W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 25/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24.02. 2021 r.

Protokół nr 25/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w dniu 24.02. 2021 r. w godz. 12.00- 12.30
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).
1.  Otwarcie 25 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5.  Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.  Interpelacje i zapytania Radnych.
7.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
8.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 25 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
O godz. 12.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 25 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 21 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 21 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 22 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 22 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 23 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 23 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 24 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 24 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż dokonano autopoprawki projektu uchwały ze względu, że nie zostały uwzględnione załączniki nr 5 dot. planowanych dochodów z tytułu wydawania Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż nastąpiła autopoprawka do projektu uchwały związana z dodaniem załączników tj.: załącznik nr 5 dot. planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., załącznik nr 6 dot. wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., załącznik nr 7 dot. planów przychodów/dochodów z tyt. środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.
W dalszych słowach poinformowała, iż zmniejsza się dochody budżetowe 
w kwocie  536.344,00 zł, w związku;
- z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 190) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy na 2021r. (rozdział 75801 § 2920) zmniejszenie w wysokości 36.344,00 zł,
 - z otrzymanym dofinansowaniem (wpływ na rachunek budżetu w grudniu 2020r.) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 1.000.000,00 zł, które przeznacza się na realizację projektu pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła". Koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na to zadanie w Uchwale Budżetowej do otrzymania w 2021r. o kwotę 500.000,00 zł (rozdział 75814 § 6290). Ponadto koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na ww zadanie w uchwale budżetowej do otrzymania w 2022r. o kwotę 500.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  2.366.771,82 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” na wykonanie robót budowlanych i projektowych na ulicy Dworcowej w Mirosławcu po aktualizacji kosztorysów w wysokości 604.668,07 zł,
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" przesunięte z roku 2020 do realizacji w roku 2021 (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 1.240.000,00 zł. Z uwagi na problemy z Wykonawcą robót budowlanych zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r., 
- zadanie pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 500.000,00 zł. Realizacja całości zadania będzie w 2021r. i w związku z tym środki zaplanowane na 2022r. w wysokości 500.000,00 zł przemieszcza się na 2021r. do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wpłynęły do Gminy w 2020r. a wydatkowane będą w 2021r.,
- realizację w 2021r. Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec o środki niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 9.368,47 zł,
- projekt pn. "Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu, o środki niewykorzystane w 2020r., w związku z przesunięciem działań z roku 2020 na rok 2021 ogółem w kwocie 8.430,28 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego„ na wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 4.305,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  36.344,00 zł z przeznaczeniem na - dowóz dzieci do szkół gminnych w wysokości wynikającej z obniżenia subwencji oświatowej dla gminy na 2021r. - 36.344,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 lutego 2021 r. ogółem w kwocie 112.556,51 zł, z tego na;
- zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”. Przemieszczenie środków na wykonanie robót budowlanych i projektowych w kwocie wynikającej z aktualizacji kosztorysów w wysokości 105.956,51 zł (zmniejszenie - z obszaru ulicy Spokojnej w Mirosławcu kwoty 105.956,51 zł, zwiększenie - na obszar ulicy Dworcowej w Mirosławcu w kwocie 105.956,51 zł),
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" do realizacji w 2021r. - zabezpieczenie środków zadania informacyjno - promocyjne ogółem w wysokości 4.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników związane ze zmianą ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 2.600,00 zł.
Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 2.866.771,75 zł, do kwoty 4.488.801,54 zł, w tym;
- w § 905 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.009.368,47 zł do kwoty 1.663.923,47 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki w wysokości 1.000.000,00, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy 15 grudnia 2020r. z RFIL i środki w wysokości 9.368,47 zł z rozliczenia w 2020r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w § 906 zwiększa się przychody gminy o kwotę 8.430,28 zł do kwoty 41.829,01 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu pn. "Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec„ z udziałem tych środków,
- w § 950 zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 934.076,06 zł do kwoty 0,00 zł,
- w § 957 zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, o kwotę 2.783.049,06 zł do kwoty 2.783.049,06 zł, 
Zmniejsza się rozchody ogółem w kwocie 0,07 zł, do kwoty 1.444.016,93 zł, w tym;
- w § 963 zmniejsza się rozchody o kwotę 0,07 zł do kwoty 746.441,93 zł, z tytułu należnej kwoty do spłaty w 2021r. pożyczki otrzymanej w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem co wpłynęło na zmniejszenie subwencji oświatowej w wysokości 36.344,00 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż Minister Edukacji Nauki wyjaśnił, że subwencja oświatowa została zmniejszona ze względu na zmiany w Standardzie „A” ucznia. Dodała, iż z informacji ministerstwa subwencja oświatowa uległa stosowniej zmianie w oparciu 
o zweryfikowane do dnia 20 stycznia 2021 r. dane statystyczne o licznie uczniów oraz o stanie zatrudniania nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.
Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026
 
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dochody i wydatki zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej wg stanu na 25.02.2021 r. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy gmina może korzystać z wsparcia Rządu w związku z Covidem-19.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż można zaciągnąć kredyt.
Skarbnik Gminy poinformował, iż pomoc można uzyskać tylko na utracone dochody związane z Covidem. Również można było uzyskać wsparcie ze względu na nie pobieranie opłaty targowej, tylko że nie można było przekroczyć wskazanej kwoty z roku 2019 r, a gmina ja przekroczyła.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021 -2026.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym naprawy lamp w miejscowości Hanki.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż naprawa powinna zostać już wykonana, ale po komisji skontaktuje się z firmą.
Radny Andrzej Kwaśnik zwrócił się z zapytaniem czy byłaby możliwość postawienia kosza na śmieci koło altany w Łowiczu Wałeckim oraz o utwardzeniu terenu po zimie koło altany.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kosz na śmieci zostanie dostarczony, natomiast co do utwardzenia terenu koła wiaty, trzeba trochę poczekać, gdyż destrukt asfaltowy, który gmina posiada jest jeszcze zamarznięty i nie można go jeszcze wykorzystać.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą o poprawie stanu dróg w Mirosławcu Górnym oraz o sprawdzenie drogi pomiędzy garażami w Mirosławcu Górnym, która była przed zimą robiona, gdyż pojawiły się szczeliny (pęknięcia).
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli pogoda pozwoli to w sobotę zostaną wyrównane największe zagłębienia, a reszta w terminie późniejszym gdyż firma musi zakończyć zlecenie na drodze krajowej nr 10.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc o godz. 12.30  zamknął  25  posiedzenie Komisji.

  

 

Powiadom znajomego