz wprowadzanie ścieków,
4)nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5)sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowymi planami zagospodarowania  przestrzennego  oraz ustaleniami  zezwolenia  wydanego spółce na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym perspektywy przebudowy kanalizacji w Mirosławcu Górnym.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż gmina otrzymała ankietę z Ministerstwa Infrastruktury związaną z aplikacją o środki unijne i być może w nowej Perspektywie zostaną uruchomione dla poszczególnych gmin środki na wykonanie kanalizacji.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych został przygotowany pod zadania, które na terenie gminy będą się odbywały, albo jak w przypadku montażu zestawu uzdatniania wody w Bronikowie i Łowiczu Wałeckim wynikają z potrzeb usunięcia nadmiaru żelaza i manganu. Pozostałe zadania wodno-kanalizacyjne zostały przypięte do wydarzeń, które będą miały miejsce w związku rewitalizacją ul. Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu.
Dodał, iż w związku z przeprowadzoną rozmową z Dyrektorem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Szczecinie pojawi się perspektywa finansowania zadania wodno – kanalizacyjnego w Mirosławcu Górnym. Dodatkowo najprawdopodobniej zostanie usunięty limit, który ograniczał gminę jako starającą się o dofinansowania.
W związku z przebudową kanalizacji w Mirosławcu Górnym gmina przystąpiła do rozmów z projektantem sieci kanalizacyjnej przedstawiając plany, które gmina otrzymała od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej dotyczące rozkładu sieci wodnej -kanalizacyjnej - odwodnieniowej. Szacunkowo kwota będzie duża, gdyż planuje się całość prac z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej i odwodnieniowej, odtworzeniem nawierzchni na terenie przeprowadzanych prac, jak również modernizację ujęcia wody w Mirosławcu Górnym.  

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym problemu wody w miejscowości Toporzyk?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po awariach prądu na terenie gminy, to w Toporzyku spowodowało przepalenie urządzeń na ujęciu wody. Spółka ZECWiK wymieniła pompę, co przyczyniło się do poprawienia ciśnienia wody.
W dalszych słowach dodał, iż w §4 wieloletniego planu pojawiło się zadanie „zakup samochodu specjalistycznego, środki własne ok. 160.000,00 zł” związane jest z podwyżką cen po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na odbiór ścieków z trzech miejscowości to w roku 2019 z zapytania ofertowego cena była 11zł/m3 a w 2020 roku 15,30 zł/m3 . Na posiedzeniu Rady Nadzorczej ZECWiKu  wyszła propozycja zakupu samochodu, gdyż rocznie można zaoszczędzić ok. 60.000,00 zł na samodzielne odbieranie ścieków z trzech miejscowości. Została wyrażona zgoda przez zarząd na zakup samochodu i od 1 lutego 2021 r. zacznie odbierać ścieki z terenu gminy.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy samochód jest nowy oraz jaka jest pojemność beczki?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podwozie samochodu jest używane, natomiast beczka jest nowa.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.

Komisja Rewizyjna
Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.

Komisja Gospodarki i Budżetu
Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż uchwała nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec w §9 upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Komisja Rewizyjna
Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Komisja Gospodarki i Budżetu
Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacja i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przebiegu szczepień na terenie gminy?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostało zaszczepione pierwsze 30 osób.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wieży w Hankach?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeszcze nie zostało zgłoszone rozpoczęcie prac.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym nie świecących lamp w Hankach?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż awaria jeszcze nie została usunięta.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym szczepień w miejscu zamieszkania, gdy osoba nie może samodzielnie przybyć oraz w sprawie transportu na szczepienie, gdyż w ośrodku nie przyjmują takiego zgłoszenia?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż lekarze dojeżdżają do miejsca zamieszkania po wcześniejszym zgłoszeniu, natomiast istnieje możliwość zamówienia darmowego transportu do punktu szczepień dla osób, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub poprzez złożenie oświadczenia dot. problemu z dotarciem do punktu szczepień pod nr telefonu: 67 259 61 02.

Ad.9
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.   
W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 14.00 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.


Powiadom znajomego