W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca -Gminnego Komisarza Spisowego o naborze na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca - Gminnego Komisarza Spisowego o naborze na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 19, ust. 1, pkt 4 oraz art. 20, ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.         o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym        i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec              i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

Nabór kandydatów trwa do 8 lipca 2020 roku.

        I.            Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1)      być pełnoletnim,

2)      zamieszkiwać na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

3)      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)      nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Oświadczenie o spełnieniu wymagania o którym mowa w pkt 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

     II.            Ważne informacje dla składających oferty:

Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec wynosi 1.
Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Termin szkolenia w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależna od sytuacji epidemicznej w kraju.W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.
Szkolenie obejmuje przekazanie informacji o:
a)      statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;

b)      zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;

c)      sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu    z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają od Urzędu Miejskiego w Mirosławcu informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych.
Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:
1)      37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego;

2)      20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;

UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatem, który uzyska najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

 III.            Oferta na rachmistrza terenowego winna zawierać:

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub adres uczelni w przypadku studentów - wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1;
Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata);
Oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w punkcie 1 - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
 IV.            Składanie ofert:

Oferty należy składać osobiście lub doręczyć listownie, na adres: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem "Nabór na rachmistrza terenowego -  Spis Rolny 2020".
Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy, w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej "Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku". 
Dodatkowych informacji udziela Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Monika Stąporek tel. 67 259 0264.
                                                                                         

                                                                 Burmistrz Mirosławca - Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                  /-/ Piotr Pawlik

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego