W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI PROWADZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU

I.    REFERAT ORGANIZACYJNO - PRAWNY prowadzi:
1)    Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Mirosławcu: Rejestr prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej w pok. 106 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. Rejestr prowadzony jest w systemie elektronicznym i tradycyjnym.
2)    Rejestr prawa miejscowego: na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Rejestr prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej w pok. 106 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i w BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu . Rejestr prowadzony jest w systemie elektronicznym i tradycyjnym.
3)    Rejestr projektów uchwał Rady Miejskiej w pok. 106 Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu. Rejestr prowadzony jest w systemie elektronicznym i tradycyjnym na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4)    Rejestr przesyłek wychodzących  (forma elektroniczna i tradycyjna) – biuro obsługi interesanta w pok. 1 na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5)    Rejestr przesyłek wpływających  (forma elektroniczna i tradycyjna) – biuro obsługi interesanta w pok. 1 na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6)    Ewidencja delegacji służbowych - sekretariat Burmistrza pok. Nr 6 (system tradycyjny)prowadzony na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
7)    Rejestr upoważnień i pełnomocnictw - sekretariat Burmistrza pok. Nr 6 system tradycyjny na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8)    Rejestr zarządzeń Burmistrza pok. nr 6 system tradycyjny na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9)    Ewidencja zasobu bibliotecznego pok. Nr 106 na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
10)   Ewidencja pieczęci i stempli na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
11)    Ewidencja kontroli (Książka kontroli) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
12)    Ewidencja czasu pracy – na podstawie Kodeksu pracy.
13)    Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
14)    Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

II. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA prowadzi:

1) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirosławiec - art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie art.3 ust. 3 ustawy z z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.), w pok. 2.

III.   REFERAT FINANSOWY:
1.    Ewidencje podatkowe nieruchomości prowadzone w systemie informatycznym – na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
2.    Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych – prowadzony w systemie tradycyjnym na podstawie Ordynacji Podatkowej 
3.    Ewidencja stosowanych systemów i programów na podstawie :
1)Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

IV. REFERAT OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:

1.    Ewidencja szkół i placówek niepublicznych – art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2.    Ewidencja spełniania obowiązku nauki – art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
3.    Rejestr instytucji kultury - na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
4.    Gminna ewidencja zabytków – na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. w trakcie realizacji
6.    Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – na podstawie art. 9g ust.9 ustawy Karta Nauczyciela
7.     Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelowymi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Mirosławiec na podstawie art. 38 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
8.    Ewidencja działalności gospodarczej do 2010 r.– na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, zastąpione ustawą z 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców.
9.    Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Rejestr przedpoborowych – na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. DzU. 2022, poz. 655).
2. Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji Wojskowej– na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. DzU. 2022, poz. 655).
 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych -– na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1781).
3. Rejestr wyborców – na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2020, poz. 1319)  i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (t.j. Dz.U. 2021, poz. 697).
4. Ewidencja ludności – na podstawie z dnia z 24 września 2010 r.. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2021, poz. 510).
5.  Księgi USC oraz skorowidze związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów – na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 709).

VI. REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

1. Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne, w pok. nr 109

Powiadom znajomego