W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 28/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.05.2021 r.

Protokół nr 28/2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

które odbyło się w dniu 26.05. 2021 r. w godz. 12.00- 12.20
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).
1.    Otwarcie 28 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Ocena wykonania budżetu gminy za 2020 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika Gminy i Burmistrza Mirosławca.
9.    Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.
10. Opracowanie wniosku do RIO.
11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 28 posiedzenia Komisji.
O godz. 12.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył
28 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 2 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecna radna Katarzyna Jurenc

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 27 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 27 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie art. 7 ust. 1e ustawy o dodatkach mieszkaniowych „dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.” Art. 7 ust. 1e ww. ustawy stanowi natomiast, że „Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1”. W dniu 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (dalej również ustawa zmieniająca), która wprowadzi zmiany w zdaniu drugim art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w świetle których „do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego”.
Mając na uwadze ww. przepisy istnieje konieczność dostosowania wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego do mających wejść w dniu 1 lipca 2021 r. przepisów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż  zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  3.445.802,37 zł, z tytułu ;  wsparcia jednorazowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Zachodniopomorskie" sp. z o.o. w wysokości 3.000.000,00 zł; refundacji wydatków w związku z realizacją zadania na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące styczeń, luty, marzec 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 7.742,00 zł; wpływów do MGOPS dochodów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami ogółem w wysokości 10.500,00 zł; wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy ogółem w wysokości 411.146,09 zł; uzyskania dofinansowania z Fundacji PZU na realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej„ (rozdział 92105 § 2700)  w wysokości 16.414,28 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  3.545.802,37 zł z przeznaczeniem na; objęcie udziałów w nowotworzonej spółce - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z o. o.  (rozdział 70095 § 6290) w wysokości 3.000.000,00 zł; dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w wysokości 100.000,00 zł; realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej„ ogółem w wysokości 16.414,28 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 maja 2021 r. ogółem w kwocie 42.747,99 zł, z tego na; zabezpieczenie środków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w ramach turystyki i krajoznawstwa w kwocie 4.000,00 zł; zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Tuczno z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mirosławiec, uczęszczającego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach w kwocie 5.400,00 zł;
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy środki z rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa wpłynęły już na konto urzędu?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż środków pieniężnych nie ma jeszcze na koncie, natomiast przyszła informacja, że wiosek został pozytywnie zweryfikowany i środki zostały przyznane. Na podstawie takiej informacji można było dokonać zmian w budżecie Gminy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-20226
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dodatkowo w załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć, wyłączono kwotę zobowiązania z limitu na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-2
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.7
Wnioski i oświadczenia Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia radnych.

Ad.8
Ocena wykonania budżetu gminy za 2020 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika Gminy oraz Burmistrza Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020  rok.

Głosowanie:
Za - 2
Przeciw-0
Wstrzymało się -0 

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie/ nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania wniosku do Rady Miejskiej w Mirosławcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mirosławca. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniała wykonanie budżetu za rok poprzedni.
Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Mirosławca absolutorium za 2020 rok.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przystąpiła do podjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Głosowanie:
Za udzieleniem absolutorium -2 głosy
Przeciwko udzieleniu absolutorium -0 głosów
Wstrzymujących się -0 głosów

W wyniku głosowania Komisji Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniosek o absolutorium dla Burmistrza Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.
Rewizyjnej przystąpili do opracowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad.10
Opracowanie wniosku do RIO.
Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 12.20  zamknął 28 posiedzenie Komisji.

 

 

Powiadom znajomego