W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

PROTOKÓŁ NR I/2016 z I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu która odbyła się 10 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ NR I/2016

z I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 10 listopada  2016 r. w godz. 13.00- 14.00

w sali sesyjnej Urzędu Miejskim w Mirosławcu


 

Obecni na sali radni Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2).

Porządek obrad I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

1.Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Wręczenie radnym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze. 
5.Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

d)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady,

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

d)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej                                 w Mirosławcu.
a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady,

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

d)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.

9.Wolne wnioski i zapytania.
10Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 

Ad.1
Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z § 18 ust. 7 Uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i nadania jej statutu nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej  i prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego  Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik , Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu Krystyna Górniak, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Aneta Jasnowska, Katarzyna Krawczyk oraz Radni Rady Miejskiej: Janusz Beer, Marcin Karczewski, Stanisław Pilc, Grzegorz Plewa.

 Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 11  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Wręczenie radnym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał treść zaświadczeń. Następnie Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej wyczytywani w kolejności alfabetycznej podchodzili i odbierali zaświadczenia.

Zaświadczenia  stanowią załączniki nr 4-14 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał akt ślubowania w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie dla dobra dzieci i młodzieży”.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej kolejno wypowiadając  słowa „Ślubuję” dopełnili aktu ślubowania.

Akty ślubowania stanowią załączniki nr 15-25 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Mirosławcu.

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Dodał, iż do składu Komisji mogą zgłaszać się tylko osoby, które  nie będą kandydować do składu Prezydium Rady.

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: Bartosz Różycki, Milena Półtoraczyk i Zuzanna Wasylków. Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego składu Przewodniczącego Komisji którym  został Bartosz Różycki.

W związku z brakiem dalszych kandydatur do składu komisji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska w Mirosławcu jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.

b)     zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady

Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z powyższym zostały zgłoszone 3 kandydatury na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej: Piotr Turski, Emilia Śliwczyńska, Wanda Kwiatkowska.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął listę kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Lista kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej została zamknięta.

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego  kandydata 
w kratce z prawej strony karty. Karty, które nie będą posiadały znaku „x” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” przy nazwiskach dwóch kandydatów  będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Piotr Turski- 7

Emilia Sliwiczyńska-4

Wanda Kwiatkowska -0

 W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrany  został  Piotr Turski.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 26  do niniejszego protokołu.

d)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał Uchwałę 
Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrany został  Turski Piotr.”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Dalszą część obrad Młodzieżowej Rady Miejskiej prowadził Przewodniczący Piotr Turski.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: Bartosz Różycki, Milena Półtoraczyk i Zuzanna Wasylków. Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego składu Przewodniczącego Komisji którym  został Bartosz Różycki. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Bartosz Różycki.

W związku z brakiem dalszych kandydatur do składu komisji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska w Mirosławcu jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.

b)     zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady

W związku z powyższym zostały zgłoszone 2 kandydatury na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej: Patrycja Kołoszyc, Jakub Kmiecik.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodnicząca zamknęła listę kandydatur.

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego  kandydata w kratce z prawej strony karty. Karty, które nie będą posiadały znaku „x” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” przy nazwiskach dwóch kandydatów  będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Patrycja Kołoszyc-5

Jakub Kmiecik-6

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrany  został  Jakub Kmiecik.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

d)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Piotr Turski odczytał Uchwałę Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „ Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrany został Kmiecik Jakub”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej                                 w Mirosławcu.

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: Bartosz Różycki, Milena Półtoraczyk i Zuzanna Wasylków. Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego składu Przewodniczącego Komisji którym  został Bartosz Różycki. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Bartosz Różycki.

W związku z brakiem dalszych kandydatur do składu komisji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska w Mirosławcu jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.

b)     zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady

W związku z powyższym zostały zgłoszone 3 kandydatury na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej: Wanda Kwiatkowska, Natalia Kołodziejczyk, Emilia Śliwczyńska.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodniczący zamknął listę kandydatur.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

c)      przeprowadzenie głosowania tajnego

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ponownie poinformował o sposobie głosowania na Sekretarza  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Bartosz Różycki odczytał protokół 
z głosowania tajnego w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Sekretarzem  Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana została Natalia Kołodziejczyk.

 Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

d)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Piotr Turski odczytał Uchwałę Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia tajnego Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Kołodziejczyk Natalia.”

W/w uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Wolne wnioski i zapytania.

Nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania.

Ad.10
Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Młodzieżowej  Rady Miejskiej o godz. 14.00 zamknął I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.


 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane