W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 27/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.04.2021 r.

Protokół nr 27/2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w dniu 28.04.2021 r. w godz. 1200- 1325

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 ).
1.  Otwarcie 27 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.  Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.  Interpelacje i zapytania Radnych.
7.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
8.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 27 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
O godz. 12.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 27 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 26 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 26 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:
-zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport, który przedstawia radzie gminy. Aktualny okres raportu z realizacji niniejszego programu obejmuje lata 2019 – 2020. Do opracowania dokumentu niezbędne jest pozyskanie danych z różnych instytucji, tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane za rok 2020 w większości są dopiero opracowywane i systematyzowane w poszczególnych jednostkach. 

W związku z powyższym nie ma możliwości rzetelnego opracowania raportu z realizacji programu ochrony środowiska obejmując dane z roku 2020 w przewidzianym wcześniej terminie do maja br., dlatego proponuje się zmianę planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021 poprzez przełożenie przedmiotowego raportu na listopad 2021 roku.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:
Za- 3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w załączniku nr 1 Uchwały XXVI/221/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok, proponuje się zmianę planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu poprzez skreślenie w maju pkt 2 w brzmieniu: "Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" i wprowadzenie  przedmiotowego punktu w listopadzie jako pkt 2.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina i Miasto Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem ile mieszkańców gminy przez 5 lat skorzystało z pomocy w Punkcie Konsultacyjnym i Interwencji kryzysowej w Wałczu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż konkretne dane przedstawi na posiedzeniu Rady Miejskiej.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:
Za- 3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z prowadzoną przez Urząd Miejski w Mirosławcu ewidencją numeracji porządkowej nieruchomości dla budynku przedszkola przy ul. Zamkowej w Mirosławcu został nadany nr 10a, ponieważ dotychczasowy nr "12" był przyporządkowany dla dwóch odrębnych nieruchomości, w tym do nieruchomości należącej do osoby prywatnej oraz do przedszkola. Numeracja porządkowa została więc sprostowana. O drugie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli dokładnie określa, co powinna zawierać nazwa przedszkola. Obecnie akt założycielski przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. W nazwie należy uporządkować błędną numerację budynku, odkreślić nazwę „Przedszkole Słoneczko”  oraz wskazać jedynie nazwę miejscowości siedziby przedszkola, a nazwę i siedzibę Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym reguluje już statut przedszkola. Wobec powyższego zmiana nazwy na Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu oraz aktu założycielskiego jest uzasadniona.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej analizy oraz spotkań z przedstawicielami  Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego  zaproponowano, żeby planowana  inwestycja w zakresie  budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Akacjowej w Mirosławcu mogła zostać zrealizowana  poprzez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie”. Do spółki oprócz Gminy i Miasta Mirosławiec   planują przystąpić miedzy innymi takie miasta i gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego jak: Polanów, Połczyn Zdrój, Biały Bór, Karnice, Trzebiatów, Pyrzyce, Brojce.
Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mają możliwość ubiegania się u Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Uzyskiwane w ramach opisanych działań środki gminy przekazywać będą jako wkłady pieniężne spółce z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych. Finansowanie pozostałych kosztów realizacji inwestycji będzie organizowane przez spółkę z preferencyjnych kredytów, m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i partycypacji wnoszonych przez przyszłych najemców. Zgodnie z założeniami do projektu umowy spółki, przydział lokali mieszkalnych w ramach inwestycji poprzedza przeprowadzenie naboru, dokonywane przez gminę uczestniczącą w jej realizacji.
Tworzona koncepcja regionalnych społecznych inicjatyw mieszkaniowych na terenie Polski jest jednym z przyjętych rozwiązań w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z założeniami planowane przedsięwzięcie przyczyni się do powstania w Gminie Mirosławiec 24 mieszkań na wynajem. Do tworzonej spółki Gmina i Miasto Mirosławiec wniesie aport w postaci części działki nr 987/9 położonej w Mirosławcu przy ul. Akacjowej niezbędnej do realizacji inwestycji mieszkaniowej.
W dalszych słowach dodał, iż w ostatnich dniach odbywały się spotkania na temat przystąpienia do Programu. Dodał, iż w dniu 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie online z przedstawicielami gmin z obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz zarządem Krajowego Zasobu Nieruchomości, gdzie uszczegółowiono coraz więcej informacji w stosunku do pierwotnego projektu umowy spółki na wniosek samorządów. Omówiona została umowa spółki, która łączy 20 samorządów województwa zachodniopomorskiego i Krajowy Zasób Nieruchomości. Wprowadzono wiele nowych zapisów.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż analizując sprawę dotycząca budownictwa mieszkaniowego w Mirosławcu, wyraził opinię że projekt jest dużą niewiadomą. Nie są znane np. koszty czynszu, ogrzewania, wody, prądu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż górna granica czynszu ustalana jest przez wojewodę zachodniopomorskiego, dodatkowo osoby wynajmujące będą miały możliwość uzyskania dofinansowania.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 100% gwarancji, że osoby będą zainteresowane mieszkaniami.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest przeprowadzana ankieta oraz rozmowy z osobami, które chcą nabyć mieszkanie.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż według jego spostrzeżeń wygląda tak, że gmina szuka mieszkań dla mieszkańców, a nie sami mieszkańcy.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od 40 lat żaden budynek nie powstał na terenie gminy, natomiast mieszkańcy szukają nowych mieszkań w nowym budownictwie.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem kto poniesie koszty za mieszkania, które nie zostaną nabyte przez mieszkańców, gdyż nie będzie chętnych na nie.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest to ryzyko spółki, nie zawsze jest 100% zajętość lokali czy opłat z czynszu.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem czy wzrosła ilość osób zainteresowanych mieszkaniami.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ilość osób pozostaje na tym samym poziomie, gdyż informacja jeszcze nie została dalej przekazywana. Dodał, iż według  opinii największe zainteresowanie będzie jak zacznie się budowa.
Radna Katarzyna Jurenc wyraziła opinie, iż pomysł na budowę budynku wielolokalowego jest dobra inwestycja dla mieszkańców.
Piotr Czech poinformował, iż inwestycja budowy mieszkań jest dużą niewiadomą, natomiast jest zapotrzebowanie na mieszkania, dużo młodych osób wynajmuje mieszkania, płacąc wysokie czynsze, czy koszty wynajmu.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Głosowanie:
Za- 2
Przeciw-1
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, jednym głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów lub akcji w:

1)tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,

2)istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Wkład pieniężny Gminy i Miasta Mirosławiec do nowotworzonej spółki, który wskazano w punkcie 1 wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, będzie pokryty ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o które Gmina wnioskuje w wysokości określonej w punkcie 2 przywołanego wyżej wniosku. Wsparcie, o którym mowa powyżej udzielane jest gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały wniosek Burmistrza, zgodnie z art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

Głosowanie:
Za- 2
Przeciw-1
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, jednym głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 
na 2021 rok.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  30.000,00 zł, w związku z refundacją ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  126.500,00 zł z przeznaczeniem na; zabezpieczenie środków w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym w tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. w wysokości 30.000,00 zł.;  wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego Spółki ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu w wysokości 96.500,00 zł.
Zabezpiecza się środki w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym w tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. w wysokości 30.000,00 zł, oraz na wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego Spółki ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu w wysokości 96.500,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogółem w kwocie 13.652,00 zł, z tego na; planowany zakup (odkupienie) ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 5 w Mirosławcu - w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny w kwocie 5.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług  w kwocie 7.500,00 zł,
- zabezpieczenie środków na badania biegłych przeprowadzanych na zlecenie sądu i MGKRPA w kwocie 1.152,00 zł,

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

-w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 371 500,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo” w wysokości 275 000,00 zł oraz ze względu na konieczność opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 96 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej  na realizację wymienionych poniżej  zadań inwestycyjnych w związku z pojawieniem się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na:
1) modernizację budynku hydroforni wraz urządzeniami, zbiornikami magazynowymi na wodę i ujęciem wody podziemnej w m. Mirosławiec Górny na działkach nr 50/72, 50/42. 50/45;
2) budowę kontenera technicznego i remont ujęcia wody podziemnej  w m. Mirosławiec Górny na działce nr 546/7,
3) przebudowę stacji wodociągowej w Bronikowie.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Głosowanie:
Za- 3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Andrzej Kwaśnik zwrócił się z zapytaniem czy byłaby możliwość utwardzenia zjazdu do jeziora (przy wodzie) w Łowiczu Wałeckim od strony drogi krajowej nr 10 dla osób przyjeżdżających z łódkami.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż musi sprawdzić możliwość wykonania takiego utwardzenia.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z prośbą o postawienie kosza śmietnikowego koło Kościoła w Hankach oraz o odwrócenie tablicy informacyjnej na boisku w stronę ulicy.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy mniejsze dziury w drodze z Mirosławca Górnego będą naprawiane.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecna były naprawiane największe ubytki w drodze.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc o godz. 13.25  zamknął  27 posiedzenie Komisji.

 

 

Powiadom znajomego