W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

PROTOKÓŁ NR I/2015 z I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu która odbyła się 17 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR I/2015

z I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 17 listopada  2015 r. w godz. 11.00- 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Miejskim w MirosławcuObecni na sali radni Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2).

Porządek obrad I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

1.Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Wręczenie radnym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze. 
5.Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
c)przeprowadzenie głosowania tajnego,
d)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady,
c)przeprowadzenie głosowania tajnego,
d)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej   w Mirosławcu.
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady,
c)przeprowadzenie głosowania tajnego,
d)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Ad.1
Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z § 18 ust. 7 Uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r.w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i nadania jej statutu nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej  i prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego  Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik, Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Stąporek, Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu Krystyna Górniak, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Aneta Jasnowska, Radny Rady Miejskiej Janusz Beer.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 11  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Wręczenie radnym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał treść zaświadczeń. Następnie Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej wyczytywani w kolejności alfabetycznej podchodzili i odbierali zaświadczenia.

Zaświadczenia  stanowią załączniki nr 4-14 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał akt ślubowania w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie dla dobra dzieci i młodzieży”.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej kolejno wypowiadając  słowa „Ślubuję” dopełnili aktu ślubowania.

Akty ślubowania stanowią załączniki nr 15-25 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

a)powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Dodał, iż do składu Komisji mogą zgłaszać się tylko osoby, które  nie będą kandydować do składu Prezydium Rady.

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: Urszula Bielecka, Nikola Kucińska i Patrycja Półtoraczyk.

W związku z brakiem dalszych kandydatur do składu komisji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska w Mirosławcu jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech złożył wniosek o pozostawienie składu komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie zarówno do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej, jak i do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na pozostawienie składu Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia trzech tur głosowań. Po czym Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego składu Przewodniczącego Komisji którą została Patrycja Półtoraczyk.

b)zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z powyższym zostały zgłoszone 4 kandydatury na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej: Hanna Wesołowska, Joanna Sałahub, Mateusz Szpak oraz Jakub Kmiecik.

Mateusz Szpak nie wyraził zgody na kandydowanie. Pozostali kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął listę kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Lista kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej została zamknięta.

c)przeprowadzenie głosowania tajnego,
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego  kandydata w kratce z prawej strony karty. Karty, które nie będą posiadały znaku „x” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” przy nazwiskach dwóch kandydatów  będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Hanna Wesołowska- 8

Joanna Sałahub -2

Jakub Kmiecik-1

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana  została  Hanna Wesołowska.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 26  do niniejszego protokołu.

d)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał Uchwałę Nr I/1/2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Wesołowska Hanna.”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Dalszą część obrad Młodzieżowej Rady Miejskiej prowadziła Przewodnicząca Hanna Wesołowska.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian.

b)zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady
W związku z powyższym zostały zgłoszone 4 kandydatury na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej: Jakub Kmiecik, Joanna Sałahub, Bartosz Różycki, Mateusz Szpak.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodnicząca zamknęła listę kandydatur.

c)przeprowadzenie głosowania tajnego,
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego  kandydata w kratce z prawej strony karty. Karty, które nie będą posiadały znaku „x” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” przy nazwiskach dwóch kandydatów  będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Jakub Kmiecik-1

Joanna Sałahub-5

Bartosz Różycki-1

Mateusz Szpak- 4

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana  została Joanna Sałahub.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

d)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
W związku z powyższym Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Hanna Wesołowska odczytała Uchwałę Nr I/2/2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „ Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Sałahub Joanna”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej    w Mirosławcu.

a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian.

b)zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady
W związku z powyższym zostały zgłoszone 5 kandydatur na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej: Daria Nuszkiewicz, Milena Salitra, Piotr Turski, Jakub Kmiecik, Mateusz Szpak.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodnicząca zamknęła listę kandydatur.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

c)przeprowadzenie głosowania tajnego
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ponownie poinformowała o sposobie głosowania na Sekretarza  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Patrycja Półtoraczyk odczytała protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Sekretarzem  Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana została Daria Nuszkiewicz. 

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

      d. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.

W związku z powyższym Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Hanna Wesołowska odczytała Uchwałę Nr I/3/2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia tajnego Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Nuszkiewicz Daria.”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Wolne wnioski i zapytania.

Nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania.

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik przedstawił zebranym zakres prac, które wykonywane są na drodze krajowej nr 10 w Mirosławcu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Ad.9
Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Młodzieżowej  Rady Miejskiej o godz. 12.00 zamknęła I  sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane