W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu która odbyła się 11 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR I/2018

z I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 11 grudnia  2018 r. w godz. 12.45- 13.50

w sali sesyjnej Urzędu Miejskim w Mirosławcu

 Obecni na sali radni Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2).

Porządek obrad I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

1.Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Wręczenie radnym przez Przewodniczącego komisji wyborczej zaświadczenia o wyborze.
5.Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

d)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady,

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

d)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej                                 w Mirosławcu.
a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady,

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

d)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.

9.Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 
Ad.1
Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z § 18 ust. 7 Uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i nadania jej statutu nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej  i prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego  Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Stąporek, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Aneta Jasnowska oraz Radni Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: Aleksandra Kowalska, Justyna Pawlak

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Wręczenie radnym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał treść zaświadczeń. Następnie Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej wyczytywani w kolejności alfabetycznej podchodzili i odbierali zaświadczenia.

Zaświadczenia  stanowią załączniki nr 4-14 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał akt ślubowania w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie dla dobra dzieci i młodzieży”.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej kolejno wypowiadając  słowa „Ślubuję” dopełnili aktu ślubowania.

Akty ślubowania stanowią załączniki nr 15-25 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Mirosławcu.

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Dodał, iż do składu Komisji mogą zgłaszać się tylko osoby, które  nie będą kandydować do składu Prezydium Rady.

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: Julia Kozioł, Zuzanna Wasylków i Zuzanna Kułakowska. Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego składu Przewodniczącego Komisji którym została Julia Kozioł.

W związku z brakiem dalszych kandydatur do składu komisji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

Za-9

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska w Mirosławcu jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech złożył wniosek o pozostawienie składu komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie, zarówno do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej jak i do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Głosowanie:

Za-9

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na pozostawienie składu Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia trzech tur głosowań.

b)     zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady

Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z powyższym na funkcję  Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej została zgłoszona  kandydatura Marii Mazur oraz Wojciecha Piętki.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął listę kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Lista kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej została zamknięta.

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku kandydata w kratce „Tak” lub „Nie”.  Karty, które nie będą posiadały znaku „x” w kratce „Tak” lub „Nie” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” w obu kratkach   będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Maria Mazur - 2

Wojciech Piętka -7

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrany  został Wojciech Piętka.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

d)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał Uchwałę Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrany został  Wojciech Piętka.”

W/w uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Dalszą część obrad Młodzieżowej Rady Miejskiej prowadził Przewodniczący Wojciech Piętka.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian. 

b)     zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady

W związku z powyższym została zgłoszona 1 kandydatura na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Oliwia Gosławska.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej zamknęła listę kandydatur.

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego  kandydata w kratce z prawej strony karty. Karty, które nie będą posiadały znaku „x” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” przy nazwiskach dwóch kandydatów  będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydat otrzymał następującą ilość głosów:

Oliwia Gosławska - 7

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana  została  Oliwia Gosławska.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

d)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Wojciech Piętka odczytał Uchwałę Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „ Stwierdza się,  że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Oliwia Gosławska”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 29  do niniejszego protokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej                                 w Mirosławcu.

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian. 

b)     zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady

W związku z powyższym zostały zgłoszone 2 kandydatury na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej: Wiktoria Konopka, Maria Mazur.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodnicząca Młodzieżowe Rady Miejskiej zamknęła  listę kandydatur.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ponownie poinformował o sposobie głosowania na Sekretarza  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Julia Kozioł odczytała protokół 
z głosowania tajnego w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Sekretarzem  Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana została Wiktoria Konopko.

d)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Wojciech Piętka  odczytała Uchwałę Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia tajnego Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Konopka Wiktoria.”

W/w uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady Miejskiej o godz. 13.25 zamknęła  I  sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane