W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Mirosławca z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) zlokalizowanych na działce oznaczonej nr 93/3, obręb ewidencyjny 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 104
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 19 listopada 2020 r.


w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) zlokalizowanych na działce oznaczonej nr 93/3, obręb ewidencyjny 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirosławiec w celu wyrażenia opinii i uwag w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) zlokalizowanych na działce oznaczonej nr 93/3, obręb ewidencyjny 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców, poprzez udostępnienie do wglądu dokumentacji sprawy zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (www.bip.miroslawiec.pl) w zakładce "Środowisko" oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 3 oraz przyjmowania wniosków i uwag.
2. W ramach konsultacji społecznych Burmistrz Mirosławca organizuje otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego zgłoszone uwagi i opinie zostaną wpisane do protokołu z zebrania. Termin spotkania z mieszkańcami ustala się na dzień 15 grudnia 2020 r. godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Jabłonowie. 
3. Z aktami powyższej sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37 (pokój nr 3) od poniedziałku do środy  w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 67 259 62 66. 


§ 3. 1. Konsultacje odbędą się w dniach 27 listopada 2020 r. - 28 grudnia 2020 r. 
2. Uwagi i wnioski w terminie określonym w ust. 1 można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu lub drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@miroslawiec.pl , oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres /3217033/skrytka
3. Uwagi można składać na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. Druk formularza dostępny jest na stronie www.bip.miroslawiec.pl   w zakładce "Środowisko" oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta).

§ 4. Po zakończeniu konsultacji sporządza się sprawozdanie, które podane zostanie do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go na stronie www.bip.miroslawiec.pl oraz udostępnienie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 3.

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Pracownik ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.

§ 6. Zarządzenie   wchodzi   w   życie  z  dniem  podpisania  i podlega ogłoszeniu  na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl  , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.


Burmistrz Mirosławca

/-/ Piotr Pawlik


Załącznik do zarządzenia Nr 104
Burmistrza Mirosławca
z dnia 19 listopada 2020 r.


Formularz konsultacyjny


Informacje na temat przedmiotu konsultacji tj. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) zlokalizowanych na działce oznaczonej nr 93/3, obręb ewidencyjny 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, pokój nr 3 oraz na stronie www.bip.miroslawiec.pl w zakładce "Środowisko".
Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu lub przesłać na adres Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec lub drogą elektroniczną na adres e-mail  urzad@miroslawiec.pl, bądź za pomocą ePUAP na adres /3217033/skrytka
Czy wyrażasz zgodę na wydanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) zlokalizowanych na działce oznaczonej nr 93/3, obręb ewidencyjny 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec ?
Proszę o wstawienie znaku X w odpowiednim miejscu: 


TAK   
NIE    


Uwagi:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


........................................................
Data i czytelny podpisBurmistrz Mirosławca

/-/ Piotr Pawlik

Powiadom znajomego