W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

PROTOKÓŁ NR I/2017 z I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu która odbyła się 15 listopada 2017 r

PROTOKÓŁ NR I/2017

z I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 15 listopada  2017 r. w godz. 13.00- 13.50

w sali sesyjnej Urzędu Miejskim w MirosławcuObecni na sali radni Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2).

Porządek obrad I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

1.Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

d)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady,

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

d)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady,

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

d)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.

7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Ad.1
Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z § 18 ust. 7 Uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i nadania jej statutu nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej  i prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego  Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Sekretarz Gminy i Miasta Monika Stąporek, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Aneta Jasnowska, 

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 11  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Dodał, iż do składu Komisji mogą zgłaszać się tylko osoby, które  nie będą kandydować do składu Prezydium Rady.

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: Kinga Burczy, Aleksandra Kowalska  i Zuzanna Wasylków. Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego składu Przewodniczącego Komisji którym  została Kinga Burczy.

W związku z brakiem dalszych kandydatur do składu komisji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska w Mirosławcu jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech złożył wniosek o pozostawienie składu komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie, zarówno do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej jak i do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na pozostawienie składu Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia trzech tur głosowań.

b)     zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady

Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z powyższym na funkcję  Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej została zgłoszona  kandydatura Patrycji Kołoszyc. 

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął listę kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Lista kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej została zamknięta.

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku kandydata 
w kratce „Tak” lub „Nie”.  Karty, które nie będą posiadały znaku „x” w kratce „Tak” lub „Nie” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” w obu kratkach   będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydat Patrycja Kołoszyc otrzymała następującą ilość głosów: 11.

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana  została  Patrycja Kołoszyc.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

d)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał Uchwałę 
Nr I/1/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 15 listopada 2017 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została  Kołoszyc Patrycja.”

W/w uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Dalszą część obrad Młodzieżowej Rady Miejskiej prowadziła  Przewodnicząca Patrycja Kołoszyc.

Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian. 

b)     zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady

W związku z powyższym zostały zgłoszone 2 kandydatury na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej: Natalia Kołodziejczyk, Jakub Kmiecik.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej zamknęła listę kandydatur.

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego  kandydata w kratce z prawej strony karty. Karty, które nie będą posiadały znaku „x” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” przy nazwiskach dwóch kandydatów  będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Natalia Kołodziejczyk: 10

Jakub Kmiecik: 1

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana  została  Natalia Kołodziejczyk.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

W związku z powyższym Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Patrycja Kołoszyc odczytał Uchwałę Nr I/2/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „ Stwierdza się,  że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Natalia Kołodziejczyk”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej                                 w Mirosławcu.

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian. 

b)     zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady

W związku z powyższym zostały zgłoszone 2 kandydatury na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej: Emilia Śliwczyńska, Wojciech Piętka.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodnicząca Młodzieżowe Rady Miejskiej zamknęła  listę kandydatur.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ponownie poinformował o sposobie głosowania na Sekretarza  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga Burczy odczytała protokół 
z głosowania tajnego w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Sekretarzem  Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana została Emilia Śliwczyńska.

d)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.

W związku z powyższym Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Patrycja Kołoszyc  odczytała Uchwałę Nr I/3/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia tajnego Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Emilia Śliwczyńska.”

W/w uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Wolne wnioski i zapytania.

Radny Jakub Kmiecik złożył wniosek o stworzenie w okresie zimowym lodowiska  na starym boisku szkolnym (za boiskiem ORLIK). 

Radny Wojciech Piętka złożył wniosek  o przygotowanie kapsuły czasu, którą to następnie zostałaby zakopana na terenie miasta Mirosławiec.

Aneta Jasnowska zwróciła się z prośbą o przybliżenie tematu odpowiedzi na złożony w czerwcu br. wniosek dotyczący utworzenia „Miasteczka ruchu drogowego”. Dodała, iż odpowiedź na w/w wniosek została udzielona w okresie wakacyjnym i nie było możliwości udzielenia wyjaśnień radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w złożonym wniosku wskazana została lokalizacja terenu boiska przy stadionie, lub terenów znajdujących się przy szkole. 
W dalszych słowach poinformowała, iż teren znajdujący się w okolicach stadionu Miejskiego ujęty został w planie rewitalizacji. Wniosek o utworzenie Miasteczka ruchu drogowego nie został zgłoszony do wpisania w projekt rewitalizacji. Natomiast na terenach znajdujących się przy szkole, w planach jest budowa kompleksu do lekkoatletyki.

Radny Jakub Kmiecik poinformowała, iż miasteczko mogłoby zostać utworzone przy placu zabaw na ulicy Polnej w Mirosławcu w sąsiedztwie stołu do ping-ponga.

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Patrycja Kołoszyc wskazała teren znajdujący się za parkingiem przy ulicy Zamkowej, jako miejsce utworzenia miasteczka ruchu drogowego.

Radny Jakub Kmiecik złożył wniosek o odbudowę betonowej posadzki nad jeziorem Kosiakowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż od kilku lat istnieje koncepcja zagospodarowania terenu jeziora Kosiakowo. Dodał, iż trwają oczekiwania na pojawienie się programów zewnętrznych, dzięki którym będzie istniała możliwość uzyskania dofinansowania. 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej  zwróciła się z zapytaniem, czy istniałaby możliwość aby w okresie wakacyjnym nad jeziorem Kosiakowo dyżur pełnił ratownik. Dodała, iż jest wiele młodych osób, które w okresie wakacyjnym chciałyby sprawować funkcję ratownika.

Kamila Borowiec poinformowała, iż podstawową kwestią jest wyposażenie ratownika w niezbędny sprzęt ratowniczy, który także miałby znajdować się na plaży. Dodała, iż sprzęt musiałby być również zabezpieczony w odpowiedni sposób po zakończeniu pracy ratownika. 

Radny Jakub Kmiecik nawiązując do czystości wody w jeziorze poinformował, iż są specjalne urządzenia, które poprzez elektrownię wiatrową oczyszczają wodę.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż teren Jeziora Kosiakowo nie należy do Gminy, więc Gmina nie może podejmować pewnych zadań.

Kamila Borowiec poinformowała, iż każdego roku przed sezonem wakacyjnym dokonywane jest czyszczenie plaży i dna jeziora  w kierunku  pomostu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, w 2018 roku rozpocznie się budowa pomostu nad jeziorem Gniewosz.

Ad.10

Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady Miejskiej o godz. 13.50 zamknęła I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono. 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane