W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 26/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.03.2021 r.

Protokół nr 26/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w dniu 26.03.2021 r. w godz. 12.00- 12.50
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 ).
1.  Otwarcie 26 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.  Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.  Interpelacje i zapytania Radnych.
7.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
8.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 26 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
O godz. 12.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 26 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 25 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 25 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:

·         w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Miejsko – Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Zaproponowane w programie zadania są merytorycznie spójne z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań własnych gminy. Realizacja ich prowadzona jest za pomocą gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z przepisów przytoczonych ustaw niezbędne jest podjęcie opracowanej uchwały zawierającej katalog zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Mirosławiec na 2021 r.  Dodała, iż w Ośrodku Kultury w Mirosławcu został utworzony Punkt Konsultacyjny prowadzony przez specjalistę terapii uzależnień. Zadaniem Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu jest podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym między innymi utworzenie ze składu komisji w ilości 3 osób  grupy motywującej do podjęcia dobrowolnego leczenia osoby uzależnionej. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy na terenie Gminy Mirosławiec funkcjonuje  Grupa „AA”?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż na terenie gminy nie ma, natomiast w Wałczu funkcjonuje.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 roku do: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz dwóch Kół Łowieckich. Została podpisana umowa z Fundacją „Zawsze Razem” o współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami, gdzie schronisko zobowiązuje się do zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej. Odnośnie sterylizacji kotów jest pomysł, aby koty bezdomne były odławiane, wysterylizowane 
i wypuszczone na terenie gminy.
Umowa ze schroniskiem jest inna niż do tej pory, była umowa ryczałtowa. W podpisanej umowie jest za przyjęcie psa do schroniska kwota 200 zł, natomiast miesięczne utrzymanie około 400 zł. Dodatkowo jest propozycja związana z kotami bezdomnymi, gdyż w wielu przypadkach pojawiali się właściciele kotów, którzy chcieli dokonać sterylizacji własnych zwierząt. Pomysłem jest, że gmina będzie wyłapywać bezdomne koty i przekazywać do sterylizacji w schronisku, a następnie zostaną wypuszczone na terenie gminy.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem kto zajmuje się potrąconymi zwierzętami w zdarzeniu drogowym?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż z dróg gminnych odbiorem i wywozem zwierząt padłych zajmuje się PHU Fagus, natomiast zwierzętami żywymi zajmuje się weterynarz.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.
Radna Katarzyna Jurenc poinformowała, iż na spotkaniu z sołtysami na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 25.03.2021 r. została podjęta decyzja przez sołtysów, aby nie wyodrębniać w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż wyodrębnieni środków stanowiących fundusz sołecki 
w budżecie gminy spowodowałoby obniżenie środków na inwestycje na terenie gminy.
W dalszych słowach dodała, iż jest prośba, aby ograniczyć wszystkie wydatki w ramach środków na sołectwo w danym roku. Natomiast w ramach Funduszu Ochrony Środowiska, który  dysponuje środkami tzw. znaczonymi, gmina może wesprzeć sołectwa w zakupie krzewów, kwiatów.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 275 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”.
W związku z zabezpieczeniem środków na powyższy cel w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2021, prezes ZECWiK sp. z o.o. pismem z dnia 17.03.2021 r. zwrócił się o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  6.948,00 zł, w związku;
- z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2255) i wprowadzeniu art. 31zzm, zgodnie z którym w 2021r. gminy nie mogą pobierać opłat z tytułu opłaty targowej (rozdział 75616 § 0430) Koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na to zadanie do otrzymania w 2021r. o kwotę 6.948,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  9.503,00 zł, w związku;
- z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2255), która zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021r. Gminy otrzymują rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu niepobierania opłaty targowej (rozdział 75618 § 2680) zwiększenie planu o kwotę stanowiącą dochody z tytułu opłaty targowej wykazanej w 2019r. w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 9.503,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  52.890,00 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków" - środki ochrony środowiska - zmiana terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji - (rozdział 01010 § 6050) w wysokości 52.890,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  52.890,00 zł z przeznaczeniem na;
- nowe zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu” na wykonanie dokumentacji technicznej - środki ochrony środowiska (rozdział 90001 § 6050) w wysokości 52.890,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 marca 2021 r. ogółem w kwocie 22.652,00 zł, z tego na;
- transport piasku na plażę na jeziorem Gniewosz (Harcerskie) (rozdział 63095 § 4300) w wysokości 2.952,00 zł,
 - wycenę i inwentaryzację nieruchomości lokalowych oraz ogłoszenia w prasie, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gminnych (rozdział 70005 § 4300)  w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na zadanie pn. "Promocja i organizacja wolontariatu"  (rozdział 75095 § 2360)  w kwocie 5.000,00 zł,
- abonament na usługę pobierania danych pomiarowych z 2 sensorów mierzenia jakości powietrza dla przejmowanych czujników powietrza (rozdział 90095 § 4300)  w kwocie 700,00 zł,
 - dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego zwiększa się na zadanie pn. "Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec" (rozdział 92602 § 2360)  o kwotę 4.000,00 zł.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dochody i wydatki zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja związana ze szczepieniami na terenie Gminy Mirosławiec.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż jeszcze część mieszkańców po 70 rż. nie została zaszczepiona, ale w miesiącu kwietniu zostaną zaszczepione. Zdarzają się sytuacje, że do Mirosławca przyjeżdżają osoby spoza terenu gminy, które rejestrowały się na szczepienie poprzez system elektroniczny.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc o godz. 12.50  zamknął  26 posiedzenie Komisji.

 

 

 

Powiadom znajomego